Ґрунти, гумус. Тести з відповідями

1

Ґрунти, які виявляють значний опір під час обробітку, глинисті або суглинкові за гранулометричним складом, називаються:

------------------------

легкими;

(ВІРНА)  важкими;

теплими;

вологими;

------------------------

2

Ґрунти, які виявляють слабкий опір засобам обробітку (піщані, супіщані), називаються:

------------------------

(ВІРНА)  легкими;

важкими;

теплими;

сухими.

------------------------

3

З хімічної точки зору до складу гумусу входять:

------------------------

кальцій, первинні продукти розкладу органічних решток,  детрит, власне

гумусові речовини;

свіжі і відмерлі нерозкладені органічні рештки,  первинні продукти розкладу

органічних решток,  детрит, власне гумусові речовини;

(ВІРНА)  вуглець, кисень, водень, азот;

первинні продукти розкладу;

------------------------

4

Найбільше у складі гумусу з хімічної точки зору:

------------------------

кальцію;

(ВІРНА)  вуглецю;

кисню;

азоту;

------------------------

5

Найвищим умістом гумусу характеризуються ґрунти:

------------------------

дерново-підзолисті;

сірі лісові;

(ВІРНА)  чорноземи типові;

чорноземи звичайні;

------------------------

6

Найнижчим умістом гумусу характеризуються ґрунти:

------------------------

сірі лісові;

(ВІРНА)  дерново-підзолисті;

чорноземи типові;

каштанові;

------------------------

7

Факторами гумусонакопичення є:

------------------------

(ВІРНА)  оптимальні природно-кліматичні умови, гранулометричний і мінералогічний

(ВІРНА)  склад ґрунту, наявність полівалентних катіонів (кальцію);

структурний стан ґрунту, гранулометричний і мінералогічний склад ґрунту,

наявність полівалентних катіонів (кальцію);

глибина залягання ґрунтових вод,  структурний стан ґрунту,

гранулометричний і мінералогічний склад ґрунту.

------------------------

8

Більш високим умістом гумусу (за однакового гранулометричного складу)

характеризується:

------------------------

сірозем;

сірі лісові;

чорнозем південний;

(ВІРНА)  чорнозем типовий;

------------------------

9

Процес розкладу органічних решток до вуглекислоти, води та простих солей називається:

------------------------

гуміфікацією;

гуміфіксацією;

(ВІРНА)  мінералізацією;

конденсацією.

------------------------

10

Вміст азоту в гумусі становить, %:

------------------------

(ВІРНА)  3-5;

15-20;

52-69;

78-85.

------------------------

11

В якому ценозі надходження органічної маси до ґрунту найвище?

------------------------

У лісі під широколистими деревами.

У лісі під хвойними деревами.

Під просапними культурами.

(ВІРНА)  На природному лузі.

------------------------

12

Перехід ґрунтових колоїдів зі стану золю у стан гелю під впливом розчинів електролітів

називається:

------------------------

(ВІРНА)  електролітна коагуляція;

взаємна коагуляція;

термічна коагуляція;

гідрофобна коагуляція;

------------------------

13

Здатність ґрунту затримувати ті чи інші речовини із навколишнього середовища

називається:

------------------------

вологоємність;

адгезія;

(ВІРНА)  вбирна здатність;

когезія;

------------------------

14

Загальна кількість катіонів, які утримуються у ґрунті і здатні до заміщення на інші катіони,

виражена у мг-екв/100 г ґрунту, називається:

------------------------

вбирна здатність;

(ВІРНА)  ємність обміну катіонів;

обмінне вбирання;

біологічне вбирання;

------------------------

15

Здатність ґрунту механічно затримувати тверді часточки із суспензій та колоїдних

розчинів, що фільтруються через ґрунт, називається:

------------------------

обмінним вбиранням;

фізичним вбиранням;

біологічним вбиранням;

(ВІРНА)  механічним вбиранням;

------------------------

16

Здатність ґрунту вбирати і утримувати різні катіони чи аніони з розчинів, виділяючи при

цьому в розчин еквівалентні кількості катіонів чи аніонів іншого роду (виражається в

мг-екв/100 г ґрунту), називається:

------------------------

(ВІРНА)  фізико-хімічним вбиранням;

фізичним вбиранням;

біологічним вбиранням;

механічним вбиранням;

------------------------

17

Катіони, що утримуються в колоїдному комплексі і здатні обмінюватися на інші катіони, які

трапляються у ґрунтовому розчині, називаються:

------------------------

(ВІРНА)  обмінні катіони;

необмінні катіони;

іони;

лужноземельні катіони.

------------------------

18

Здатність ґрунту як пористого тіла затримувати тверді часточки, які можуть потрапляти у

ґрунт разом із водою, що фільтрується крізь нього, називається:

------------------------

хімічним вбиранням;

фізичним вбиранням;

(ВІРНА)  механічним вбиранням;

біологічним вбиранням;

------------------------

19

Здатність ґрунту вбирати і утримувати різні речовини з навколишнього середовища

називається:

------------------------

реакційною здатністю ґрунту;

(ВІРНА)  вбирною здатністю ґрунту;

буферною здатністю ґрунту;

відновлювальною здатністю ґрунту.

------------------------

20

Здатність ґрунту вбирати речовини у вигляді цілих молекул називається:

------------------------

хімічним вбиранням;

(ВІРНА)  фізичним вбиранням;

біологічним вбиранням;

механічним вбиранням;

------------------------

21

Кислотність ґрунту, яка обумовлена наявністю у ґрунтовому розчині іонів водню,

називається:

------------------------

пасивна;

обмінна;

гідролітична;

(ВІРНА)  активна;

------------------------

22

Спосіб хімічної меліорації кислих ґрунтів з метою заміни у вбирному комплексі обмінних

іонів водню та алюмінію на іони кальцію називається:

------------------------

гіпсуванням;

(ВІРНА)  вапнуванням;

кислуванням;

удобренням;

------------------------

23

Здатність ґрунту зберігати реакцію середовища (рН), протистояти дії кислот  і лугів

називається:

------------------------

коагуляцією;

(ВІРНА)  буферністю;

пептизацією;

вбирною здатністю;

------------------------

24

Частина пасивної кислотності, яка виявляється за взаємодії ґрунту  з розчинами

гідролітично лужних солей (ацетат натрію рН 8,3), називається:

------------------------

обмінною;

(ВІРНА)  гідролітичною;

активною.

------------------------

25

Кислотність ґрунту, яка обумовлена вмістом обмінно-увібраних іонів водню   та алюмінію у

колоїдному вбирному комплексі ґрунту, називається:

------------------------

(ВІРНА)  потенціальною;

актуальною;

активною.

------------------------

26

Основний спосіб боротьби з підвищеною кислотністю ґрунту:

------------------------

гіпсування ґрунту;

(ВІРНА)  вапнування ґрунту;

піскування ґрунту;

мульчування  ґрунту.

------------------------

27

Вид вбирної здатності, що лежить в основі хімічної меліорації ґрунтів:

------------------------

механічний;

фізичний;

(ВІРНА)  фізико-хімічний;

біологічний.

------------------------

28

Ємність вбирання ґрунту залежить від:

------------------------

щільності ґрунту;

пористості ґрунту;

температури ґрунту;

(ВІРНА)  кількості у ґрунті колоїдів;

------------------------

29

Під час механічного вбирання відбувається:

------------------------

поглинання аніонів;

поглинання цілих молекул речовин;

(ВІРНА)  поглинання часток, розмір яких більший за діаметр пор ґрунту;

поглинання часток, розмір яких менший за діаметр пор ґрунту.

------------------------

30

За фізичного вбирання відбувається:

------------------------

поглинання катіонів;

поглинання аніонів;

(ВІРНА)  поглинання цілих молекул речовин;

поглинання часток, розмір яких більший за діаметр пор ґрунту;

------------------------

31

Укажіть, яка вбирна здатність проявляється під час адсорбції водяної пари ґрунтом,

висушеним до абсолютно сухого стану:

------------------------

механічна;

(ВІРНА)  фізична;

фізико-хімічна;

хімічна.

------------------------

32

Як називається здатність ґрунту затримувати частки, суспендовані у воді, що

------------------------

фільтрується через ґрунт:

фізична вбирна здатність;

хімічна вбирна здатність;

(ВІРНА)  механічна вбирна здатність;

------------------------

33

Як називається кислотність ґрунтів, обумовлена іонами водню ґрунтового розчину?

------------------------

(ВІРНА)  Активна.

Потенціальна.

Обмінна.

Гідролітична.

------------------------

34

Які з обмінних катіонів визначають кислу реакцію ґрунтового розчину?

------------------------

Ca2+, Mg2+.

(ВІРНА)  H+, Al3+.

Ca2+, Mg2+, Na+.

NH4+.

------------------------

35

Який вид кислотності проявляється під час взаємодії ґрунту з 1 н СН3СООNа?

------------------------

(ВІРНА)  Гідролітична.

Актуальна.

Обмінна.

Активна.

------------------------

36

Ґрунтові агрегати діаметром понад 0,25 мм називаються:

------------------------

мікроагрегатами;

(ВІРНА)  макроагрегатами;

мулом;

колоїдами.

------------------------

37

Руйнування структури ґрунту, яке обумовлюється дією різних ґрунтообробних знарядь,

------------------------

називається:

фізико-хімічним;

біологічним;

(ВІРНА)  механічним

------------------------

38

Ґрунтові агрегати діаметром менше 0,25 мм називаються:

------------------------

(ВІРНА)  мікроагрегати;

макроагрегати;

пісок;

гравій

------------------------

39

Агрономічно цінною структурою є:

------------------------

брилувата;

(ВІРНА)  грудкувато-зерниста;

призматична;

горіхувата.

------------------------

40

Руйнування структури ґрунту, що обумовлюється мінералізацією органічних речовин,

називається:

------------------------

фізико-хімічним;

(ВІРНА)  біологічним;

механічним.

------------------------

41

До типу кубоподібної структури належить:

------------------------

призматична;

лускувата;

(ВІРНА)  зерниста;

листувата.

------------------------

42

До типу призмоподібної структури належить:

------------------------

(ВІРНА)  призматична;

лускувата;

зерниста;

листувата.

------------------------

43

До типу плитоподібної структури належить:

------------------------

призматична;

(ВІРНА)  лускувата;

зерниста.

------------------------

44

Факторами структуроутворення є:

------------------------

грунтотворні породи, клімат, рослинність;

поживні речовини, вода, тепло;

(ВІРНА)  глина, гумус, кальцій.

------------------------

45

Здатність ґрунту розпадатися на окремі агрегати називається:

------------------------

структурою;

(ВІРНА)  структурністю;

пухкістю;

зв'язністю.

------------------------

46

Який ґрунт характеризується більш високою капілярною шпаруватістю  і більш

високим сумарним випаровуванням вологи?

------------------------

Структурний.

(ВІРНА)  Безструктурний.

------------------------

47

Структура ґрунту, що характерна для чорноземів:

------------------------

стовпчаста;

призматична;

пилувата;

(ВІРНА)  зерниста;

------------------------

48

Склад обмінних катіонів ґрунту, що сприяє утворенню агрономічно цінної структури:

------------------------

Ca2+, Mg2+, H+.

Ca2+, Mg2+, H+, Al3+.

(ВІРНА)  Ca2+, Mg2+.

Ca2+, Mg2+, Na+.

------------------------

49

Здатність ґрунту чинити опір зовнішнім механічним силам, які намагаються роз'єднати його

часточки або структурні агрегати (вимірюється в кг/см2), називається:

------------------------

щільність ґрунту;

щільність твердої фази ґрунту;

шпаруватість ґрунту;

(ВІРНА)  зв'язність ґрунту;

------------------------

50

Негативне явище, яке найчастіше має місце на поверхні безструктурних і слабоструктурних

суглинистих і глинистих ґрунтів після рясного зволоження їх поверхні і подальшого

швидкого висихання, називається:

------------------------

плужна підошва;

(ВІРНА)  кіркоутворення;

замулювання;

ерозія.

------------------------

51

Властивість вологого ґрунту прилипати до ґрунтообробних знарядь називається:

щільність ґрунту;

------------------------

щільність твердої фази ґрунту;

шпаруватість ґрунту;

зв'язність ґрунту;

(ВІРНА)  липкість ґрунту.

------------------------

52

Здатність вологого ґрунту змінювати форму під впливом зовнішньої сили із збереженням

суцільності та наданої форми після усунення зовнішньої сили називається:

------------------------

набухання ґрунту;

(ВІРНА)  пластичність ґрунту;

зв'язність ґрунту;

липкість ґрунту.

------------------------

53

Здатність вологого ґрунту змінювати форму під впливом зовнішньої сили із збереженням

суцільності та наданої форми після усунення зовнішньої сили називається:

------------------------

набухання ґрунту;

усадка ґрунту;

(ВІРНА)  пластичність ґрунту;

зв'язність ґрунту;

------------------------

54

Фізичними показниками ґрунту є:

------------------------

липкість ґрунту, зв'язність ґрунту;

усадка ґрунту, набрякання ґрунту;

(ВІРНА)  щільність ґрунту, щільність твердої фази ґрунту;

твердість ґрунту, вологість ґрунту.

------------------------

55

До фізико-механічних властивостей ґрунту належать:

------------------------

щільність ґрунту, щільність твердої фази ґрунту;

(ВІРНА)  липкість ґрунту, зв'язність ґрунту;

шпаруватість ґрунту, вологість ґрунту;

структурність ґрунту, вміст гумусу.

------------------------

56

Зменшення об'єму ґрунту внаслідок підсихання називається:

------------------------

(ВІРНА)  усадка;

просадка;

змивання;

дефляція.

------------------------

57

Маса абсолютно сухого ґрунту в одиниці об'єму непорушеної будови називається:

------------------------

щільність твердої фази ґрунту;

(ВІРНА)  щільність ґрунту;

зв'язність ґрунту.

шпаруватість ґрунту;

------------------------

58

Відношення маси ґрунту до маси рівного об'єму води, взятої за температури +4 С,

називається:

------------------------

(ВІРНА)  щільність твердої фази ґрунту;

щільність ґрунту;

структурність ґрунту;

шпаруватість ґрунту;

------------------------

59

Найбільш оптимальні фізико-механічні властивості будуть проявлятися  у ґрунті, який

насичений катіонами:

------------------------

(ВІРНА)  Ca2+, Mg2+.

Na+, K+.

H+, Al3+.

------------------------

60

Найвищою липкістю характеризуються ґрунти, які насичені катіонами:

------------------------

Ca2+, Mg2+.

(ВІРНА)  Na+, K+.

H+, Al3+.

------------------------

61

Опір ґрунту проникненню в нього будь-якого тіла певної форми (циліндра, конуса, клина

тощо), що вимірюється у кгс/см2, називається:

------------------------

зв'язність ґрунту;

(ВІРНА)  твердість ґрунту;

щільність ґрунту;

липкість ґрунту.

------------------------

62

Стан ґрунту за вологістю, коли він не липне до ґрунтообробних знарядь, називається:

------------------------

пластичність ґрунту;

липкість ґрунту;

(ВІРНА)  фізична стиглість ґрунту;

біологічна стиглість ґрунту.

------------------------

63

Усадка ґрунту - це

------------------------

збільшення об'єму ґрунту в разі його висихання;

(ВІРНА)  зменшення об'єму ґрунту в разі його висихання;

зменшення об'єму ґрунту в разі його зволоження;

збільшення об'єму ґрунту в разі його зволоження;

------------------------

64

Зі збільшенням набрякання, усадка ґрунту:

------------------------

зменшується;

(ВІРНА)  збільшується;

залишається незмінною.

------------------------

65

За насичення ґрунту якими катіонами спостерігається набрякання?

------------------------

(ВІРНА)  Натрію.

Кальцію.

Магнію.

Алюмінію.

------------------------

66

У якому ґрунті набрякання буде більшим?

------------------------

Легкосуглинковому.

Важкосуглинковому.

Легкоглинистому.

(ВІРНА)  Середньоглинистому.

------------------------

67

Набрякання ґрунту - це:

------------------------

зменшення об'єму ґрунту в разі зволоження;

(ВІРНА)  збільшення об'єму ґрунту в разі зволоження;

збільшення об'єму ґрунту в разі висихання;

зменшенні об'єму ґрунту в разі висихання;

------------------------

68

Щільність ґрунту - це:

------------------------

маса одиниці об'єму абсолютно-сухого ґрунту;

маса одиниці об'єму ґрунту взятого у непорушеному стані;

відношення маси одиниці об'єму абсолютно-сухого ґрунту до такого самого

об'єму води;

(ВІРНА)  маса одиниці об'єму абсолютно-сухого ґрунту взятого у непорушеному стані.

------------------------

69

Оптимальна щільність орного шару ґрунту становить, г/см3:

------------------------

0,8-0,9.

(ВІРНА)  1,0-1,3.

1,4.

1,5-1,6.

------------------------

70

Які ґрунти раніше набувають фізичної стиглості?

------------------------

Середньосуглинкові.

Важкосуглинкові.

(ВІРНА)  Легкосуглинкові.

Легкоглинисті.

------------------------

71

Насичення ґрунту катіонами натрію:

------------------------

(ВІРНА)  збільшує липкість;

зменшує липкість;

не впливає на липкість.

------------------------

72

Які показники ґрунту належать до фізичних?

------------------------

Ємність катіонного обміну та гідролітична кислотність.

(ВІРНА)  Щільність, щільність твердої фази ґрунту та шпаруватість.

Липкість та пластичність.

Повна та капілярна вологоємність.

------------------------

73

Якими властивостями наділена фракція мулу?

------------------------

Достатньою водопроникністю.

Слабким набряканням.

(ВІРНА)  Великою вологоємністю.

Слабкою пластичністю.

------------------------

74

Визначте, який з ґрунтів має мінімальний питомий опір до обробітку в етапі фізичної

стиглості:

------------------------

(ВІРНА)  піщано-супіщаний;

пилувато-супіщаний;

пилувато-важкосуглинковий.

------------------------

75

Ґрунти легкого гранулометричного складу, які мають малу вологоємність, а тому швидко

прогріваються весною, називаються:

------------------------

сухі;

(ВІРНА)  теплі;

вологі;

холодні;

------------------------

76

Ґрунти, які характеризуються великою вологоємністю, можуть утримувати багато води,

внаслідок чого прогріваються весною повільніше, на них пізніше розпочинаються весняні

польові роботи, називаються:

------------------------

сухі;

вологі;

теплі;

(ВІРНА)  холодні;

------------------------

77

Здатність ґрунту проводити тепло називається:

------------------------

(ВІРНА)  теплопровідність ґрунту;

теплоємність ґрунту;

тепловий режим ґрунту.

------------------------

78

Сукупність усіх видів надходження та витрат тепла у ґрунт за певний проміжок часу

називається:

------------------------

теплопровідність ґрунту;

теплоємність ґрунту;

(ВІРНА)  тепловий режим ґрунту.

------------------------

79

Основним джерелом тепла у ґрунті є:

------------------------

внутрішня теплота Землі;

розклад органічних решток;

(ВІРНА)  променева енергія Сонця;

життєдіяльність мікроорганізмів.

------------------------

80

Ґрунти легкого гранулометричного складу, які мають малу вологоємність, а тому швидко

прогріваються весною (піщані, супіщані ґрунти), називаються:

------------------------

холодні;

(ВІРНА)  теплі.

------------------------

81

Ґрунти, що характеризуються великою вологоємністю, можуть утримувати багато води,

мають важкий гранулометричний склад, внаслідок чого прогріваються весною повільніше,

на них пізніше розпочинаються весняні польові роботи, називаються:

------------------------

(ВІРНА)  холодні;

теплі.

------------------------

82

Співвідношення між кількістю води, що надходить, і тією, що витрачається   з ґрунту за

певний відрізок часу (виражається в мм водного шару або м3/га), називається:

------------------------

водний режим;

(ВІРНА)  водний баланс;

водопроникністю ґрунту;

вологоємністю ґрунту.

------------------------

83

Тип водного режиму, характерний для природних зон, де кількість води опадів дорівнює

або, частіше, менша кількості води випаровуваної з ґрунту, називається:

------------------------

промивний;

ексудативний;

пермацидний;

(ВІРНА)  непромивний;

------------------------

84

Тип водного режиму, характерний для природних зон, де опадів випадає більше, ніж

випаровується з грунту, називається:

------------------------

(ВІРНА)  промивний;

ексудативний;

випітний;

непромивний;

------------------------

85

Здатність ґрунту пропускати через себе воду називається:

------------------------

водний режим;

водний баланс;

тип водного режиму;

(ВІРНА)  водопроникність ґрунту;

------------------------

86

Вода, що пересувається у ґрунті під дією сил тяжіння, називається:

------------------------

гігроскопічна;

капілярна;

плівкова;

(ВІРНА)  гравітаційна;

------------------------

87

Вода, що утримується або пересувається в ґрунті під дією капілярних (меніскових) сил,

називається:

------------------------

(ВІРНА)  капілярна;

плівкова;

гравітаційна;

кристалізаційна.

------------------------

88

Рідка вода, яка обволікає тверді часточки ґрунту суцільною плівкою, утримується завдяки

молекулярним силам зчеплення між твердими часточками ґрунту та орієнтованими

навколо них молекулами води, називається:

------------------------

гігроскопічна;

капілярна;

(ВІРНА)  плівкова;

гравітаційна;

------------------------

89

Пароподібна вода, яку ґрунт поглинає з повітря, називається:

------------------------

(ВІРНА)  гігроскопічна;

капілярна;

плівкова;

гравітаційна;

------------------------

90

Вологість ґрунту, за якої проявляються перші ознаки в'янення рослин, які не зникають під

час переміщення рослин в атмосферу, насичену водяними парами, називається:

------------------------

вологість уповільнення росту рослин;

(ВІРНА)  вологість стійкого в'янення рослин;

вологість прилипання ґрунту;

найменша вологоємність ґрунту.

------------------------

91

Вміст вологи у ґрунті за умови повного заповнення всіх пор водою називається:

------------------------

найменша вологоємність ґрунту;

вологоємність ґрунту;

(ВІРНА)  повна вологоємність ґрунту;

капілярна вологоємність ґрунту.

------------------------

92

Максимально можливий вміст підвішеної води після відтоку всієї гравітаційної води

називається:

------------------------

(ВІРНА)  найменша вологоємність ґрунту;

вологоємність ґрунту;

максимальна молекулярна вологоємність ґрунту;

повна вологоємність ґрунту;

------------------------

93

Найбільша кількість пароподібної вологи, яку ґрунт може поглинути з повітря, насиченого

(на 98%) вологою, називається:

------------------------

найменша вологоємність ґрунту;

(ВІРНА)  максимальна гігроскопічність ґрунту;

максимальна молекулярна вологоємність ґрунту;

повна вологоємність ґрунту;

------------------------

94

Здатність ґрунту сорбувати на поверхні своїх часточок молекули води з навколишнього

середовища називається:

------------------------

(ВІРНА)  гігроскопічність ґрунту;

вологоємність ґрунту;

максимальна молекулярна вологоємність ґрунту;

повна вологоємність ґрунту;

------------------------

95

Ґрунти, які формуються і розвиваються за рахунок води атмосферних опадів, надлишок якої

стікає схилами, називаються:

------------------------

гідроморфні;

(ВІРНА)  автоморфні;

викопні;

зональні;

------------------------

96

Ґрунти різних типів, які формуються під впливом стійкого надлишкового зволоження, що

проявляється в будові профілю (оглеєння), називаються:

------------------------

(ВІРНА)  гідроморфні;

автоморфні;

викопні;

зональні.

------------------------

97

Найбільша кількість пароподібної води, яку може поглинати (вбирати) ґрунт з повітря,

називається:

------------------------

(ВІРНА)  максимальна гігроскопічність ґрунту;

максимальна молекулярна вологоємність ґрунту;

максимальна вологоємність ґрунту.

------------------------

98

Яка форма води в ґрунті найбільш доступна і корисна для живлення рослин?

------------------------

Гігроскопічна.

Конституційна.

(ВІРНА)  Капілярна.

Кристалогідратна.

------------------------

99

Тип водного режиму ґрунту з коефіцієнтом зволоження більше 1:

------------------------

непромивний;

мерзлотний;

(ВІРНА)  промивний;

випітний;

------------------------

100

Тип водного режиму ґрунтів Степової зони:

------------------------

мерзлотний;

випітний;

(ВІРНА)  непромивний;

періодично промивний;

------------------------

101

Чорноземи утворилися за:

------------------------

промивного типу водного режиму;

(ВІРНА)  непромивного типу водного режиму;

мерзлотного типу водного режиму;

випітного типу водного режиму;

------------------------

102

Здатність ґрунту адсорбувати пароподібну воду з повітря називається:

------------------------

вологоємність;

(ВІРНА)  гігроскопічність;

вбирна здатність;

вологість;

------------------------

103

Повна вологоємність визначається величиною:

------------------------

(ВІРНА)  загальної пористості;

шпаруватості аерації;

капілярної пористості;

некапілярної пористості;

------------------------

104

Якими негативними водними властивостями наділена піщана фракція?

------------------------

Дуже набрякає.

Має високу водопідіймальну здатність.

Висока пластичність і липкість.

(ВІРНА)  Незначна вологоємність.

------------------------

105

Надходження повітря, особливо кисню, у ґрунт з атмосфери називається:

------------------------

адсорбція;

адгезія;

(ВІРНА)  аерація;

абсорбція.

------------------------

106

Організми, для життєдіяльності яких необхідна присутність вільного молекулярного кисню,

називають:

------------------------

анаероби;

(ВІРНА)  аероби;

ксерофіти;

солероси.

------------------------

107

До складу ґрунтового повітря входять гази:

------------------------

(ВІРНА)  N2, О2, CO2;

N2, О2;

О2, CO2;

N2, CO2.

------------------------

108

Потенційна здатність ґрунту відновлювати нітрати та нітрити до газоподібних окислів

азоту, аміаку та молекулярного азоту називається:

------------------------

каталазна активність ґрунту;

біологічна активність ґрунту;

(ВІРНА)  денітрифікуюча активність ґрунту;

нітрифікуюча активність ґрунту;

------------------------

109

Потенційна здатність ґрунту накопичувати нітрати під час окиснення солей амонію в

результаті життєдіяльності мікроорганізмів називається:

------------------------

каталазна активність ґрунту;

біологічна активність ґрунту;

денітрифікуюча активність ґрунту;

(ВІРНА)  нітрифікуюча активність ґрунту;

------------------------

110

Ґрунтові бактерії, які утворюють бульбочки на коріннях бобових рослин і фіксують

молекулярний азот у симбіозі з цими рослинами, називаються:

------------------------

амоніфікатори;

денітрифікатори;

(ВІРНА)  бульбочкові;

антибіотики.

------------------------

111

Хімічні елементи, які засвоюються рослинами у великих кількостях, називаються:

------------------------

мікроелементи;

(ВІРНА)  макроелементи;

важкі метали;

мінеральні добрива.

------------------------

112

Хімічні елементи, що необхідні рослинам у незначних кількостях для нормального розвитку,

називаються:

------------------------

(ВІРНА)  мікроелементи;

макроелементи;

важкі метали;

мінеральні добрива.

------------------------

113

Речовини або елементи, які потрібні для живлення рослин, називаються:

------------------------

(ВІРНА)  поживні речовини;

важкі метали;

антибіотики;

інгібітори.

------------------------

114

Здатність ґрунту задовольняти потреби рослин у поживних речовинах, воді, біотичному та

фізико-хімічному середовищі називається:

------------------------

поживний режим ґрунту;

(ВІРНА)  родючість ґрунту;

тепловий режим ґрунту.

------------------------

115

Природними факторами родючості ґрунту є:

------------------------

материнські породи, клімат, рослинність, рельєф, вік;

(ВІРНА)  вміст поживних речовин, вода, тепло, повітря, кореневмісний шар ґрунту,

(ВІРНА)  відсутність шкідливих речовин;

гумус, глина, кальцій.

------------------------

116

На яких породах переважно утворюються чорноземи?

------------------------

Пролювій.

Алювій.

(ВІРНА)  Лесові породи.

Флювіогляціальні відклади.

------------------------

117

Які обмінно-увібрані катіони переважають у ґрунтовому колоїдному комплексі чорноземів?

------------------------

H+, Fe3+.

(ВІРНА)  Ca2+, Mg2+.

Na+, K+, Mg2+.

------------------------

118

Реакція ґрунтового розчину, якою характеризуються чорноземи:

------------------------

сильнокисла;

(ВІРНА)  нейтральна;

лужна;

середньокисла;

------------------------

119

Для чорноземів співвідношення СГК/СФК становить:

------------------------

менше 0,6;

0,6-0,8;

0,8-1,0;

(ВІРНА)  понад 1,2.

------------------------

120

Для хімічної меліорації солонцюватих ґрунтів використовують:

------------------------

вапно;

дефекат;

(ВІРНА)  гіпс.

------------------------

121

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Ґрунти, які виявляють значний опір під час обробітку, глинисті або суглинкові за гранулометричним складом. Здатність ґрунту вбирати речовини у вигляді цілих молекул. Фізичны показники ґрунту. Ґрунтові бактерії, хімічні елементи.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Праця, продуктивність та оплата праці працівників  ФКіС

раця – це доцільна діяльність людей, спрямована на створення матеріальних благ та послуг для задоволення потреб суспільства.     Працею у сфері ФКіС є надання послуг.

Перелік незнімних зубних конструкцій зубних протезів, їх характеристика і призначення

Реферат. Ортопедична стоматологія. Консольні протези. Мостовидні протези. Штифтові зуби. Протези поділяються на незнімні і змінні. Пластмасові коронки.

Дозиметрия ионизирующего излучения. Определить интегральную дозу накопления радионуклидов для каждого студента

Лабораторная работа. Изучить вопросы взаимодействия ионизирующего излучения с веществом, биофизические основы действия ионизирующего излучения на организм, основы дозиметрии. Определить интегральную дозу накопления радионуклидов для каждого студента и сравнить ее со значениями в «Таблице возрастных значений среднего равновесного содержания цезия-137 в организме»

Задачи с решением №2

Налоги и налогообложение

Тесты с ответами по налоги и налогообложение. Совокупность налогов, пошлин и сборов, взимаемых на территории государства. Становление и развитие налоговой системы Республики Казахстан.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok