Звіт з Практики на нафтової компанії

Зміст

Вступ………………….....3

Загальна характеристика Тов «REM Advisior»………….

Аналіз фінансово- економічної діяльності Тов «REM Advisior»….

Індивідуальне завдання «Управління капіталом підприємства»….

Висновок………...

Список використаної літератури……...

Додатки….

Вступ

ТОВ «REM Advisior» є одним з представників нафтової компанії REM Advisior на українському ринку моторних і промислових масел. REM Advisior є нафтовою компанією, що відома у Фінляндії і світі як єдина провідна компанія мастильних матеріалів. У торгівлі моторними оліями для легкових автомобілів міжнародна марка REM Advisior є ведучої вже багато років. У промислових змащеннях за допомогою технічних удосконалень компанія REM Advisior одержала високоякісні мастильні матеріали і займає ведуче положення на ринку.

У умовах перехідної економіки значно зростають роль і значення своєчасного і якісного аналізу фінансово-економічної діяльності господарюючих суб'єктів і вишукування шляхів його зміцнення, підвищення конкурентноздатності підприємства.

Фінансово-економічний стан підприємства повинен систематично і всебічно оцінюватися з використанням наявних видів і методів аналізу, комплексу різноманітних показників. Це дозволить:

- критично оцінити фінансові результати діяльності підприємства і його фінансовий стан як у статиці за аналізований період, так і в динаміці за ряд періодів;

- визначити "болючі" точки у фінансовій діяльності підприємства;

- знайти шляхи більш ефективного використання фінансових ресурсів, раціонального їх розміщення.

Для нормального розвитку будь-якого підприємства необхідно уважно стежити за наявністю та використання фінансових ресурсів, проводити заходи для їх зміцнення і покращення стану.

Метою даної роботи є вивчення фінансового стану ТОВ " REM Advisior ' та факторів, що на нього впливають. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

розкрити сутність оцінки фінансового стану підприємств;

охарактерізувати основні показники оцінки фінансового стану;

здійснити аналіз майна, фінансових результатів, прибутку та рентабельності товариства;

Об'єктом дослідження є фінансово-економічний стан підприємства.

1.Загальна характеристика Тов «REM Advisior»

ТОВ REM Advisior є одним з представників нафтової компанії «REM Advisior» на українському ринку моторних і промислових масел. «REM Advisior» є нафтовою компанією, що відома у Фінляндії і світі як єдина провідна компанія мастильних матеріалів. У торгівлі моторними оліями для легкових автомобілів міжнародна марка REM є ведучої вже багато років. У промислових змащеннях за допомогою технічних удосконалень компанія REM одержала високоякісні мастильні матеріали і займає ведуче положення на ринку.

Компанія REM Advisior у власній діяльності постійно здійснює програму якості, основу якої складає високоякісне й ефективне виконання у відповідності з усіма потребами клієнта й урахуванням відповідних вимог. Міжнародна сертифікаційна компанія Det Norske Veritas Classification визнала, що REM Advisior і його діяльність - ринкова, виробнича, складування, доставка мастильних матеріалів і технічний супровід використання продукту - цілком відповідає міжнародному стандарту якості ISO 9002 1992 р. і сертифікату.

При цьому компанія REM Advisior постійно удосконалює і розвиває свою продукцію, надаючи її і українському споживачу.

Можна сказати, що сегмент ринку , на якому працює ТОВ " REM Advisior ' завжди буде мати сприятливу кон'юнктуру, що визначається постійним зростанням устаткування, що потребує змащення.

Основу товарного асортименту ТОВ " REM Advisior ' складають моторні масла як такі, що найбільш потребуються на ринку.

Моторні олії призначені для змазування поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Різноманіття типів, конструкцій двигунів і умов їхньої роботи визначає необхідність застосування для їхнього змазування моторних олій з істотно відрізняються властивостями.

Сьогодні формування вимог до фізико-хімічних і експлуатаційних властивостей мастильних матеріалів ґрунтується на широко відомих і практично застосовуваних класифікаціях і специфікаціях, у яких найважливіші характеристики мастильних матеріалів задані у виді результатів іспитів по відомим (у більшості випадків стандартизованим) методам.

Це дає можливість виробникам і їх дилерам пропонувати олії для всіх аспектів виробничо-технічної діяльності, що забезпечує найкращий режим роботи машин і механізмів і їх довговічність і зносостійкість.

Кількість працівників ТОВ " REM Advisior ' складає 24 робітника, у тому числі 5 – адмістративно-управлінський персонал, 2 – працівники бухгалтерії, 12 – відділ збуту.

2.Аналіз фінансово- економічної діяльності Тов «REM Advisior».

Аналіз майна товариства.

Склад майна підприємства ТОВ " REM Advisior ' у 1 півріччі 2012 – 2014 рр., тис. грн

Показники

1 півріччя 2012 року

1 півріччя 2013 року

1 півріччя 2014 року

Відхилення 2013 від 2012 рр.

Відхилення 2014 від 2013 рр.

Абсол.

%

Абсол.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Всього майна

8,0

86,6

219,8

78,6

982,5

133,2

153,8

2.ОЗ та інші позаоборотні активи

1,4

9,5

19,0

8,1

578,6

9,5

100

3.Основні засоби

1,4

9,5

19,0

8,1

578,6

9,5

100

4.Оборотні (мобільні) кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,6

77,1

199,3

70,5

1068,2

122,2

158,5

5.Матеріальні оборотні кошти

0,1

11,6

103,6

11,5

11500,0

92,0

793,1

6.Грош. засоби і корот. фінансові вкладення

0,8

24,1

35,4

23,3

2912,5

11,3

46,9

6.Дебіторська заборгованість

0

41,4

63,4

41,4

22

53,1

7.Витрати майбутніх періодів

1,5

1,5

З даних таблиці 3.1 бачимо, що за звітні періоди майно підприємства постійно зростало: за перший рік роботи воно збільшилося на 78,6 тис. грн. чи на 982,5%. Дане збільшення відбулося в основному за рахунок збільшення в оборотних активах по всіх статтях, у тому числі матеріальні оборотні кошти (запаси) збільшилися на 70,5 тис. грн. чи в 10 разів; кошти і короткострокові фінансові вкладення на 23,3 тис. грн. (у 29 разів), дебіторська заборгованість зросла на 41,4 тис. грн. У той же час нерухоме майно збільшилося на 8,1 тис. грн., що складає 578,6 % від величини на початок періоду.

Структура майна (засобів) підприємства ТОВ " REM Advisior ' у 1 півріччі 2012 – 2014 рр., %

Показники

1 півріччя 2012 року

1 півріччя 2013 року

1 півріччя 2014 року

Відхилення 2013 від 2012 рр.

Відхилення 2014 від 2013 рр.

Абсол.

%

Абсол.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Всього майна

100,0

100,0

100,0

2.ОЗ та інші позаоборотні активи у % до майна

17,5

11,0

8,6

-6,5

-37,3

-2,3

-21,2

3.немат. активи

0,0

0,0

0,0

4.Основні засоби у % до поза обор. коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.Інші необортні активи

0,0

0,0

0,0

6.довгострокові фін. вкладення

0,0

0,0

0,0

6.Оборотні кошти у % до майна

82,5

89,0

90,7

6,5

7,9

1,6

1,8

7.Матеріальні оборотні кошти,

У % до оборотних коштів

1,5

15,0

52,0

13,5

893,0

36,9

245,5

8. Грош. Засоби і короткостр. Фінансові вклад. У % до об. коштів

12,1

31,3

17,8

19,1

157,9

-13,5

-43,2

9. Дебіторська заборг. У % до оборотних коштів

0,0

53,7

31,8

53,7

-21,9

-40,8

10. Витрати майбутніх періодів у % до майна

0,7

За другий рік роботи також спостерігається значне збільшення усіх категорій майна підприємства: усе майно зросло на 133,2 тис. грн. чи на 153,8%, що також відбулося головним чином за рахунок оборотних коштів.

Матеріальні оборотні кошти (запаси) збільшилися на 122,2 тис. грн. чи на 158,5 %; кошти і короткострокові фінансові вкладення на 11,3 тис. грн. (на 46,9 %), дебіторська заборгованість зросла на 22 тис. грн. (на 53,1%).

 Позаоборотні активи збільшилися на 9,5 тис. грн., чи вдвічі від величини за попередній період.

Після оцінки зміни майна підприємства необхідно виявити так називані "хворі' статті балансу. Їх звичайно можна підрозділити на дві групи:

Такі, що відразу свідчать про вкрай незадовільну роботу підприємства в звітному періоді і сформованим у результаті цього поганому фінансовому положенні. До таких статей відносяться непокриті збитки звітного року. На ТОВ "УкрМобіл' такої статті за 3 роки діяльності не спостерігалося.

Статті, що говорять про визначені недоліки в роботі підприємства: наявність сум "поганих" боргів у статтях: "Дебіторська заборгованість', платежі по який очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати і платежі по який очікуються протягом 12 місяців після звітної дати.

На ТОВ " REM Advisior ' відсутня довгострокова дебіторська заборгованість, що знижує частку повільно реалізованих активів. Але на підприємстві має місце короткострокова дебіторська заборгованість у сумі 63,4 тис. грн. на кінець року, що збільшилася за рік на 22 тис. грн. (+ 53,1 %), що збільшило підсумок балансу майже на 10%.

Незважаючи на те, що дебіторська заборгованість короткострокова, наявність її в такій значній сумі характеризує іммобілізацію (відволікання) оборотних коштів підприємства з виробничо-господарського обороту.

Проведемо аналіз джерел коштів підприємства.

Таблиця 3.3

Власні і позикові засоби підприємства ТОВ " REM Advisior ' у 1 півріччі 2012 – 2014 рр., тис. грн.

Показники

1 півріччя 2012 року

1 півріччя 2013 року

1 півріччя 2014 року

Відхилення 2013 від 2012 рр.

Відхилення 2014 від 2013 рр.

Абсол.

%

Абсол.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Усього засобів підпр. Тис.грн.

8,0

86,6

219,8

78,6

982,5

133,2

153,8

2.Власні засоби підпр. Тис.грн.

2,2

45,9

105,7

43,7

59,8

1986,4

130,3

3.Наявність власних оборотних коштів

-5,2

38,5

98,3

43,7

59,8

1986,4

130,3

4.Позикові засоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,8

40,7

114,1

34,9

73,4

601,7

180,3

5.довгострокові позики

6.короткострокові кредити і позики

7.Кредиторська заборгованість

5,2

32,6

108,4

27,4

75,8

526,9

232,5

8. Поточні зобовязання

0,8

8,1

5,7

7,3

-2,4

912,5

-29,6

Дані таблиці 3.3 показують, що загальне збільшення джерел за 2 роки діяльності склало 211,8 тис. грн. чи майже в 27 разів. За 1 рік роботи підприємства цей ріст отриманий здебільшого за рахунок збільшення власних коштів: збільшення на 43,7 тис. грн. чи у 19 разів, у тому числі власних оборотних коштів – на 59,8 тис. грн. Позикові засоби зросли на 34,9 тис. грн. чи у 6 разів – це відбулося за рахунок збільшення кредиторської заборгованості на 27,4 тис. грн. (у 5,26 разу) і поточних зобов'язань – на 7,3 тис. грн. (у 9 разів).

За другий рік роботи підприємство нарощувало пасиви вже здебільшого за рахунок позикових засобів підприємства (на 73,4 тис. грн. чи на 180,3%), в основному в результаті росту кредиторської заборгованості (збільшення на 75,8 тис. грн. чи 232,5%). У той же час частка власних засобів скоротилася на 5 %, при зростанні її абсолютній величині на 130,3% (на 59,8 тис. грн.).

Треба зауважити, що підприємство в процесі діяльності не користувалося довгостроковими чи короткостроковими позиками.

Однією з статей балансу у ТОВ " REM Advisior ', що визиває занепокоєння, є кредиторська заборгованість за товари , роботи і послуги, що займає високу частку позикових засобів – від 89,7 і 80,1 відсотка у 2012 – 2013 роках до 95,0 % у 2014 році. До джерел коштів вона складала 65,0% у 2012 році, 37,6% у 2012 році і 49,3 % у 2014 році.

Однак це свідчить не про фінансові труднощі, а характеризує специфіку діяльності підприємства, продукція якого надається йому з відстрочкою платежів.

Таким чином, на підставі проведеного огляду балансу ТОВ " REM Advisior ' за 2012-2014 роки можна зробити висновок про задовільну роботу підприємства і постійне зростання обсягів діяльності.

Індивідуальне завдання «Управління капіталом підприємства».

Кожний новий, більш високий рівень економічного розвитку країни викликає не тільки відповідне кількісне зростання суспільного виробництва, доходів і споживання, але й істотні якісні зміни в розвитку продуктивних сил і суспільства в цілому. Підвищення рівня економічного розвитку країни є відображенням зрослого ступеня суспільного поділу праці - процесу, що обумовлює виникнення нових суб'єктів господарювання зі специфічними економічними функціями і потребами та ускладнює взаємозв'язки і взаємозалежність всіх елементів у господарській структурі країни.

Об'єктивна оцінка досягнутого країною рівня розвитку та кількісних і якісних змін у процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання, умов і результатів суспільного виробництва що відбулися у зв'язку з цим, має особливу практичну значущість для держави як суб'єкта господарювання.

Будучи головною економічною базою створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. Це пов'язано з активним розвитком підприємницької діяльності, формуванням різних форм власності господарюючих суб'єктів різного організаційно-правового статусу.

У зв'язку з цим важливе подальше дослідження економічної сутності капіталу, його необхідності і значення для підприємств, розуміння ролі фінансів у створенні, накопиченні і використанні капіталу з метою формування сприятливих умов для поступального розвитку економіки України.

Процес пізнання сутності та економічного змісту капіталу триває досить довго. Це пов'язано з тим, що капітал є одним з фундаментальних понять економічної науки, має дуже важливе значення в господарській практиці і тим самим виявляє різні сторони своєї сутності. Розгляд економічної сутності капіталу, крім того, залежить від конкретної науки, з позиції якої розглядається дана категорія.

У зв'язку з переходом до ринкової системи господарювання в економічній літературі з'явилися різкі думки, що критикують або цілком заперечують марксистське трактування капіталу. "У "Капіталі" (К. Маркса - прим, авт.) дається таке визначення капіталу. По-перше, капітал - це вартість, що приносить додаткову вартість. Якщо абстрагуватися від марксистського розуміння додаткової вартості, то з цим підходом можна погодитися: капітал приносить прибуток, відсоток. Проти цього ніхто не заперечує. Дійсно капітал - самозростаюча вартість. По-друге, капітал - це економічне відношення, причому відношення експлуатації. З таким підходом погодитися важко. Те, що капітал виражає певні відносини, проти цього ніхто не заперечує. Але не стосовно експлуатації. Скоріше, це відношення між економічними агентами з приводу використання ресурсів для створення матеріальних благ і послуг.

І, нарешті, капітал за Марксом, - це вартість, що приносить додаткову вартість. Тут потрібне пояснення. Додаткову вартість, або прибуток, приносить не сама вартість використовуваних ресурсів, а їх використання. У той же час, дійсно, якщо немає руху, тобто використання ресурсів, то немає виробництва, немає створення майбутніх матеріальних благ і послуг, немає ринкової економіки, як і економіки взагалі".

Існуюча критика або повне заперечення вчення К. Маркса окремими вченими-економістами не применшує значущості його праць про капітал. Деякі вчені вважають його вчення найбільш правильним і відповідним об'єктивним реаліям життя.

"Найбільш повно сутність капіталу як руху, що набуває різних форм, у тому числі форми суспільних відносин людей, ми знаходимо тільки в Маркса. На сьогоднішній день воно най об'ємніше за своїм змістом і найбільш повне".

З позиції таких наук, як фінанси, фінансовий менеджмент, або з позиції підприємництва "капітал - це гроші, які пущені в оборот і приносять доход від цього обороту. Капітал означає також багатство, використовуване для власного збільшення". Тобто гроші стають капіталом тільки в тому випадку, коли їх використовують з метою певного прибутку.

Товарне виробництво і товарний обіг породжують необхідність у грошах, їхньому специфічному інструменті, необхідному для нормального обслуговування відтворювального процесу. Кінцевою стадією товарного обігу, торгівлі завжди є гроші і, як вказував К. Маркс, "...цей останній продукт товарного обігу є першою формою прояву капіталу".

Процес утворення, накопичення і використання капіталу історично завжди був пов'язаний з грошима і не може обходитися без них. "Кожний новий капітал при своїй появі на сцені, тобто на товарному ринку, ринку праці або грошовому ринку, незмінно з'являється у вигляді грошей, - грошей, що шляхом певних процесів повинні перетворитися в капітал".

Історичний досвід минулого і соціалістичний період показали, що тільки розширене товарне виробництво сприяє розвитку значних масштабів товарного обігу і є матеріальною основою для первісного і вторинного розподілу коштів, утворення торгового і лихварського капіталів. "Докорінний оборот відбувається тоді, коли на капіталістичних засадах перебудовується саме виробництво. За цих умов гроші стали постійно використовуватися для наживи не за рахунок різниці в цінах на товари або стягування відсотка з боржника, а за рахунок експлуатації трудящих у сфері виробництва".

Економічна діяльність суб'єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правового статусу передбачає наявність певного обсягу, складу і структури економічних ресурсів або факторів виробництва.

У цілому діяльність підприємства зводиться до специфічної формули грошового обігу Г - Т - Г, тобто перетворення грошей у товар Г - Т и зворотне перетворення товару в гроші Т - Г. З цієї формули випливає, що придбання товару здійснюється заради продажу, тобто одержання грошей. "Гроші, що описують у своєму русі цей останній цикл, перетворюються в капітал і вже за своїм призначенням являють собою капітал"1.3 цієї тези К. Маркса випливає декілька узагальнюючих висновків:

1) гроші є основою існування капіталу, і саме в грошовій формі капітал набуває свого особливого економічного призначення;

2) капітал, зазнаючи різноманітних перетворень, завжди намагається повернутися у свій вихідний стан, тобто в грошову форму;

3) будь-які перетворення капіталу здійснюються з метою одержання прибутку, отже, початковий капітал у результаті свого руху і відповідних перетворень створює додаткову вартість, або прибуток. "Таким чином, спочатку авансована вартість не тільки зберігається в обігу, але й змінює свою величину, приєднує до себе додаткову вартість або зростає. І саме цей рух перетворює її в капітал"2.

При цьому К. Маркс вважав, що "... повна форма аналізованого процесу виражається так: Г - Т - Г, де Г = Г + АГ, тобто дорівнює спочатку авансованій сумі плюс деяке прирощення. Це прирощення ... я називаю додатковою вартістю". А формулу Г-Т-ГК. Маркс називав загальною формулою капіталу.

З цієї формули виходить: "... щоб функціонувати як виробник, необхідно мати достатню кількість грошів, купити за них засоби виробництва, найняти працівників, організувати їх і отримати суму грошів, що перевищує первісно витрачену"'.

Розглядаючи категорію капіталу, К. Маркс насамперед звернув увагу на її соціально-економічну сторону. Він вважав, що капітал як такий може існувати тільки за певних соціально-економічних умов, до яких відносив капіталістичний спосіб господарювання.

Дослідники дотримуються різних позицій у визначенні капіталу. Так, А. Сміт розглядав капітал як запас, що використовується для господарських потреб і приносить доход. Д. Рікардо вважав, що капітал - це частина багатства, що зайнята у виробництві і необхідна для приведення вдію праці.

А. Маршалл визначав капітал як сукупність речей, "без яких виробництво не могло 6 здійснюватися з рівною ефективністю, але вони не е безкоштовними дарунками природи".

К. Маркс вважав, що капітал - це вартість, що приносить додаткову вартість, яка створюється найманими працівниками. Капітал перебуває в постійному русі та у процесі свого кругообігу проходить три стадії: грошову, виробничу, товарну5.

На думку К. Маркса, капітал як такий може існувати за певних соціально-економічних умов:

1) високорозвинене товарне виробництво і обіг,

2) наявність такої мотивації діяльності підприємця, як особисте збагачення;

3) зосередження у частини господарських агентів значної частки засобів виробництва, тобто певний ступінь концентрації капіталу;

4) відсутність власних засобів виробництва в частини господарських агентів, що змушує їх найматися1.

Для здійснення нормального відтворювального процесу кожна з трьох стадій кругообігу капіталу має однакове значення. Проте з позиції керівника підприємства більша частина капіталу повинна перебувати у фінансовій (грошовій) формі. Обґрунтування такого становища було дано ще Дж. Кейнсом, що пропонував враховувати такі фактори:

- трансакційний мотив-потреба в готівці для забезпечення неперервного кругообігу капіталу;

- мотив перестраховки - бажання мати частину капіталу в найбільш ліквідній формі на випадок непередбачених ситуацій;

- спекулятивний мотив - бажання мати необхідний резерв, який можна при нагоді пустити в оборот для швидкого одержання прибутку (купівля-продаж цінних паперів або іноземної валюти);

- мотив економії - висока ціна кредиту змушує керівників підприємств ефективніше використовувати власний капітал і не брати кредит у банку1.

На початковому етапі свого розвитку система управління формуванням капіталу розглядала лише питання, пов'язані із залученням капіталу з різних джерел при створенні нових фірм і компаній. Основним об'єктом цього управління були вартість і структура капіталу. Проте в процесі свого розвитку система управління формуванням капіталу значно розширила коло аналізованих проблем.

При дослідженні структури капіталу вивчають дві його форми: технічна і вартісна. У технічну структуру капіталу входять кошти, вкладені в основні фонди, нематеріальні активи, оборотні фонди, фонди обігу. За вартісною структурою капітал поділяється на постійний і змінний; основний і оборотний, що відповідає основним і оборотним виробничим фондам підприємства.

Капітал існує в трьох формах, що історично склалися: промисловий, торговий і позичковий капітал.

Промисловий капітал може існувати в таких формах:

Промисловий капітал функціонує у всіх сферах матеріального виробництва, утому числі на рівні підприємств. Він має велике значення для нормального функціонування всієї системи держави. У зв'язку з цим капітал підприємства необхідно розглядати з позиції господарюючого суб'єкта з одного боку, та з позиції держави і всього суспільства - з іншого боку.

Капітал підприємства з погляду його економічній сутності повинний мати такі параметри:

- відображати процес утворення і використання фінансових ресурсів;

- знаходити відображення у сукупності активів підприємства, де він існує як основна частина продуктивних сил суб'єктів господарювання;

- бути найважливішою економічною базою функціонування не тільки окремого суб'єкта господарювання, але й об'єктивною умовою розвитку держави і суспільства;

- бути джерелом формування добробуту його власників;

- бути одним з основних параметрів умови ефективності виробничо-господарської діяльності;

- бути головним вимірником ринкової вартості підприємства;

- бути основою створення і функціонування підприємства.

У міру розвитку ринкової економіки в Україні потреба у фінансовому капіталі буде постійно зростати. Пов'язано це з процесами з реформування власності, що відбуваються в країні, значними темпами зростання підприємницьких структур, яким на різних етапах становлення необхідні значні обсяги фінансових ресурсів.

Ринкова економіка передбачає постійне збільшення обсягів фінансового капіталу, що дає можливість стабільно розвиватися матеріальному виробництву і формувати необхідні кошти для вирішення соціально-економічних проблем суспільства.

Висновок

В теперешній час більшість українських підприємств не можна характеризувати як стабільні та такі, що мають стійкий фінансовий стан. Саме в такий час особливо гостро постає питання аналізу та дослідження фінансового стану підприємства, пошуку нових підходів до цієї проблеми. Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Проведений в роботі аналіз являє собою комплексну оцінку фінансового стану підприємства, шляхом аналізу структури активу і пасиву балансу, аналізу показників ліквідності, рентабельності, платоспроможності.

Балансовий прибуток на ТОВ " REM Advisior ' у 1 півріччі 2014 року збільшився в порівнянні з 2013 роком на 2,5 тис. грн. і склав 55,4 тис. грн. Його збільшенню сприяло: збільшення прибутку від фінансово-господарської діяльності на 2,5 тис. грн. чи на 4,7%, також зменшилася собівартість реалізованих товарів – на 43,5%, вплинуло також і зниження податку на прибуток з 12,6 до 10,4 тис. грн. чи на 17,5%. Зниженню балансового прибутку сприяло зменшення виручки від реалізації продукції на 38,1 відсотка.

У такий спосіб фактори, що зменшують балансовий прибуток по сумі були перекриті дією тих факторів, що її збільшують, що в підсумку й обумовило зростання балансового прибутку в звітному році в порівнянні з попереднім.

Основними "больовими' точками у діяльності товариства " REM Advisior ' є стан розрахунків – дебіторської і кредиторської заборгованості. Тому необхідно чітко відслідковувати терміни погашення заборгованості, а за результатами оцінки на виявлену прострочену чи таку, що має високу імовірність не погашення заборгованості, створювати резерви по сумнівних боргах.

Для правильного планування доходів і витрат, фінансових показників і прибутку підприємств в даний час все більшого значення набувають спеціалізовані комп'ютеризовані системи оперативного і фінансового обліку. Їх застосування в діяльності товариства значно спростить процеси планування, використання і контролю за фінансовими ресурcами.

До того ж автоматизація управлінської діяльності, зокрема фінансової, є запорукою підвищення якості управління взагалі, що позитивним чином впливає на відповідний внутрішній фактор збільшення прибутку.

Для надання високоякісних і конкурентноспроможних послуг не досить продавати новітні мастильні матеріали, необхідно розширювати збутову мережу, підсилити рекламну та маркетингову діяльність, засновувати філіали у регіонах. Звичайно, на всі ці цілі одночасно у підприємства буде недостатньо коштів, тому з метою одержання максимальної віддачі підприємству рекомендується в розумних межах, у разі наявності такої можливості, здійснити залучення кредитних ресурсів.

Список використаної літератури

1.     Закон України "Про бухгалтерську та фінансову звітність в Україні' Від 16.07.1999 року.

2.     Антикризисное управление: от банкротства - к финансовому оздоровлению // Под ред. П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995.

3.     Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1993.

4.     Галушко О.С. Від констатації фінансового стану до управління фінансами підприємства. // Фінанси України. - №5. – 1999.

5.     Дефліз Ф., Дженік Г. та ін. Аудіт Монтгомері.-М., 1997.

6.     Економічний аналіз господарської діяльності /Іващенко В.І., Болюк М.А. - К.: ЗАТ "Нічлава", 1999.-204с.

7.     Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. -К.:"3нання"-Прес., 2000.-207 с.

8.     Ковалев В. В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1999.-432 с.

9.     Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.-К., 2001.

10.  Мазаракі А.А., Ліпоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торгівельного підприємства.-К, 1999.

11.  Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1999. - 132 с.

12.  Назарова К.О. Вплив маркетингу на фінансові результати діяльності підприємств. // Фінанси України. - №12. – 2001.

13.  Олейник А. И. и др. Бухгалтерский учёт и финансовый анализ / А. И. Олейник , С. И. Юрьева, Л. И. Рыбальченко - X.: ОКО, 1996 - 704 с.

 

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Звіт Практика.docx

Звіт Практика.docx
Размер: 55.7 Кб

.

Пожаловаться на материал

Фінансово-економічний стан підприємства. Аналіз фінансово-економічної діяльності. Індивідуальне завдання «Управління капіталом підприємства».

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Землеустройство. Гос. ответы

Устройство и эксплуатация железнодорожного пути

Расчетно-графическая работа. Кафедра: «Путь и путевое хозяйство». Расчет одиночных обыкновенных стрелочных переводов. Организация снегоборьбы на станции. Пути сообщения

Динамічні задачіопору матеріалів

Урахування сил інерціі. Принцип даламбера. Приклади. Ударна дія навантаження. Повздовжній удар. Поперечний удар. Механічні властивості матеріалів при ударі

Договор доверительного управления имуществом: понятие, элементы, содержание

Договор найма жилого помещения: понятие, элементы, содержание. Договор социального найма: понятие, элементы, содержание

Криміналістика. Криміналістична техніка. Відповіді

Криміналістика — це наука, яка дійсно знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю. Криміналістична техніка це важливий розділ криміналістики, що виник у результаті впровадження досягнень природничо-технічних наук у практику боротьби зі злочинністю

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok