Структура бугалтерського балансу

2 Наведіть структуру бугалтерського балансу

Змістовна частина бухгалтерського балансу визначається його будовою та структурою. У побудові активу і пасиву є як вітчизняна, так і світова практика. Загальну характеристику побудови активу і пасиву балансу у світовій і вітчизняній практиці показано в табл. З.2.

Діючий в Україні бухгалтерський баланс призначається не тільки для відображення стану господарських засобів та джерел їх формування на певну дату, а й для одержання інформації, необхідної для управління діяльністю підприємства, а також для задоволення потреб зовнішніх користувачів — статистичних, податкових, фінансових органів, банків, інвесторів та ін.

Форма діючого в Україні бухгалтерського балансу та порядок його заповнення регулюються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Відповідно до статті 11 "Загальні вимоги до фінансової звітності" Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" баланс, разом зі звітом про фінансові результати, звітом про рух грошових коштів, звітом про власний капітал та примітками до звітів визнано фінансовою звітністю підприємства.

Діючий баланс підприємства має такі форму і структуру (табл. 3.3).

Як бачимо актив балансу складається з трьох розділів, а пасив — з п'яти розділів, у яких згруповано економічно однорідні засоби і джерела так, щоб з найбільшою ясністю простежувався взаємозв'язок між складом господарських засобів в активі та джерелами їх формування в пасиві балансу. Це істотно підвищує пізнавальні якості балансу, полегшує контроль та забезпечує аналіз фінансового стану підприємства.

У І розділі активу балансу "Необоротні активи" об'єднано статті: нематеріальні активи, основні засоби за первісною та залишковою вартістю (остання включається до валюти балансу), довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи.

У II розділі активу балансу "Оборотні активи" подають дані про грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу. До цього розділу належать: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари, векселі одержані, дебітори, грошові кошти і їх еквіваленти. До еквівалентів грошових коштів відносять короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості (грошові документи, депозитні сертифікати, чеки тощо).

У III розділі активу балансу "Витрати майбутніх періодів" подають інформацію про витрати майбутніх періодів. Це витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних періодів.

У І розділі пасиву балансу "Власний капітал" відображають власний капітал підприємства, що дорівнює частині активу підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань. До власного капіталу відносять: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток. Власний капітал є важливим джерелом активів підприємства.

У II розділі пасиву балансу "Забезпечення наступних витрат і платежів" подають інформацію про нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі, величину яких на дату складання балансу можна визначити тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел. До цього розділу належать забезпечення виплат відпусток, гарантійних зобов'язань, додаткове пенсійне забезпечення, фінансування.

У III розділі пасиву балансу "Довгострокові зобов'язання" подають інформацію про залучені кошти банків, шляхом випуску підприємством облігацій на довгостроковій основі з нарахуванням відсотків. Це зобов'язання, які будуть погашені в строк більше одного року.

У IV розділі пасиву балансу "Поточні зобов'язання" відображають зобов'язання, які будуть погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. Це зобов'язання за одержаними кредитами банку, виданими підприємством векселями, кредиторською заборгованістю за товари, роботи і послуги, поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, зі страхування, оплати праці тощо.

У V розділі пасиву балансу "Доходи майбутніх періодів" відображаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. До доходів майбутніх періодів відносять, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплату на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручку за вантажні перевезення, виручку від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентну плату за користування засобами зв'язку тощо.

Отже, розглянута структура бухгалтерського балансу дає змогу пізнати підприємство, дати характеристику стану господарських засобів і джерел їх формування на звітну дату в грошовому вимірнику. Тому не випадково баланс є першою формою звіту про фінансовий стан підприємства.

3.Облік фінансової оренди в орендавця та орендаря.

Фінансова оренда: відображення у фінансових звітах орендаря

 

У разі фінансової оренди в обліку і звітності орендаря відображаються:

  вартість отриманих в оренду активів, хоча юридично право власності лишається за орендодавцем;

  пов’язані з орендою зобов’язання;

  фінансові витрати орендаря;

  витрати на підтримання активу в робочому стані;

  затрати на поліпшення активу, що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання;

  амортизація орендованих активів.

В узагальненому вигляді вимоги П(С)БО 14 до відображення у фінансових звітах орендаря та орендодавця операцій з фінансової оренди наведено у таблиці 4.6.

Розглянемо кожний з вищеперерахованих об’єктів обліку.

Одержаний у фінансову оренду актив оприбутковується як надходження необоротних активів внаслідок здійснення капітальних вкладень. Первісна вартість визначається за найменшою на початок строку оренди оцінкою:

  справедливою вартістю активу або

  теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

Одночасно у цій же сумі визнаються зобов’язання з фінансової оренди.

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та вартістю об’єкта фінансової оренди, за якою він був відображений у бухгалтерському обліку орендаря на початку строку фінансової оренди, є фінансовими витратами орендаря і відображається у бухгалтерському обліку і звітності лише в сумі, що відноситься до звітного періоду.

Якщо в угоді про фінансову оренду не вказана орендна ставка відсотка, то для визначення теперішньої вартості суми мінімальних орендних платежів і розподілу фінансових витрат орендар застосовує ставку відсотка на можливі позики орендаря.

Ставка відсотка на можливі позики орендаря – це така ставка відсотка, яку мав би сплачувати орендар за подібну оренду або (якщо цей показник визначити неможливо) ставка відсотка на позики для придбання подібного активу (на той же строк і з подібною гарантією) на початку строку оренди.

Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом строку оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок зобов’язань на початок звітного періоду.

Приклади розрахунку фінансових витрат і розподілу їх між звітними періодами наведені нижче (див. приклад 4.4, таблиця4.9).

На облік фінансових витрат впливає порядок розрахунків, обумовлений орендною угодою (таблиця 4.7).

Таблиця 4.7 Відмінності в обліку фінансових витрат

Витрати на підтримання об'єкта фінансової оренди в робочому стані орендар включає до витрат звітного періоду. Такі роботи можуть проводитись власними силами або підрядним способом. В обліку вони можуть бути відображені таким чином:

1) при виконанні робіт підрядним способом:

  при підписанні акту приймання:

Дебет 91 “Загальновиробничі витрати”

Дебет 92 “Адміністративні витрати”

Дебет 93 “Витрати на збут”

Кредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Дебет 641 “Розрахунки за податками”

Кредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

  при перерахуванні коштів:

Дебет 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Кредит 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

2) під час проведення поліпшення власними силами:

Дебет 91 “Загальновиробничі витрати”

Дебет 92 “Адміністративні витрати”

Дебет 93 “Витрати на збут”

Кредит 20 “Запаси”

Кредит 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

Кредит 65 “Розрахунки за страхуванням”

Кредит 66 “Розрахунки з оплати праці”

Затрати орендаря на поліпшення об’єкта фінансової оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об’єкта фінансової оренди, такими записами:

1) у разі залучення підрядників:

  прийняття виконаних робіт:

Дебет 15 “Капітальні інвестиції”

Кредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Дебет 641 “Розрахунки за податками”

Кредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

  введення в експлуатацію:

Дебет 10 “Основні засоби”

Дебет 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

Дебет 12 “Витрати на збут”

Кредит 15 “Капітальні інвестиції”

  оплата виконаних робіт:

Дебет 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Кредит 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

2) у разі здійснення поліпшень власними силами:

  здійснення поліпшень:

Дебет 15 “Капітальні інвестиції”

Кредит 13 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Кредит 20 “Запаси”

Кредит 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

Кредит 66 “Розрахунки з оплати праці”

Кредит 65 “Розрахунки за страхуванням” тощо

  введення в експлуатацію необоротних активів після здійснення поліпшень:

Дебет 10 “Основні засоби”

Дебет 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

Дебет 12 “Витрати на збут”

Кредит 15 “Капітальні інвестиції”

Амортизація об’єкта фінансової оренди нараховується орендарем протягом періоду очікуваного використання активу.

Періодом очікуваного використання об’єкта фінансової оренди є:

  строк корисного використання (якщо угодою передбачено перехід права власності на актив до орендаря) або

  коротший з двох періодів – строк оренди або строк корисного використання об’єкта фінансової оренди (якщо переходу права власності на об’єкт фінансової оренди після закінчення строку оренди не передбачено).

Метод нарахування амортизації об’єкта фінансової оренди визначається орендарем відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” та 8 “Нематеріальні активи”.

Оскільки після завершення строку оренди право власності може переходити або не переходити до орендаря, то повернення об’єкта оренди орендодавцеві в обліку відображається записами:

Таблиця 4.8 Бухгалтерські записи після закінчення строку оренди у орендаря

Продовження таблиці 4.8

Сума нарахованого зносу повністю списується в кінці строку оренди.

На підставі вихідних даних та проведених вище розрахунків в обліку орендаря будуть здійснені такі бухгалтерські записи (таблиця 4. 10):

Таблиця 4.10 Облік фінансової оренди орендарем у разі сплати орендних платежів на початку періоду

Продовження таблиці 4.10

Як вже вказувалось, орендні платежі можуть також сплачуватись не на початку, а в кінці звітного періоду. Тоді для визначення дисконтованої вартості зобов’язання з фінансової оренди необхідно використати таблиці теперішньої вартості звичайного анюїтету. Для періоду 4 роки та ставки відсотку 12% значення анюїтету становить 3,03735. Теперішня вартість мінімальних орендних платежів у цьому випадку дорівнює:

29 340 х 3,03735 = 89 116 (грн.)

Фінансові витрати складатимуть: 117 360 – 89 116 = 28 244 (грн.).

В кінці періоду фінансові витрати будуть нараховуватись записом:

Дебет 952 “Інші фінансові витрати”

Кредит 684 “Розрахунки за нарахованими відсоткам”

При сплаті орендних платежів:

Дебет 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

Кредит 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

Розрахунок суми платежів, наведений за періодами, поданий у таблиці 4. 11.

Якщо орендною угодою передбачена зміна суми орендних платежів, наприклад, коригування на індекс інфляції, то така зміна не вплине на розрахунок мінімальних орендних платежів, а буде відображена у складі інших витрат звичайної діяльності того періоду, якого вона стосується.

Таблиця 4.11 Розрахунок орендних платежів при їх сплаті в кінці періоду

4.5 Фінансова оренда: відображення у фінансових звітах орендодавця

 

 

В обліку орендодавця повинно бути відображено:

  списання з балансу залишкової вартості переданого в фінансову оренду необоротного активу;

  первісну вартість дебіторської заборгованості з фінансової оренди;

  доходи від передачі активів у фінансову оренду.

Особливості обліку орендодавця залежать від того, чи він є тільки орендодавцем, чи також виробником активу, який передається в фінансову оренду (таблиця 4.12). Проте відмінності стосуються лише відображення вибуття активів при їх передачі в оренду та оприбуткування під час їх повернення орендарем, а також рахунків для обліку поточної частини дебіторської заборгованості, за якими вказується дохід.

Отже, в першому випадку (таблиця 4.12, графи 2 і 3) переданий у фінансову оренду актив списується за залишковою вартістю, яка відображається у складі інших витрат звичайної діяльності, як собівартість реалізованих необоротних активів. Дебіторська заборгованість, пов’язана з передачею активу в фінансову оренду, складається з:

  довгострокової заборгованості в сумі мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості та

  поточної заборгованості за нарахованими доходами – на суму різниці між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об’єкта фінансової оренди та теперішньої вартості вказаної суми, що визначена за орендною ставкою відсотка.

Протягом строку оренди довгострокова заборгованість поступово перекласифікується в поточну.

Дохід від фінансової оренди відображається як дохід від реалізації необоротних активів та фінансовий дохід, що підлягає отриманню в сумі відсотків.

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом строку оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок дебіторської заборгованості орендаря на початок звітного періоду.

Таблиця 4.12 Відмінності в обліку фінансової оренди орендодавця-не виробника та орендодавця-виробника об’єкта фінансової оренди

У іншому випадку, коли орендодавцем є виробник об’єкта фінансової оренди, то дебіторська заборгованість орендаря відображається як сума визнаного доходу (виручки) від реалізації готової продукції і теперішньої негарантованої ліквідаційної вартості об’єкта фінансової оренди одночасно з визнанням доходу (виручки) від реалізації готової продукції (таблиця 4.12, графи 4, 5). Дохід виробника від реалізації об’єкта фінансової оренди визнається за найменшою з двох оцінок: справедливою вартістю цього об’єкта або теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, обчисленою за ринковою ставкою відсотка.

Собівартість реалізованого об’єкта фінансової оренди визначається за його балансовою вартістю, зменшеною на теперішню негарантовану ліквідаційну вартість, яка відноситься на збільшення дебіторської заборгованості орендаря.

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об’єкта фінансової оренди та теперішньою вартістю вказаної суми обліковується як фінансовий дохід орендодавця-виробника об’єкта фінансової оренди.

Таблиця 4.13 Розрахунок орендних платежів для орендодавця сплати на початку періоду за умови їх сплати на початку періоду

Таблиця 4.14 Облік фінансової оренди орендодавцем – не виробником за умови сплати орендних платежів на початку періоду

Продовження таблиці 4.14

Оскільки за умовами угоди негарантована ліквідаційна вартість дорівнює нулю, то, відповідно, дебіторська заборгованість орендаря на кінець строку оренди також відсутня. Тому оприбуткування обладнання, що надійшло з фінансової оренди, варто відобразити в обліку як безоплатне надходження.

У разі отримання орендних платежів у кінці звітного періоду орендодавець буде спочатку нараховувати фінансові доходи:

Дебет 373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

Кредит 732 “Відсотки отримані”,

а після отримання орендної плати – відображати погашення дебіторської заборгованості за нарахованими доходами:

Дебет 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

Кредит 373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

Якщо негарантована ліквідаційна вартість активів, переданих у фінансову оренду орендодавцем - не виробником не дорівнює нулю, то після закінчення строку фінансової оренди орендодавець зробить такий запис з оприбуткування активів, які повернені, на суму цієї вартості:

Дебет 10 “Основні засоби”

Дебет 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

Дебет 12 “Нематеріальні активи”

Дебет 641 "Розрахунки за податками (ПДВ)”

Кредит 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

Негарантована ліквідаційна вартість протягом строку оренди може переглядатись. П(С)БО 14 вимагає в такому випадку скоригувати розподіл фінансового доходу між звітними періодами.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Облік фінансової оренди в орендавця та орендаря. Діючий баланс підприємства має такі форму і структуру. Фінансова оренда: відображення у фінансових звітах орендаря

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Адміністративна відповідальность

Поняття, особливості та підстави адміністративної відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності.

Звіт з практики спеціальності "Комп'ютерні системи та мережі"

План-графік проходження практики. Виробнича практика для студентів спеціальності 7.091501 \"Комп\'ютерні системи та мережі\"

Испытание средств защиты

Практическая работа Цель: изучить правила испытания средств защиты

Оборотные фонды. Производство

Ішкі істер бөлімі қызметкерлерінің ресурстық жағдайын экстремалды ситуацияларда зерттеудің ерекшеліктері

Дипломдық жұмыс. Педагогика және психология. Ішкі істер бөлімі қызметкерлерінің ресурстық жағдайын зерртеудің теориялық тәсілдері. Ішкі істер бөлімі қызметкерлерінің ресурстық жағдайының эксперименталды – психологиялық зерттеуі.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok