Ґрунти, гумус. Тести з відповідями

1

Ґрунти, які виявляють значний опір під час обробітку, глинисті або суглинкові за гранулометричним складом, називаються:

------------------------

легкими;

(ВІРНА)  важкими;

теплими;

вологими;

------------------------

2

Ґрунти, які виявляють слабкий опір засобам обробітку (піщані, супіщані), називаються:

------------------------

(ВІРНА)  легкими;

важкими;

теплими;

сухими.

------------------------

3

З хімічної точки зору до складу гумусу входять:

------------------------

кальцій, первинні продукти розкладу органічних решток,  детрит, власне

гумусові речовини;

свіжі і відмерлі нерозкладені органічні рештки,  первинні продукти розкладу

органічних решток,  детрит, власне гумусові речовини;

(ВІРНА)  вуглець, кисень, водень, азот;

первинні продукти розкладу;

------------------------

4

Найбільше у складі гумусу з хімічної точки зору:

------------------------

кальцію;

(ВІРНА)  вуглецю;

кисню;

азоту;

------------------------

5

Найвищим умістом гумусу характеризуються ґрунти:

------------------------

дерново-підзолисті;

сірі лісові;

(ВІРНА)  чорноземи типові;

чорноземи звичайні;

------------------------

6

Найнижчим умістом гумусу характеризуються ґрунти:

------------------------

сірі лісові;

(ВІРНА)  дерново-підзолисті;

чорноземи типові;

каштанові;

------------------------

7

Факторами гумусонакопичення є:

------------------------

(ВІРНА)  оптимальні природно-кліматичні умови, гранулометричний і мінералогічний

(ВІРНА)  склад ґрунту, наявність полівалентних катіонів (кальцію);

структурний стан ґрунту, гранулометричний і мінералогічний склад ґрунту,

наявність полівалентних катіонів (кальцію);

глибина залягання ґрунтових вод,  структурний стан ґрунту,

гранулометричний і мінералогічний склад ґрунту.

------------------------

8

Більш високим умістом гумусу (за однакового гранулометричного складу)

характеризується:

------------------------

сірозем;

сірі лісові;

чорнозем південний;

(ВІРНА)  чорнозем типовий;

------------------------

9

Процес розкладу органічних решток до вуглекислоти, води та простих солей називається:

------------------------

гуміфікацією;

гуміфіксацією;

(ВІРНА)  мінералізацією;

конденсацією.

------------------------

10

Вміст азоту в гумусі становить, %:

------------------------

(ВІРНА)  3-5;

15-20;

52-69;

78-85.

------------------------

11

В якому ценозі надходження органічної маси до ґрунту найвище?

------------------------

У лісі під широколистими деревами.

У лісі під хвойними деревами.

Під просапними культурами.

(ВІРНА)  На природному лузі.

------------------------

12

Перехід ґрунтових колоїдів зі стану золю у стан гелю під впливом розчинів електролітів

називається:

------------------------

(ВІРНА)  електролітна коагуляція;

взаємна коагуляція;

термічна коагуляція;

гідрофобна коагуляція;

------------------------

13

Здатність ґрунту затримувати ті чи інші речовини із навколишнього середовища

називається:

------------------------

вологоємність;

адгезія;

(ВІРНА)  вбирна здатність;

когезія;

------------------------

14

Загальна кількість катіонів, які утримуються у ґрунті і здатні до заміщення на інші катіони,

виражена у мг-екв/100 г ґрунту, називається:

------------------------

вбирна здатність;

(ВІРНА)  ємність обміну катіонів;

обмінне вбирання;

біологічне вбирання;

------------------------

15

Здатність ґрунту механічно затримувати тверді часточки із суспензій та колоїдних

розчинів, що фільтруються через ґрунт, називається:

------------------------

обмінним вбиранням;

фізичним вбиранням;

біологічним вбиранням;

(ВІРНА)  механічним вбиранням;

------------------------

16

Здатність ґрунту вбирати і утримувати різні катіони чи аніони з розчинів, виділяючи при

цьому в розчин еквівалентні кількості катіонів чи аніонів іншого роду (виражається в

мг-екв/100 г ґрунту), називається:

------------------------

(ВІРНА)  фізико-хімічним вбиранням;

фізичним вбиранням;

біологічним вбиранням;

механічним вбиранням;

------------------------

17

Катіони, що утримуються в колоїдному комплексі і здатні обмінюватися на інші катіони, які

трапляються у ґрунтовому розчині, називаються:

------------------------

(ВІРНА)  обмінні катіони;

необмінні катіони;

іони;

лужноземельні катіони.

------------------------

18

Здатність ґрунту як пористого тіла затримувати тверді часточки, які можуть потрапляти у

ґрунт разом із водою, що фільтрується крізь нього, називається:

------------------------

хімічним вбиранням;

фізичним вбиранням;

(ВІРНА)  механічним вбиранням;

біологічним вбиранням;

------------------------

19

Здатність ґрунту вбирати і утримувати різні речовини з навколишнього середовища

називається:

------------------------

реакційною здатністю ґрунту;

(ВІРНА)  вбирною здатністю ґрунту;

буферною здатністю ґрунту;

відновлювальною здатністю ґрунту.

------------------------

20

Здатність ґрунту вбирати речовини у вигляді цілих молекул називається:

------------------------

хімічним вбиранням;

(ВІРНА)  фізичним вбиранням;

біологічним вбиранням;

механічним вбиранням;

------------------------

21

Кислотність ґрунту, яка обумовлена наявністю у ґрунтовому розчині іонів водню,

називається:

------------------------

пасивна;

обмінна;

гідролітична;

(ВІРНА)  активна;

------------------------

22

Спосіб хімічної меліорації кислих ґрунтів з метою заміни у вбирному комплексі обмінних

іонів водню та алюмінію на іони кальцію називається:

------------------------

гіпсуванням;

(ВІРНА)  вапнуванням;

кислуванням;

удобренням;

------------------------

23

Здатність ґрунту зберігати реакцію середовища (рН), протистояти дії кислот  і лугів

називається:

------------------------

коагуляцією;

(ВІРНА)  буферністю;

пептизацією;

вбирною здатністю;

------------------------

24

Частина пасивної кислотності, яка виявляється за взаємодії ґрунту  з розчинами

гідролітично лужних солей (ацетат натрію рН 8,3), називається:

------------------------

обмінною;

(ВІРНА)  гідролітичною;

активною.

------------------------

25

Кислотність ґрунту, яка обумовлена вмістом обмінно-увібраних іонів водню   та алюмінію у

колоїдному вбирному комплексі ґрунту, називається:

------------------------

(ВІРНА)  потенціальною;

актуальною;

активною.

------------------------

26

Основний спосіб боротьби з підвищеною кислотністю ґрунту:

------------------------

гіпсування ґрунту;

(ВІРНА)  вапнування ґрунту;

піскування ґрунту;

мульчування  ґрунту.

------------------------

27

Вид вбирної здатності, що лежить в основі хімічної меліорації ґрунтів:

------------------------

механічний;

фізичний;

(ВІРНА)  фізико-хімічний;

біологічний.

------------------------

28

Ємність вбирання ґрунту залежить від:

------------------------

щільності ґрунту;

пористості ґрунту;

температури ґрунту;

(ВІРНА)  кількості у ґрунті колоїдів;

------------------------

29

Під час механічного вбирання відбувається:

------------------------

поглинання аніонів;

поглинання цілих молекул речовин;

(ВІРНА)  поглинання часток, розмір яких більший за діаметр пор ґрунту;

поглинання часток, розмір яких менший за діаметр пор ґрунту.

------------------------

30

За фізичного вбирання відбувається:

------------------------

поглинання катіонів;

поглинання аніонів;

(ВІРНА)  поглинання цілих молекул речовин;

поглинання часток, розмір яких більший за діаметр пор ґрунту;

------------------------

31

Укажіть, яка вбирна здатність проявляється під час адсорбції водяної пари ґрунтом,

висушеним до абсолютно сухого стану:

------------------------

механічна;

(ВІРНА)  фізична;

фізико-хімічна;

хімічна.

------------------------

32

Як називається здатність ґрунту затримувати частки, суспендовані у воді, що

------------------------

фільтрується через ґрунт:

фізична вбирна здатність;

хімічна вбирна здатність;

(ВІРНА)  механічна вбирна здатність;

------------------------

33

Як називається кислотність ґрунтів, обумовлена іонами водню ґрунтового розчину?

------------------------

(ВІРНА)  Активна.

Потенціальна.

Обмінна.

Гідролітична.

------------------------

34

Які з обмінних катіонів визначають кислу реакцію ґрунтового розчину?

------------------------

Ca2+, Mg2+.

(ВІРНА)  H+, Al3+.

Ca2+, Mg2+, Na+.

NH4+.

------------------------

35

Який вид кислотності проявляється під час взаємодії ґрунту з 1 н СН3СООNа?

------------------------

(ВІРНА)  Гідролітична.

Актуальна.

Обмінна.

Активна.

------------------------

36

Ґрунтові агрегати діаметром понад 0,25 мм називаються:

------------------------

мікроагрегатами;

(ВІРНА)  макроагрегатами;

мулом;

колоїдами.

------------------------

37

Руйнування структури ґрунту, яке обумовлюється дією різних ґрунтообробних знарядь,

------------------------

називається:

фізико-хімічним;

біологічним;

(ВІРНА)  механічним

------------------------

38

Ґрунтові агрегати діаметром менше 0,25 мм називаються:

------------------------

(ВІРНА)  мікроагрегати;

макроагрегати;

пісок;

гравій

------------------------

39

Агрономічно цінною структурою є:

------------------------

брилувата;

(ВІРНА)  грудкувато-зерниста;

призматична;

горіхувата.

------------------------

40

Руйнування структури ґрунту, що обумовлюється мінералізацією органічних речовин,

називається:

------------------------

фізико-хімічним;

(ВІРНА)  біологічним;

механічним.

------------------------

41

До типу кубоподібної структури належить:

------------------------

призматична;

лускувата;

(ВІРНА)  зерниста;

листувата.

------------------------

42

До типу призмоподібної структури належить:

------------------------

(ВІРНА)  призматична;

лускувата;

зерниста;

листувата.

------------------------

43

До типу плитоподібної структури належить:

------------------------

призматична;

(ВІРНА)  лускувата;

зерниста.

------------------------

44

Факторами структуроутворення є:

------------------------

грунтотворні породи, клімат, рослинність;

поживні речовини, вода, тепло;

(ВІРНА)  глина, гумус, кальцій.

------------------------

45

Здатність ґрунту розпадатися на окремі агрегати називається:

------------------------

структурою;

(ВІРНА)  структурністю;

пухкістю;

зв'язністю.

------------------------

46

Який ґрунт характеризується більш високою капілярною шпаруватістю  і більш

високим сумарним випаровуванням вологи?

------------------------

Структурний.

(ВІРНА)  Безструктурний.

------------------------

47

Структура ґрунту, що характерна для чорноземів:

------------------------

стовпчаста;

призматична;

пилувата;

(ВІРНА)  зерниста;

------------------------

48

Склад обмінних катіонів ґрунту, що сприяє утворенню агрономічно цінної структури:

------------------------

Ca2+, Mg2+, H+.

Ca2+, Mg2+, H+, Al3+.

(ВІРНА)  Ca2+, Mg2+.

Ca2+, Mg2+, Na+.

------------------------

49

Здатність ґрунту чинити опір зовнішнім механічним силам, які намагаються роз'єднати його

часточки або структурні агрегати (вимірюється в кг/см2), називається:

------------------------

щільність ґрунту;

щільність твердої фази ґрунту;

шпаруватість ґрунту;

(ВІРНА)  зв'язність ґрунту;

------------------------

50

Негативне явище, яке найчастіше має місце на поверхні безструктурних і слабоструктурних

суглинистих і глинистих ґрунтів після рясного зволоження їх поверхні і подальшого

швидкого висихання, називається:

------------------------

плужна підошва;

(ВІРНА)  кіркоутворення;

замулювання;

ерозія.

------------------------

51

Властивість вологого ґрунту прилипати до ґрунтообробних знарядь називається:

щільність ґрунту;

------------------------

щільність твердої фази ґрунту;

шпаруватість ґрунту;

зв'язність ґрунту;

(ВІРНА)  липкість ґрунту.

------------------------

52

Здатність вологого ґрунту змінювати форму під впливом зовнішньої сили із збереженням

суцільності та наданої форми після усунення зовнішньої сили називається:

------------------------

набухання ґрунту;

(ВІРНА)  пластичність ґрунту;

зв'язність ґрунту;

липкість ґрунту.

------------------------

53

Здатність вологого ґрунту змінювати форму під впливом зовнішньої сили із збереженням

суцільності та наданої форми після усунення зовнішньої сили називається:

------------------------

набухання ґрунту;

усадка ґрунту;

(ВІРНА)  пластичність ґрунту;

зв'язність ґрунту;

------------------------

54

Фізичними показниками ґрунту є:

------------------------

липкість ґрунту, зв'язність ґрунту;

усадка ґрунту, набрякання ґрунту;

(ВІРНА)  щільність ґрунту, щільність твердої фази ґрунту;

твердість ґрунту, вологість ґрунту.

------------------------

55

До фізико-механічних властивостей ґрунту належать:

------------------------

щільність ґрунту, щільність твердої фази ґрунту;

(ВІРНА)  липкість ґрунту, зв'язність ґрунту;

шпаруватість ґрунту, вологість ґрунту;

структурність ґрунту, вміст гумусу.

------------------------

56

Зменшення об'єму ґрунту внаслідок підсихання називається:

------------------------

(ВІРНА)  усадка;

просадка;

змивання;

дефляція.

------------------------

57

Маса абсолютно сухого ґрунту в одиниці об'єму непорушеної будови називається:

------------------------

щільність твердої фази ґрунту;

(ВІРНА)  щільність ґрунту;

зв'язність ґрунту.

шпаруватість ґрунту;

------------------------

58

Відношення маси ґрунту до маси рівного об'єму води, взятої за температури +4 С,

називається:

------------------------

(ВІРНА)  щільність твердої фази ґрунту;

щільність ґрунту;

структурність ґрунту;

шпаруватість ґрунту;

------------------------

59

Найбільш оптимальні фізико-механічні властивості будуть проявлятися  у ґрунті, який

насичений катіонами:

------------------------

(ВІРНА)  Ca2+, Mg2+.

Na+, K+.

H+, Al3+.

------------------------

60

Найвищою липкістю характеризуються ґрунти, які насичені катіонами:

------------------------

Ca2+, Mg2+.

(ВІРНА)  Na+, K+.

H+, Al3+.

------------------------

61

Опір ґрунту проникненню в нього будь-якого тіла певної форми (циліндра, конуса, клина

тощо), що вимірюється у кгс/см2, називається:

------------------------

зв'язність ґрунту;

(ВІРНА)  твердість ґрунту;

щільність ґрунту;

липкість ґрунту.

------------------------

62

Стан ґрунту за вологістю, коли він не липне до ґрунтообробних знарядь, називається:

------------------------

пластичність ґрунту;

липкість ґрунту;

(ВІРНА)  фізична стиглість ґрунту;

біологічна стиглість ґрунту.

------------------------

63

Усадка ґрунту - це

------------------------

збільшення об'єму ґрунту в разі його висихання;

(ВІРНА)  зменшення об'єму ґрунту в разі його висихання;

зменшення об'єму ґрунту в разі його зволоження;

збільшення об'єму ґрунту в разі його зволоження;

------------------------

64

Зі збільшенням набрякання, усадка ґрунту:

------------------------

зменшується;

(ВІРНА)  збільшується;

залишається незмінною.

------------------------

65

За насичення ґрунту якими катіонами спостерігається набрякання?

------------------------

(ВІРНА)  Натрію.

Кальцію.

Магнію.

Алюмінію.

------------------------

66

У якому ґрунті набрякання буде більшим?

------------------------

Легкосуглинковому.

Важкосуглинковому.

Легкоглинистому.

(ВІРНА)  Середньоглинистому.

------------------------

67

Набрякання ґрунту - це:

------------------------

зменшення об'єму ґрунту в разі зволоження;

(ВІРНА)  збільшення об'єму ґрунту в разі зволоження;

збільшення об'єму ґрунту в разі висихання;

зменшенні об'єму ґрунту в разі висихання;

------------------------

68

Щільність ґрунту - це:

------------------------

маса одиниці об'єму абсолютно-сухого ґрунту;

маса одиниці об'єму ґрунту взятого у непорушеному стані;

відношення маси одиниці об'єму абсолютно-сухого ґрунту до такого самого

об'єму води;

(ВІРНА)  маса одиниці об'єму абсолютно-сухого ґрунту взятого у непорушеному стані.

------------------------

69

Оптимальна щільність орного шару ґрунту становить, г/см3:

------------------------

0,8-0,9.

(ВІРНА)  1,0-1,3.

1,4.

1,5-1,6.

------------------------

70

Які ґрунти раніше набувають фізичної стиглості?

------------------------

Середньосуглинкові.

Важкосуглинкові.

(ВІРНА)  Легкосуглинкові.

Легкоглинисті.

------------------------

71

Насичення ґрунту катіонами натрію:

------------------------

(ВІРНА)  збільшує липкість;

зменшує липкість;

не впливає на липкість.

------------------------

72

Які показники ґрунту належать до фізичних?

------------------------

Ємність катіонного обміну та гідролітична кислотність.

(ВІРНА)  Щільність, щільність твердої фази ґрунту та шпаруватість.

Липкість та пластичність.

Повна та капілярна вологоємність.

------------------------

73

Якими властивостями наділена фракція мулу?

------------------------

Достатньою водопроникністю.

Слабким набряканням.

(ВІРНА)  Великою вологоємністю.

Слабкою пластичністю.

------------------------

74

Визначте, який з ґрунтів має мінімальний питомий опір до обробітку в етапі фізичної

стиглості:

------------------------

(ВІРНА)  піщано-супіщаний;

пилувато-супіщаний;

пилувато-важкосуглинковий.

------------------------

75

Ґрунти легкого гранулометричного складу, які мають малу вологоємність, а тому швидко

прогріваються весною, називаються:

------------------------

сухі;

(ВІРНА)  теплі;

вологі;

холодні;

------------------------

76

Ґрунти, які характеризуються великою вологоємністю, можуть утримувати багато води,

внаслідок чого прогріваються весною повільніше, на них пізніше розпочинаються весняні

польові роботи, називаються:

------------------------

сухі;

вологі;

теплі;

(ВІРНА)  холодні;

------------------------

77

Здатність ґрунту проводити тепло називається:

------------------------

(ВІРНА)  теплопровідність ґрунту;

теплоємність ґрунту;

тепловий режим ґрунту.

------------------------

78

Сукупність усіх видів надходження та витрат тепла у ґрунт за певний проміжок часу

називається:

------------------------

теплопровідність ґрунту;

теплоємність ґрунту;

(ВІРНА)  тепловий режим ґрунту.

------------------------

79

Основним джерелом тепла у ґрунті є:

------------------------

внутрішня теплота Землі;

розклад органічних решток;

(ВІРНА)  променева енергія Сонця;

життєдіяльність мікроорганізмів.

------------------------

80

Ґрунти легкого гранулометричного складу, які мають малу вологоємність, а тому швидко

прогріваються весною (піщані, супіщані ґрунти), називаються:

------------------------

холодні;

(ВІРНА)  теплі.

------------------------

81

Ґрунти, що характеризуються великою вологоємністю, можуть утримувати багато води,

мають важкий гранулометричний склад, внаслідок чого прогріваються весною повільніше,

на них пізніше розпочинаються весняні польові роботи, називаються:

------------------------

(ВІРНА)  холодні;

теплі.

------------------------

82

Співвідношення між кількістю води, що надходить, і тією, що витрачається   з ґрунту за

певний відрізок часу (виражається в мм водного шару або м3/га), називається:

------------------------

водний режим;

(ВІРНА)  водний баланс;

водопроникністю ґрунту;

вологоємністю ґрунту.

------------------------

83

Тип водного режиму, характерний для природних зон, де кількість води опадів дорівнює

або, частіше, менша кількості води випаровуваної з ґрунту, називається:

------------------------

промивний;

ексудативний;

пермацидний;

(ВІРНА)  непромивний;

------------------------

84

Тип водного режиму, характерний для природних зон, де опадів випадає більше, ніж

випаровується з грунту, називається:

------------------------

(ВІРНА)  промивний;

ексудативний;

випітний;

непромивний;

------------------------

85

Здатність ґрунту пропускати через себе воду називається:

------------------------

водний режим;

водний баланс;

тип водного режиму;

(ВІРНА)  водопроникність ґрунту;

------------------------

86

Вода, що пересувається у ґрунті під дією сил тяжіння, називається:

------------------------

гігроскопічна;

капілярна;

плівкова;

(ВІРНА)  гравітаційна;

------------------------

87

Вода, що утримується або пересувається в ґрунті під дією капілярних (меніскових) сил,

називається:

------------------------

(ВІРНА)  капілярна;

плівкова;

гравітаційна;

кристалізаційна.

------------------------

88

Рідка вода, яка обволікає тверді часточки ґрунту суцільною плівкою, утримується завдяки

молекулярним силам зчеплення між твердими часточками ґрунту та орієнтованими

навколо них молекулами води, називається:

------------------------

гігроскопічна;

капілярна;

(ВІРНА)  плівкова;

гравітаційна;

------------------------

89

Пароподібна вода, яку ґрунт поглинає з повітря, називається:

------------------------

(ВІРНА)  гігроскопічна;

капілярна;

плівкова;

гравітаційна;

------------------------

90

Вологість ґрунту, за якої проявляються перші ознаки в'янення рослин, які не зникають під

час переміщення рослин в атмосферу, насичену водяними парами, називається:

------------------------

вологість уповільнення росту рослин;

(ВІРНА)  вологість стійкого в'янення рослин;

вологість прилипання ґрунту;

найменша вологоємність ґрунту.

------------------------

91

Вміст вологи у ґрунті за умови повного заповнення всіх пор водою називається:

------------------------

найменша вологоємність ґрунту;

вологоємність ґрунту;

(ВІРНА)  повна вологоємність ґрунту;

капілярна вологоємність ґрунту.

------------------------

92

Максимально можливий вміст підвішеної води після відтоку всієї гравітаційної води

називається:

------------------------

(ВІРНА)  найменша вологоємність ґрунту;

вологоємність ґрунту;

максимальна молекулярна вологоємність ґрунту;

повна вологоємність ґрунту;

------------------------

93

Найбільша кількість пароподібної вологи, яку ґрунт може поглинути з повітря, насиченого

(на 98%) вологою, називається:

------------------------

найменша вологоємність ґрунту;

(ВІРНА)  максимальна гігроскопічність ґрунту;

максимальна молекулярна вологоємність ґрунту;

повна вологоємність ґрунту;

------------------------

94

Здатність ґрунту сорбувати на поверхні своїх часточок молекули води з навколишнього

середовища називається:

------------------------

(ВІРНА)  гігроскопічність ґрунту;

вологоємність ґрунту;

максимальна молекулярна вологоємність ґрунту;

повна вологоємність ґрунту;

------------------------

95

Ґрунти, які формуються і розвиваються за рахунок води атмосферних опадів, надлишок якої

стікає схилами, називаються:

------------------------

гідроморфні;

(ВІРНА)  автоморфні;

викопні;

зональні;

------------------------

96

Ґрунти різних типів, які формуються під впливом стійкого надлишкового зволоження, що

проявляється в будові профілю (оглеєння), називаються:

------------------------

(ВІРНА)  гідроморфні;

автоморфні;

викопні;

зональні.

------------------------

97

Найбільша кількість пароподібної води, яку може поглинати (вбирати) ґрунт з повітря,

називається:

------------------------

(ВІРНА)  максимальна гігроскопічність ґрунту;

максимальна молекулярна вологоємність ґрунту;

максимальна вологоємність ґрунту.

------------------------

98

Яка форма води в ґрунті найбільш доступна і корисна для живлення рослин?

------------------------

Гігроскопічна.

Конституційна.

(ВІРНА)  Капілярна.

Кристалогідратна.

------------------------

99

Тип водного режиму ґрунту з коефіцієнтом зволоження більше 1:

------------------------

непромивний;

мерзлотний;

(ВІРНА)  промивний;

випітний;

------------------------

100

Тип водного режиму ґрунтів Степової зони:

------------------------

мерзлотний;

випітний;

(ВІРНА)  непромивний;

періодично промивний;

------------------------

101

Чорноземи утворилися за:

------------------------

промивного типу водного режиму;

(ВІРНА)  непромивного типу водного режиму;

мерзлотного типу водного режиму;

випітного типу водного режиму;

------------------------

102

Здатність ґрунту адсорбувати пароподібну воду з повітря називається:

------------------------

вологоємність;

(ВІРНА)  гігроскопічність;

вбирна здатність;

вологість;

------------------------

103

Повна вологоємність визначається величиною:

------------------------

(ВІРНА)  загальної пористості;

шпаруватості аерації;

капілярної пористості;

некапілярної пористості;

------------------------

104

Якими негативними водними властивостями наділена піщана фракція?

------------------------

Дуже набрякає.

Має високу водопідіймальну здатність.

Висока пластичність і липкість.

(ВІРНА)  Незначна вологоємність.

------------------------

105

Надходження повітря, особливо кисню, у ґрунт з атмосфери називається:

------------------------

адсорбція;

адгезія;

(ВІРНА)  аерація;

абсорбція.

------------------------

106

Організми, для життєдіяльності яких необхідна присутність вільного молекулярного кисню,

називають:

------------------------

анаероби;

(ВІРНА)  аероби;

ксерофіти;

солероси.

------------------------

107

До складу ґрунтового повітря входять гази:

------------------------

(ВІРНА)  N2, О2, CO2;

N2, О2;

О2, CO2;

N2, CO2.

------------------------

108

Потенційна здатність ґрунту відновлювати нітрати та нітрити до газоподібних окислів

азоту, аміаку та молекулярного азоту називається:

------------------------

каталазна активність ґрунту;

біологічна активність ґрунту;

(ВІРНА)  денітрифікуюча активність ґрунту;

нітрифікуюча активність ґрунту;

------------------------

109

Потенційна здатність ґрунту накопичувати нітрати під час окиснення солей амонію в

результаті життєдіяльності мікроорганізмів називається:

------------------------

каталазна активність ґрунту;

біологічна активність ґрунту;

денітрифікуюча активність ґрунту;

(ВІРНА)  нітрифікуюча активність ґрунту;

------------------------

110

Ґрунтові бактерії, які утворюють бульбочки на коріннях бобових рослин і фіксують

молекулярний азот у симбіозі з цими рослинами, називаються:

------------------------

амоніфікатори;

денітрифікатори;

(ВІРНА)  бульбочкові;

антибіотики.

------------------------

111

Хімічні елементи, які засвоюються рослинами у великих кількостях, називаються:

------------------------

мікроелементи;

(ВІРНА)  макроелементи;

важкі метали;

мінеральні добрива.

------------------------

112

Хімічні елементи, що необхідні рослинам у незначних кількостях для нормального розвитку,

називаються:

------------------------

(ВІРНА)  мікроелементи;

макроелементи;

важкі метали;

мінеральні добрива.

------------------------

113

Речовини або елементи, які потрібні для живлення рослин, називаються:

------------------------

(ВІРНА)  поживні речовини;

важкі метали;

антибіотики;

інгібітори.

------------------------

114

Здатність ґрунту задовольняти потреби рослин у поживних речовинах, воді, біотичному та

фізико-хімічному середовищі називається:

------------------------

поживний режим ґрунту;

(ВІРНА)  родючість ґрунту;

тепловий режим ґрунту.

------------------------

115

Природними факторами родючості ґрунту є:

------------------------

материнські породи, клімат, рослинність, рельєф, вік;

(ВІРНА)  вміст поживних речовин, вода, тепло, повітря, кореневмісний шар ґрунту,

(ВІРНА)  відсутність шкідливих речовин;

гумус, глина, кальцій.

------------------------

116

На яких породах переважно утворюються чорноземи?

------------------------

Пролювій.

Алювій.

(ВІРНА)  Лесові породи.

Флювіогляціальні відклади.

------------------------

117

Які обмінно-увібрані катіони переважають у ґрунтовому колоїдному комплексі чорноземів?

------------------------

H+, Fe3+.

(ВІРНА)  Ca2+, Mg2+.

Na+, K+, Mg2+.

------------------------

118

Реакція ґрунтового розчину, якою характеризуються чорноземи:

------------------------

сильнокисла;

(ВІРНА)  нейтральна;

лужна;

середньокисла;

------------------------

119

Для чорноземів співвідношення СГК/СФК становить:

------------------------

менше 0,6;

0,6-0,8;

0,8-1,0;

(ВІРНА)  понад 1,2.

------------------------

120

Для хімічної меліорації солонцюватих ґрунтів використовують:

------------------------

вапно;

дефекат;

(ВІРНА)  гіпс.

------------------------

121

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Ґрунти, які виявляють значний опір під час обробітку, глинисті або суглинкові за гранулометричним складом. Здатність ґрунту вбирати речовини у вигляді цілих молекул. Фізичны показники ґрунту. Ґрунтові бактерії, хімічні елементи.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Гимнастика. Экзаменационный билет № 10

Какие основные особенности свойственны курсу физического воспитания учащихся младшего школьного возраста? Определите минутный объем крови по формуле Цандера. Разработайте комплекс упражнений для обучения двигательному действию из материала по гимнастике.

Анализ многоквартирного жилого дома "Новые Черемушки"

Реферат по дисциплине «Современные проблемы истории и теории архитектуры, дизайна и градостроительства» на тему "Анализ многоквартирного жилого дома "Новые Черемушки". Кафедра архитектуры.

Положение о проведении летних квалификационных учебно-тренировочных сборов

Цели и задачи. - Повышение спортивного мастерства занимающихся и их морально-волевых качеств;- Популяризация и развитие киокушинкай каратэ;- Аттестационное тестирование (экзамен)

Технологическая подготовка производства

Методы процессов технологической подготовки производства. Этапы технологической подготовки. Организация технологической подготовки. Технологичность конструкции изделия. Методы сравнения технологических процессов.

Таблица свойств эфирных масел и их применение.

Эфирные масла и их свойства должна знать каждая современная женщина. Почерпнуть новые знания поможет этот материал.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok