Договір: поняття, види, умови

Поняття договору.

Різновиди договорів: про купівлю-продаж, про постачання продукції, про оренду приміщень, про будівництво об’єктів.

Договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на появу, зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків.

Договором визнається угода двох чи більше осіб, яка спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних правовідносин.

Договору як юридичному факту властиві такі ознаки:

1) в договорі виявляється воля не однієї особи (сторони), а двох чи кількох, причому волевиявлення учасників за своїм змістом повинно збігатися і відповідати одне одному;

2) договір — це така спільна дія осіб, яка спрямована на досягнення певних цивільно-правових наслідків: на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Саме за цією ознакою цивільно-правовий договір відрізняється від договірних форм, що використовуються в інших галузях права (трудовому, екологічному тощо), набуваючи там певних специфічних рис.

Як юридичний факт договір належить до правомірних дій, що вчиняються з волі його учасників і спрямовуються на виникнення, зміну чи припинення цивільних прав або обов'язків.

Проте роль договору не обмежується тільки тим, що він впливає на динаміку цивільних правовідносин (породжує, змінює або припиняє їх), а й відповідно до вимог законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості визначає зміст конкретних прав та обов'язків учасників договірного зобов'язання.

В цьому розумінні договір виступає засобом регулювання поведінки сторін у цивільних правовідносинах.

Сукупність погоджених між сторонами умов і становить зміст договору.

2. Види договорів.

Договори бувають:

-односторонні – договір, в якому 1 сторона має виключно права, а інша виключно обов’язки (н-д: договір позики, де у позикодавця є лише право вимагати повернення боргу, а у позичальника - тільки обов'язок виконати вказану вимогу, договір дарування);

-двосторонні – одна і інша сторона має права і обов’язки (н-д: за договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати продану річ, але має право вимагати сплати її ціни; у свою чергу покупець зобов'язаний сплатити вартість речі, але має право вимагати передачі йому купленої речі).

Договори поділяються на: оплатні і безоплатні.

-оплатні – де передбачається плата за умовами договору (н-д: договори купівлі-продажу, найму, підряду);

-безоплатні – плата не передбачається (н-д: договір дарування, де дарувальник безоплатно передає іншій особі у власність майно).

-строкові – вказаний строк дії договору;

-безстрокові – (н-д: догорір довічного утримання).

Розрізняють також договори: мінові та алеаторні.

-мінові – в яких вказано конкретно хто що отримає

-алеаторні – договори на свій ризик (н-д:договір довічного утримання)

Мінові договори - це договори, при укладанні яких сторонам відоме співвідношення та обсяг прав і обов´язків сторін.

Так, при укладанні договору купівлі-продажу, покупець передбачає, що за передану продавцю конкретну суму грошей він набуде у власність передбачену договором річ. А продавець відповідно розуміє, що замість майна, яке він втратить, він отримує певну суму грошей. Більшість договорів в цивільному праві - мінові.

Алеаторні договори - це договори на ризик, тобто при укладанні договору сторони не можуть чітко визначити межі виконання своїх обов´язків, а втрата чи збагачення однієї із сторін залежить від випадку.

Так, при укладанні договору довічного утримання не можна визначитися, для кого він вигідний, оскільки смерть відчужувача може припинити договір через день, а може і через тридцять років.

До алеаторних можна віднести договір страхування майна, оскільки настання страхового випадку і, відповідно, виплата страхового відшкодування від волі сторін не залежить. Алеаторним вважається і договір ренти.

-консенсуальні ;

-реальні договори.

Консенсуальні договори - це договори, які вважаються укладеними з моменту досягнення угоди зі всіх істотних умов у формі, необхідній за законом.

До них, зокрема, належать: купівля-продаж, найом, доручення, комісія, спільна діяльність та ін.

Реальними називаються договори, в яких для виникнення прав і обов'язків недостатньо угоди, а необхідна ще й передача речі (речей).

Наприклад, договір позики вважається укладеним не з моменту, коли сторони домовилися про те, що гроші будуть передані в борг, а з моменту передачі їх позичальнику.

-змішаний – який складається з декількох цивільних договорів (н-д: купівля продаж з доставкою);

-комплексний – коли договори з різних галузей (н-д: цивільний та господарський)

3. Зміст (умови) договору.

Умови договорів поділяються на:

Істотними умовами договору є ті умови, без погодження яких договір взагалі не вважається укладеним. 

Н-д: Для договору купівлі-продажу істотними умовами виступають предмет і ціна.

Для договору майнового найму, окрім предмета і ціни, істотною умовою є ще й строк договору.

Істотні умови договору відображають природу договору, відсутність будь-якої з них не дає змоги сторонам виконати їх обов´язки, які покладаються на них за договором.

Так, відсутність в договорі купівлі-продажу ціни позбавляє його сенсу.

Водночас в договорі дарування відсутність ціни не лише не впливає на його зміст, а й взагалі не створює перешкод (звичайно, поки не йдеться про необхідність сплатити державне мито).

Таким чином, істотними умовами договору є:

-  умови, які безпосередньо зазначені в законі;

-  умови, які необхідно погодити саме для даного виду договору;

- умови, на погодженні яких наполягає одна із сторін.

Звичайні умови - це умови, які традиційно, за звичаєм, включаються у договір.

Вони можуть бути і відсутні безпосередньо в договорі, але розуміється, що вони підлягають виконанню.

Наприклад, уклавши договір майнового найму, сторони обійшли мовчанкою питання щодо розподілу обов'язків щодо проведення капітального і поточного ремонту.

Але згідно з чинним законодавством, за загальним правилом, капітальний ремонт виконує наймодавець, а поточний - наймач, якщо інше не передбачене договором. Тобто у цьому випадку, незважаючи на відсутність у договорі звичайної умови, на зміст договору її відсутність не впливає.

Випадкові умови - це умови, які, як правило, не передбачаються даним видом договору, але можуть бути встановлені за породженням сторін, або це умови, які за погодженням сторін встановлюються у відступ від положень диспозитивної сторони.

Наприклад, за загальним правилом, повірений за договором доручення має право на винагороду, якщо інше не встановлено законом чи договором. При укладанні конкретного договору сторони передбачили безоплатний характер договору.

4. Укладення договорів. Стадії укладення.

Укладення договору – це домовленість сторін в належній формі щодо всіх істотних умов договору, а в деяких випадках ще реальна передача речі.

Стадії укладення договору:

Пропозиція однієї сторони укласти договір (оферта);

Розгляд пропозиції укласти договір другою стороною;

Узгодження сторонами умов договору;

Прийняття пропозиції укласти договір другою стороною (акцепт).

Оферта — пропозиція до укладення договору - це волевиявлення особи, спрямоване на укладення договору на певних умовах, це пропозиція про вступ у договірні відносини, адресована конкретній особі чи кільком конкретним особам і при цьому містить вказівку на конкретні положення, які пропонується включити до договору.

Може бути особистою та публічною, зі строком та без строку.

Акцепт — це відповідь особи, якій адресовано оферту, про прийняття нею пропозиції укласти договір.

Умови:       Акцепт повинен бути повним (повна згода з усима умовами), і безумовним (не вносит до оферти жлдних змін) та своєчасним (в розумний строк або в строк встановлений оферентом).       Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

5. Зміна та розірвання договорів.

Протягом строку дії договору він може зазнавати змін. Зміна умов або розірвання договору допускається лише за взаємною згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір вважається відповідно розірваним або зміненим.

У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються.

У разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюються або припиняються з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни.

Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюються або припиняються з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили.

1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодоюсторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням судуна вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договорудругою стороною та в інших випадках, встановлених договором абозаконом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідокзавданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того,на що вона розраховувала при укладенні договору.

3. У разі односторонньої відмови від договору у повномуобсязі або частково, якщо право на таку відмову встановленодоговором або законом, договір є відповідно розірваним абозміненим.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Договори бувають. Укладення договорів. Стадії укладення. Зміна та розірвання договорів. Зміна або розірвання договору.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Электротехника. Ответы на билеты

Договор на приобретение путевки(ок) физическим лицом

Матрица инциденций

Обратимся к направленному графу. При математическом моделировании электронных схем информацию о топологии схемы удобно хранить в виде матрицы инциденций.

Финансовые ресурсы некоммерческих организаций

Потребительский кооператив. Финансовые ресурсы. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Общественные и религиозные организации.

Имя существительного в русском языке. Курсовая работа по русскому языку

Предметом изучения данной курсовой работы была категория общего рода имени существительного в русском языке.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok