Грунти. Тест з відповідями

1

Яка характерна ознака середньозмитих грунтів?

   

------------------------

Верхній гумусований горизонт змитий до половини.

Верхній горизонт незмитий.

(ВІРНА)  Верхній гумусований горизонт змитий майже повністю.

Верхній гумусовий горизонт змитий поверхнево.

------------------------

2

Який тип структури характерний для елювіальних горизонтів підзолистих, солонцюватих

або

осолоділих грунтів?

   

------------------------

(ВІРНА)  Розпилена, плитчаста, шарувата

Плитчата, горіхувата

Кубовидна, зерниста

Призмовидна, стовбчата

------------------------

3

Який тип структури характерний для ілювіальних горизонтів підзолистих або солонцевих

ґрунтів?

 

------------------------

(ВІРНА)  Призмовидна, стовбчаста.

Кубовидна, плитчаста.

Стовбчаста, кубовидна.

Плитчаста, призмовидна, кубовидна.

------------------------

4

Які характерні ознаки каштанових грунтів?

    

------------------------

Вміст гумусу до 1-2%, як правило бурувато-каштанового забарвлення,

короткопрофільні, карбонатні, іноді мають легкорозчинні солі.

(ВІРНА)  Вміст гумусу 1.5-4%, як правило коричнево-каштанового забарвлення,

(ВІРНА)  короткопрофільні, карбонатні, іноді мають легкорозчинні солі.

Вміст гумусу до 6-7%, як правило коричнево-каштанового забарвлення,

короткопрофільні, карбонатні, не мають легкорозчинних солей.

Вміст гумусу не більше 2-3%, як правило коричнево-каштанового забарвлення,

глибокопрофільні, карбонатні, іноді мають легкорозчинні солі.

------------------------

5

Що є характерним для грунтів гірських територій (Криму, Карпат)?

   

------------------------

Еродованість грунтів.

(ВІРНА)  Вертикальна зональність грунтів.

Засоленість грунтів.

Горизонтальна зональність грунтів.

------------------------

6

Який тип профілю характерний для чорнозему?

   

------------------------

(ВІРНА)  Акумулятивний.

Іллювіальний.

Елювіальний.

Диференційований.

------------------------

7

По якому типу грунтоутворення сформувалися чорноземи?

    

------------------------

Латеритний.

Дерновий + підзолистий.

Підзолистий.

(ВІРНА)  Дерновий.

------------------------

8

Який грунт має формулу профілю H + Hpk + Phk + Pk

    

------------------------

Темно-сірий лісовий

Дерново-слабопідзолистий

Лучний чорнозем

(ВІРНА)  Чорнозем типовий

------------------------

9

Профіль грунту диференційований по елювіально-ілювіальному типу, в материнській

породі

відсутні карбонати та легкорозчинні солі. Який це може бути грунт?

    

------------------------

Темно-сірий лісовий.

Чорнозем лучний.

(ВІРНА)  Дерново-підзолистий.

Чорнозем типовий.

------------------------

10

Профіль грунту диференційований по елювіально-ілювіальному типу, в материнській

породі є

карбонати та легкорозчинні солі. Який це може бути грунт?

    

------------------------

Солончак.

(ВІРНА)  Солонець.

Дерновий.

Дерново-слабопідзолистий.

------------------------

11

Назвати тип грунтоутворення по профілю з формулою НЕs + НІs + Іs + Ркs

     

------------------------

(ВІРНА)   Солонцовий.

Болотний.

Дерновий.

Підзолистий.

------------------------

12

Чим відрізняється профіль дерново-середньопідзолистого грунту від  світло-сірого

лісового

грунту?

------------------------

Наявністю оглеєння.

Гумусованістю.

(ВІРНА)  Відсутністю карбонатів по всьому профілю.

Відсутністю легкорозчинних солей.

------------------------

13

Якому грунту належить профіль    НЕ - Е(більше ніж НЕ за глибиною) - І - ІP - P

   

------------------------

Солончак.

Світло-сірий лісовий.

(ВІРНА)  Дерново-сильнопідзолистий.

Каштановий солонцюватий.

------------------------

14

Якого катіону в увібраному стані найбільше в чорноземах?

 

------------------------

(ВІРНА)  Кальцію.

Заліза.

Магнія.

Калія.

------------------------

15

Для хімічної меліорації солонцевих грунтів використовують:

   

------------------------

Тільки вапно

(ВІРНА)  Тільки гіпс

Гіпс, вапно, мергель

Будь-яку сполуку сульфатного або карбонатного складу

------------------------

16

Яка реакція грунтового розчину може бути у солончакового грунту?

 

------------------------

Тільки нейтральна.

(ВІРНА)  Нейтральна або лужна.

Нейтральна або кисла.

Тільки лужна.

------------------------

17

До яких сполук відноситься гіпс?   

------------------------

(ВІРНА)  Сульфат кальцію.

Карбонат кальцію.

Хлорид кальцію.

Нітрат кальцію.

------------------------

18

Який колір мають елювіальні горизонти?

   

------------------------

Блакитний.

бурий.

темний (чорний).

(ВІРНА)  світло-сірий.

------------------------

19

Яка сполука визиває розвиток солонцових процесів?

  

------------------------

(ВІРНА)  карбонат натрію.

фосфат натрію.

сульфат натрію.

фосфат натрію.

------------------------

20

Які грунти можна назвати алювіальними?

 

------------------------

(ВІРНА)   Лучні

темно-сірі

Підзолисті.

каштанові

------------------------

21

На яких ділянках формуються чорноземи лучні?

 

------------------------

Де грунтові води залягають на глибині 1-2 м на борових терасах річок

Де грунтові води залягають на глибині 2-3 м на борових терасах річок

Де грунтові води залягають на глибині 2-3 м на однолесових терасах

(ВІРНА)  Де грунтові води залягають на глибині 3-6 м на однолесових терасах річок.

------------------------

22

Які грунти характеризуються короткопрофільністю, близким заляганням материнських

порід і

грунтових вод?

------------------------

(ВІРНА)   дернові грунти.

Дерново-підзолисті.

темно-сірі

Чорноземи сильнозмиті.

------------------------

23

Як орються грунти, розташовані на схилах і які культури потрібно вирощувати?

   

------------------------

(ВІРНА)  По горизонталі, культури суцільного посіву.

Вздовж нахилу, культури суцільного посіву.

Вздовж нахилу, просапні культури.

перпендикулярно схилу, просапні культури.

------------------------

24

Де виявляється інтенсивніше водна ерозія?

------------------------

(ВІРНА)  На схилах південної експозиції.

На схилах західної експозиції.

На схилах східної експозиції.

.

На схилах північної експозиції.

------------------------

25

При якому водному режимі сформувалися бурі лісові грунти?

  

------------------------

(ВІРНА)  При промивному.

При випітному.

При непромивному.

ексудативному.

------------------------

26

Що являє собою бонітування ґрунтів?

------------------------

(ВІРНА)  Оцінка земель в балах по генетичних, фізико-хімічних та агровиробничих

(ВІРНА)  показниках.

Оцінка земель в балах по мінералогічному, хімічному складу

Оцінка земель в балах по врожайності с.-г. культур.

Оцінка земель в балах по механічному складу.

------------------------

27

Який показник ґрунту є основним для оцінки бонітету?

------------------------

(ВІРНА)  Середня врожайність культури не менше, як облікована за десятиріччя.

щільність твердої фази грунту, яка визначена при  трьох останніх турах

агрохімічного обстеження

вміст важких металів в грунтах за 5 останніх років

вміст цинку в грунтах за 5 останніх років

------------------------

28

Чи можуть мати однакову оцінку в балах ґрунти різні за генезисом?

------------------------

(ВІРНА)  Так, можуть.

Ні, не можуть.

Тільки в межах одного типу грунтоутворення.

Тільки одного механічного складу.

------------------------

29

Який показник не враховується при бонітуванні ґрунтів, але враховується при економічній

оцінці?

------------------------

(ВІРНА)  Розташування, відстань від пунктів постачання або збуту продукції.

Конфігурація сівозмін, наявність доріг.

Витрати палива для обробіітку грунту.

Площа сівозмін і полів.

------------------------

30

Які ґрунти найбільш поширені в Перехідній зоні Сумщини та Чернігівщини?   

------------------------

(ВІРНА)  Сірі лісові ґрунти.

Дерново-підзолисті.

каштанові

Чорноземи типові.

------------------------

31

Які ґрунти найбільш поширені в Лісостеповій  зоні ?

    

------------------------

(ВІРНА)  Чорноземи типові глибокі малогумусні.

Чорноземи звичайні малогумусні.

Дерново-підзолисті та сірі лісові.

Сірі лісові грунти, дернові та дерново-підзолисті.

------------------------

32

Які основні характеристики дерново-підзолистих ґрунтів?

     

------------------------

(ВІРНА)  Елювіально-ілювіальний тип профілю, малий вміст гумусу та поживних

(ВІРНА)  елементів,

(ВІРНА)  кислотність

Акумулятивний тип профілю, малий вміст гумусу і поживних речовин

В материнській породі наявні легкорозчинні солі, карбонатність по всьому

профілю

Нейтральна реакція, малі запаси гумусу, елювіально-ілювіальний тип проілю

------------------------

33

В чому полягає основний принцип агровиробничого групування грунтів?

------------------------

(ВІРНА)  Об"єднання в групи грунтів по близьким агровиробничим показникам з

(ВІРНА)  урахуванням генезису

Об"єднання в групи по принципу однакового механічного складу

Групування по вмісту гумусу

Групування по запасам азоту, фосфору, калію

------------------------

34

Який масштаб використовується для складання грунтових карт конкретного господарства?

------------------------

(ВІРНА)  1:25000 та 1:10000

1: 1000 та 1: 2000

1: 25000 та 1: 50000

1: 500 та 1: 1000

------------------------

35

Як на картах позначається механічний склад грунтів?

------------------------

(ВІРНА)  Умовними значками: піщаний - сукупність крапок, суглинковий або глинистий -

(ВІРНА)  горизонтальними рисками.

Піщаний світлий колір, суглинковий і глинистий різнонасичені темно-сірі

кольори

Цифрами: 0 - піщаний, 1 - супіщаний, 2 - суглинковий, 3 - глинистий.

Спеціальними цифрами: n - пісок, c - суглинок,  r - глина.

------------------------

36

Чим відрізняється карта грунтів від картограм?

------------------------

(ВІРНА)   Картограма - генералізоване обьєднання групи близьких по генезису та

(ВІРНА)  агровиробничих показниках грунтів

Масштабом

Картограма, як правило виконується в меншому масштабі

Картограма, як правило виконується в більшому  масштабі

------------------------

37

Які картограми складаються для господарств в області?

------------------------

(ВІРНА)  Вмісту фосфору та калію, кислотності грунтів

Картограми вмісту гумусу, механічного складу

Картограми окультуреності грунтів

картограми забруднення грунтів радіонуклідами

------------------------

38

Як виділяються на карті еродовані грунти?

------------------------

(ВІРНА)  Контур еродованого грунту окрім забарвлення шифру позначається також

(ВІРНА)  косими

(ВІРНА)  лініями (1,2 або 3)

Цифра змиву грунту в т/га

Цифрами в балах

Цифрами, що показують глибину гумусового горизонту

------------------------

39

Як позначаються грунти на картах?

------------------------

(ВІРНА)  Кожний контур грунту окремим кольором та шифром, а в легенді - кольором,

(ВІРНА)  шифром, та повною генетичною назвою по номенклатурі

Умовними значками - шифрами

Код - шифрами

умовними буквами

------------------------

40

Що означає термін "гідроморфні грунти"?

------------------------

(ВІРНА)  Грунти, які утворились в умовах близького рівня грунтових вод (вище 6 м).

Грунти, які утворились в умовах глибокого рівня грунтових вод - 6-10 м

Грунти, які утворились в умовах глибокого рівня грунтових вод - глибше 10 м

грунти, які утворились в степовій зоні

------------------------

41

Що являє собою грунтовий моніторинг?

------------------------

(ВІРНА)  Система оцінок кількісної і якісної характеристики грунтів

Система розрахунку необхідних доз добрив та меліорантів

Розрахунки доз добрив на запланований врожай

Розподіл грунтів між сівозмінами та підбір культур в сівозміні

------------------------

42

Що являється початковою основою грунтового моніторингу?

------------------------

(ВІРНА)  Картографування та лабораторні дослідження характеристик грунтів.

Оцінка врожаю основних культур сівозміни.

Планування систем обробітку грунтів сівозмін та застосування добрив і

меліорантів.

вивчення грунтотворних порід

------------------------

43

Який основний напрямок сучасного моніторингу грунтів?

------------------------

(ВІРНА)  Агроекологічний

Агрохімічний

Землеустрій та перерозподіл земель

Ботанічний

------------------------

44

Які показники грунтів характеризують екологічний стан грунтів?

------------------------

(ВІРНА)  Вміст важких металів, залишкових кількостей пестицидів, активність

(ВІРНА)  радіонуклідів

Мікробіологічна активність

Оцінка вмісту нітратів в грунтах і рослинній продукції

Активність радіонуклідів

------------------------

45

Які заходи потрібно проводити для підвищення родючості оглеєних грунтів?

------------------------

Внесення тільки органічних добрив, вапнування.

(ВІРНА)  Осушення, внесення органічних і мінеральних добрив з мікроелементами, сівба

(ВІРНА)  сидератів, вапнування.

Глибока оранка, гіпсування, внесення комплексних добрив.

Гіпсування, внесення мінеральних і органічних добрив з мікроелементами, сівба

 

сидератів.

------------------------

46

Яка періодичність агрохімічного обстеження грунтів в області?

------------------------

(ВІРНА)  5 років.

Кожного року.

Через рік.

Один раз за ротацію сівозміни.

------------------------

47

Назвіть всі матеріали, які отримуються в результаті картографування?

------------------------

(ВІРНА)  Грунтові карти, картограми, нарис про грунти, рекомендації по використанню

(ВІРНА)  та

(ВІРНА)  підвищенню родючості грунтів

Агрохімічні показники + механічний склад

Вміст гумусу, поживних речовин, кислотність, тощо

Розрахунки по використанню добрив та меліорантів для програмування

врожаю

------------------------

48

На яких грунтах рослини не розвиваються?

------------------------

Болотних.

На поверхневосолонцюватих.

На слабосолончакуватих.

(ВІРНА)  На солончаках.

------------------------

49

Де розташовані легкорозчинні солі у солончакуватих грунтів?

------------------------

(ВІРНА)  Нижче верхнього горизонту (глибше 40 см).

В материнській породі.

Розсіяні по всьому профілю грунту.

В верхньому шарі грунту (до 20 см).

------------------------

50

Які грунти називають сильносолончаковими?

------------------------

вміст солей 0,4-0,6.

вміст солей більше 1%.

(ВІРНА)   вміст солей 0,6-1,0.

вміст солей 0,2-0,4%.

------------------------

51

Яка розораність земельної території по Україні?

------------------------

50 - 70 %.

20 - 30 %.

30 - 50%.

(ВІРНА)  70 - 90 %.

------------------------

52

Де зустрічаються бурі лісові грунти?

------------------------

(ВІРНА)  В Карпатській гірській системі

В Кримському Степу

на Поліссі

на Лісостепу

------------------------

53

Під якою рослинністю сформувалися бурі лісові грунти?

------------------------

злакова трав"яниста рослинність

(ВІРНА)  хвойні та буково-грабові ліси

під каштановими лісами

під кострицево-полиново-тирсовою рослинністю

------------------------

54

Який тип водного режиму на території розташування бурих лісових грунтів?

------------------------

(ВІРНА)  промивний

непромивний

випітний

------------------------

55

Які з культур займають найбільші площі на бурих лісових грунтах?

------------------------

(ВІРНА)  виноград

картоплю

цукрові буряки

------------------------

56

Що вирощують на коричневих гірських грунтах:

------------------------

(ВІРНА)  тютюн

кукурудзу

пшеницю

------------------------

57

На яких грунтах розташовують цитрусові:

------------------------

(ВІРНА)  на коричневих гірських грунтах

на бурих лісових грунтах

на чорноземах звичайних

------------------------

58

Які грунти найбільш поширені в Лісостеповій зоні?

------------------------

(ВІРНА)  Чорноземи типові, чорноземи вилуговані

Чорноземи вилуговані, дерново-підзолисті

чорноземи звичайні, чорноземи південні

сіроземи,  каштанові

------------------------

59

Що є характерним для профілю чорнозему типового глибокого вилугованого?

------------------------

Достатньо висока гумусованість і глибина профілю більша 100 см (80-120 см),

карбонатність всього профілю.

(ВІРНА)  Достатньо висока гумусованість і глибина профілю більша 100 см, карбонати

(ВІРНА)  тільки в материнській породі.

Достатньо висока гумусованість і глибина профілю більша 130 см, відсутність

карбонатності.

Достатньо висока гумусованість, глибина профілю до 80 см, карбонатність

всього

профілю, реакція слабокисла.

------------------------

60

Яка реакція розчину чорнозему вилугованого?

------------------------

(ВІРНА)  слабокисла.

середньокисла.

Слаболужна.

нейтральна

------------------------

61

Чим відрізняється профіль дернового грунту від чорнозему?

------------------------

У дернових грунтів, як правило,більший вміст гумусу,  глибина профілю більше

100 см, нейтральна реакція

У дернових грунтів, як правило, більший вміст гумусу і короткий профіль,

реакція

слаболужна

У дернових грунтів, як правило, менший вміст гумусу, слабозасолені, реакція

слаболужна

(ВІРНА)  У дернових грунтів, як правило, менший вміст гумусу і короткий профіль

------------------------

62

Що характерно для профілю слабозмитих грунтів чорноземного типу?

------------------------

(ВІРНА)  Укорочений (змитий) майже до половини верхній гумусовий горизонт

(ВІРНА)  (порівняно з

(ВІРНА)  незмитим).

Укорочений майже весь верхній гумусовий горізонт.

змито весь верхній гумусовий горизонт і частина верхнього перехідного

горизонту

------------------------

63

Яка характерна ознака середньозмитих грунтів?

------------------------

Верхній гумусований горизонт змитий до половини.

Верхній горизонт незмитий.

(ВІРНА)  Верхній гумусований горизонт змитий майже повністю.

Верхній гумусовий горизонт змитий поверхнево.

------------------------

64

Яка характерна особливість профілю солончаку?

------------------------

(ВІРНА)   Наявність легкорозчинних солей по всьому профілю грунту в концентраціях

(ВІРНА)  вище

(ВІРНА)  порогу коагуляції.

Наявність карбонату кальцію по всьому профілю грунту в концентраціях нижче

порогу коагуляціїі.

накопичення сульфатів водню, магнію в концентраціях вище порогу коагуляції

диференційований за елювіально-ілювіальним типом профіль

------------------------

65

Вкажіть профіль сильносолонцюватого слабосолончаковатого грунту

------------------------

He, I, Pi(k), Pks.

(ВІРНА)  HE, Е, ЕІ, Piк/s, Pks.

He, HI, I, Pi(k/s), Pks.

HE, HIs, Pi(k/s), Pks.

------------------------

66

Яка реакція відповідає кожному з грунтів: солончак - солонець - солодь?

------------------------

нейтральна - лужна - слабокисла

лужна - кисла - слабокисла

лужна - кисла - нейтральна

(ВІРНА)  нейтральна - лужна - кисла

------------------------

67

Який тип структури характерний для елювіальних горизонтів підзолистих, солонцюватих

або осолоділих грунтів?

------------------------

Плитчаста, горіхувата

Кубовидна, зерниста

Призмовидна, стовбчата

(ВІРНА)  плитчаста, лускувата

------------------------

68

Який тип структури характерний для ілювіальних горизонтів підзолистих або солонцевих

ґрунтів?

------------------------

(ВІРНА)  Призмовидна, стовпчаста.

Кубовидна, плитчаста.

Стовпчаста, кубовидна.

Плитчаста, призмовидна, кубовидна.

------------------------

69

Написати профіль чорнозему звичайного Степу

------------------------

(ВІРНА)   Н(к), Нрк, Рhk, Pk

H(k), Hpk, Phks, Ркs

H(k), H, Phk, Pk

Hpk, Phk, Pks

------------------------

70

Які характерні ознаки каштанових грунтів?

------------------------

Вміст гумусу до 1-2%, як правило бурувато-каштанового забарвлення,

короткопрофільні, карбонатні, іноді мають легкорозчинні солі.

(ВІРНА)  Вміст гумусу 1.5-4%, як правило коричнево-каштанового забарвлення,

(ВІРНА)  короткопрофільні, карбонатні, іноді мають легкорозчинні солі.

Вміст гумусу до 6-7%, як правило коричнево-каштанового забарвлення,

короткопрофільні, карбонатні, не мають легкорозчинних солей

Вміст гумусу не більше 2-3%, як правило коричнево-каштанового забарвлення,

глибокопрофільні, карбонатні, не мають легкорозчинні солі.

------------------------

71

Який катіон в увібраному стані переважає в каштановому солонцюватому грунті?

------------------------

Н

К

(ВІРНА)  Са

Мg

------------------------

72

Який грунт потрібно в першу чергу вапнувати з огляду на генетичні особливості?

------------------------

(ВІРНА)  Солодь.

Чорнозем опідзолений.

чорнозем вилугований

Темно-сірий лісовий.

------------------------

73

Для яких грунтів характерно рН 5,5-6, вміст гумусу 3-5%

------------------------

(ВІРНА)  Чорноземи опідзолені

Чорноземи вилуговані

Дернові опідзолені

Каштанові

------------------------

74

Для яких грунтів можна виконувати піскування та глинування?

------------------------

(ВІРНА)  Для торф"яників.

Для солонців.

Для лучних.

Для світло-сірих

------------------------

75

В яких грунтах відбувається відновлення окислених продуктів?

------------------------

В підзолах.

В солонцях.

(ВІРНА)  В болотних.

В темно-сірих

------------------------

76

Для яких грунтів в першу чергу виконується такий агрозахід як щілювання?

------------------------

Підзолистих грунтів.

Реградованих грунтів.

Чорноземних грунтів.

(ВІРНА)  Еродованих грунтів.

------------------------

77

Вказати профіль чорнозему опідзоленого

------------------------

(ВІРНА)  Нe - Hрi - НРі -  Ph - Pk

Нe - Hi-   Phi - Pks.

НE - J-  Phi - Pk.

Нe -  PHigl - Phgl - Pkgl.

------------------------

78

Які грунти вважаються сильносолонцеватими?

------------------------

(ВІРНА)  Якщо натрій становить 15-20% ємності поглинання.

Якщо натрій становить 5-10%.

Якщо натрій становить менше 15% ємності поглинання

------------------------

79

Які з названих грунтів мають профіль до 30-45 см і вміст гумусу 1-2%?

------------------------

Чорноземи вилуговані

Каштанові.

темно-сірі опідзолені

(ВІРНА)  світло-каштанові

------------------------

80

Який шар торфу у торфово-болотного грунту?

------------------------

(ВІРНА)  до 25 см

25-50 см

50-100 см

100-200 см

------------------------

81

Визначити профіль лучно-болотного грунту

------------------------

Hтgl - Hgl - HPgl - Pgl

(ВІРНА)  H - Hpgl - Pgl

Hgl - Hpgl - HP gl - Pgl

H - Hp - HP - P

------------------------

82

Який колір може придавати грунтовому профілю наявність лімоніту?

------------------------

(ВІРНА)  Бурий

Синій.

Зелений.

Малиновий.

------------------------

83

Які хімічні елементи чи сполуки можуть придавати горизонтам грунту блакитний, синій і

зелений колір?

------------------------

Алюміній.

Сірка.

Манган.

(ВІРНА)  Закисне залізо.

------------------------

84

На яких грунтах слід уникати посадки плодово-ягідної рослинності та вносити розчинні

форми фосфатів як добрива?

------------------------

На чорноземах реградованих.

На каштанових.

На підзолистих.

(ВІРНА)  На дерново-карбонатних.

------------------------

85

Які ґрунти поширені в заплавах річок Псел, Ворскла, Сейм?

------------------------

(ВІРНА)  Лучно-болотні, лучні

Дерново-слабопідзолисті оглеєні.

Сірі лісові глеюваті.

------------------------

86

Які ґрунти на борових терасах річок області?

------------------------

(ВІРНА)  Дерново-слабопідзолені

Сірі лісові

Дернові розвинені

Дерново-карбонатні

------------------------

87

Що таке дефляція?

------------------------

(ВІРНА)  вітрова ерозія

водна ерозія

гіпергенез

------------------------

88

в яких районах найбільш поширена вітрова ерозія?

------------------------

(ВІРНА)  Степ

Полісся

Лісостеп

------------------------

89

які культури потрібно насаджувати при вітровій ерозії?

------------------------

(ВІРНА)  багаторічні трави

картопля

баштанні

------------------------

90

дефляція відноситься до

------------------------

(ВІРНА)  вітрової ерозії

водної ерозії

біологічного вивітрювання

геологічної роботи річок

------------------------

91

де найбільше проявляється дефляція?

------------------------

(ВІРНА)  зона напівпустель

зона степу

зона лісостепу

зона полісся

------------------------

92

дефляції сприяє:

------------------------

(ВІРНА)  легкий механічний склад

промивний водний режим

важкий механічний склад

висока відносна вологість

------------------------

93

який грунт буде мати найбільший бал бонітету

------------------------

(ВІРНА)  темно-сірий опідзолений грунт

дерново-підзолистий грунт

дерновий глейовий

солонець каштановий

------------------------

94

який грунт має більший бал бонітету?

------------------------

(ВІРНА)  Дерново-підзолисті глеюваті легкосуглинкові

Дерново-підзолисті глеюваті супіщані

Дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані

Дерново-підзолисті піщані

------------------------

95

які грунту мають більший бал бонітету?

------------------------

(ВІРНА)  Світло-сірі та сірі опідзолені глеюваті легкосуглинкові

Світло-сірі та сірі опідзолені оглеєні засолені супіщані

Світло-сірі та сірі опідзолені глеюваті супіщані

Світло-сірі та сірі опідзолені оглеєні засолені легкосуглинкові

------------------------

96

на яких грунтах використовуєься плантажна оранка?

------------------------

(ВІРНА)  солонцюватих

солончаках

чорноземах вилугованих

дерново-карбонатних

------------------------

97

найкращі грунти в зоні Полісся для розміщення садів є

------------------------

(ВІРНА)   темно-сірі

дерново-підзолисті

дерново-карбонатні

світло-сірі

------------------------

98

який грунт має найменший бал бонітету?

------------------------

(ВІРНА)  Чорноземи типові слабозмиті супіщані

Чорноземи типові малогумусні середньосуглинкові

Чорноземи типові слабозмиті легкосуглинкові

Чорноземи типові малогумусні легкосуглинкові

------------------------

99

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Яка характерна ознака середньозмитих грунтів? По якому типу грунтоутворення сформувалися чорноземи? Як орються грунти, розташовані на схилах і які культури потрібно вирощувати?

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok