Технологія саморозвитку педагога

 Тема лекції: “Технологія саморозвитку педагога”.

 План:

1. Поняття, зміст професійного і особистісного саморозвитку.

2. Технологія організації саморозвитку педагога: методи, засоби, рекомендації.

3. Сучасні концепції самовдосконалення особистості.

За  А.Маслоу - видатним американським психологом, одним із засновників гуманістичної психології, автором широко відомої концепції самоактуалізації -  функції і мета сучасного виховання і освіти - суттєво людська - це самоактуалізація особистості, досягнення нею повної людяності, оволодіння найбільшою висотою, яка є для людського роду чи для даного індивіду. Самоактуалізацію особистості А.Маслоу трактує як найбільш повне вираження і розкриття всіх її можливостей та здібностей, тобто як самореалізацію свого людського потенціалу, як бажання людини досягти високого рівня розвитку; переживання під час яких людина гостро відчуває внутрішнє реальне “я”.

Нова модель освіти у нашій країні, маючи особистісно-зорієнтований характер, спрямована на самоактуалізацію, самовизначення і мамореалізацію особистості. На думку В.Кременя, її мета - “... не сформувати і навіть не виховати, а знайти, підтримати, розвинути людину в людині, закласти в ній механізм самореалізації особистості”.

Самовиховання і саморозвиток - це свідома практична діяльність яка спрямована на якнайбільш повну реалізацію людиною себе як особистості.

Професійний саморозвиток і самовиховання - це свідома діяльність яка спрямована на самовдосконалення своєї особистості відповідно з вимогами професії до людини.

Що є компонентами самоврозвитку, складовими професійного самовиховання? Якими  є шляхи, засоби і методи оволодіння процесом самовиховання?

Праця по самовдосконаленню починається з самовизначення, самодослідження, усвідомлення своїх успіхів і невдач, з незадоволення собою, що виникає у процесі порівняння власних результатів роботи з досягненнями інших людей, оцінки власних вчинків, аналізу своїх психічних станів, переживань. Цьому сприяють сформовані рефлексивні уміння, які дозволяють розумно і об'єктивно аналізувати свої судження, вчинки і у кінцевому результаті - діяльність у цілому. Рефлексія - це аналіз власних дій і станів. Саморефлексія допомагає усвідомити свої недоліки, стимулює виникнення бажання виправити стан справ, змінити щось в собі.

Наступним кроком у самовиховнні є формування цілей, тобто вибір особистісно важливих цілей саморозвитку. Це дуже відповідальний крок у процесі професійного самовиховання. Тому, що від вибору мети залежить ефективність всієї роботи.

 Висунути, сформулювати і реалізувати цілі практично неможливо без ще одного важливого компонента саморозвитку-самопізнання.

Самопізнання і самооцінка - вивчення та оцінка своїх особистих якостей (інтересів, схильностей. здібностей, характеру), типологічних властивостей нервової системи у процесі самоспостереження та використання спеціальних методів діагностики.

Слід підкреслити, що всі три вищевказаних процеси (рефлексія, висування мети і самопізнання) взаємопов'язані і взаємообумовлені. Рефлексіф спонукає до самопізнання і самооцінки, результати самопізнання стимулюють висування цілей, а сформульовані цілі дозволяють організувати самодослідження.

Самопізнання дозволяє утворити цілісну картину особистості. Знання типологічних властивостей своєї нервової системи (сила, врівноваженість, рухливість) полегшує педагогу роботу над собою, тому, що дозволяє будувати програму саморозвитку із врахуванням працездатності, врівноваженості, емоційної стабільності, рухливості, пластичності чи ригіднсоті нервових процесів. Знання своїх особистих властивостей (екстраверсія - інтраверсія, нейротизм), рис характеру (лідерство, вміння долати труднощі), рівня розвитку організаторських і комунікативних вмінь допоможуть утворити і скоректувати програму професійного самовдосконалення. Самопізнання та самооцінка на певному етапі дозволяють майбутньому вчителю скласти свій психологічний портрет - “карту особистості”.

“Карту особистості педагога” можна розглядати і як керівництво по організації самопізнання (що вивчати?), і як матеріал для подальшого аналізу своїх особистісних рис (оцінка рівня розвитку).

 Програма саморозвитку майбутнього педагога - це програма дій по досягненню конкретних цілей самовиховання із врахуванням вимог професії до людини.

Процес самопрограмування особистості - це матеріалізація власного прогнозу про можливе самовдосконалення.

При реалізації пролграми використовують специфічні методи: самопереконання, самонавіювання, самонаказ, аутогенне тренування.

Самапереконання - це метод самовпливу на свідомість, що вимагає аргументації, логіки, доказів. Воно перебудовує свідомість, впливає на мотиваційну сферу, спонукає людину до самовиховання.

 Самонавіювання спрямоване частіше до підсвідомої сфери психіки особистості з метою формування внутрішньої потреби активно вдосконалювати свої морально-вольові якості.

Самонаказ - це вольове зусилля, яке передбачає мобілізацію усіх душевних сил людини у екстремальній чи складній ситуації, яка є  дуже важливою для людини.

Аутогенне тренування - метод, завяки якому відбувається релаксація м'язів, самонавіювання, концентрація уваги, вміння контролювати мимовільну розумову активність з метою підвищення ефективності значущої для людини діяльності.

 Самоконтроль - це усвідомлення та самооцінка суб'єктом власних дій, психічних процесів і станів, результатів просунення та саморозвитку. Результатом самоконтролю є корекція програми по самовдосконаленню.

До засобів керування своїм психічним станом слід віднести створення у процесі самопереконання, самонавіювання і самонаказу певних установок. Так, позитивна, оптимістична установка на роботу має велике значення і захоплює впевнен.стю педагога в успіху.

Такою є технологія професійного саморозвитку. Слід пам'ятати, що кожний її складовий компонент є необхідним для успішного оволодіння процесом самовиховання і що виключення хоча б одного з них може зробити технологію чи неробочею, чи сприяє помилкам, які нелегко буде виправити.

При організації професійного самовиховання необх.дно притримуватися наступної послідовності дій:

1. Вибір дій, особистісно значущих цілей і завдань самовиховання;

2. Планування, вибір дій, створення програми самовиховання;

3. Вибір методів і засобів самовиховання;

4. Реалізація у навчально-науковій діяльності цілей і завдань програми професійного самовиховання;

5. Самоконтроль: порівняння досягнутих результатів з очікуваними.

6. Корекція програми самовиховання із врахуванням результатів самоконтролю та самооцінки.

   Сучасні педагоги-дослідники В.Галузинський та М.Євтух пропонують власну теорію цілеспрямованого самовиховання, що складається з трьох взаємозумовлених процесів.

І. Самопізнання.

Прийоми самопізнання: самоаналіз і порівняння себе з іншими, більш досвідченими педагогами; сприйняття критики від них; спостереження за собою нібито з боку; Щовечірнє підбиття підсумків дня і оцінювання правильних чи неправильних дій; поступове вироблення до себе самокритичного, але об'єктивного, не заниженого ставлення (адекватної самооцінки).

ІІ. Самоутримання.

Самоутримання від негативних почуттів, думок, дій, вчинків, поведінки (самонаказ на стримування, самовідмова, самозаборона, самонавіювання, самопокарання в разі нестриманості і нездійснення наміченого).

 ІІІ. Самопримушування.

 Самопримушування до здійснення позитивних дій, вчинків, добрих справ. Тут в основному діють тіж самі прийоми, що і при самостимуванні, але із “зворотнім знаком”- плюсом. Зважування на терезах розуму і совісті, коли потрібно утриматись або коли, навпаки, примусити себе, приводить знов-таки до самооцінки, яка вдруге дає змогу застосувати чи самостримування чи самопримушування.

Концепція духовного самовдосконалення О.Киричука та З.Карпенко (моносуб'єкт-полісуб'єкт-метасуб'єкт).

Концепція духовної еволюції людини В.Слободчикова та Е.Ісаєва (особистість-індивідуальність-універсум). Методи духовної еволюції людини за Р.Асаджолі.

 

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Поняття, зміст професійного і особистісного саморозвитку. Технологія організації саморозвитку педагога: методи, засоби, рекомендації. Сучасні концепції самовдосконалення особистості.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Электроустановки предприятий автоматической телефонной связи

Электроустановки городских АТС декадно-шаговой и координатной систем. Электроустановки городских АТС электронной и квазиэлектронной систем. Электроустановка для питания городских, центральных, сельских и учрежденческих АТС

Використання та охорона земель на території Дубенківської сільської ради Монастириського району Тернопільської області

Дипломний проект. Земельні ресурси справедливо вважаються «фундаментом економіки України». Адже за оцінками вітчизняних експертів близько 95% обсягу продовольчого фонду України та понад 2\\3 фонду товарів споживання формується на основі використання земельних ресурсів.

Право РФ. Ответы на впросы

Понятие, признаки, классификация и система государственных органов Российской Федерации. Политическая система общества: понятие, типы, институты. Правовой статус личности в РФ Основные теории происхождения права.

Отчёт по преддипломной практике. Компьютерные сети

Инструктаж по технике безопасности в организации. Структура организации. Облачные хранилища и основные сервисы. Свойства и организация облака. Организация облачных вычислений. Дневник

Предпринимательские правоотношения

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok