Політологія

1.

Місце політології в системі наук про суспільство: взаємозв'язок та взаємозалежність

2.

Політична наука в сучасній Україні: основні завдання, шлях розвитку і перспективи

3.

Еволюція уявлення про політику: основні етапи і парадигми

4.

Суб'єкти політики. Особистість як суб'єкт політики

5.

Взаємозв'язок політики з іншими формами суспільної свідомості (філософія, мораль, релігія)

6.

Політика і засоби масової інформації. ЗМІ як “четверта влада

7.

Політична ідеологія: поняття, рівні реалізації та роль у функціонуванні політичних режимів

8. Основні ідейно-політичні течії сучасності

Лібералізм і неолібералізм.

Консерватизм і неоконсерватизм.

Ідейно-політичні течії в робітничому русі.

Політичний екстремізм та його різновиди.

9.

Консерватизм і неоконсерватизм

10.

Праві та правоцентристські партії України

11.

Лібералізм і неолібералізм. Стан ліберального руху в Україні

12.

Соціал-демократичний рух у світі: історія, програмні цілі, досягнення

13.

Соціал-демократичний рух в Україні: історія, програмні цілі, досягнення

15.

Фашизм і неофашизм: ідейні джерела, соціальна база, цілі

16.

Соціалізм

17.

Анархізм

18.

Націоналізм

19.

Основні концепції влади

20.

Ресурси влади

21.

Легітимність влади, типи легітимності

Типологія політичної влади

Проблеми влади і владних відносин у сучасному українському суспільстві

Порівняльний аналіз політичних режимів


Особливості політичного режиму в Україні

Трансформація тоталітарних і авторитарних режимів у посткомуністичну добу

Соціально-політичні передумови тоталітаризму

Розвиток змісту демократії в історії людства

Розвиток поглядів на демократію в історії людства

Основні концепції демократії

Демократичні традиції в історії українського державотворення

Форми демократії та демократичні процедури

Політичні права, свободи та обов'язки людини і громадянина, їх роль у політиці

Передумови та етапи демократизації українського суспільства

Переваги та недоліки демократії

Громадянське суспільство, його сутність та умови становлення

Особливості формування громадянського суспільства в Україні

Сутність та функції політичної системи

Структура політичної системи

Політична система сучасної України: тенденції трансформації та змісту моделі

Типи політичних систем: порівняльний аналіз

Концепції походження держави

Ознаки держави

Функції держави

Типологія держав

Правова держава: сутність та основні ознаки

Виникнення та розвиток ідеї правової держави

Особливості формування правової держави в Україні

Основні форми державного правління: порівняльний аналіз

Порівняльний аналіз парламентської та президентської форм правління

Порівняльний аналіз федеративної і конфедеративної форми територіального устрою

Особливості основних форм територіального устрою

Форма державного правління України

Основні тенденції розвитку державності в сучасному світі

Класифікація органів державної влади

Поділ та система стримувань і противаг державної влади у демократичному суспільстві

Загальні поняття парламентаризму і його особливості в Україні

Інститут президентства в сучасному світі.

Інститут президентства в Україні: етапи становлення

Інститут президентства в Україні: порядок взаємодії з іншими органами влади

Верховна Рада України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади

Кабінет Міністрів України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади

Моделі місцевого самоврядування: сутність та порівняльний аналіз (англо-американська та континентальна (французька) моделі)

Структура місцевих органів влади, їх повноваження, порядок формування і функціонування

Роль і функції політичних партій

Передумови, шляхи та моделі формування політичних партій

Класифікація політичних партій

Класифікація сучасних політичних партій України

Виникнення політичних партій в Україні

Становлення багатопартійності і політичного плюралізму в умовах незалежності України

Етапи становлення багатопартійності в Україні

Сучасний стан багатопартійності в Україні

Громадські організації та рухи: сутність, структура, особливості, роль в суспільстві

Громадсько-політичні об'єднання та рухи в сучасній Україні

Молодіжний та студентський рух в Україні

Лоббізм як політична технологія

Опозиція та її роль у політичному житті

Сутність та типи партійних систем

Взаємозв’язок партійних і виборчих систем

Вибори та їх класифікація

Роль виборів у формуванні демократичної влади

Основні стадії виборчого процесу

Виборче право і виборча система в сучасній Україні

Виборча система України: пошук оптимальної моделі

Принципи виборчого права

Політичний абсентеїзм: його причини та наслідки

Мажоритарна виборча система

Пропорційна виборча система

Змішана виборча система

Порівняльна характеристика основних виборчих систем

Парламентські вибори в Україні

Президентські вибори в Україні

Вибори до місцевих органів влади в Україні: особливості організації та проведення

Елітизм і демократія: проблеми поєднання

Класичні та новітні теорії еліт

Політична еліта України: особливості формування та етапи еволюції

Типологія політичних еліт

Система формування та змін політичних еліт

Політичне лідерство: сутність, характерні риси та механізм формування

Класифікація політичного лідерства

Основні концепції політичного лідерства

Політична свідомість: поняття, структура, типи і функції

Політична символіка

Політична психологія як складова політичної свідомості. Особливості психології натовпу

Місце і роль політичної культури в загальній системі культури і в політичному житті суспільства

Політична соціалізація особистості: сутність, інститути, етапи

Політична культура суспільства виконує одну з найважливіших своїх функцій - політичну соціалізацію.

Універсальними інститутами політичної соціалізації є родина, система освіти, засоби масової інформації, державні та суспільні організації, окремі політичні події.

Первісна соціалізація характеризує початкове (звичайно з трьох-п'яти років) сприйняття людиною політичних категорій.

Вторинний етап постає тоді, коли форми та засоби засвоєння людиною політичної інформації.

Політична культура українського суспільства: традиції, сучасний стан, тенденції розвитку

Політична культура сучасної української еліти

Ментальність та політична культура української нації

Національна самосвідомість українців: сутність, основні рівні і фактори зростання

Громадська думка як форма політичної свідомості. Її роль у функціонуванні демократії

Як форма свідомості, громадська думка – більшою мірою продукт емоційної, чим раціонально-пізнавальної діяльності. Воно виникає не на основі ретельної інтелектуальної роботи і досвідченого підтвердження уявлень, що складаються, а в результаті цілеспрямованого впливу, головним чином, засобів масової інформації на емоційну сферу людей. Тому громадська думка дуже часто спотворено тлумачить політичні явища або просто виступає як упередження людей, які непохитно запевнені в своїй правоті.

Проблеми становлення української політичної нації

Концепції етнічності в політичній науці (примордіалізм, інструменталізм, конструктивізм)

Політичні конфлікти: сутність, типи, причини виникнення та методи подолання

Політична модернізація: сутність, етапи, типи і шляхи. Проблеми політичної модернізації українського суспільства

Головні принципи сучасної міжнародної політики та міжнародного права

Основні тенденції світового політичного процесу

Сукупну діяльність народів, держав та їх інститутів, соціальних спільнот та їхніх організацій і рухів, що мають певні політичні цілі в галузі міжнародного життя, називають світовим політичним процесом. Його складовими є політична діяльність ООН та інших міжнародних організацій та їх органів; політичні акції регіональних, міжрегіональних та міждержавних об'єднань, а також відповідних недержавних організацій; зовнішньополітична діяльність суверенних держав, партій та громадських організацій.

Суб’єкти світового політичного процесу

Суб'єкти політики — це соціуми, а також створені ними установи, організації, чия активна практична діяльність спрямована на перетворення політичної та інших сфер життєдіяльності людини як відповідних об'єктів політики.Суб'єкт політики, таким чином, передбачає: наявність самих соціумів та їх організацій, здатних до політичної діяльності і створених з цією метою; певні цілі їхньої діяльності; цілеспрямовану активність; виявлений інтерес; взаємозв'язок, взаємодію з об'єктом політики.

Міжнародні та регіональні організації як суб’єкти світового політичного процесу. Роль і місце в них України

Держава як основний суб’єкт міжнародних політичних відносин

Зовнішня політика, її цілі, функції та засоби

Напрями і пріоритети зовнішньополітичної діяльності України

Поняття геополітики. Вплив географічних чинників на життєдіяльність української держави

Україна в сучасному геополітичному просторі: виклики і перспективи

Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення

Глобалізація: зміст, передумови та суперечливий характер

Глобаліза́ція (англ. globalization) — процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У вужчому розумінні — перетворення певного явища на планетарне, такого, що стосується всієї Землі. Основними наслідками глобалізації є міжнародний поділ праці,міграція в масштабах усієї планети капіталу, людських та виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних та технічних процесів, а також зближення культур різних країн. Це об'єктивний процес, який носить системний характер, тобто охоплює всі сфери життясуспільства. В результаті глобалізації світ стає більш зв'язаним і залежним від усіх його суб'єктів. Відбувається збільшення як кількості спільних для груп держав проблем, так і кількості та типів інтегрованих суб'єктів.

Міжнародний тероризм: його сутність, прояви та методи

Тероризм — це метод політичної боротьби, який полягає у систематичному застосуванні нічим не обмеженого, не пов'язаного з військовими діями фізичного насильства для досягнення визначеної мети шляхом усунення політичних супротивників (вбивства політичних лідерів, військових або рядових громадян, вибухи, напади на банки, арсенали зброї, захоплення повітряних лайнерів, заручників тощо).

Україна і СНД: проблеми і перспективи

Євроатлантична інтеграція України: виклики і перспективи

ООН – міжнародна організація глобального масштабу, її основні органи та функції. Роль і місце України в ООН

Основний зміст Всезагальної демократії прав людини (10.ХІІ.1948 р.).

Структуру «Загальної декларації» запропонував Рене Кассен у другому варіанті проекту. Кассен працював із першим варіантом, підготовленим Джоном Гамфрі. На організацію документа вплинув Кодекс Наполеона. Вона починалась із преамбули, де були окреслено загальні засади. Кассен порівнював Декларацію з портиком грецького храму ізфундаментом, східцями, чотирма колонами і фронтоном.

Статті 1 та 2 закладають фундамент, наголошуючи на принципах гідности, свободи, рівности й братерства. Сім абзаців преамбули проголошують причини виголошення «Декларації» і є сходинками до неї. Основний текст «Декларації» формує чотири колони. Перша колона (ст. 3-11) проголошує права індивіда, такі як право на життя й заборону рабства. Друга колона (ст. 12-17) проголошує права індивіда в громадянському й політичному суспільстві. Третя колона (ст. 18-21) проголошує духовні, публічні й політичні свободи, такі як свободу віросповідання й свободу асоціацій. Четверта колона (ст. 22-27) визначає соціальні, економічні й культурні права.

За моделлю Кассена останні три статті Декларації утворюють водограй, що зв'язує всю структуру в одне ціле. Ці статті присвячені обов'язкам індивіда перед суспільством і накладають заборону зловживання правами на шкоду тій меті, яку заклала в них Організація Об'єднаних Націй[12].

Політичні права, свободи та обов'язки людини і громадянина

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Політологія в системі суспільних наук. Ідейно-політичні течії сучасності Демократичні традиції в історії українського державотворення Форми демократії та демократичні процедури. Форма державного устрою України. Влада, політичні партії, вибори. Політична соціалізація, політична свідомість.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Місце політології в системі наук про суспільство: взаємозв'язок та взаємозалежність

Політична наука в сучасній Україні: основні завдання, шлях розвитку і перспективи

Еволюція уявлення про політику: основні етапи і парадигми

Суб'єкти політики. Особистість як суб'єкт політики

Взаємозв'язок політики з іншими формами суспільної свідомості (філософія, мораль, релігія)

Політика і засоби масової інформації. ЗМІ як “четверта влада

Політична ідеологія: поняття, рівні реалізації та роль у функціонуванні політичних режимів

Консерватизм і неоконсерватизм

Праві та правоцентристські партії України

Лібералізм і неолібералізм. Стан ліберального руху в Україні

Соціал-демократичний рух у світі: історія, програмні цілі, досягнення

Соціал-демократичний рух в Україні: історія, програмні цілі, досягнення

Фашизм і неофашизм: ідейні джерела, соціальна база, цілі

Соціалізм

Анархізм

Націоналізм

Основні концепції влади

Ресурси влади

Легітимність влади, типи легітимності

Типологія політичної влади

Проблеми влади і владних відносин у сучасному українському суспільстві

Порівняльний аналіз політичних режимів

Особливості політичного режиму в Україні

Трансформація тоталітарних і авторитарних режимів у посткомуністичну добу

Соціально-політичні передумови тоталітаризму

Розвиток змісту демократії в історії людства

Розвиток поглядів на демократію в історії людства

Основні концепції демократії

Демократичні традиції в історії українського державотворення

Форми демократії та демократичні процедури

Політичні права, свободи та обов'язки людини і громадянина, їх роль у політиці

Передумови та етапи демократизації українського суспільства

Переваги та недоліки демократії

Громадянське суспільство, його сутність та умови становлення

Особливості формування громадянського суспільства в Україні

Сутність та функції політичної системи

Структура політичної системи

Політична система сучасної України: тенденції трансформації та змісту моделі

Типи політичних систем: порівняльний аналіз

Концепції походження держави

Ознаки держави

Функції держави

Типологія держав

Правова держава: сутність та основні ознаки

Виникнення та розвиток ідеї правової держави

Особливості формування правової держави в Україні

Основні форми державного правління: порівняльний аналіз

Порівняльний аналіз парламентської та президентської форм правління

Порівняльний аналіз федеративної і конфедеративної форми територіального устрою

Особливості основних форм територіального устрою

Форма державного правління України

Основні тенденції розвитку державності в сучасному світі

Класифікація органів державної влади

Поділ та система стримувань і противаг державної влади у демократичному суспільстві

Загальні поняття парламентаризму і його особливості в Україні

Інститут президентства в Україні: етапи становлення

Інститут президентства в Україні: порядок взаємодії з іншими органами влади

Верховна Рада України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади

Кабінет Міністрів України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади

Моделі місцевого самоврядування: сутність та порівняльний аналіз (англо-американська та континентальна (французька) моделі)

Структура місцевих органів влади, їх повноваження, порядок формування і функціонування

Роль і функції політичних партій

Передумови, шляхи та моделі формування політичних партій

Класифікація політичних партій

Класифікація сучасних політичних партій України

Виникнення політичних партій в Україні

Становлення багатопартійності і політичного плюралізму в умовах незалежності України

Етапи становлення багатопартійності в Україні

Сучасний стан багатопартійності в Україні

Громадські організації та рухи: сутність, структура, особливості, роль в суспільстві

Громадсько-політичні об'єднання та рухи в сучасній Україні

Молодіжний та студентський рух в Україні

Лоббізм як політична технологія

Опозиція та її роль у політичному житті

Сутність та типи партійних систем

Взаємозв’язок партійних і виборчих систем

Вибори та їх класифікація

Роль виборів у формуванні демократичної влади

Основні стадії виборчого процесу

Виборче право і виборча система в сучасній Україні

Виборча система України: пошук оптимальної моделі

Принципи виборчого права

Політичний абсентеїзм: його причини та наслідки

Мажоритарна виборча система

Пропорційна виборча система

Змішана виборча система

Порівняльна характеристика основних виборчих систем

Парламентські вибори в Україні

Президентські вибори в Україні

Вибори до місцевих органів влади в Україні: особливості організації та проведення

Елітизм і демократія: проблеми поєднання

Класичні та новітні теорії еліт

Політична еліта України: особливості формування та етапи еволюції

Типологія політичних еліт

Система формування та змін політичних еліт

Політичне лідерство: сутність, характерні риси та механізм формування

Класифікація політичного лідерства

Основні концепції політичного лідерства

Політична свідомість: поняття, структура, типи і функції

Політична символіка

Політична психологія як складова політичної свідомості. Особливості психології натовпу

Місце і роль політичної культури в загальній системі культури і в політичному житті суспільства

Політична культура українського суспільства: традиції, сучасний стан, тенденції розвитку

Політична культура сучасної української еліти

Ментальність та політична культура української нації

Національна самосвідомість українців: сутність, основні рівні і фактори зростання

Проблеми становлення української політичної нації

Концепції етнічності в політичній науці (примордіалізм, інструменталізм, конструктивізм)

Політичні конфлікти: сутність, типи, причини виникнення та методи подолання

Політична модернізація: сутність, етапи, типи і шляхи. Проблеми політичної модернізації українського суспільства

Головні принципи сучасної міжнародної політики та міжнародного права

Міжнародні та регіональні організації як суб’єкти світового політичного процесу. Роль і місце в них України

Держава як основний суб’єкт міжнародних політичних відносин

Зовнішня політика, її цілі, функції та засоби

Напрями і пріоритети зовнішньополітичної діяльності України

Поняття геополітики. Вплив географічних чинників на життєдіяльність української держави

Україна в сучасному геополітичному просторі: виклики і перспективи

Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення

Україна і СНД: проблеми і перспективи

Євроатлантична інтеграція України: виклики і перспективи

ООН – міжнародна організація глобального масштабу, її основні органи та функції. Роль і місце України в ООН

Політичні права, свободи та обов'язки людини і громадянина

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok