Қаржылық есептілікті ұсыну

Билет № 1

1 ХҚЕС «Қаржылық есептілікті ұсыну»

1 – «Қаржылық есеп беруді ұсыну» IAS қаржылық есеп берудің халықаралық стандартына сәйкес жалпы мақсаттағы қаржылық есеп беру – бұл өздерінің нақты ақпараттық қажеттіліктеріне сай келетін есептіліктің ұсынылуын талап етуге мүмкіндігі жоқ пайдаланушылардың қажеттіліктерін қамтамасыз етуге арналған есептілік.

Қаржылық есеп берудің нысандары мыналарды қамтиды:

-         бухгалтерлік баланс;

-         пайдалар мен залалдар туралы есеп;

-         ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есеп;

-         меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп;

- есеп саясатының елеулі элементтерінің қысқаша сипаттамасын және басқа да түсіндірме ескертпелерді қоса, ескертулер.

.

2 ХҚЕС «Қорлар»

Билет № 2

7 ХҚЕС «

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп

»

Түсініктеме жазбаларда ақпараттарды ашып көрсету

.

Билет № 3

8 ХҚЕС «

Есеп саясаты, бухгалтерлік есептеулердегі өзгертулер және қателер

»

Ақша қозғалысы туралы есепті құрастырудың тікелей және жанама әдістері

.

Билет № 4

12 ХҚЕС «

Табысқа салынған салық

»

Капиталдағы өзгерістер туралы есептің құрылымы, оның нысаны

Билет № 5

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің дебиторлық борыштарының есебі.

Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің дебиторлық борышы тиісті мерзімде өтелген болса мұнда борыштар күмәнді, күдікті деп таңылады. Есепке алудың 2 жолы бар:1) Тікелей есептен шығару әдісі – бұл әдіс бойынша борыш сомасы күмәнді деп таңылғаннан кейін ғана шығын ретінде есепке алынады. Көптеген ұйымдар резервтік әдісті есепке алудың 2-ші жолын пайдаланады.Бұл тәсіл бойынша борыштардың бір мөлшері күмәнді деп танылып түзету жасалынады. Күмәнді борыштар бойынша резерв құрастырылған кезде әкімшілік шығындар көбейіп көрсетіледі қалыптпсқан резервтік сома 1210. ДТ 7210 КТ 1290 – Күмәнді борыштар бойынша резервтің қалыптастыру.

Пайда және зиян жөніндегі есепке қойылатын талаптар

.

Билет № 6

16 ХҚЕС «Негізгі құралдар»

Негізгі құралдар – 1 жылдан астам уақыт өнім өндіруге жалға беруге және әкімшілік мақсатқа пайдаланылатын өздерінің құнын жаңадан өндіріліп шыққан өзінің құнын біртіндеп қосатын материалдық активтер болып табылады. ЖІКТЕЛУІ: 1)Халық шаруашылық салаларына байланысты. (ауылшару.,құрылыс,өнеркәсіп)

2)Иелену құқығына байланысты. а)Меншікті б)Жалдағы.

ТҮРІ: Жер2411, үйлер2412, ғимараттар, машиналар2413, жабдықтар2413

БАҒАЛАНУЫ: 1)Бастапқы құн; 2)Ағымдағы құн; 3)Сату құны; 4)Қалдық құны; 5)Тозу құны 6)Жоюлу құны

Бухгалтерлік балансты ұсыну. Балансқа қойылатын ең аз талаптар

.

Билет № 7

17 ХҚЕС «Жал»

Жалдау - жалға беруші жалға алушыларға жалдау ақысына немесе төлемдер тобының орнына келісілген уақыт ішінде активтерді пайдалану құқығын беретін шарт.

Қаржылық жалдау - актив иеленумен қатар жүретін барлық тәуекелдіктер мен пайдаларды елеулі түрде көтеретін шарттар бойынша жалға беру. Қорытындысында құқықтық мəртебе берілуі де, сондай-ақ берілмеуі де мүмкін.

Операциялық жалдау - қаржылық жалдаудан өзгеше жалдау.

Күшін жоймайтын лизинг - бұл жалдау шарты бойынша тек мынадай жағдайларда ғана:

(a) қандай да бір ықтималдығы шамалы оқиғаның басталуы жағдайында;

(b) жалға берушінің рұқсатымен;

(c)егер жалға алушы сол немесе оған барабар активті сол жалғаберушімен жалдау туралы жаңа шарт жасайтын болса; немесе

(d) жалдауды қабылдаған күні жалға алушының төлеген қосымша сомасы оның бұдан əрі жалғасуына кепіл болған жағдайда, тоқтатылуы мүмкін.

Жалға беруді қабылдау күні - бұл мынадай күндерден: жалдау шартын жасасу күні немесе жалдаудың негізгі талаптарына қатысты тараптардың міндеттемелерді қабылдау күнінен неғұрлым ертерек жасалатын жалдау. Атап айтқанда мына күнге:

(a) жалдау операциялық немесе қаржылық ретінде жіктелген; жəне

(b) қаржылық жалдау жағдайында жалдау мерзімінің басында танылуға жататын сомалар анықталады.

Жалдау мерзімінің басталу күні жалға алынған активтерді пайдалану мүмкіндігін іске асыру құқығын алған күн болып есептеледі. Бұл - жалдауды бастапқы тану күні (яғни жалдаумен байланысты туындайтын тиісті активтердің, міндеттемелердің, табыстың немесе шығыстың танылуы).

Жалдау мерзімі - жалға алушы шартқа сəйкес активті жалдауға алған, қысқартылуға жатпайтын кезең, сондай-ақ, бұл кезеңдер ішінде, егер жалдау мерзімінің басында жалға алушының осы құқығын іске асыруға негізді сенімі болса, жалға алушының қосымша ақы төлеумен немесе онсыз активті одан əрі жалдауға құқығы бар кез келген өзге де кезеңдер.

Жалдаудың ең төменгі төлемдері - жалдау мерзімі бойындағы төлемдер, жалға беруші төлейтін жəне оған өтелетін шартты түрдегі жалдау ақысын, қызмет көрсетулері мен салық төлемдері бойынша сомаларды қоспағанда, олар мына сомалармен бірге жалға алушыдан талап етілуі немесе сұратып алынуы мүмкін:

жалға алушы үшін:  жалға алушы немесе жалға алушымен байланысты тараптың кепілдік берген кез келген сомаларымен; не жалға беруші үшін: жалға берушіге кепілдік берген кез келген тарату құнымен:

жалға алушы;

жалға алушымен байланысты тарап;

не осындай кепілдік бойынша қаржыға байланысты міндеттерді орындауға қабілетті, жалға алушыдан тəуелсіз үшінші тараппен.

Алайда, егер жалға алушының осы құқықты іске асыру мүмкін болған кездегі күні, күткендегідей, активті əділ құнынан мейлінше төмен баға бойынша сатып алу құқығы болса, бұл орайда жалдау мерзімі басталғанда бұл құқықты іске асыруға, ал ең төменгі жалдау төлемдері мерзім ішіндегі төленуге тиісті ең төменгі төлемдерден жəне осы активті сатып алу құқығын іске асыру үшін қажетті төлемнен тұратынына негізді сенімі болады.

Қаржылық есептілікті шыншыл ұсыну және қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына сәйкестігі

Қаржы есептілігі ұйымның қаржы жағдайын, оның қызметінің қаржылық нәтижелерін және ақша қаражаттарының қозғалысын айқын көрсетуі тиіс. Айқын есептілік бекітілген Концептуалды негізде HYPERLINK "http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000352624" \o "1-ХБЕС Халыќаралыќ бухгалтерлік есеп стандарты \«Ќаржы есептілігін ђсыну\» (2013 жыл)" \t "_parent" 3  активтер, міндеттемелер, кірістер мен шығыстарға берілген анықтамалар мен оларды тану критерийлеріне сай бизнестік операциялардың нәтижелері, басқа да жағдайлар жөнінде шынайы есептілікті талап етеді. Халықаралық Қаржылық Есептіліктің стандарттарын (IFRS) қажет болған жағдайда -ақпаратты қосымша ашып көрсету арқылы қолдану айқын есеп беру міндетін шешетін қаржы есептілігін қалыптастыруға әкеледі деп көзделеді.

Қаржы есептілігі Халықаралық Қаржылық Есептіліктің Стандарттарына (IFRS)сәйкес келетін ұйым, ондай сәйкестік туралы қаржы есептілігіне ескертулерде тікелей айтуға және сөзсіз мәлімдеуге міндетті. Егер ол Халықаралық Қаржылық Есептіліктің Стандарттарының талаптарына сай келмейтін болса, қаржы есептілігін Халықаралық Қаржылық Есептіліктің Стандарттарына сай келетіндей етіп сипаттауға жол берілмейді.

Іс жүзінде кез келген жағдайларда қолданылып жүрген Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына сәйкестік әділ ұсынуға жеткізеді. Әділ ұсыну сондай-ақ ұйымнан мыналарды талап етеді:

(а)   Есеп саясаты, бухгалтерлік есеп бағалауларындагы болатын өзгерістер мен қателер  HYPERLINK "http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002577430" \o "\«Есеп саясаты, бухгалтерлік есеп баѓалауларындаѓы болатын љзгерістер мен ќателер\» 8 (IAS) Ќаржылыќ есептіліктіњ Халыќаралыќ стандарты (2013 ж.)" \t "_parent" 8-ші ХҚЕС-ында (IAS) сәйкес есеп саясатын таңдау және қолдану. ХҚЕС (IFRS) жоқ болған жағдайда басқару барысы тиісті бапқа мақсатты түрде ХҚЕС-ында (IAS) берілген құзыреттілік иерархиясының басшылығын қарастырады.

(b)  ақпаратта есеп саясатымен қоса алғанда мәнді, сенімді, салыстырмалы және түсінікті түрде ақпарат беріледі.

(c) Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарының тиісті талаптарын сақтау нақты операциялардың, басқа оқиғалар мен жағдайлардың ұйымның қаржы жағдайы мен қызмет нәтижелеріне ықпалын пайдаланушылардың түсіне алуы үшін жеткіліксіз болған жағдайларда ақпараттың қосымша ашып көрсетілуін қамтамасыз ету.

Билет № 8

18 ХҚЕС «Түсім» НЕМЕСЕ ТАБЫС

Қаржылық есептілікті дайындау және таныстыру концепциясында HYPERLINK "http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003886293" \o "\«Табыс\» 18 (IAS) Ќаржылыќ есептіліктіњ халыќаралыќ стандарты (2013 ж.)" \t "_parent" 1 капитал

мүшелерінің салымдарына қатысы жоқ капиталдың көбеюіне әкеліп соқтырған есепті

кезеңнің ішіндегі активтердің көбеюі немесе міндеттемелердің азаюы түрінде туындаған табыс экономикалық пайданың ұлғаюы түрінде танылады. Табысқа ұйымның табысы да, басқа кірістер де кіреді. Ұйымның табысы - оның қызметінің әдеттегі түрлерінен келіп түсетін кіріс, оның ішінде сату, сыйақы, пайыздар, дивидендтер және лицензиялық төлемдер түрінде болуы мүмкін. Осы стандарттың мақсаты белгілі бір операциялардың және жағдайлардың түрлерінен пайда болатын табысты есептеу тәртібін анықтау болып табылады.

Табысты есепке алу кезіндегі басты мәселе оны тану кезеңін анықтаудан тұрады. Табыс ұйымның сенімді түрде өлшенетін болашақ пайданы алу мүмкіндігі болған жағдайда танылады. Осы Стандарт аталған белгілерді қанағаттандыратын жағдайларды анықтайды және осылайша табыс танылады.

Қызметкерлердің берешектері бойынша есеп айырысу

Есеп беруге тиісті адамдар – кәсіпорын тарапынан белгілі бір операцияларды жүзеге асыру үшін, өз есебінен алған нақты ақша сомасы бойынша есеп беруге тиісті адамдар болып табылады. Есеп беруге тиісті адамдармен есеп айырысу 1250 активтік шоттар аркылы жүргізіледі.

ДТ 1250 КТ 1010 – Кассадан есеп беруге тиісті адамға берілген аванс сомасы.

ДТ 1010 КТ 1250 – Есеп беруге тиісті адамның кәсіпорын сомасына алынған аванс қалдығын өткізу.

ДТ 1310, 2410 КТ 1250 – Есеп беруге тиісті адам есебінен сатылып алынған қор және негізгі құралдардың кіріске алынуы.

ДТ 3350 КТ 1250 – Есепті соманың жетпей қалған мөлшерінің дебиторлық жалақысынан ұсталынуы.

Билет № 9

19 ХҚЕС «

Қызметкерлерге сыйақы

»

Қаржылық есептің элементтері

Билет № 10

Алынуға тиісті сыйақылар есебі

1 ХҚЕС «

Қаржылық есептіліктің мақсаты

»

Билет № 11

20 ХҚЕС «Мемлекеттік субсидия есебі және мемлекеттік көмек туралы ақпарат ұсыну»

Жабылмаған зиянды есепте және қаржылық есептілікте бейнелеу.

Билет № 12

Берілген аванстар есебі

АВАНС – ақшалай міндеттеме есебіне алдын-ала төленген сома. Аванстың төленуі келісім шарттың жасалғанын растай алмайтын, бірақ алдын-ала төленген сома бірнеше функцияларды орындайды. ОЛАР: 1)Белгілі бір мөлшерде келісім шарт міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етеді. 2)Міндеттеменің бар екендігін растайды. 3)Жалпы төлем соманың белгілі бір мөлшері болғандықтан аванс төлемдік қызмет атқарады. Алдын-ала төленген аванс сомасы бойынша келесі корреспонд. құрастырылады: ДТ 1010-1040 КТ 3510. Алынған аванстар бойынша есеп айырысу 3510 пассивті шотында(қ.м. міндеттеме) немесе 4410(ұ.м.міндеттеме) шоттарында есепке алынады. Кәсіпорынның шоты толық төленгеннен кейін бұрын алынған аванс сомасының келесі корреспонд. құрастырылады: ДТ 3510 (4410) КТ 1210 – сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің кредиттік борышы

Есепті және өткен кезеңнің бөлінбеген пайдасы.

Билет № 13

Алдағы кезең шығыстары

Ұйымның резервтерінің есебі:резервтік капитал, активтерді қайта бағалау резервтері; шетел валютасын қайта санау резервтері және басқа да активтер.

Билет № 14

21 ХҚЕС «Валюталық бағам өзгерісінің әсері»

Төленбеген капитал есебі.

Билет № 15

Кәсіпорындарды біріктіру. Сатып алу әдісі (ҚЕХС (IFRS)3)

Жарғылық капитал есебі: шығарылған акционерлік капитал; салымдар мен пайлар.

Билет № 16

Қорларды бағалау әдістері.

Шоғырландырылған және бөлек қаржылық есептілік (ҚЕХС (IFRS)27)

Билет № 17

03.Инвестициялық меншік (ҚЕХС (IFRS)40)

Қорытынды кірісті немесе зиянды тану, жабылушы жазбалар

Билет № 18

Сатуға арналған айналымнан тыс активтер(ҚЕХС (IFRS)5)

Кезең шығыстарының есебі

Билет № 19

Қорлардың қоймадағы және бухгалтериядағы есебі

Компанияның есептік саясатындағы өзгерістер (ҚЕХС 8)

Билет № 20

Байланысты тараптар (ҚЕХС 24)

Кірістер және шығыстар түсінігі

Билет № 21

Негізгі құралдардың амортизациясы: пайдалы қызмет мерзімдері және есептеу әдістері, оларды есепте бейнелеу.

Тауарларды сатудан, қызмет көрсетуден, пайыздар, лицензиялық төлемдер, дивидендтер түріндегі түсімді тану

Билет № 22

Негізгі құралдардың шығыс етілуі: тану және есепте ашып көрсету

Түсімді тану критерийі 18 ХҚЕС. Мәмілені бірегейлендіру

Билет № 23

Материалдық емес активтердің есебі (38 ҚЕХС)

Алдағы кезең кірістері есебі

Билет № 24

Активтердің құнсыздануы (36 ҚЕХС)

Алынған аванстар есебі

Билет № 25

Міндеттемелердің түсінігі және жіктелуі, оларды тану

Міндеттемелер – бұл өткен мәміленің нәтижесі, ол жүзеге асқандықтан қарызданушының міндеттемесінің пайда болғандығы, белгілі бір қимылының кредитор пайдасына жасалатындығын көрсетеді: қарызды төлеу немесе одан бас тарту, ал кредитор қарызданушыдан өз міндеттемесінің орындалуын талап етуге құқығы бар. Міндеттеменің осы шақтағы және болашақтағы түрі болады. Субъекттің болашақта активтерді алу ниеті міндеттеменің пайда болуына әкелмейді. Міндеттеме тек актив алынған кезде немесе субъект келісімшартқа отырған кезде пайда болады. Міндеттеме оны төлеу жолымен өтеледі, немесе басқа активті берген кезде жойылуы мүмкін. Сондай-ақ міндеттмеден кредитордың өзі бас тартқан кезде ол өтелген болып саналады

Басқа да кірістер есебі

Билет № 26

Негізгі құралдар есебі

Негізгі құралдар – 1 жылдан астам уақыт өнім өндіруге жалға беруге және әкімшілік мақсатқа пайдаланылатын өздерінің құнын жаңадан өндіріліп шыққан өзінің құнын біртіндеп қосатын материалдық активтер болып табылады. ЖІКТЕЛУІ: 1)Халық шаруашылық салаларына байланысты. (ауылшару.,құрылыс,өнеркәсіп)

2)Иелену құқығына байланысты. а)Меншікті б)Жалдағы.

ТҮРІ: Жер2411, үйлер2412, ғимараттар, машиналар2413, жабдықтар2413

БАҒАЛАНУЫ: 1)Бастапқы құн; 2)Ағымдағы құн; 3)Сату құны; 4)Қалдық құны; 5)Тозу құны 6)Жоюлу құны

Банктік және басқа займдар есебі

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

каржылық есеп .docx

каржылық есеп .docx
Размер: 47.3 Кб

.

Пожаловаться на материал

Валюталық бағам өзгерісінің әсері. Қорлардың қоймадағы және бухгалтериядағы есебі. Міндеттемелердің түсінігі және жіктелуі, оларды тану. Негізгі құралдар есебі. Қаржылық есеп берудің нысандары

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Курсовая работа по бюджетированию

Данная курсовая работа по дисциплине «Бюджетирование деятельности предприятия» содержит две части: теоритическую и аналитическую.

Экономика предприятия

Педагогический тест, виды

Педагогический тест – стандартизованное измерение, легко поддающееся количественной оценке, статистической обработке и сравнительному анализу.

Правовое воспитание и обучение

равовое воспитание – это целенаправленная деятельность по трансляции (передаче) правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому.

Наука

Наука и философия, культура, направления науки. Роль науки в биологии, философии, этике, психологии, медицине.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok