Методика викладання у вищій школі

1. Розкрийте поняття "методика"

Методика -– сукупність методів, прийомів будь-якого дослідження, система правил їх використання. Методологія -– своєрідне вчення про правила мислення при створенні теорії науки, про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності

2. Коротко висвітліть різницю та подібність технологій навчальних процесів та інформаційно-комунікативної технології.

Інформаційно-комунікаційні технології або ІКТ — засоби, пов'язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформації. Цей широко вживаний термін включає в себе всі технології, що використовуються для спілкування та роботи з інформацією.

Концепція інформаційних технологій була додана до елементу комунікації і виникла у 1980-ті роки. Наразі ІКТ включають апаратні засоби (комп'ютери, сервери, тощо) та програмне забезпечення (операційні системи, мережеві протоколи, пошукові системи, тощо). Їхні можливості широко застосовують під час навчального процесу, звідси ІКТ можна вважати педагогічною технологію.

Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації.

Суть методу проектів полягає в тому, щоб стимулювати інтерес суб'єкта навчання до певних проблем, що припускають володіння деякою сумою знань і через проектну діяльність, яка передбачає рішення однієї або цілого ряду проблем, показати практичне застосування отриманих знань. Тобто від теорії до практики – поєднання академічних знань із прагматичними при дотриманні відповідного балансу на кожному етапі навчання.

Суть методу проектів розкривається одним із провідних вчених – теоретиків, проф. Є.С.Полат: «Метод проектів передбачає певну сукупність навчально – пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити певну проблему під час самостійних дій з обов'’язковою презентацією результатів. Якщо говорити про метод проектів як педагогічну технологію, то вона передбачає сукупність дослідницьких проблемних методів, творчих за своєю діяльністю». Метод проектів – це комплексний навчальний метод, який дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, дає можливість виявити самостійність у плануванні, організації та контролі своєї діяльності.

3. Проаналізуйте методику викладання лекційного заняття у ВШ.

Можна виділити три етапи. На першому етапі, знайомлячись зі студентами, лектор може повідомити їм, як буде проходити лекція. Успіх першого етапу полягає у тому, що у студента виникає бажання спілкуватися з викладачем як з людиною і професіоналом. В основі другого етапу лежить відношення співробітництва, що передбачає, що всі проблеми вирішуються разом викладачами і студентами. Співпрацюючі сторони разом думають над проблемою і шукають вихід. Тому для лектора продемонструвати співробітництво – це означає щиро розповісти студенту про свої переживання з приводу заняття, а не заковуватись в броню недоступності і холодності. На третьому етапі дії студентів ще невпевнені, вони не почувають себе розкуто, допускають помилки. Важливо не оцінювати дії студентів, а показувати їх можливості, використовувати цікаве в подальшій роботі. До висловлювань студента рекомендується відноситись як до думки співробітника.

4. Охарактеризуйте стилі спілкування та стилі вирішення конфліктів різних типів.

Стилі спілкування

Авторитарний стиль ґрунтується на безпосередньому підкоренні окремої людини або колективу владній особистості.

Демократичний стиль ґрунтується на врахуванні думки колективу в організації життєдіяльності вихованців. 

Ліберальний стиль спілкування ґрунтується на безпринципному, байдужому ставленні педагога як до позитивних, так і до негативних дій вихованців, характеризується потуранням будь-яким їхнім діям.

У практиці роботи вихователів спостерігається і так званий змішаний стиль, в якому проглядаються елементи всіх вище названих стилів. Та все ж в умовах становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, правової держави національна школа найперше має розвиватися на демократичних засадах.

Є п'ять стилів вирішення конфліктів.

Компроміс - поступка до деякої міри іншій точці зору; є ефективною мірою, але може не призвести до оптимального рішення.

Ухилення. Цей стиль має на увазі, що людина прагне відійти від конфлікту. Один із способів вирішення конфлікту - це не потрапляти в ситуації, які провокують виникнення суперечностей, не вступати в обговорення питань, що напевне мають розбіжності. Тоді не доведеться приходити в збуджений стан, хай навіть і займаючись рішенням проблеми.

Згладжування. Людина, що “загладжує” конфлікт, прагне не випустити назовні ознаки конфлікту і запеклості, апелюючи до потреби в солідарності. На жаль, часто забувають про проблему, що лежить в основі конфлікту

Примушення. В рамках цього стилю превалюють спроби примусити прийняти свою точку зору за всяку ціну. Той, хто намагається це зробити, не цікавиться думкою інших. Особа, що використовує такий стиль, звичайно поводиться агресивно, і для впливу на інших звичайно використовує владу шляхом примушення.

Компроміс. Цей стиль характеризується прийняттям точки зору іншої сторони, але лише до деякої міри. Здібність до компромісу високо цінується в управлінських ситуаціях, оскільки це зводить до мінімуму недоброзичливість і часто дає можливість швидко вирішити конфлікт до задоволення обох сторін.

Рішення проблеми. Даний стиль - визнання відмінності в думках і готовність ознайомитися з іншими точками зору, щоб зрозуміти причини конфлікту і знайти курс дій, прийнятний для всіх сторін.

5. Проаналізуйте специфіку методів арт-терапії у освітній діяльності викладача та студента ВНЗ.

Арт-терапія - це спеціалізована форма психотерапії, заснована  на мистецтві, в першу чергу образотворчій і творчій діяльності.

Головною метою використання арт-терапії у своїй роботі полягає у гармонізації розвитку особистості через розвиток вміння самовираження та самопізнання.

Передбачуваними результатами використання методів арт-терапії, особливо у роботі з підлітками, можна вважати наступне:

·        утворення відносин взаємного прийняття та емпатії;

·        можливість вільного самовираження та самопізнання;

·        підвищення адаптаційних здібностей, зниження втоми та напруги;

·        утворення позитивного емоційного настрою.

Усі ми знаємо безліч різних видів і напрямів терапії мистецтвом. Це ізотерапія, музична терапія, танцювальна терапія, бібліотерапія, драмтерапія, кінотерапія, куклотерапія і пісочна терапія.

Серед методів арт-терапії, якими я користуюся у своїй роботі з підлітками, можна виділити наступні:

1. Одним з найбільш поширених видів арт-терапії є ізотерапія (малюнок, колаж).

Практика показує, що ізотерапія дає позитивні результати в роботі зі студентами. Вона дозволяє їм передавати свої фантазії, емоції та почуття, допомагаючи  усвідомити і змінити своє відношення до явищ або подій.

2. Другий вид арт-терапії – це казкотерапія, прийом притча.

У своїй практичній діяльності техніку "притча" використовується в тренінговій роботі, в індивідуальному консультуванні і в просвітницькій діяльності.Притчу можна використовувати в роботі як з педагогами, так і з підлітками. Як правило, в тренінговій роботі вибирається в якості вправи історія, притча, яка б відбивала суть проблеми.

  Отже, зробимо висновок за допомогою декількох питань:  «Що арт-терапія дає групі студентів?»

 •  поліпшення психологічного клімату в колективі;
 •  творчу атмосферу;
 •  пізнання себе та оточуючих людей;
 •  розвиток творчих здібностей;
 •  позитивні емоції.

        Поставимо інше запитання: «Що арт-терапія дає психологові?»

 •  зміцнення психологічного здоров'я студентів;
 •  поліпшення соціально-психологічного клімату;
 •  мотивацію до особистого зростання, навчання;
 •  допомагає вирішенню проблем щодо адаптації студентів до навчання;
 •  допомагає встановленню контакту з групою учасників.

        Поставимо останнє запитання: «Так що ж означає арт-терапія?»

 •  Арт-теапія – це творчий пошук.
 •  Арт-терапія – це терапія мистецтвом.
 •  Арт-терапія – це пізнання себе.
 •  Арт-терапія – це можливість пізнати іншого.
 •  Арт-терапія – це спосіб соціальної адаптації.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Контрольна робота. Специфіка методів арт-терапії у освітній діяльності викладача та студента ВНЗ. Стилі спілкування та стилі вирішення конфліктів різних типів. Методика викладання лекційного заняття у ВШ. Різниця та подібність технологій навчальних процесів та інформаційно-комунікативної технології.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Молекулярная физика и термодинамика. Оптика. Квантовая, атомная и ядерная физика

Контрольная работа по физике.

Богодухновенность Священного Писания

Отличительным видовым признаком книг Священного Писания является их богодухновенность (2 Тим. 3, 16), то есть единственным подлинным автором этих книг является Сам Бог.

Электроустановки предприятий автоматической телефонной связи

Электроустановки городских АТС декадно-шаговой и координатной систем. Электроустановки городских АТС электронной и квазиэлектронной систем. Электроустановка для питания городских, центральных, сельских и учрежденческих АТС

Теоретические основы организации на предприятиях оптовой торговли

Понятие и виды технологических процессов. Методика и технология принципов. Принцип реализации товаров

Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе

Правовые и организационные проблемы использования психологических познаний в судебной экспертизе в уголовном процессе. Теоретические проблемы судебно-психологической экспертизы. Методологические проблемы. Экспериментально-психологическое исследование. Этические проблемы судебно-психологической экспертизы. Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей обвиняемого (подсудимого). Экспертиза аффекта.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok