Облік оренди. Бухгалтерський облік інформації

4 ОБЛІК ОРЕНДИ

 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності визначає ПБО 14 “Оренда”.

Положення П(С)БО 14 не поширюється на:

  орендні угоди, пов'язані з розвідкою та використанням природних ресурсів (за винятком оренди земельних ділянок);

  орендні угоди щодо використання авторських і суміжних прав;

  угоди щодо оренди цілісних майнових комплексів.

 

 

4.1 Визначення та класифікація оренди

 

За П(С)БО 14 “Оренда” під орендою розуміють угоду, за якою орендодавець передає орендарю право користування активом протягом погодженого строку за платіж (або ряд платежів).

Зазначені угоди поділяють перш за все на операційні та фінансові, а їх, в свою чергу, на відмовні та невідмовні, зворотні та незворотні (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Класифікація оренди за П(С)БО 14 “Оренда”

Під час укладання орендної угоди під  ризиками мають на увазі можливі збитки, які виникають як безпосередньо в процесі використання орендованих активів (простої тощо), так і внаслідок не отримання очікуваних економічних вигод через те, що продукція, роботи або послуги, для виробництва чи виконання яких застосовується орендований актив, втратили свою конкурентоспроможність на ринку.

Вигоди, пов'язані з орендною угодою, – це перш за все отримання очікуваних економічних вигод внаслідок реалізації продукції, робіт або послуг, для виробництва чи виконання яких застосовується орендований актив. До таких вигод також відносяться дооцінка орендованих активів, надходження від їх реалізації після закінчення строку оренди тощо.

Класифікація оренди відбувається на початку строку оренди , тому необхідне чітке розуміння основних понять, пов'язаних з орендою:

  строк оренди – період дії невідмовної орендної угоди, а також період продовження цієї угоди, обумовлений на початку строку оренди;

  початок строку оренди – дата, яка настає раніше: дата підписання орендної угоди або дата прийняття сторонами зобов'язань щодо основних положень угоди про оренду;

  мінімальні орендні платежі – платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості послуг та податків, що підлягають сплаті орендодавцю, і непередбаченої орендної плати), збільшені:

  для орендаря – на суму його гарантованої ліквідаційної вартості;

  для орендодавця – на суму його гарантованої ліквідаційної вартості.

У разі можливості та наміру орендаря придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання, мінімальні орендні платежі складаються з мінімальної орендної плати за весь строк оренди та суми, яку слід сплатити згідно з угодою на придбання об'єкта оренди.

  негарантована ліквідаційна вартість – частина ліквідаційної вартості об'єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише пов’язаною з ним стороною (як правило, негарантована ліквідаційна вартість дорівнює нулю);

  непередбачена орендна плата – частина орендної плати, яка не зафіксована конкретною сумою та розраховується із застосуванням показників інших, ніж строк оренди (обсяг продажу, рівень використання, індекс інфляції та цін, ринкової ставки відсотка тощо);

  справедлива вартість активу – це сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

При класифікації оренди на операційну та фінансову слід визначити наявність (або відсутність) ознак фінансової оренди. Достатньо наявності однієї з нижче перерахованих ознак для того, щоб вважати оренду фінансовою:

1) право власності на орендований актив після закінчення строку оренди переходить до орендаря;

2) орендар має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за справедливу вартість цього активу на дату придбання;

3) строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди;

4) на початку строку оренди теперішня вартість мінімальних орендних платежів дорівнює або перевищує справедливу вартість орендованого активу.

Якщо орендна угода не передбачає жодної з таких умов, то вона вважається угодою щодо операційної оренди.

Перші дві ознаки фінансової оренди зазначаються у договорі оренди. Вони передбачають перехід права власності на об’єкт оренди до орендаря в кінці строку оренди (у другому випадку шляхом викупу). При цьому справедлива вартість об’єкта на дату придбання наприкінці строку оренди має бути визначена до початку строку оренди і зазначена у договорі. На практиці важко зробити такі розрахунки на початку строку оренди.

Якщо перші дві ознаки не виконуються, то необхідно порівняти строк оренди вказаний у договорі зі строком корисного використання об’єкта оренди.

Строком корисного використання (експлуатації) активу вважається розрахунковий період, що залишився з початку строку оренди, не обмежений строком оренди, протягом якого очікується отримання підприємством економічних вигод, втілених в активі.

     Строк корисного використання активу визначається підприємством на основі даних щодо аналогічних активів із залученням інженерно-технічних спеціалістів.

Остання ознака фінансової оренди пов’язана з порівнянням теперішньої вартості мінімальних орендних платежів та справедливої вартості об’єкта оренди. Якщо теперішня вартість мінімальних орендних платежів дорівнює або незначно перевищує справедливу вартість об’єкта оренди на початку строку оренди, то таку операцію можна розглядати як вигідне придбання об’єкта оренди.

Слід підкреслити, що останні дві ознаки фінансової оренди не передбачають переходу права власності до орендаря наприкінці строку оренди.

Мінімальні орендні платежі розраховуються за формулою:

Супутні витрати орендодавця – супутні витрати, пов’язані з орендованим активом, які сплачуються орендодавцем і підлягають відшкодуванню орендарем (витрати на технічне обслуговування, поточний ремонт, податок на нерухомість, страхові платежі тощо).

Гарантована ліквідаційна вартість – частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендодавцю орендарем чи третьою стороною (гарантом).

Теперішня вартість мінімальних орендних платежів розраховується з застосуванням орендної ставки відсотка.

Орендна ставка відсотка – це ставка відсотка, за якої теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об’єкта фінансової оренди на початку строку оренди.

4.2 Операційна оренда: відображення у фінансових звітах орендаря

 

 

П(С)БО 14 “Оренда” передбачено, що орендований актив та витрати, пов’язані з орендою в обліку орендаря, відображаються таким чином:

  вартість активу, отриманого на умовах операційної оренди, обліковується поза балансом (на позабалансовому рахунку 01 “Орендовані необоротні активи”) за вартістю, вказаною в угоді про оренду;

  орендні платежі, які підлягають сплаті, відображаються у складі витрат періоду. Сума витрат визначається на систематичній основі з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов’язаних з використанням орендованого активу;

  витрати на підтримання орендованого активу в робочому стані обліковуються у складі витрат звітного періоду;

  затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Узагальнення вимог до обліку та подання у звітності операційної оренди активів орендарем наведено у таблиці 4.1.

Для організації позабалансового обліку об’єктів операційної оренди можна використати їх класифікацію за групами, які застосовуються для обліку на балансових рахунках 10, 11, 12. Вартістю, за якою об’єкти необоротних активів відображаються на рахунку 01, є вартість, зазначена в договорі оренди.

Суму орендної плати за орендовані активи, яка має бути сплачена згідно з договором операційної оренди, орендар щомісяця відображає за дебетом рахунків класу 8 “Витрати за елементами” або класу 9 “Витрати діяльності” та кредиту рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”.

 

Продовження таблиці 4.2

Продовження таблиці 4.2

4.3 Операційна оренда: відображення у фінансових звітах орендодавця

 

 

Відповідно до П(С)БО 14 активи, надані у операційну оренду, доходи та витрати, пов’язані з операційною орендою, в обліку орендодавця відображаються таким чином:

  активи, надані в операційну оренду, відображаються у балансі на рахунках 10 “Основні засоби”, 11 “Інші необоротні матеріальні активи”, 12 “Нематеріальні активи”;

  дохід від операційної оренди визнається у Звіті про фінансові результати у складі доходів від операційної діяльності з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов’язаних із використанням об’єкта операційної оренди (рахунок 713 “Дохід від операційної оренди”);

  витрати орендодавця з укладення угоди про операційну оренду (юридичні послуги, комісійні винагороди) визнаються іншими операційними витратами того звітного періоду, в якому вони мали місце (за дебетом рахунку 949 “Інші витрати операційної діяльності” або 84 “Інші операційні витрати”);

  амортизація переданих в оренду активів нараховується відповідно до способу отримання майбутніх економічних вигод та відображається на рахунку 949 “Інші витрати операційної діяльності”.

У разі отримання орендної плати наперед вона спочатку відображається у складі доходів майбутніх періодів (рахунок 69), які систематично зараховуються до доходів звітного періоду.

Таблиця 4.4 Облік операційної оренди орендодавцем

Продовження таблиці 4.4

Продовження таблиці 4.5

4.4 Фінансова оренда: відображення у фінансових звітах орендаря

 

 

У разі фінансової оренди в обліку і звітності орендаря відображаються:

  вартість отриманих в оренду активів, хоча юридично право власності лишається за орендодавцем;

  пов'язані з орендою зобов’язання;

  фінансові витрати орендаря;

  витрати на підтримання активу в робочому стані;

  затрати на поліпшення активу, що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання;

  амортизація орендованих активів.

В узагальненому вигляді вимоги П(С)БО 14 до відображення у фінансових звітах орендаря та орендодавця операцій з фінансової оренди наведено у таблиці 4.6.

Розглянемо кожний з вищеперерахованих об’єктів обліку.

Одержаний у фінансову оренду актив оприбутковується як надходження необоротних активів внаслідок здійснення капітальних вкладень. Первісна вартість визначається за найменшою на початок строку оренди оцінкою:

  справедливою вартістю активу або

  теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

Одночасно у цій же сумі визнаються зобов’язання з фінансової оренди.

МИ ЦЕ ЩЕ НЕ ПРОЙШЛИ

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та вартістю об’єкта фінансової оренди, за якою він був відображений у бухгалтерському обліку орендаря на початку строку фінансової оренди, є фінансовими витратами орендаря і відображається у бухгалтерському обліку і звітності лише в сумі, що відноситься до звітного періоду.

Якщо в угоді про фінансову оренду не вказана орендна ставка відсотка, то для визначення теперішньої вартості суми мінімальних орендних платежів і розподілу фінансових витрат орендар застосовує ставку відсотка на можливі позики орендаря.

Ставка відсотка на можливі позики орендаря – це така ставка відсотка, яку мав би сплачувати орендар за подібну оренду або (якщо цей показник визначити неможливо) ставка відсотка на позики для придбання подібного активу (на той же строк і з подібною гарантією) на початку строку оренди.

Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом строку оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок зобов’язань на початок звітного періоду.

Приклади розрахунку фінансових витрат і розподілу їх між звітними періодами наведені нижче (див. приклад 4.4, таблиця4.9).

На облік фінансових витрат впливає порядок розрахунків, обумовлений орендною угодою (таблиця 4.7).

Таблиця 4.7 Відмінності в обліку фінансових витрат

Витрати на підтримання об'єкта фінансової оренди в робочому стані орендар включає до витрат звітного періоду. Такі роботи можуть проводитись власними силами або підрядним способом. В обліку вони можуть бути відображені таким чином:

1) при виконанні робіт підрядним способом:

  при підписанні акту приймання:

Дебет 91 “Загальновиробничі витрати”

Дебет 92 “Адміністративні витрати”

Дебет 93 “Витрати на збут”

Кредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Дебет 641 “Розрахунки за податками”

Кредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

  при перерахуванні коштів:

Дебет 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Кредит 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

2) під час проведення поліпшення власними силами:

Дебет 91 “Загальновиробничі витрати”

Дебет 92 “Адміністративні витрати”

Дебет 93 “Витрати на збут”

Кредит 20 “Запаси”

Кредит 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

Кредит 65 “Розрахунки за страхуванням”

Кредит 66 “Розрахунки з оплати праці”

Затрати орендаря на поліпшення об’єкта фінансової оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об’єкта фінансової оренди, такими записами:

1) у разі залучення підрядників:

  прийняття виконаних робіт:

Дебет 15 “Капітальні інвестиції”

Кредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Дебет 641 “Розрахунки за податками”

Кредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

  введення в експлуатацію:

Дебет 10 “Основні засоби”

Дебет 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

Дебет 12 “Витрати на збут”

Кредит 15 “Капітальні інвестиції”

  оплата виконаних робіт:

Дебет 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Кредит 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

2) у разі здійснення поліпшень власними силами:

  здійснення поліпшень:

Дебет 15 “Капітальні інвестиції”

Кредит 13 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Кредит 20 “Запаси”

Кредит 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

Кредит 66 “Розрахунки з оплати праці”

Кредит 65 “Розрахунки за страхуванням” тощо

  введення в експлуатацію необоротних активів після здійснення поліпшень:

Дебет 10 “Основні засоби”

Дебет 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

Дебет 12 “Витрати на збут”

Кредит 15 “Капітальні інвестиції”

Амортизація об’єкта фінансової оренди нараховується орендарем протягом періоду очікуваного використання активу.

Періодом очікуваного використання об’єкта фінансової оренди є:

  строк корисного використання (якщо угодою передбачено перехід права власності на актив до орендаря) або

  коротший з двох періодів – строк оренди або строк корисного використання об’єкта фінансової оренди (якщо переходу права власності на об’єкт фінансової оренди після закінчення строку оренди не передбачено).

Метод нарахування амортизації об’єкта фінансової оренди визначається орендарем відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” та 8 “Нематеріальні активи”.

Оскільки після завершення строку оренди право власності може переходити або не переходити до орендаря, то повернення об’єкта оренди орендодавцеві в обліку відображається записами:

Таблиця 4.8 Бухгалтерські записи після закінчення строку оренди у орендаря

Продовження таблиці 4.8

Приклад 4.4 Звернемося до умови прикладу 4.1 про фінансову оренду обладнання. Припустимо, що ставка орендного відсотка, яким користувався орендодавець для визначення суми орендної плати, становить 12%. Її слід порівняти зі ставкою відсотка на можливі позики орендаря (наприклад, це сама розповсюджена ставка відсотка банку у разі надання 4-річного кредиту). Нехай вона дорівнює 15%. Для визначення вартості обладнання буде обрана нижча з них, тобто 12%.

З метою визначення вартості, за якою орендар повинен відобразити отримане обладнання, необхідно знайти теперішню вартість мінімальних орендних платежів. Оскільки орендні платежі сплачуються на початку звітного періоду, то для її розрахунку необхідно використати таблицю теперішньої вартості анюїтету однієї очікуваної грошової одиниці або скористатися формулою, наведеною у додатку 1 до П(С)БО 14 , а саме

ТВА = А х [1+(1- (1/(1+і)n-1 ))/і] (4.6)

Для періоду 4 роки та ставки відсотка 12% значення коефіцієнта становить 3,40183 (Додаток А5). Теперішня вартість мінімальних орендних платежів дорівнює:

29 340 х 3,40183 » 99 810 (грн.)

Порівнюємо теперішню вартість мінімальних орендних платежів та справедливу вартість обладнання:

99 810 < 100 000.

Отже, орендар повинен відобразити первісну вартість обладнання, отриманого у фінансову оренду, в сумі теперішньої вартості мінімальних орендних платежів (99 810).

Загальна сума фінансових витрат дорівнює:

117 360 – 99 810 = 17 550 (грн.)

Наступний крок – розрахунок орендних платежів та дисконтованої суми зобов’язання з оренди – виконаємо у табличній формі (таблиця 4. 9). Супутніх витрат орендодавця в нашому прикладі немає.

Фінансові витрати у складі першого платежу дорівнюють нулю, тому що орендні платежі здійснюються на початок періоду.

Оскільки після закінчення строку оренди обладнання підлягає поверненню, його необхідно амортизувати протягом 4-х років, тобто строку дії угоди.

Сума нарахованого зносу повністю списується в кінці строку оренди.

На підставі вихідних даних та проведених вище розрахунків в обліку орендаря будуть здійснені такі бухгалтерські записи (таблиця 4. 10):

Таблиця 4.10 Облік фінансової оренди орендарем у разі сплати орендних платежів на початку періоду

Продовження таблиці 4.10

Як вже вказувалось, орендні платежі можуть також сплачуватись не на початку, а в кінці звітного періоду. Тоді для визначення дисконтованої вартості зобов’язання з фінансової оренди необхідно використати таблиці теперішньої вартості звичайного анюїтету. Для періоду 4 роки та ставки відсотку 12% значення анюїтету становить 3,03735. Теперішня вартість мінімальних орендних платежів у цьому випадку дорівнює:

29 340 х 3,03735 = 89 116 (грн.)

Фінансові витрати складатимуть: 117 360 – 89 116 = 28 244 (грн.).

В кінці періоду фінансові витрати будуть нараховуватись записом:

Дебет 952 “Інші фінансові витрати”

Кредит 684 “Розрахунки за нарахованими відсоткам”

При сплаті орендних платежів:

Дебет 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

Кредит 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

Розрахунок суми платежів, наведений за періодами, поданий у таблиці 4. 11.

Якщо орендною угодою передбачена зміна суми орендних платежів, наприклад, коригування на індекс інфляції, то така зміна не вплине на розрахунок мінімальних орендних платежів, а буде відображена у складі інших витрат звичайної діяльності того періоду, якого вона стосується.

Таблиця 4.11 Розрахунок орендних платежів при їх сплаті в кінці періоду

4.5 Фінансова оренда: відображення у фінансових звітах орендодавця

  

В обліку орендодавця повинно бути відображено:

  списання з балансу залишкової вартості переданого в фінансову оренду необоротного активу;

  первісну вартість дебіторської заборгованості з фінансової оренди;

  доходи від передачі активів у фінансову оренду.

Особливості обліку орендодавця залежать від того, чи він є тільки орендодавцем, чи також виробником активу, який передається в фінансову оренду (таблиця 4.12). Проте відмінності стосуються лише відображення вибуття активів при їх передачі в оренду та оприбуткування під час їх повернення орендарем, а також рахунків для обліку поточної частини дебіторської заборгованості, за якими вказується дохід.

Отже, в першому випадку (таблиця 4.12, графи 2 і 3) переданий у фінансову оренду актив списується за залишковою вартістю, яка відображається у складі інших витрат звичайної діяльності, як собівартість реалізованих необоротних активів. Дебіторська заборгованість, пов’язана з передачею активу в фінансову оренду, складається з:

  довгострокової заборгованості в сумі мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості та

  поточної заборгованості за нарахованими доходами – на суму різниці між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об’єкта фінансової оренди та теперішньої вартості вказаної суми, що визначена за орендною ставкою відсотка.

Протягом строку оренди довгострокова заборгованість поступово перекласифікується в поточну.

Дохід від фінансової оренди відображається як дохід від реалізації необоротних активів та фінансовий дохід, що підлягає отриманню в сумі відсотків.

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом строку оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок дебіторської заборгованості орендаря на початок звітного періоду.

Таблиця 4.12 Відмінності в обліку фінансової оренди орендодавця-не виробника та орендодавця-виробника об’єкта фінансової оренди

У іншому випадку, коли орендодавцем є виробник об’єкта фінансової оренди, то дебіторська заборгованість орендаря відображається як сума визнаного доходу (виручки) від реалізації готової продукції і теперішньої негарантованої ліквідаційної вартості об’єкта фінансової оренди одночасно з визнанням доходу (виручки) від реалізації готової продукції (таблиця 4.12, графи 4, 5). Дохід виробника від реалізації об’єкта фінансової оренди визнається за найменшою з двох оцінок: справедливою вартістю цього об’єкта або теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, обчисленою за ринковою ставкою відсотка.

Собівартість реалізованого об’єкта фінансової оренди визначається за його балансовою вартістю, зменшеною на теперішню негарантовану ліквідаційну вартість, яка відноситься на збільшення дебіторської заборгованості орендаря.

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об’єкта фінансової оренди та теперішньою вартістю вказаної суми обліковується як фінансовий дохід орендодавця-виробника об’єкта фінансової оренди.

Приклад 4.5 Використаємо дані прикладу 4.4, але всі розрахунки виконаємо для орендодавця–не виробника. Передане в фінансову оренду обладнання списується з балансу записами, які відображають реалізацію необоротних активів (таблиця4.14). Припустимо, що його первісна вартість становила 90 000 грн., а нарахований знос – 10 000 грн. Негарантована ліквідаційна вартість дорівнює нулю.

За П(С)БО 14 на початку оренди довгострокова дебіторська заборгованість та дохід повинні бути визнані в сумі мінімальних орендних платежів, яка в даному випадку становить 99 810 грн., з урахуванням ПДВ (99 810 х 1,2 =119 772).

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та теперішньою їх вартістю є фінансовими доходами орендодавця і складає 17 550 грн. Розподіл фінансового доходу між фінансовими періодами (таблиця 4.13) здійснюється аналогічно до розрахунків, які були виконані для орендаря (таблиця 4. 9). При цьому враховується, що орендна плата отримується на початку звітного періоду.

Перекласифікація довгострокової дебіторської заборгованості (рахунок 181) у поточну (рахунок 377) відбуватиметься в кінці кожного звітного періоду (за умовами прикладу – 31 грудня).

Фінансові доходи, отримані на початку періоду, доцільно обліковувати у складі доходів майбутніх періодів (рахунок 69) та поступово відображати як відсотки, отримані у звітному періоді (рахунок 732) (див. таблицю 4.14). Для першого року оренди вони дорівнюють нулю (див. таблицю 4.13).

Таблиця 4.13 Розрахунок орендних платежів для орендодавця сплати на початку періоду за умови їх сплати на початку періоду

Оприбуткування обладнання орендодавцем після закінчення строку оренди оформлюється як безоплатне отримання активів, тобто за справедливою вартістю. Справедлива вартість обладнання після завершення строку оренди складає 5 000 грн.

Таблиця 4.14 Облік фінансової оренди орендодавцем – не виробником за умови сплати орендних платежів на початку періоду

Продовження таблиці 4.14

Оскільки за умовами угоди негарантована ліквідаційна вартість дорівнює нулю, то, відповідно, дебіторська заборгованість орендаря на кінець строку оренди також відсутня. Тому оприбуткування обладнання, що надійшло з фінансової оренди, варто відобразити в обліку як безоплатне надходження.

У разі отримання орендних платежів у кінці звітного періоду орендодавець буде спочатку нараховувати фінансові доходи:

Дебет 373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

Кредит 732 “Відсотки отримані”,

а після отримання орендної плати – відображати погашення дебіторської заборгованості за нарахованими доходами:

Дебет 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

Кредит 373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

Якщо негарантована ліквідаційна вартість активів, переданих у фінансову оренду орендодавцем - не виробником не дорівнює нулю, то після закінчення строку фінансової оренди орендодавець зробить такий запис з оприбуткування активів, які повернені, на суму цієї вартості:

Дебет 10 “Основні засоби”

Дебет 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

Дебет 12 “Нематеріальні активи”

Дебет 641 "Розрахунки за податками (ПДВ)”

Кредит 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

Негарантована ліквідаційна вартість протягом строку оренди може переглядатись. П(С)БО 14 вимагає в такому випадку скоригувати розподіл фінансового доходу між звітними періодами.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Визначення та класифікація оренди. Операційна оренда: відображення у фінансових звітах орендаря. Операційна оренда: відображення у фінансових звітах орендодавця. Фінансова оренда: відображення у фінансових звітах орендаря. Фінансова оренда: відображення у фінансових звітах орендодавця

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Государственное управление. Производственно-ознакомительная практика

ПРОГРАММА производственной ознакомительной   практики для специальности: 1-26 01 01 «Государственное управление»

Пентатоника. Интерес к пентатонике в наше время

Курсовая работа. Несмотря на значительное количество научной литературы, охватывающей различные аспекты пентатоники, в музыкознании по сей день не сложилась ее единая трактовка. Пентатоника – звукоряд, который имеет довольно давнюю историю существования.

Наименование дисциплины: "Деньги, кредит, банки» Вопросы к экзамену

Наименование дисциплины: "Деньги, кредит, банки» Преподаватель: Зеленкова Р.А. Вопросы к экзамену

Социально-экономические отношения. Социальная организация

Историческая реконструкция социально-экономических отношений в раннепервобытной общине, как, впрочем, и всех других аспектов характерных для нее общественных отношений, представляет большие трудности

Політологія

Історія політичної влади, влада і владних відносин. Політичні режими в Україні. Политология.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok