Економіка природокористування

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ університет водного

господарства та природокористування

Кафедра фінансів та економіки природокористування

Конспект лекцій

з навчальної дисципліни

«ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання

Рекомендовано

методичною комісією за напрямом підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит»

протокол №4

від 22.11.2013 р.

Рівне-2014

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економіка природокористування» для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / Меліхова Т.Л. – Рівне: НУВГП, 2014. – 53 с.

Упорядник: Меліхова Т.Л., к.геогр.н., доцент кафедри фінансів і економіки природокористування.

Відповідальний за випуск: Павлов В.І., д.е.н., професор, завідувач кафедрою фінансів і економіки природокористування.

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………..

3

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни…………………

3

Тема 2. Природно-ресурсний потенціал…………………………

6

Тема 3. Економічне оцінка природних ресурсів...………………

11

Тема 4. Ризики природокористування…………..........................

15

Тема 5. Зміст і механізми формування економічних збитків від забруднення навколишнього середовища………..………………

19

Тема 6. Ефективність природоохоронних заходів …………….

23

Тема 7. Механізм управління природокористуванням ………..

27

Тема 8. Економічний механізм природокористування…………

32

Тема 9. Платежі за забруднення довкілля …………………..…...

35

Тема 10. Плата за використання природних ресурсів…….…….

40

Тема 11. Екологізація суспільства, галузі, виробництва………..

45

Список рекомендованої літератури……………………………...

52

© Меліхова Т.Л., 2014

© НУВГП, 2014

Тема 1.

ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 2.

ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Тема 3.

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Тема 4.

Ризики природокористування

Тема 5.

ЗМІСТ І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Тема 6.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

Тема 7.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

1.

Тема 8.

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Тема 9.

ПЛАТЕЖІ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Тема 10.

ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Тема 11.

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА, ГАЛУЗІ, ВИРОБНИЦТВА

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Апостолюк С.О. Охорона навколишнього середовища в лісопромисловому комплексі: Навчальний посібник. / С.О. Апостолюк, Р.І. Мацюк, В.М. Сторожук. – Львів : Афіша, 2001. – 200 с.

2. Борейко В.І. Економіка довкілля та природокористування: Навч. посіб. – Рівне : НУВГП, 2011. – 255с.

3. Дорогунцов С.І. Оптимізація природокористування. В 5-ти т. Т.1. – Київ : Кондор, 2004. – 291с.

 1. Галушкіна Т.П. Економіка природокористування. Навчальний посібник. – Харків : Бурун Книга, 2009. - 480 с.
 2. Дубас Р.Г. Економіка природокористування: Навч. посіб. – Київ : МП Леся, 2007. – 448с.
 3. Голян В.А. Інституціональне середовище водокористування: сучасний стан та механізми вдосконалення: Монографія. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 591с.
 4. Закон України «Про оцінку земель», № 1378-ІУ від 11.12.2003 р.
 5. Макарова Н.С. Економіка природокористування: Навч. посібник / Н.С. Макарова, Л.Д. Гармідер, Л.В. Михальчук. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 320с.
 6. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2002. – 346 с.
 7. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, N 48/16064 від 21.01.2009 р.
 8. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г.Мельника та к.е.н., проф. М.К.Шапочки. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 759 с.
 9. Павлов В.І. Економіка природокористування. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення / Павлов В.І., Борейко В.І., Меліхова Т.Л. – Рівне : НУВГП, 2008. – 136 с.
 10. Пахомова Н.В. Экономика природопользования и охраны окружающей среды / Н.В. Пахомова, К.К. Рихтер. – С.-Петерб., 2001. – 220с.
 11. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. за № 2755-VI
 12. Царенко О.М. Екологічна економіка : Навч. посібник / О.М. Царенко, Ю.А. Злобін. – Суми : Університетська книга, 2002. – 368 с.
 13. Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування: Практикум: Навч. посібник / О.М. Царенко, О.О. Несвєтов, М.О. Кадацький - 3-е вид., перероб. і доп. – Суми: Університ. книга, 2007. – 592с.
 14. Хвесик М.А. Економіко-правове регулювання природокористування / М.А. Хвесик, Л.П. Горбач, Ю.П. Кулаковський. – К. : Кондор, 2009. – 524 с.
← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Економіка природокористування» для студентів напрямів підготовки «Економіка підприємства»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Анатомия, ответы на экзамен

Лабораторное бактериологическое исследование крови

Главная цель лабораторного бактериологического исследования крови — определить, содержит ли кровь пациента бактерии. Рост бактерий, культура, обогащенная бактериями, окрашивается и исследуется под микроскопом

Ліквідація боржника банкрутом

У випадках, передбачених Законом, господарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру

Трансформация образа Благовещения в церковном и светском искусстве

Курсовая работа. Цели работы: комплексный исторический, культурологический, художественно-стилистический анализ трансформации образа Благовещения со времен средневековья до наших дней.

Корпоративные финансы

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok