Марксизм мен неомарксизмнің даму эволюциясын сипаттаңыз

Ресейде пайда болып өркендеген МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ – ХХ ғасырдағы коммунизм идеясын төңкерістік, қоғамды қайта құру жолымен іске асыруды қолдайтын идеялық бағыт. Бұған ортодоксальді марксизм, ленинизм ілімдері жинақталды.

Неомарксизм – ХХ ғасырда К. Маркс ілімін қайта жандандыруға және оны кей жағдайда сынауға, бүгінгі қоғамға бейімдеуге бағытталған философиялық және саяси-әлеуметтік бағыт. Оны жалпылай алғанда, үш бағытқа ажыратып қарастыру қолға алынған: 1) диалектикалық-гуманистік; 2) сциентистік; 3) аналитикалық. Бірінші бағытқа Лукач, Корш, Грамши т.б. жатқызуға болады. Олар тарихи әрекеттің субъектісі адам екендігін, философия қоғамға бет бұру қажеттілігін, табиғатпен танымдық-практикалық қатынаста болу керектігін ұсынады. Диалектикалық гуманистік бағыттың өзі мынадай бірнеше салаларға ажырайды:

а) Фрейдшіл марксизм жеке адам мәселесінде фрейдизмді әлеуметтік ахуалдармен байланыстырды. Мәселен, Райх адамның табиғи әлеуметтілігіне қысым жасаудан деформация туады, бұл өз кезегінде жыныстық төңкеріс арқылы өз шешімін табады деп түсіндіреді; Э. Фромм жатсынылуды гуманистік психоанализбен шешуге тырысты; ә) Экзистенциалдық марксизм адамдық субъективтілік, оқшаулану мәселелерін сараптады (Сартр, Мерло-Понти т.б.); б) феноменологиялық марксизм – Э. Пачи, Пиконе; в) Үміт философиясын ұсынған Э. Блох марксизмде адамдық мән жетіспей жатырғандығын атап көрсетеді.

Ал сциентикалық бағдар марксизмнің ғылыми жағы жетіспейтіндігін таразылай келе, тарихи материализмге ғылыми форма беру керектігін ұсынады. Бұл Алтюссердің және посталтюссерандықтың идеяларында дәйектеледі.

Үшінші аналитикалық бағдарда қазіргі қоғамға сыншыл әлеуметтанушылар қажет екендігін, марксизмде феминистік көзқарастар бар екендігін көрсетеді (Коэн)

Марксизм — 19 ғасырдың 40-жылдары Карл Маркс пен Фридрих Энгельс негізін қалаған философиялық, экономикалық және әлеуметтік-саяси көзқарастар жүйесі. Марксизмнің теориялық қайнар көзі — классикалық неміс философиясы (Г. Гегель, Л. Фейербах), классикалық ағылшын саяси экономиясы (А. Смит және Д. Рикардо) және француз утопиялық социализм ілімі (Ш. Фурье, Р.Оуэн және Сен-Симон). Марксизмнің мақсаты, қоғамның негізгі қозғаушы күші ретінде жұмысшы табының маңызын теориялық негіздеу болды.[1]

Философия саласында марксизм табиғат, қоғам мен ойлау дамуының жалпы заңдарын (қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күресі заңы, терістеуді терістеу заңы, т.б.), Гегельдің идеалистік философиясы ережелерін тұжырымдап, қоғамды, ең алдымен, экономиканы талдау кезінде қолданды. Марксизмнің түйінді идеялық қағидалары — қосымша құн және өндірісті қоғамдастыру түсініктеріне негізделген капитализмнің экономикалық жүйесін талдау, тарихи материализмнің философиялық жүйесі, соның ішіндепролетариаттың тарихи рөлі туралы қорытындылары 19 ғасырдың 2-жартысында жұмысшы қозғалысының негізгі идеологиясына айналды. Марксизм дүниені кең ауқымда қайта құрудың белгілі бір үлгісін қалыптастыруға бағытталды, жаппай әлеуметтік, рухани көзқарастар төңкерісі идеясын жариялады. Классикалық марксизм ымырасыздығымен, іске асатын жобасының зардаптары туралы мәселені шешудегі қаталдығымен ерекшеленді. Марксизм социалистік төңкеріс нәтижесінде пролетариат диктатурасын, екі кезеңнен (социализм мен коммунизм) тұратын коммунистік қоғам орнатуды мақсат етті. Марксизмдегі аш-қан қоғамдық-экономикалық формация теориясы бойынша жаңа өндіргіш күштер мен күні өткен өндірістік қатынастардың арасында жанжал шығып, әлеуметтік төңкеріске әкеледі. Нәтижесінде бір формация екіншімен ауысады.

Марксизм ілімі бойынша тарих барлығы бес формациядан: алғашқы қауымдық, құл иеленушілік, феодалдық, капиталистік және коммунистік формациялардан тұрады.Соңғысы адамзат дамуының ең биік сатысы деп саналды. Дегенмен, марксизм қоғам өміріндегі әлеуметтік және саяси үдерістерге үстірт қарады, түпкі мақсатқа жетуде қантөгіске толы тап күресіне басымдық берді, оның қоғам дамуының ағымына қарай икемділігі шамалы болды. 19 ғасырдың аяғынан бастап марксизм социал-демокриялық қозғалыстың негізгі идеологиясына айналды.Бірақ 20 ғасырдың бас кезінде бұл қозғалыс екіге бөлінді:

  1. В.И. Ленин, т.б. бастаған төңкерісшіл бағыт.
  2. Э.Бернштейн, т.б. бастаған реформашылдық бағыт.

Реформашылдар бірте-бірте марксизмнің негізгі теорияларынан бас тартып, қазіргі Батыс Еуропа елдеріндегі социал-демокриялық идеологияны қалыптастырды. Ал Ленин бастаған солшыл күштер Ресейдегі Қазан төңкерісінен кейін коммунистік тоталитарлық жүйенің негізін қалады. 1990 жылға дейінгі кезеңде марксизм социалистік елдердегі мемлекеттік идеологияға айналды. Социалистік жүйе құлағаннан кейін, марксизмді зерттеп, баға беретін жаңа кезең басталды.

Неомарксизм -1) тар мағынада Франкфурт мектебі өкілдерінің (М.Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, сонымен қатар шығармашылықтарының белгілі бір кезеңдерінде Э.Фромм, Ю. Хабермас) зерттеулерін сипаттауға қолданылатын ұғым; 2) кең мағынада марксизмді дамытуғатырысқан, ал шын мәнінде «марксизм- ленинизм» дегенді жоққа шығаратын зерттеулердің бағыттылығын білдіретін ұғым.

Неомарксизм марксизмді неогегельяндық, фрейдизм, «өмір философиясы», кейінірек – экзистенциализм менструктурализм бағыттарының кейбір келешегі бар идеяларымен толықтыруға тырысқанмен, коммунистіктиптегі әлеуметтік ұйым (қоғам) идеясын қабылдамады, болашақ антикапиталистік революцияны жаһандық(глобальный) катаклизм деп қарастырды. Осы көзқарастан туындайтын мәдениеттің дәстүрлі құндылықтарынақатынасты нигилизм және интеллектуалдық экстремизм маргиналдық қоғамдық жіктердің жағынаннеомарксизмді қолдаудың және оның жолын қуушылықтың себебін ашады, түсіндіреді.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Философия ғылымының негізгі зерттеу обьектілерін көрсетіңіз. Көне Үнді дүниетанымындағы бастапқы. Қайта өрлеу дәуріндегі пантеизм. И. Канттың жаратылыстанулық идеяларын

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Философия

Философия ғылымының негізгі зерттеу обьектілерін көрсетіңіз. Көне Үнді дүниетанымындағы бастапқы. Қайта өрлеу дәуріндегі пантеизм. И. Канттың жаратылыстанулық идеяларын

К данному материалу относятся разделы:

Философия ғылымының негізгі зерттеу обьектілерін көрсетіңіз

Философияның басқа ғылыми пәндерден айырмашылығын табыңыз

Философия мен өнердің айырмашылығы мен ұқсастықтарын салыстырыңыз

Философияның гносеологиялық (танымдық) қызметін сипаттаңыз

Көне Қытай философиясындағы дүниетаным ерекшеліктерін анықтаңыз

Көне Үнді дүниетанымындағы бастапқы жаратылыстанулық білімдерді талдап көрсетіңіз

Көне Үндінің діни философиясындағы адам мәселесінің қойылуын түсіндіріңіз

Көне Грекиядағы космологияның даму бағыттарын сараптаңыз

Көне Грекиядағы адам мәселесінің философиялық тұрғыдан қойылуын ұғындырыңыз

Аристотель мен Платонның танымтеориясының ерекшеліктерін талдаңыз

Орта ғасырлық философиялық ойдың қалыптасуындағы діннің ролін анықтап беріңіз

Номинализм мен реализм бағыттарын жүйелеп түсіндіріңіз

Ғылыми таным дамуындағы араб-мұсылмандық әлемнің тарихи бастамаларын талдаңыз

Орта ғасырдағы еуропалық философия және тәжірибелік-қолданбалы білімдердің дамуын сипаттаңыз

Орта ғасырдағы жалған ғылымдардың қалыптасуы –магия, оккультизм, алхимия мен астрологияны түсіндіріңіз

Адамға бетбұрыс, оның жеке даралығы мен креативтілік бастауы – Қайта өрлеу дәуріндегі маңызды ерекшелігі екендігін дәйектеңіз

Қайта өрлеу дәуріндегі пантеизм ерекшеліктерін сипаттаңыз

Коперниктің, Галилейдің, Бруно мен Кеплердің жаратылыстанулық-ғылыми жетістіктері көрсетіңіз

Н.Макиавелли шығармашылығындағы саясаттанудың негіздерінің қалыптасуын сараптаңыз

Ф.Бэконның ғылыми таным дамуына қосқан үлесін көрсетіңіз және елестер туралы ілімін байыптаңыз

Р.Декарт шығармашылығындағы таным мәселесін көрсетіңіз

Дж. Локктың бірінші және екінші сапалары туралы идеясын талдаңыз

И. Канттың жаратылыстанулық идеяларын бағалаңыз

И. Кантың таным теориясындағы агностицизм мен антиномиялар ілімін талдаңыз

Гегельдің диалектикалық пен метафизикалық ойлау тәсілдерін түсіндіріп беріңіз

Гегельдің диалектика категорияларының ағымдылығы, ауыспалылығы туралы көзқарастарын сараптаңыз

К. Маркстің қоғамды танудың әдіснамалық қағидасын түсіндіріңіз

Марксизм мен неомарксизмнің даму эволюциясын сипаттаңыз

Позитивизмнің ғылым философиясы ретіндегі көрінісін және оның дамуының негізгі кезеңдерін көрсетіңіз

Герменевтика мен феноменологиядағы таным мәселесін түсіндіріп беріңіз

Адам тылсымын танудағы экзистенциализмнің маңызын ұғындырыңыз

Психоанализдің әдіс ретіндегі қолданылуын айшықтаңыз

Неотомизмнің басты қағидалары мен ұстанымдарын көрсетіңіз

ХХ ғасырдағы ғаламдық мәселелер философиясы және ондағы ғылым дамуы турпалы көзқарастарды талдаңыз

Көшпелілердің жалпы адамзаттық өркениеттік дамуға қосқан үлесін анықтаңыз

Әл-Фарабидің энциклопедистік әмбебаптылығын сипаттап беріңіз

Шәкәрімнің үш анық ілімі және оның бүгінгі өмір үшін маңызын түсіндіріңіз

Абайдың «нұрлы ақылының» адамның ғылыми танымындағы сенімді бағдары ретіндегі көрінісін дәйектеңіз

Танымның тәжірибелік табиғатына тоқталып өтіңіз

Ғылыми танымның деңгейлері мен әдістерін саралаңыз

Танымдағы ақиқат, адасу мен жалғандық мәселелерін салыстыра отырып ұғындырыңыз

Болмыс және оның түрлері мен Бейболмыс мәселесін сараптаңыз

Материя мен қозғалыс мәселелерін талдаңыз

Қазіргі заманғы әлемді синергетикалық, кванттық-релятивистік тұрғыдан түйсіну әлемді тереңірек түсінудің баспалдағы екендігін дәйектеңіз

Қоғамның ғылыми таным обьектісі ретіндегі көзқарастарды келтіріңіз

Қоғамның рухани өмірін танудағы философияның ролін көрсетіңіз

Адамның био-психо-әлеуметтік мәнін көрсетіңіз

Антропогенез бен антропосоциогенездің ғылыми және діни нұсқаларын дәйектеңіз

Адам өмірінің мәні, мәңгілік өмір идеясын саралаңыз

Анимизм ұғымын түсіндіріп өтіңіз

Адамның жаратылуы туралы діни түсініктерді салыстырыңыз

Адам-жеке адам-тұлға құрылымын түсіндіріңіз

«Мен-Тұжырымдама» идеясы бойынша мысалдар келтіріңіз

Кеңістік пен уақыттың қазіргі заманғы тұжырымдамаларын ашып беріңіз

Ақиқат пен сенім мәселелерін салыстырыңыз

ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының қоғам дамуындағы ролін түсіндіріңіз

Шәкәрімнің «Үш анық» еңбегіне герменевтикалық талдаулар жасаңыз

Абайдың қара сөздерінің ішкі мағынасын ұғындырыңыз

Қазақ дүниетанымындағы: заман, жалған дүние, құт-береке т.б. ұғымдардың мәнін ашып беріңіз

Похожие материалы:

Пищеварение  в  желудке

ель: сформировать знания об изменении пищи  в  желудке, о составе и свойствах желудочного сока,  его отделении на разные питательные вещества, регуляции отделения желудочного сока.  Учить  работать в группе  и  принимать правильные решения,  обсуждать,  сравнивать и делать выводы.

Основные умения школьников при обучении праву

Понятия «умение» и «навык» и их роль в развивающем обучении. Группы и виды умений и навыков, способы их классификации. Методика формирования умений. Учебник права. Учебная литература по праву. Особенности учебных занятий по теории права и конституционному праву

Організація харчування і обслуговування споживачів на залізничному транспорті та шляху його слідування

Курсова робота з дисципліни: «Організація ресторанного господарства» на тему: «Організація харчування і обслуговування споживачів на залізничному транспорті та шляху його слідування»

Страхування і страховий ринок. Лекція

Економічна суть і значення страхування. Форми і види страхування. Особливості страхового ринку України.

Социально-экономическое развитие страны и его особенности. Николай 1

XIX столетие занимает особое место в истории России. С его началом страна вступила в новый этап развития. Зарождение декабризма, В промышленности капиталистическая мануфактура вытесняла вотчинные и посессионные предприятия