Философия

1.

Философия ғылымының негізгі зерттеу обьектілерін көрсетіңіз

.

2.

Философияның басқа ғылыми пәндерден айырмашылығын табыңыз

.

3.

Философия мен өнердің айырмашылығы мен ұқсастықтарын салыстырыңыз

.

4.

Философияның гносеологиялық (танымдық) қызметін сипаттаңыз

5.

Көне Қытай философиясындағы дүниетаным ерекшеліктерін анықтаңыз

.

6.

Көне Үнді дүниетанымындағы бастапқы жаратылыстанулық білімдерді талдап көрсетіңіз

.

7.

Көне Үндінің діни философиясындағы адам мәселесінің қойылуын түсіндіріңіз

.

8.

Көне Грекиядағы космологияның даму бағыттарын сараптаңыз

.

9.

Көне Грекиядағы адам мәселесінің философиялық тұрғыдан қойылуын ұғындырыңыз

.

10.

Аристотель мен Платонның танымтеориясының ерекшеліктерін талдаңыз

.

11.

Орта ғасырлық философиялық ойдың қалыптасуындағы діннің ролін анықтап беріңіз

.

12.

Номинализм мен реализм бағыттарын жүйелеп түсіндіріңіз

.

13.

Ғылыми таным дамуындағы араб-мұсылмандық әлемнің тарихи бастамаларын талдаңыз

.

14.

Орта ғасырдағы еуропалық философия және тәжірибелік-қолданбалы білімдердің дамуын сипаттаңыз

15.

Орта ғасырдағы жалған ғылымдардың қалыптасуы –магия, оккультизм, алхимия мен астрологияны түсіндіріңіз

.

16.

Адамға бетбұрыс, оның жеке даралығы мен креативтілік бастауы – Қайта өрлеу дәуріндегі маңызды ерекшелігі екендігін дәйектеңіз

.

17.

Қайта өрлеу дәуріндегі пантеизм ерекшеліктерін сипаттаңыз

.

18.

Коперниктің, Галилейдің, Бруно мен Кеплердің жаратылыстанулық-ғылыми жетістіктері көрсетіңіз

.

19.

Н.Макиавелли шығармашылығындағы саясаттанудың негіздерінің қалыптасуын сараптаңыз

.

20.

Ф.Бэконның ғылыми таным дамуына қосқан үлесін көрсетіңіз және елестер туралы ілімін байыптаңыз

.

21.

Р.Декарт шығармашылығындағы таным мәселесін көрсетіңіз

.

23.

Дж. Локктың бірінші және екінші сапалары туралы идеясын талдаңыз

24.

И. Канттың жаратылыстанулық идеяларын бағалаңыз

.

25.

И. Кантың таным теориясындағы агностицизм мен антиномиялар ілімін талдаңыз

.

26.

Гегельдің диалектикалық пен метафизикалық ойлау тәсілдерін түсіндіріп беріңіз

.

27.

Гегельдің диалектика категорияларының ағымдылығы, ауыспалылығы туралы көзқарастарын сараптаңыз

.

28.

К. Маркстің қоғамды танудың әдіснамалық қағидасын түсіндіріңіз

.

29.

Марксизм мен неомарксизмнің даму эволюциясын сипаттаңыз

.

30.

Позитивизмнің ғылым философиясы ретіндегі көрінісін және оның дамуының негізгі кезеңдерін көрсетіңіз

.

31.

Герменевтика мен феноменологиядағы таным мәселесін түсіндіріп беріңіз

.

32.

Адам тылсымын танудағы экзистенциализмнің маңызын ұғындырыңыз

.

33.

Психоанализдің әдіс ретіндегі қолданылуын айшықтаңыз

.

34.

Неотомизмнің басты қағидалары мен ұстанымдарын көрсетіңіз

.

35.

ХХ ғасырдағы ғаламдық мәселелер философиясы және ондағы ғылым дамуы турпалы көзқарастарды талдаңыз

.

36.

Көшпелілердің жалпы адамзаттық өркениеттік дамуға қосқан үлесін анықтаңыз

.

37.

Әл-Фарабидің энциклопедистік әмбебаптылығын сипаттап беріңіз

.

38.

Шәкәрімнің үш анық ілімі және оның бүгінгі өмір үшін маңызын түсіндіріңіз

.

39.

Абайдың «нұрлы ақылының» адамның ғылыми танымындағы сенімді бағдары ретіндегі көрінісін дәйектеңіз

.

40.

Танымның тәжірибелік табиғатына тоқталып өтіңіз

.

41.

Ғылыми танымның деңгейлері мен әдістерін саралаңыз

.

42.

Танымдағы ақиқат, адасу мен жалғандық мәселелерін салыстыра отырып ұғындырыңыз

43.

Болмыс және оның түрлері мен Бейболмыс мәселесін сараптаңыз

.

44.

Материя мен қозғалыс мәселелерін талдаңыз

.

45.

Қазіргі заманғы әлемді синергетикалық, кванттық-релятивистік тұрғыдан түйсіну әлемді тереңірек түсінудің баспалдағы екендігін дәйектеңіз

.

46.

Қоғамның ғылыми таным обьектісі ретіндегі көзқарастарды келтіріңіз

.

47.

Қоғамның рухани өмірін танудағы философияның ролін көрсетіңіз

48.

Адамның био-психо-әлеуметтік мәнін көрсетіңіз

49.

Антропогенез бен антропосоциогенездің ғылыми және діни нұсқаларын дәйектеңіз

.

50.

Адам өмірінің мәні, мәңгілік өмір идеясын саралаңыз

.

51.

Анимизм ұғымын түсіндіріп өтіңіз

.

52.

Адамның жаратылуы туралы діни түсініктерді салыстырыңыз

53.

Адам-жеке адам-тұлға құрылымын түсіндіріңіз

.

54.

«Мен-Тұжырымдама» идеясы бойынша мысалдар келтіріңіз

.

55.

Кеңістік пен уақыттың қазіргі заманғы тұжырымдамаларын ашып беріңіз

.

56.

Ақиқат пен сенім мәселелерін салыстырыңыз

.

57.

ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының қоғам дамуындағы ролін түсіндіріңіз

.

58.

Шәкәрімнің «Үш анық» еңбегіне герменевтикалық талдаулар жасаңыз

59.

Абайдың қара сөздерінің ішкі мағынасын ұғындырыңыз

.

60.

Қазақ дүниетанымындағы: заман, жалған дүние, құт-береке т.б. ұғымдардың мәнін ашып беріңіз

.

1 Философия ғылымының негізгі зерттеу обьектілерін көрсетіңіз.

2 Философияның басқа ғылыми пәндерден айырмашылығын табыңыз.

3 Философия мен өнердің айырмашылығы мен ұқсастықтарын салыстырыңыз.

4 Философияның гносеологиялық (танымдық) қызметін сипаттаңыз5 Көне Қытай философиясындағы дүниетаным ерекшеліктерін анықтаңыз.

6 Көне Үнді дүниетанымындағы бастапқы жаратылыстанулық білімдерді талдап көрсетіңіз

7 Көне Үндінің діни философиясындағы адам мәселесінің қойылуын түсіндіріңіз.

8 Көне Грекиядағы космологияның даму бағыттарын сараптаңыз.

9 Көне Грекиядағы адам мәселесінің философиялық тұрғыдан қойылуын ұғындырыңыз.

10 Аристотель мен Платонның таным теориясының ерекшеліктерін талдаңыз.

11 Орта ғасырлық философиялық ойдың қалыптасуындағы діннің ролін анықтап беріңіз.

12 Номинализм мен реализм бағыттарын жүйелеп түсіндіріңіз.

13 Ғылыми таным дамуындағы араб-мұсылмандық әлемнің тарихи бастамаларын талдаңыз.

14 Орта ғасырдағы еуропалық философия және тәжірибелік-қолданбалы білімдердің дамуын сипаттаңыз

15 Орта ғасырдағы жалған ғылымдардың қалыптасуы –магия, оккультизм, алхимия мен астрологияны түсіндіріңіз

16 Адамға бетбұрыс, оның жеке даралығы мен креативтілік бастауы – Қайта өрлеу дәуріндегі маңызды ерекшелігі екендігін дәйектеңіз.

17 Қайта өрлеу дәуріндегі пантеизм ерекшеліктерін сипаттаңыз.

18 Коперниктің, Галилейдің, Бруно мен Кеплердің жаратылыстанулық-ғылыми жетістіктері көрсетіңіз.

19 Н.Макиавелли шығармашылығындағы саясаттанудың негіздерінің қалыптасуын сараптаңыз.

20 Ф.Бэконның ғылыми таным дамуына қосқан үлесін көрсетіңіз және елестер туралы ілімін байыптаңыз.

21 Р.Декарт шығармашылығындағы таным мәселесін көрсетіңіз.

22 Спиноза мен Лейбництің таным туралы ілімдерін саралаңыз.

23 Дж. Локктың бірінші және екінші сапалары туралы идеясын талдаңыз.

24 И. Канттың жаратылыстанулық идеяларын бағалаңыз.

25 И. Кантың таным теориясындағы агностицизм мен антиномиялар ілімін талдаңыз.

26 Гегельдің диалектикалық пен метафизикалық ойлау тәсілдерін түсіндіріп беріңіз.

27 Гегельдің диалектика категорияларының ағымдылығы, ауыспалылығы туралы көзқарастарын сараптаңыз.

28 К. Маркстің қоғамды танудың әдіснамалық қағидасын түсіндіріңіз

29 Марксизм мен неомарксизмнің даму эволюциясын сипаттаңыз.

30 Позитивизмнің ғылым философиясы ретіндегі көрінісін және оның дамуының негізгі кезеңдерін көрсетіңіз.

31 Герменевтика мен феноменологиядағы таным мәселесін түсіндіріп беріңіз.

32 Адам тылсымын танудағы экзистенциализмнің маңызын ұғындырыңыз.

33 Психоанализдің әдіс ретіндегі қолданылуын айшықтаңыз.

34 Неотомизмнің басты қағидалары мен ұстанымдарын көрсетіңіз.

35 ХХ ғасырдағы ғаламдық мәселелер философиясы және ондағы ғылым дамуы турпалы көзқарастарды талдаңыз.

36 Көшпелілердің жалпы адамзаттық өркениеттік дамуға қосқан үлесін анықтаңыз.

37 Әл-Фарабидің энциклопедистік әмбебаптылығын сипаттап беріңіз.

38 Шәкәрімнің үш анық ілімі және оның бүгінгі өмір үшін маңызын түсіндіріңіз.

39 Абайдың «нұрлы ақылының» адамның ғылыми танымындағы сенімді бағдары ретіндегі көрінісін дәйектеңіз.

40 Танымның тәжірибелік табиғатына тоқталып өтіңіз.

41 Ғылыми танымның деңгейлері мен әдістерін саралаңыз.

42 Танымдағы ақиқат, адасу мен жалғандық мәселелерін салыстыра отырып ұғындырыңыз.

43 Болмыс және оның түрлері мен Бейболмыс мәселесін сараптаңыз.

44 Материя мен қозғалыс мәселелерін талдаңыз.

45 Қазіргі заманғы әлемді синергетикалық, кванттық-релятивистік тұрғыдан түйсіну әлемді тереңірек түсінудің баспалдағы екендігін дәйектеңіз.

46 Қоғамның ғылыми таным обьектісі ретіндегі көзқарастарды келтіріңіз.

47 Қоғамның рухани өмірін танудағы философияның ролін көрсетіңіз.

48 Адамның био-психо-әлеуметтік мәнін көрсетіңіз

49 Антропогенез бен антроспосоциогенездің ғылыми және діни нұсқаларын дәйектеңіз.

50 Адам өмірінің мәні, мәңгілік өмір идеясын саралаңыз.

51 Анимизм ұғымын түсіндіріп өтіңіз

52 Адамның жаратылуы туралы діни түсініктерді салыстырыңыз

53 Адам-жеке адам-тұлға құрылымын түсіндіріңіз.

54 «Мен-Тұжырымдама» идеясы бойынша мысалдар келтіріңіз

55 Кеңістік пен уақыттың қазіргі заманғы тұжырымдамаларын ашып беріңіз

56 Ақиқат пен сенім мәселелерін салыстырыңыз

57 ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының қоғам дамуындағы ролін түсіндіріңіз

58 Шәкәрімнің «Үш анық» еңбегіне герменевтикалық талдаулар жасаңыз

59 Абайдың қара сөздерінің ішкі мағынасын ұғындырыңыз

60Қазақ дүниетанымындағы: заман, жалған дүние, құт-береке т.б. ұғымдардың мәнін ашып беріңіз

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

философия.doc

философия.doc
Размер: 757 Кб

.

Пожаловаться на материал

Философия ғылымының негізгі зерттеу обьектілерін көрсетіңіз. Көне Үнді дүниетанымындағы бастапқы. Қайта өрлеу дәуріндегі пантеизм. И. Канттың жаратылыстанулық идеяларын

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Философия ғылымының негізгі зерттеу обьектілерін көрсетіңіз

Философияның басқа ғылыми пәндерден айырмашылығын табыңыз

Философия мен өнердің айырмашылығы мен ұқсастықтарын салыстырыңыз

Философияның гносеологиялық (танымдық) қызметін сипаттаңыз

Көне Қытай философиясындағы дүниетаным ерекшеліктерін анықтаңыз

Көне Үнді дүниетанымындағы бастапқы жаратылыстанулық білімдерді талдап көрсетіңіз

Көне Үндінің діни философиясындағы адам мәселесінің қойылуын түсіндіріңіз

Көне Грекиядағы космологияның даму бағыттарын сараптаңыз

Көне Грекиядағы адам мәселесінің философиялық тұрғыдан қойылуын ұғындырыңыз

Аристотель мен Платонның танымтеориясының ерекшеліктерін талдаңыз

Орта ғасырлық философиялық ойдың қалыптасуындағы діннің ролін анықтап беріңіз

Номинализм мен реализм бағыттарын жүйелеп түсіндіріңіз

Ғылыми таным дамуындағы араб-мұсылмандық әлемнің тарихи бастамаларын талдаңыз

Орта ғасырдағы еуропалық философия және тәжірибелік-қолданбалы білімдердің дамуын сипаттаңыз

Орта ғасырдағы жалған ғылымдардың қалыптасуы –магия, оккультизм, алхимия мен астрологияны түсіндіріңіз

Адамға бетбұрыс, оның жеке даралығы мен креативтілік бастауы – Қайта өрлеу дәуріндегі маңызды ерекшелігі екендігін дәйектеңіз

Қайта өрлеу дәуріндегі пантеизм ерекшеліктерін сипаттаңыз

Коперниктің, Галилейдің, Бруно мен Кеплердің жаратылыстанулық-ғылыми жетістіктері көрсетіңіз

Н.Макиавелли шығармашылығындағы саясаттанудың негіздерінің қалыптасуын сараптаңыз

Ф.Бэконның ғылыми таным дамуына қосқан үлесін көрсетіңіз және елестер туралы ілімін байыптаңыз

Р.Декарт шығармашылығындағы таным мәселесін көрсетіңіз

Дж. Локктың бірінші және екінші сапалары туралы идеясын талдаңыз

И. Канттың жаратылыстанулық идеяларын бағалаңыз

И. Кантың таным теориясындағы агностицизм мен антиномиялар ілімін талдаңыз

Гегельдің диалектикалық пен метафизикалық ойлау тәсілдерін түсіндіріп беріңіз

Гегельдің диалектика категорияларының ағымдылығы, ауыспалылығы туралы көзқарастарын сараптаңыз

К. Маркстің қоғамды танудың әдіснамалық қағидасын түсіндіріңіз

Марксизм мен неомарксизмнің даму эволюциясын сипаттаңыз

Позитивизмнің ғылым философиясы ретіндегі көрінісін және оның дамуының негізгі кезеңдерін көрсетіңіз

Герменевтика мен феноменологиядағы таным мәселесін түсіндіріп беріңіз

Адам тылсымын танудағы экзистенциализмнің маңызын ұғындырыңыз

Психоанализдің әдіс ретіндегі қолданылуын айшықтаңыз

Неотомизмнің басты қағидалары мен ұстанымдарын көрсетіңіз

ХХ ғасырдағы ғаламдық мәселелер философиясы және ондағы ғылым дамуы турпалы көзқарастарды талдаңыз

Көшпелілердің жалпы адамзаттық өркениеттік дамуға қосқан үлесін анықтаңыз

Әл-Фарабидің энциклопедистік әмбебаптылығын сипаттап беріңіз

Шәкәрімнің үш анық ілімі және оның бүгінгі өмір үшін маңызын түсіндіріңіз

Абайдың «нұрлы ақылының» адамның ғылыми танымындағы сенімді бағдары ретіндегі көрінісін дәйектеңіз

Танымның тәжірибелік табиғатына тоқталып өтіңіз

Ғылыми танымның деңгейлері мен әдістерін саралаңыз

Танымдағы ақиқат, адасу мен жалғандық мәселелерін салыстыра отырып ұғындырыңыз

Болмыс және оның түрлері мен Бейболмыс мәселесін сараптаңыз

Материя мен қозғалыс мәселелерін талдаңыз

Қазіргі заманғы әлемді синергетикалық, кванттық-релятивистік тұрғыдан түйсіну әлемді тереңірек түсінудің баспалдағы екендігін дәйектеңіз

Қоғамның ғылыми таным обьектісі ретіндегі көзқарастарды келтіріңіз

Қоғамның рухани өмірін танудағы философияның ролін көрсетіңіз

Адамның био-психо-әлеуметтік мәнін көрсетіңіз

Антропогенез бен антропосоциогенездің ғылыми және діни нұсқаларын дәйектеңіз

Адам өмірінің мәні, мәңгілік өмір идеясын саралаңыз

Анимизм ұғымын түсіндіріп өтіңіз

Адамның жаратылуы туралы діни түсініктерді салыстырыңыз

Адам-жеке адам-тұлға құрылымын түсіндіріңіз

«Мен-Тұжырымдама» идеясы бойынша мысалдар келтіріңіз

Кеңістік пен уақыттың қазіргі заманғы тұжырымдамаларын ашып беріңіз

Ақиқат пен сенім мәселелерін салыстырыңыз

ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының қоғам дамуындағы ролін түсіндіріңіз

Шәкәрімнің «Үш анық» еңбегіне герменевтикалық талдаулар жасаңыз

Абайдың қара сөздерінің ішкі мағынасын ұғындырыңыз

Қазақ дүниетанымындағы: заман, жалған дүние, құт-береке т.б. ұғымдардың мәнін ашып беріңіз

Похожие материалы:

Сравнительный анализ деятельности КАЭС И ЛАЭС

Общая характеристика деятельности КАЭС и ЛАЭС. Обеспечение экологической безопасности. Воздействие на окружающую среду. Забор воды из водных источников. Сбросы в открытую гидрографическую сеть. Выбросы в атмосферный воздух. Отходы. Состояния территорий расположения исследуемых АЭС, реализация экологической политики (небольшие выводы).

Удаление газов из воды

Важнейшим фактором коррозии железа в воде является растворенный кислород. Химический способ удаления газов, растворенных в воде (деактивация). Физический способ удаления газов, растворенных в воде (деаэрация). Удаление из воды растворенных газов.

Исследование применения лечебной физической культуры при лечении пограничных психических заболеваний на примере нервной булимии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О порядке проведенияежегодного конкурса молодых журналистов «Юный журналист Дона»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2014 № 910 г. Ростов-на-Дону О порядке проведения ежегодного конкурса молодых журналистов «Юный журналист Дона»

Індивідуальна робота з вищої математики

Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ІФНТУНГ

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok