Облік операцій в іноземній валюті

Территория рекламы

2.9. Облік операцій в іноземній валюті

2.9. Облік операцій в іноземній валюті

ПБО 21 “Вплив змін валютних курсів” визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про:

 •  операції підприємства в іноземних валютах (ПБО 21, пп.5–9, 15.1) та
 •  відображення показників статей фінансової звітності господарських одиниць підприємства за межами України в грошовій одиниці України (ПБО 21, пп.10–14, 15.2–16).

Таким чином, щоб вирішити, які саме вимоги ПБО 21 слід застосовувати, підприємству необхідно класифікувати свою зовнішню економічну діяльність (рисунок).

Зовнішня економічна діяльність підприємстваОперації підприємствав іноземній валюті Операції господарських одиниць підприємства, які здійснюють свою діяльність за межами України Придбання або продаж товарів чи послуг, розрахунки за які відбуватимуться в іноземній валютіДочірнє підприємствоОтримання або надання позик (фінансової допомоги), сума яких визначена в іноземній валютіАсоційоване підприємствоУчасть у незакінченому валютному контрактіСпільне підприємствоІнше придбання або продаж активів, прийняття на себе або погашення зобов’язань, визначених в іноземній валютіФілія, представництво або інший підрозділ підприємства

Класифікація зовнішньої діяльності підприємства за ПБО 21

Якщо підприємство має господарські одиниці, вказані на малюнку, далі слід перевірити їх відповідність таким ознакам (табл. 1).

Таблиця 1

Класифікація господарських одиниць за необхідністю застосування вимог ПБО 21

Критерії порівняння(ПБО 21, п. 10.4)Господарської одиниці, до звітності якихзастосовуються положення ПБО 21, пп.6 – 9застосовуються положення ПБО 21, п.10Питома вага операцій господарської одиниці з підприємством в обсязі діяльності господарської одиниціЗначнаНезначнаФінансування господарської одиниці підприємствомЗначнеНезначнеСплата або компенсація витрат на заробітну плату, матеріали та інші елементи операційних витрат господарської одиниці здійснюєтьсяПереважно у валюті УкраїниПереважно в іноземній валюті Реалізація закордонною господарською одиницею продукції (робіт, послуг) здійснюєтьсяПереважно у валюті УкраїниПереважно в іноземній валютіВідокремленість руху грошових коштів господарської одиниці від діяльності підприємстваНевідокремлений Відокремлений

Крім того, слід зазначити, що положення ПБО 21, п. 10 застосовуються тільки до тих господарських одиниць, які відповідають всім вище перерахованим критеріям. Кількісні характеристики цих критеріїв визначаються власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою) підприємства відповідно до законодавства та установчих документів.

Показники статей фінансової звітності господарської одиниці за межами України, яка не відповідає ознакам класифікації, наведених у ПБО 21, п.10, відображаються у валюті України за загальними правилами для операцій в іноземній валюті (ПБО 21, пп. 6 – 9). Саме ці правила і будуть розглянуті нижче.

Облік операцій в іноземній валюті

За ПБО 21 під операцією в іноземній валюті розуміють господарську операцію, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.

Правила перерахунку результатів таких операцій у валюту звітності (тобто національну валюту України) визначені на дві дати:

 •  дату здійснення операції;
 •  дату балансу.

Загальні підходи до визначення дат здійснення операцій наведені у ПБО 1, 2 та 3 і є датами визнання (відображення) в обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат. Це дати:

 •  реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (відповідно до вимог ПБО 15);
 •  оприбуткування активів (грошових коштів, запасів, основних засобів тощо);
 •  перерахування оплати за товари, роботи, послуги;
 •  затвердження авансового звіту про закордонне відрядження і т.п.

Дата балансу визначена ПБО 1 і є датою останнього дня звітного періоду (року або кварталу).

Узагальнення вимог ПБО 21 до відображення операцій в іноземній валюті наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Вимоги ПБО 21 до відображення операцій підприємства в іноземній валюті

Елементи визнанняПоложення ПБО 21 щодо моменту визнання операцій в іноземній валютіпервісне визнання(ПБО 21, пп.5–6)на дату балансу(ПБО 21, п.7)Об’єктвизнанняМонетарні статтіНемонетарні статтіМонетарні статті Немонетарні статтіОцінкаВідображаютьсяПерераховуютьсяНе перераховуються і відображаютьсяЗа курсом обміну на дату здійснення операціїЗа курсом обміну на дату балансуЗа історичною собівартістюЗа справедливою вартістю

З табл. 2 можна зробити такі висновки:

 •  під час первісного визнання всі операції підприємства в іноземній валюті відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат).

Валютний курс – установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни;

 •  на дату балансу перерахунку підлягають тільки монетарні статті.

Наступним кроком для підприємства, яке використовує ПБО 21, є класифікація статей балансу на монетарні та немонетарні.

Монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов‘язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

Немонетарні статті статті інші, ніж монетарні статті балансу.

Класифікація статей балансу на монетарні та немонетарні наведена у таблиці 3. Більша частина статей носитиме подвійний характер відповідно до умов здійснення господарських операцій (з оплатою грошовими коштами чи іншими активами) і потребуватиме аналізу.

Таблиця 3


Розглянемо застосування вимог ПБО 21 на прикладах.

Приклад 1.  Загальні правила відображення операцій і в іноземній валюті

Припустимо, що підприємство має активи, що надійшли за оплату в іноземній валюті (табл. 4). За ПБО 21 на дату балансу:

 •  основні засоби та запаси як немонетарні статті перерахунку не підлягають, тому визнаються у Балансі за валютним курсом на дату здійснення операції. З навчальною метою наведена ситуація, коли запаси підприємства уцінено на дату балансу, проте їх перерахунок на дату балансу не здійснюється;
 •  кредиторська заборгованість за запаси і основні засоби та залишок грошових коштів на валютному рахунку – монетарні статті, які перераховуються за валютним курсом на дату балансу.

Таблиця 4

Відображення в обліку та звітності операцій в іноземній валюті 1

Після перерахунку монетарних статей (у прикладі 1 – це кредиторська заборгованість та залишок грошових коштів в іноземній валюті) на дату балансу виникає курсова різниця – різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах – позитивна в сумі 110 грн. та від’ємна в сумі 90 грн.

Визнання в обліку та звітності курсових різниць залежить від їх виду і визначається пп.8 – 9 ПБО 21 (табл. 5).

Таблиця 5

Визнання курсової різниці від операцій в іноземній валюті за ПБО 21

Види курсових різниць Правила визнання за ПБО 21, пп.8 – 91 Курсові різниці, які виникли внаслідок перерахунку залишку грошових коштів у іноземній валюті на рахунках у банку та в касі Відображаються у складі інших операційних доходів (витрат) 2 Курсові різниці, які виникли в результаті перерахунку інших монетарних статей про операційну діяльність (результат операцій з оборотними активами, крім короткострокових інвестицій 2) Відображаються у складі інших операційних доходів (витрат)3Курсові різниці, які виникли в результаті перерахунку монетарних статей про інвестиційну і фінансову діяльність (результат операцій з необоротними активами, а також з короткостроковими інвестиціями) за винятком курсових різниць, визначених у п.4 даної таблиці Відображаються у складі інших доходів (витрат) звичайної діяльності 4 Курсові різниці, які виникли щодо фінансових інвестицій в господарські одиниці за межами України Відображаються у складі іншого додаткового капіталу.Від’ємна сума курсової різниці вираховується із суми іншого додаткового капіталу, залишок наводиться зі знаком “мінус”

Отже, у прикладі 1 курсова різниця за кредиторською заборгованістю за основні засоби буде відображена як інші витрати звичайної діяльності, тоді як курсова різниця за кредиторською заборгованістю за запаси – як інші витрати операційної діяльності та за залишком валютних коштів – як інші доходи операційної діяльності:

Дебет 974 “Втрати від неопераційних курсових різниць”70Кредит 632 “Розрахунки з іноземними постачальниками”70

Дебет 945 “Втрати від операційної курсової різниці”20Кредит 632 “Розрахунки з іноземними постачальниками”20

Дебет 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”110Кредит 714 “Дохід від операційної курсової різниці”110

Розглянувши загальні правила обліку операцій в іноземній валюті, перейдемо до окремих випадків.

Аванси, сплачені або отримані в іноземній валюті у зв’язку з немонетарними статтями при включенні до вартості активів (робіт, послуг) або доходу звітного періоду, перераховуються у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на дату сплати або одержання авансу відповідно (ПБО 21, п.6).

Отже, зазначені статті вважаються немонетарними.

Приклад 2. Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті

8.06.2002р. виданий аванс з каси в сумі 3 000 євро. Квитки придбані з оплатою у гривні по безготівковому розрахунку. Курс НБУ на дату видачі авансу становив 5,20 грн.  за  1  євро.  Авансовий  звіт,  прийнятий  19.06.2002р.  в  сумі  2 800  євро,  включає витрати на оплату готелю, транспортні витрати, добові. Курс НБУ на дату авансового звіту – 5,25 грн. за євро.

Таблиця 6

Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті

№ з/пЗміст операціїКореспонденція рахунківСума, грн.ДебетКредит12345Курс НБУ 5,20 грн. за євро1Надійшла в касу іноземна валюта для видачі під звіт (3 000 х 5,20)302 “Каса в іноземній валюті”312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”15 6002Виданий аванс підзвітній особі372 “Розрахунки з підзвітними особами”302 “Каса в іноземній валюті”15 600Курс НБУ 5,25 грн. за євро3Прийнятий авансовий звіт (2 800 х 5,20)92 “Адміністративні витрати”372 “Розрахунки з підзвітними особами”14 5604Курсова різниця за невикористаним авансом(200 х (5,25 – 5,2))372 “Розрахунки з підзвітними особами”714 “Дохід від операційної курсової різниці”105Повернуто невикористаний аванс (200 х 5,25)302 “Каса в іноземній валюті”372 “Розрахунки з підзвітними особами”1 050

Отже, сума в іноземній валюті за авансовим звітом (операція 3) вказується в обліку за курсом НБУ на дату видачі авансу (операція 1). Залишок невикористаного авансу в іноземній валюті перераховується за курсом на дату операції (операція 5).

Ще один випадок, який потребує додаткового розгляду, – це аванси, сплачені частинами. За таких обставин виникає питання, яким чином слід визначити собівартість придбаного немонетарного активу, адже на кожну дату сплати може бути різний обмінний курс. Поки що безпосередньо у ПБО 21 немає відповіді на таке питання. До первісної вартості придбаних за таких умов немонетарних активів у фінансовому обліку повинен бути включений підсумок усіх авансів, що були перераховані під час дії різних обмінних курсів. Підставою для оцінки імпортованих товарів та їх відображення у фінансовому обліку перш за все є відповідні витяги з поточного рахунку в іноземній валюті про перераховані суми та офіційний курс НБУ, що діяв на дату перерахування авансу. Вантажна митна декларація є первинним документом лише для відображення витрат на сплату ввізного мита, митних процедур та податку на додану вартість на імпортовані основні засоби.

У випадку, якщо придбання немонетарних активів здійснюється шляхом перерахування часткових авансових платежів в іноземній валюті, для визначення собівартості придбаного активу доцільно використовувати такі методи:

 1.  метод середньозваженої собівартості;
 2.  собівартості першого надходження (ФІФО).

Ці методи регламентуються нормами ПБО 9 “Запаси”. Підприємство повинне визначити свій підхід у наказі про облікову політику.

1 Дані умовні.

2 Виключення щодо відображення курсових різниць, пов’язаних з короткостроковими фінансовими інвестиціями, базується на визначенні видів діяльності. Оскільки операції з короткостроковими фінансовими інвестиціями, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів, відносяться до інвестиційної діяльність підприємства (ПБО 4, п. 4), то і курсові різниці щодо цих інвестицій відображаються у складі інших доходів (витрат) звичайної діяльності.

USAID / IBTCI Проект реформи бухгалтерського обліку та аудиту в Україні

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ.doc

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ.doc
Размер: 207.5 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Класифікація зовнішньої діяльності підприємства. Класифікація господарських одиниць за необхідністю застосування. Вимоги ПБО 21 до відображення операцій підприємства в іноземній валюті

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

История Китая и Японии

Создание японского государства, процессы в период разъединения Китая. Китайская империя, императоры. Складывание государства Японии

Методы противодействия «грязным» технологиям

Виды антитехнологий борьбы наиболее распространенные в современной России. Формы защиты в процессе предвыборной борьбы. Характеристиками «черных» пиар ПР-технологий

Хэш теория. Хэширование

Хэш - блок данных фиксированного размера, полученный в результате хэширования массива данных.

Интерьер гостиницы и его влияние на качество обслуживания

Курсовая работа по дисциплине: Гостиничный сервис. Интерьер гостиницы и его влияние на качество обслуживания. Интерьер: понятие, основные характеристики. Основные стили оформления помещений гостиницы в зависимости от их назначения

Макроэкономическая нестабильность

Безработица и ее виды. Издержки безработицы. Экономический цикл и его фазы. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционная политика. Методы борьбы с инфляцией могут быть прямые и косвенные. Взаимосвязь инфляции и безработицы.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok