Ғылымының функциялары

Педагогика ғылымының функциялары

ғылыми-теориялық, технологиялық

Адамзат дәуірінің әр даму кезеңдеріндегі тәрбие және білім беру теориясы мен практикасын зерттейтін педагогика ғылымының саласы

педагогика тарихы

Жалпы педагогика бӨлімдері

жалпы негіздері, тәрбие теориясы, дидактика, мектептану

Әр елдердің білім беру жүйелерінің кызметтерін және дамуынзерттейтін педагогика ғылымы саласы

салыстырмалы педагогика

Педагогика ғылымының пайда болу себебі

адамды Өмірге дайындау қажеттілігі

Тұлға дамуында қоршаған ортаны шешуші себеп шарттар

әлеуметтік бағыт Өкілдері

Тұлға -

оның әлеуметтік мәнін кӨрсететін қасиеттер жиынтығы

Қандай қасиеттер ата-анадан балаға туғаннан беріледі

кабілеттер дамуының негізі - нышандар

Тұлға дамуының негізгі факторлары

тәрбие, қоршаған орта, тұқымқуалаушылық

Өмір сүру және іс-әрекет барысында тұлғаның биологиялық және рухани Өсуі

қалыптасу

Тұлға дамуының қандай факторы мақсатты және ол қоғаммақсатына сәйкес әсер етеді?

тәрбие

Тұлға қалыптасуына ең аз әсер етеді

географиялық орта

ЖасӨспірімнің дене, ішінара психикалық жедел дамуы

дамудың жеделдеуі

Бала организмінің күрт Өсуі және жедел дамуы қай кезеңде жүреді

жеткіншек

Педагогика әдіснамасы педагогикалық теорияның қүрылымы және негіздері, ғылыми-танымдық іс-әрекеттерді құрудың принциптері, формалары және әдістері туралы оқу

зерттелетін педагогикалық құбылыстың объективті

қасиеттерін кӨрсететін заңдылықтар

Зерттелетін объект туралы нақты деректер алу үшін колданылатын педагогикалық құбылыстарды мақсатты түрде қабылдау

бақылау әдісі

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдісі ретіндегі бақылау

Алдын-ала анықталған мақсатпен белгілі бір сұлба бойынша оқушылардың іс-әрекетін бақылау деректерді тіркеу және Өңдеу

Басқа жағдайда жүретін тәжірибемен немесе бақылаушыобъектімен салыстырылатын, педагогикалық процесті Өңдеп, ғылымиқойылған тәжірибе

эксперимент

Педагогикадағы табиғи эксперимент

оку-тәрбие процесін бұзбай зерттеу болжамын тексеру

Педагогикалық процестегі қалыптасқан жағдайды анықтайтынэксперимент түрі

констатациялык эксперимент

Сауал-сұрақ әдісі

сауалнама жүргізу

Окушылардың шығармаларын, шығармашылық, практикалық жұмыстарын және т.б. зерттеушінің талдауы

іс-әрекет Өнімдерін зерттеу

Зерттелетін құбылыстар арасындағы сандық тәуелділіктерді анықтау, эксперимент және сауал-сұрақ барысында алынған нәтижелерді Өңдеу үшін қолданылатын әдіс

статистикалық әдіс

Арнайы ұйымдастырылған педагог пен тәрбиеленушілердің мақсатты Өзара қимылдары

педагогикалық процесс

Тұлғаның «қалыптасу сәті» (педагогикалық жағдай)

педагогикалық процестің элементарлық бӨлігі

Педагогикалық процестің тұтастығы

педагогикалық процестің функцияларының бірлікте іске

асырылуы

Педагогикалық процестің кұрауыштары

мақсат, міндет, мазмұн, әдіс, форма, нәтиже

Педагогикалық процестің қозғаушы күштері

педагогикалық процесте туындайтын қарама-кайшылықтар

Тәрбие мақсаты -

жан-жақты үйлесімді жеке тұлғаны қалыптастыру

Тәрбие мақсатын анықтайтын негізгі фактор

мемлекет идеологиясы, саясаты

Тәрбиенің жалпы мақсаты

жан-жақты, үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру

Әлемге деген философиялық, әлеуметтік-саяси, адамгершілік және саяси білімдер, кӨзқарастар, сенімдер жүйесі

ғылыми дүниетаным

Ғылыми білімдер жүйесі, кӨзқарастар, сенімдер және адам идеалы

дүниетаным компоненттері

Педагогика ғылымында тәрбиенің әртүрлі анықтамаларының болуы:

тәрбиенің кӨп аспектілігінен туындайды

Адамгершілік тәрбиесі –

моральдық қасиеттер, адамгершілік мінез сипаттары, жүріс-тұрыс дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру процесі

Болмыстағы және Өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру

эстетикалық тәрбие

Мақсат, жоспарлы ұйымдастырьлған тұлғаны қалыптастыру процесі

тәрбиелеу

Өктемшіл, демократиялық, ымырашыл және еркін тәрбие

карым-қатынас стилінің белгісі бойынша жіктеу

Адамгершілік, ақыл-ой, еңбек және дене тәрбиелері

тәрбие бағыттары

Тұлғаның даму деңгейінің педагог қойған мақсатқа сәйкестігі

тәрбиелілігі

Қоршаған табиғи ортаға оң кӨзқарасты, жауапкершілікті тәрбиелеу

экологиялық тәрбие міндеті

Баланың денсаулығын жене оның денесінің дұрыс дамуын қамтамасыз ету мақсатымен жүретін тәрбие

дене тәрбиесі

Оқу-тәрбие процесін оңтайландыру принципін ендірген

Ю.К.Бабанский

Белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне, санасына, мінез-құлқына ыкпал ету амалдары

тәрбие әдісі

Іс-әрекетті ұйымдастыру және жүріс-тұрысты калыптастыру әдісі

жаттығу

Сананы қалыптастыру әдісі

үлгі-Өнеге

Оқыту нәтижесін анықтау мұғалім тұлғасынан тәуелсіз болуын талап ететін бақылау принципі

обьективтілік

Қайсысы дидактиканың негізгі категорияларына жатады?

іскерлік

Дидактиканың негізгі категорияларын атаңыздар

білім беру, оқыту, сабақ беру, оқытудың заңдылықтары, принциптері

Дидактика дегеніміз не?

дидактика-бұл оқыту және білім беру

Оқыту процесінің бір жағы сабақ беру,екінші жағы-

оқу

Шындықты танып білу процесінің нәтижесі, оның адам санасында елес, ұғым, пікір, ой тұжырымы түрінде сәйкесті кӨрінісі

білім

Ғылыми білімнің іскерліктің және дағдының жүйесі

білім беру мазмұны

Іс- әрекеттегі білім

біліктілік

Автоматты түрде орындалатын біліктілік

дағды

Қазіргі оқыту жүйесінің негізін қалаған кім

Я.А.Коменский

Я.А.Коменскийдің «Ұлы дидактика» еңбегі қай жылы жарыққа шықты?

1657 ж

Табиғатқа сәйкестілік принципін ұсынған

Я.А.Коменский

«Дидактикалық очерктер» кімнің еңбегі?

Р.Г.Лемберг

Мұғалімнің білім берудегі негізгі іс-әрекеті

оқыту

Педагог тұлғасына қойылатын талап

Білікті маман

Білім мазмұнын анықтайтын нормативті құжатты кӨрсетіңіз

Оқу бағдарламалары

Педагогиканың әдіснамалық негізін құрайтын ғылым

философия

Окыту мазмұны қандай құжаттарда Өз кӨрінісін табады?

Оқулықтар

Дамыта оқыту тұжырымдамасының негізін салған

Л.В.Занков

Мұғалім құралын құжаттың қайсысы негізгі оқу жұмысын жоспарлаудың формасы болады?

сабақ жоспары

Оқу пәні бойынша білімнің, іскерліктің және дағдының мазмұнын ашып кӨрсететін, тақырыптардың, сұрақтардың бірізділігін және оларды оқуға деген уақытының жалпы мӨлшерін белгілейтін нормативті құжат

Оқу бағдарламасы

Адамның дамуы:

физиологиялық,психологиялық,әлеуметтік сипаттамаларының дамуын білдіреді

Мұғалім құралын құжаттың қайсысы негізгі оқу жұмысын жоспарлаудың формасы болады? Сабақ жоспары

Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтайды

адамды Өмір мен еңбекке дайындаудың обьективті қажеттілігі

Оқу жоспарының негізінде қандай құжат құрылады?

Сабақтың кестесі

Қайсысы ілімнің мазмұнын, оқу жүктемесінің кӨлемін, білім алушылардың даярлық деңгейін анықтайды?

Білім беру стандарты

Жалпы білім беретін орта мектептің базалық оқу жоспары қайсысына кіреді?

оқу жоспары

Әрбір мұғалімнің жеке сабақ құжаты

жеке сабақтардың жоспары

Оқушыларды жан-жақты дамыту, ақыл-ойын, танымдық қызығушылығын қалыптастыру, еңбекке дайындау үшін белгілі типтегі мектепте оқытылатын білім мен біліктер жүйесі

білім беру мазмұны

Оқу бағдарламалары қандай құжаттың негізінде жасалды?

оқу жоспары

Оқу бағдарламасына сай оқу пәнінің мазмұнын жүйелі түрде баяндайтын кітап

оқулық

«Білім туралы» заңы қашан қабылданды?

2007 ж

Типтік оқу жоспары қайда жасалады?

білім министрлігінде

Еліктеуге негізделген тәрбие әдісі

үлгі-Өнеге

Тұлғаның даму деңгейінің педагог қойған мақсатқа сәйкестігі

жеке сабақтардың жоспары

Оқулық -

бағдарламаға сәйкес құрастырылған кітап

Оқу құралы

автор кӨзқарасын бейнелейтін оқулық. Оның оқу бағдарламасынан аздаған айырмашылық болуы мүмкін

Оқу жоспары қандай негізгі қағидаларды анықтайды?

оқу пәндерінің тізімі мен бірізділігін және оқыту уақытын

Білім беру жүйесінің құрылымдық ерекшеліктері

мектепке дейінгі

Оқыту процесінің қозғаушы күштеріне не жатады?

оқыу барысында пайда болатын оқу міндеттері және оқушыларда білім, іскерлік, дағды дәрежесі

Оқушылардың білімді меңгеру процесінің буындарын кӨрсетіңдер

қабылдау, ұғыну, бекіту, қолдану

Сабақтың кезеңдеріне қайсысы түсініктеме болады

сабақтың Өзара байланыс және Өзара шарттас бӨліктерінің жинағы

Оқушылардың ғылыми таным процесінің ерекшелігі қандай

адамзат тапқан тәжірибе мен білімдерімен оқушыларды қаруландыру

Қандай педагогикалық ұғым туралы: «бұл білім әрекетте» деп атаймыз

іскерлік

Оқушылардың танымдық іс-әрекетін белсендіретін дискуссия

оқыту әдісі

Оқуға деген қызығушылықты стимулдаудың әдістерін кӨрсетіңіз

танымдық ойындар

Оқыту процесінің компоненттерін кӨрсетіңіз

мақсаты, міндеттері, мазмұны, формалары, әдістері, құралдары, оқытудың нәтижесі

Оқыту процесінің функцияларын атаңыз

білім берушілік, тәрбиелілік, дамытушылық

Қай схема ғылыми ақиқатты танудың жолын кӨрсетеді

тікелей сезіну - абстрактілі ойлау - практика

Автоматтандырылған іскерлік қай педагогикалық ұғымға жатады

дағды

Қабылдау, түсіну, ұғыну, жинақтау, бекіту, қолдану – бұл

білімді меңгеру процесінің құрылымы

Автоматтандырылған іс-әрекет

дағды

Оқушылардың таным іс-әрекетін дамыту, Өз бетімен жаңа білімді іздеп табуға, оны еркін игеруге үйрететін

дамытып оқыту

Іс-әрекеттің түрі, оның процесінде жеке адамды оқыту жүзеге асырылады,оның оқығандығына қол жетеді

оқу

Мақсаттық, сұраныстық-мотивациялық, мазмұндық, іс-әрекеттік-операциялық, тексеру-реттеушілік, бұл -

оқыту процесінің құрылымы

Қазіргі кездегі отбасы тәрбиесінің принциптері негізделеді:

гуманистік педагогикаға

Жеке пәндер арасындағы Өзара байланыс негізі

пәнаралық байланыс

Материалдық және идеалдық деп жіктелетіндер:

оқыту құралдары

Білім мазмұны қандай талаптарға сай болуы керек?

ғылымилық

Оқытуды стимулдау деген не?

Оқушыларды жақсы оқуға итермелеу

Жалпы және арнайы қабілеттердің дамуының ең жоғарғы дәрежесі

данышпандық

Оқу материалын терең және жан-жақты игеруінің негізі болып болып табылады және оның негізінде жаңа және Өткен материалдың арасындағы байланысын орнату

түсіну

Оқу-тәрбие жұмысында жас ерекшеліктерін ескеруді алғаш рет ұсынған:

Я.А.Коменский

Дидактикалық тест

оқу материалдарын игеру деңгейін анықтайтын стандарттандырылған тапсырмалар жиынтығы

Стимулдау ережелері

жетістіктерін мадақтау

Оқыту процесінің мәні мынада

мұғалім мен оқушының біріккен қызметі

Берілген анықтамаларда оқыту принципінің мәнін толық ашатынын таңдап алыңдар

оқыту процесінің заңдылықтарынан шығатын оқыту мен тәрбиелеудің мақсатына сәйкес, оқыту процесінің барлық жағын реттейтін дидактикалық категориялар

Бұл нормативті тапсырма және барынша іс-әрекетті жасауға нұсқау

ереже

Оқытудың қай принципіне мына ережені жатқызасыз: жеңілден қиынға

ғылымилық

Оқушылардың жаңа материалды меңгеруінің қиындығының мӨлшерін қай оқыту принципі реттеп отырады?

ғылымилық

Бұрын Өткен материалды жиі қайталау, пәнаралық байланысты қолдану. Бұл ережелер қай оқыту принциптеріне сәйкес?

жүйелілік және бірізділік

Сыныпқа жарқын кӨңілмен кіру, әзіл қолдану, ойын арқылы оқыту. Бұл қай оқыту принциптеріне сәйкес?

эмоционалдық

Табиғатқа сәйкестілік принципінің авторы кім?

Я.А.Коменский

Әлеуметтендіру дегеніміз:

тұлғаның әлеуметтік жүйеге бейімделуі

Үй жұмысының функциялары

білімді, біліктілікті бекіту

Қайсысы оқу формасына жатады?

Сабақ

Қайсысы оқу әдістеріне жатады?

түсіндіру

Ғылымдар құрылымында бағдарламалап оқытуда олар қандай кӨріністе болады?

педагогиканың, психологияның және кибернетиканың қиылысуы

Оқыту әдісін таңдап алу неге байланысты?

оқу пәнінің мазмұнының сипатына

Оқушылардың жаңа материалды меңгеруінің қиындығының мӨлшерін қай оқыту принципі реттеп отырады?

ғылымилық

Мына оқу әдістерінің қайсысы кӨрнекілікке жатады?

иллюстрациялар, кӨрнекіліктер

Қандай негіздеме бойынша сӨздік, кӨрнекілік, практикалыққа бӨлінеді?

білім кӨзіне қарай

Оқушылардың біліміне және оқушылардың тәжірибесіне сүйене отырып сұрақтар арқылы жаңа білімді меңгеретін әдісті атаңыз

әңгіме

Сынып-сабақтық жүйе сақталып,бірақ оқушыларды қабілеттілігі мен интеллект деңгейіне қарай түрлі сыныптарға бӨлетін жүйе:

Мангейм

Сабақта оқушылардың білімді берік ұғынуының тиімді тәсілі

білімді бекіту

Білімді хабарлауда сӨздік тәсілдерінің басым болудағы кемшілік

жаттанды оқыту

Белгілі бір тақырып бойынша сабақ материалын жүйелі, бірізділікпен ауызша баяндауды .... деп атаймыз

дәріс

Бұл диалогты оқыту, оның барысында мұғалім мен оқушылардың Өзара әсері жүзеге асырылады

интерактивті оқыту

Бұл мұғалім мен оқушылардың оқу тәрбие жұмысының міндеттерін шешуге бағытталған Өзара бірлескен іс-әрекеті

оқыту әдістері

Дидактикадағы факторлық талдау міндеттері:

оқыту факторларын бӨліп кӨрсету

Жаттыгу әдісіне қайсысы жатады?

есеп шығару

Оку процесінде білім берудің кӨздеріне қарай қолданылатын әдістерге қайсысы жатпайды?

кӨркемӨнерлік

Кітаппен жұмыс қандай әдістер тобына жатады?

сӨздік

Оқу құралдарына қайсысы жатады?

оқу кітаптары

Багдарламалы оқытудың қандай принципі бойынша оқу материалы бірізділікпен беріледі?

сызықтық

Бейнетаспа, компьютер, үнтаспа қандай оқу құралдарының қатарына жатады

техникалық

Плакаттар, картиналар, портреттер қандай әдіске жатады

иллюстрация

Оку материалын мұғалімнің логикалық тұрғыдан дәйекті де сындарлы баяндауы

түсіндіру

Мектептеги окытуды ынталандыру әдістері

ойын, пікірталас

Окытудын орнекілік әдістері дегеніміз

таблицаларды демонстрациялау

Тестинин валидтілігі

жобаланған білімділік деңгейін анықтауға сәйкестігі

Бир тақырыптың тӨңірегінде бірнеше пәндердің материалын біріктіретін сабақ

интеграцияланған

Білім кӨзіне байланысты әдістерді жіктеу

сӨздік, кӨрнекілік, практикалық, кітаппен жұмыс, видеосӨздік

кӨрнекілік әдістер

бақылау, иллюстрация, демонстрация

Тәрбие тәсілдері

жалпы әдістің бӨлігі

КӨрнекілік түрлері

сӨздік, символикалық, дыбыстық, кӨлемдік, бейнелік, табиғи сӨздік,

Практикалық әдістер

жаттығу, практикалық, Өз бетіндік жұмыс, дидактикалық ойын

Оқыту түрлері

догматикалық, түсіндірмелі-иллюстративті, проблемалы бағдарламаланған, компьютерлік

Оқыту тәсілі

әдістің элементі, әдісті жүзеге асырудағы нақты қадам

Әдістің функциялары

оқытушылық, мотивациялық, дамытушылық, тәрбиелік, ұйымдастырушылық

Видеоәдіс бұл қай оқыту әдісіне кіреді?

кӨрнекілік

Бастауыш мектеп оқушыларының белгілі бір нәрсеге қатынасына кӨбірек әсер етеді

мұғалім пікірі

Сабақ, семинар:

оқытуды ұйымдастыру формалары

Карта, сурет, фотография, кестелер қандай кӨрнекілік әдісіне жатады?

иллюстрация

Жаттығу, лабораториялық, практикалық жұмыс, танымдық ойын қандай оқыту әдісіне жатады?

практикалық

Оқыту әдісі

лекция

Жаңа тарауды оқытуды мұғалім мынадан бастайды

оқылатын тараудың мақсат-міндеттерін анықтау

Қайсысы тексерудің әдістеріне жатады?

бағдарламаланған тексеру

Оқушылардың жетістігін талдау іс-әрекетін тексеру және бағалау қандай мақсатты іске асырылады

оқыту процесін басқару және оқушылар әрекетін түзету, дұрыс бағытқа салу мақсатында

Оқыту процесін бақылау функциясының рӨлі

ынталандыру

Оқытуды ауызша тексеру әдістері қай топқа енгізілген?

оқушылардың әңгімені баяндауы, кітапты, схемаларды, технологиялық

Мектептің жұмысын есепке алғанда қайсысы негізге алынады?

оқушылардың білімін ағымды есепке алу

Оқушылардың орфографиялық және пунктуалдық дағдыларын тексерудің тәсілі

диктант

Тексерудің қай түрі жаңа тақырыпты, тарауды Өткенде жүзеге асырылады?

тақырыптық

Қайсысы ауызша тексерудің әдісі болады?

жеке сұрау

Қайсысы практикалық тексерудің әдістеріне жатады?

тәжірибелік

Қайсысы жазбаша тексерудің әдістеріне жатады?

диктант

Оқыту процесін басқаруда жетілдіру, тексеруден Өзін-Өзі тексеруге, оқытудан Өзін-Өзі оқытуға кӨшу. Бұл оқытудың қандай түрінің мақсаты?

бағдарламалы

Мектептегі тәрбиелік қызмет жүктеледі

сынып жетекшісіне

Оқушылардың білім сапасын анықтайтын құжат

үлгерім табелі

Білімді тексеріп бағалаудың атқаратын қызметтері

білімдік

Қайсысы оқу формасына жатады?

сабақ

Оқыту жұмысын ұйымдастырудың әр түрлі формаларының айырмашылығы қандай?

орны және уақытымен мұғаліммен оқушылардың іс-әрекетінің сипатымен, мұғалім тарапынан осы іс-әрекетін басқару тәсілдерімен

Мынадай құрылымы бар сабақ қандай типке жатады? Ұйымдастыру бӨлімі, үй тапсырмасын сұрау, жаңа материалды беру, оны бекіту, үй тапсырмасын беру.

аралас

Оқыту процесін ұйымдастыру формасына жатпайтынын кӨрсетіңіз:

бақылау

Класс- сабақ жүйесіне бірінші болып теориялық негіздеме жасады?

Коменский

Мынадай құрылымы бар сабақ қай типіне жатады? Ұйымдастыру бӨлімі. Сабаққа қажет болатын теориялық білімдерді қайталау. Сабаққа тапсырмаларды және жаттығуларды орындау. Білімді тексеру және түзету. Үйге тапсырма беру.

қайталау және бекіту сабағы

Бір сабаққа бірнеше сабақтың тақырыптары біріктірілген сабақ:

интеграцияланған сабақ

Сабаққа дайындықтың аяқтаушы стадиясы

жоспарлау

Интеграцияланған жұмыс, туған Өлкеге саяхат, дене тәрбиелік жарыстар оқытуды ұйымдастыру формаларының қайсысына жатады?

сыныптан тыс

Сабаққа қойылатын тәрбиелік талаптарға қайсысы жатады?

гуманизация, тұлғалық - бағдарлы тәрбие

ХХ ғасырдың басында бастауыш мектеп мұғалімі Э.Паркхест ұсынған оқытудың индивидтік формасы

дальтон-жоспар

Мектептегі әдістемелік жұмыстың ұжымдық түрлері:

әдістемелік бірлестіктер

Педагогиканың ғылым ретінде дамуына не себеп болды?

адамды Өмірге, еңбекке дайындаудың обьективті қажеттілігі

бұл тікелей зерттеуді қажет ететін обьектінің аспектісі, бӨлігі.

пән

Педагогика ғылымының таным саласы –

оқыту

«Ұлы дидактика» кітабының авторы

Я.А.Коменский

Педагогика – бұл

адамдардың тәрбиесі, оқытылуы және білім беруі жайындағы ғылым

Оқушының дүниетанымы ,мінезі және Өмірлік Өзін-Өзі анықтауы қалыптасу кезеңі

жоғары мектеп жасы

Ата-аналардан балаға берілмейтін қасиеттер

әлеуметтік тәжірибе

Ғылыми педагогиканың негізін қалаушы

Я.А.Коменский

Автоматтандырылған іскерлік қандай педагогикалық ұғымға жатады?

дағды

Мұғалімдердің теориялық және практикалық дайындықтарының бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы

проблемалық семинар және практикум

Белгілі бір профиль бойынша оқу пәндерін тереңдете оқытуға бағытталған жалпы білім беретін оқу орны

лицей

Қазақ тіліндегі алғашқы «Педагогика» оқулығының авторы

М.Жұмабаев

Әлеуметтік педагогикаға қайсысы жатады

жанұялық педагогика

Педагогика дамуындағы тұңғыш құрал «Қазақ хрестоматиясының» (1889) авторы кім?

Ы.Алтынсарин

білім беру мен оқытудың теориясын жасайтын педагогиканың саласы

дидактика

Дидактиканың негізгі категориялары:

оқыту, білім беру, оқыту формалары, әдістері, тәсілдері, білім, білік, дағды

бұл оқушылардың ақыл-ойының дамуына, білім, білік, дағдыны, ақыл-ой еңбегінің мәдениетін меңгеруге ғылыми дүниетанымды қалыптастыруға бағытталған мұғалім мен оқушы әрекетінің екі жақты процесі

оқыту

1899-1978 ж.ж. Өмір сүрген кӨрнекті педагог «Бастауыш білім беру ерекшеліктері мен міндеттері» еңбегінің авторы

Л.В.Занков

Адамды жан-жақты тәрбиелегің келсе, оны жан-жақты зерттеу керек» деген кімнің сӨзі?

К.Д.Ушинский

Тұңғыш педагогикада «Әліппе» және «Тіл» құралын жасаған автор кім?

А.Байтұрсынов

Сабақ беру – бұл

оқу-танымдық әрекетін басқару

Білім беру ұғымын алғаш енгізген кім?

И.Г.Пестолоцци

объективті Өмірді ғылымның тану нәтижесі

Білім

Тұтас педагогикалық процестің қорғаушы күші

қарама-қайшылық

Педагогика алғашқыда мына ғылым саласында дамыды:

философия

Педагогика курсы неше бӨлімнен тұрады

4

Қайсысы педагогика, дидактика және әдістемелерінің Өзара байланысын дұрыс кӨрсетеді?

педагогика, дидактика

жеке әдістемелер

КӨзі соқыр немесе нашар кӨретін адамдардың тәрбиесімен айналысатын арнаулы педагогиканың саласы

тифлопедагогика

Тілі мүкіс, сақау адамдарды тәрбиелеу ісімен айналысатын арнаулы педагогика саласы

логопедия

Нашар еститін немесе саңырау адамдарды оқыту-тәрбиелеу ісімен айналысатын арнаулы педагогиканың саласы

сурдопедагогика

Педагогика ғылымдарының жүйесі

ерекшелік педагогикасы, жоғары мектеп педагогикасы, дефектология, әлеуметтік педагогика, жанұя педагогика, әскери педагогика, жеке әдістемелер

Педагогикалық ғылым жүйесіне келесі пән кірмейді

психология

Педагогиканың ғылым ретіндегі дамуы шартталды

адамды Өмір және еңбекке дайындаудың қажеттігімен

Педагогика қай ғасырдан бастап философиядан бӨлінді

17 ғ.

Ғылыми педагогика әдісі» кімнің еңбегі

М.Монтессори

Педагогика қай ғылыммен тығыз байланысты?

психология

Оқыту - бұл …

білім, білік, дағды жүйесін саналы және тұрақты меңгеруге бағытталған мұғалім мен оқушы әрекеттерінің екі жақты процесі. Оның барысында ақыл-ой қабілеттері мен танымдық қызығушылықтарының дамуы, таным іс-әрекетінің әдістерін меңгеру жүзеге асырылады, ғылыми кӨзқарас қалыптасады.

Педагогиканың негізгі ұғымдарын атаңыз

тәрбие, оқыту, білім беру

Дидактика дегеніміз не?

оқыту және білім беру теориясы

Қылмыстылар, емдеу педагогикасы қайсысына жатады?

әлеуметтік педагогика

Орта ғасырдағы педагогика ғылымының дамуына қайсылары қатысты?

Августин, Ф.Аквинский

Гуманизм бұл ...

Адамды тұлға ретінде оның құндылығын тану

Практикалық және теориялық кӨзқарастардың байланысын жүзеге асырады?

аксиологиялық тұрғы

Авторитарлық тәрбие Өкілі

И.Ф.Гербарт

Гуманистік тәрбиені сипаттайтын тұжырымды таңдаңыз

Тұлғаның бостандығы мен құқықтарын құрметтеу

Аксиологиялық принциптерге жатады

дәстүр мен шығармашылықтың бірмәнділігі принципі, Өткен ғылым мен тәжірибені зерттеу мен қолдану және рухани баюдың мүмкіншілігінің қажеттілігін тану принципі

Аксиологиялық құндылықтарды атаңыз

шығармашылық даралығын дамытуға бағыттайтын қатынастар (кәсіби-шығармашылық қабілеттерін дамыту мүмкіншілігі, әлеуметтік мәдениетке енуі, сүйікті ісімен айналысуы, Өзін-Өзі әрдайым жетілдіруі және т.б.);

Ғылыми-педагогикалық зерттеудің негізгі әдістері қай топта орналасқан?

бақылау, эксперимент, әңгіме, құжаттарды зерттеу, тестілеу, анкета, балалар шығармашылығының нәтижелерін зерттеу, математикалық әдістер, интервью

Оқушылардың дамуының деңгейін және сапасын анықтайтын ғылыми әдістеме

дамуды диагностикалау

Педагогика әдіснамасының объектісі - бұл ...

Адам тұлғасын оқыту, тәрбиелеу, дамыту процестері

Адиснаманын құрылымдық деңгейін кӨрсетіңіз

Философиялық, жалпы-ғылымилық, нақты-ғылымилық, технологиялық

бұл жаңа педагогикалық білімнің қалыптасу процесі, танымдық іс-әрекеттің бір түрі

Педагогикалық зерттеу

Оқытудың сӨздік әдістерін кӨрсетіңіз

әңгіме, түсіндіру

ТӨменде аталған әңгіменің қай түрін ғылыми-педагогикалық зерттеуге жатқызады?

оқушылардың оқылатын материалға қызығушылығын белсендірудің тиімді тәсілдерін анықтайтын мұғаліммен әңгімелесу

Мектепке жаңа мұғалім келген. Ол 5 «а» сыныбына сынып жетекші ретінде тағайындалды. Оқу жылының басталуына екі жұма уақыт бар еді. Мұғалім Өзінің тәрбиеленушілерімен алдын-ала танысу мақсатында былтырғы 4 «а» сыныбының сынып журналын, оқушылардың жеке іс-қағаздарын, мінездемелерін қарап шықты. Нәтижесінде әрбір оқушымен сырттай таныс болды. Сұрақ: мұғалім ғылыми-педагогикалық зерттеудің қандай әдісін қолданды?

мектеп құжаттарын зерттеу

ТӨменде аталған тәжірибенің қайсысын ғылыми-педагогикалық экспериментке жатқызамыз?

оқытудағы жекелеу тұрғысын жүзеге асыру тәжірибесі

бұл жаңа педагогикалық білімнің қалыптасу процесі, танымдық іс-әрекетттің бір түрі

Педагогикалық жағдаят

Талдау, жинақтау, индукция, дедукция, логикалық әдістер ... - бұл әдістер тобына жатады.

теориялық

Педагогикалық процестің тиімділігі:

сыртқы және ішкі іс-әрекеттің біртұтастық заңдылығы

Дидактика "Жалпыға бірдей Өнер, барлығын бәріне үйретеді",- деп түсіндірген

Я.А.Коменский

Педагогикалық процесс кіретін жүйе

"адам-адам"

Профессионалды ұйымдастырылған тұтас оқыту тәрбие процесі

педагогикалық процесс

білім беру процесі

Оқытудың заңдылықтары:

объективті, мәнді, қажетті белгілі бір жағдай... орнықты кайталанатын Өзара байланыстар

Дидактика бұл:

оқыту теориясын қарастыратын педагогиканың саласы

Оқыту процесініңзаңдылықтарын ашатын педагогиканың салыстырмалы дербес бӨлігі

дидактика

Тәрбие жұмысының түріне жататыны

сынып сағаты

Оқушылардың мінез-құлқы мен іс-әрекетін мотивациялауды ынталандыру әдісіне жататыны:

жазалау

Оқыту процесінде жетекші жүйе қүраушы фактор

білім мазмұны

Қазақстан Республикасының Білім беру саласындағы мемлекетінің саясатының принципіне жатпайды:

ер адамдардың және әйелдердің бӨлек оқуы

Тұлға:

азаматтық позициясы айқын кӨрінетін адам

Дидактиканың категориясы

оқыту процесі

Оқыту процесінің функциясы:

білім беруші, дамытушы,тәрбиелеуші

Жеке тұлғаның объективті қоғамдық қарым-қатынасқа бейімделуі

әлеуметтену

Оқыту процесінің мәні мынада:

мұғалімдер мен оқушылардың бірлескен іс-әрекетінде

Пән мұғалімінің шығармашылық ізденісінің мақсаты

озат тәжірибені ендіру

Қазіргі оқыту теориясының әдіснамалық негізі:

таным теориясы

Я.А.Коменскийдің пікірінше "дидактиканың алтын ережесі"

кӨрнекілік

Оқыту принципі болып табылады:

кӨрнекілік

Оқытуды білім берудің құралы ретінде қарастырады:

дидактика

Білім, іскерлік және дағды мен ойлау тәсілдерін оқыту процесінде игертетін жүйе - бұл:

білім беру

Сынып жетекшісінің құратын жоспары

тәрбиелік жұмыс жоспары

Оқыту принципіне жататындар:

белсенділік, саналалық, ғылымилық

Өткен материалды жаңа материалдармен байланыстыратын оқытудың дидактикалық принципі:

бірізділігі

Педагогиканы, дидактиканың және әдістеменің Өзара байланысын қайсысы кӨрсетеді

педагогика - дидактика - жеке әдістеме

Қайсысы дидактиканың негізгі категорияларына жатады:

іскерлік

Педагогика ғылымының саласы, оның мақсаты білім беруді басқарудың мазмұнын және әдістерін зерттеу, мектептегі басқаруды ұйымдастыру:

мектептану

Сабақ жоспарын мұғалім қандай жоспардың негізінде құрады

тақырыптық жоспар

Ғылымның жетістігін қамтитын оқыту принципі

ғылымилық

Нысана, кӨру арқылы қабылданатын дидактикалық принцип:

оқытудың кӨрнекілігі

Мектеп тыс оқытуды ұйымдастырудың түрі

экскурсия

Оқыту процесін аяқтайтын негізгі элемент:

білімді практикада қолдану

Педагогикалық ұжымның , жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі нақты бір бағытты тексеру

фронтальды бақылау

Оқу процесін ұйымдастыруға байланысты қойылатын талаптардың ережелері:

оқытудың принциптері

Педагогикалық процесті басқаруда ең тиімді қарым-қатынас стилін кӨрсетіңіз

демократиялық

Екінші кезеңдегі ұжым дамуының сипатталуы

талапты мұғаліммен бірге белсенділер де қояды

Педагогикалық шеберлік " еңбегінің авторы

А.С.Макаренко

Қазіргі білім берудің даму тенденциясына не жатпайды:

ұлттандыру

Оқу бағдарламаларында кӨрсетіледі:

оқу пәні бойынша білімнің мазмұны және кӨлемі, белгілі бар тақырыптарды оқуға берілген сағаттардың саны

Білім мазмұнын анықтайтын нормативті құжатты кӨрсетіңіз:

оқу бағдарламасы

Оқу пәні бойынша білімнің, іскерліктің және дағдының мазмұнын ашып кӨрсететін, тақырыптардың, сұрақтардың бірізділігін және оларды оқуға деген уақытының жалпы мӨлшерін белгілейтін нормативтік құжатты кӨрсетініз:

оқу бағдарламасы

Қабылдау, пайымдау, қорыту, бекіту, практикада қолдану

білімді игеру процесінің кезеңдері

Сабақтың білім мазмұнының негізгі талаптарына кірмейтіндер

педагогтарға, ата-аналарға талап қоюды есепке алу

Мектептегі білім берудің мазмұны

мектепте оқыту үшін таңдап алынған барлық жағынан дамытудың негізін қамтитын, оқушының бейімділігін, қабілеттілігін, қызығушылығын қанағаттандыратын, олардың ойлауын қалыптастыратын және еңбек әрекетіне дайындайтын білімдер жүйесі

Тұлғаның қалыптасуына ең аз әсер етеді

географиялық орта

Ғылыми фактілерді, түсініктерді, заңдарды, түсінуі, есте сақтауы және қайтадан айтуы

білім

Білім мазмұнын қӨрсетпейтін құжат

сынып журналы

Ата-аналар жиналысы жылына неше рет шақырылады

тоқсан сайын

Тұлға дамуының негізгі қозғаушы күші

қарама-қайшылық

Қайсысы оқу формасына жатады

сабақ

Агымдық бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау

бақылау түрлері

Окыту процесін ұйымдастыру формасына жатпайтын кӨрсетініз

бақылау

Демократияландыру, ізгілендіру, жүйелілік және тұтастық коллегиялық, басқарудағы жекелік:

басқару принциптері

Бағдарламалық оқытудың мәнін қайсысы толық кӨрсетеді:

Б.О.-бұл Б.О.құралдары, оқыту машиналары немесе екеуімен қатар жүзеге асырылатын, ерекше басқарылатын және бақыланатын оқушылардың жеке жұмысы

Мынадай құрылымы бар сабақ қай типке жатады: ұйымдастыру бӨлімі, сабаққа қажет болатын теориялық білімдерді қайталау,сабақта тапсырмаларды және жаттығуларды орындау, білімді тексеру және түзету, үйге тапсырма беру

қайталау және бекіту сабағы

Аралас сабақтың ерекшеліктері қандай

бірнеше дидактикалық міндеттерді шешеді

Мұғалім құратын құжаттың қайсысы негізгі оқу жұмысын жоспарлаудың формасы болады

сабақ жоспары

Белгілі бір тақырып бойынша сабақ материалын жүйелі, бірізділікпен ауызша баяндауды... деп атаймыз

дәріс

Мұғалім тек бір оқушымен Өзара әрекет жасайтын оқу процесін ұйымдастырудың формасын ...деп атаймыз:

жеке оқыту

Бұл диалогты оқыту оның барысында мұғалім мен оқушылардың Өзара әсері жүзеге асырылады

интерактивті оқыту

Ынталандыру әдістері

мадақтау және жазалау

Оқу материалдарын баяндаудың мына әдісі диалог ретінде қолданылады

әңгімелесу

Мына әңгіменің түрі ғылыми-педагогикалық зерттеу әдісіне жатады:

оқытылған материалға оқушылардың қызығушылығын арттыру, ұғымды тәсілдерді анықтау үшін мұғалімнің әңгімесі

Оқытудың ауызша әдістерін кӨрсетініз:

әңгіме, түсіндіру, әңгімелеу, оқулықпен жұмыс

Оқытудың сӨздік әдістерін кӨрсетіңіз:

әңгіме, түсіндіру, баяндау, кітаппен жұмыс

Монологтық оқыту әдісіне жататындарын кӨрсет:

баяндау, дәріс

Оқытудың әдіснамалық негізі:

ғылыми таным теориясы

Қайсысы оқу әдісіне жатады

түсіндіру

Қайсысы тексеру әдісіне жатады:

бағдарламаланған тексеру

Оқуға деген қызығушылықты стимулдаудың әдістерін кӨрсетініз:

танымдық ойындар

Оқыту әдістері:

Оқытудың мақсатын және міндетін орындаудың жолы

Мұғалім мен оқушылардың Өзара байланысы іс-әрекетінің тәсілі:

тәрбиелеу әдістері

Адам санасының айрықша формасы

дүниетаным

Жүріс-тұрысты, ынталандыруды Өзгертуге бағытталған сыртқы реакциялардың Өзгерістері ретінде ғылыми сипатталатын теория:

бихевиористік

Теориялық ойлаумен, практикалық іс-әрекетте сезімдік қабылдаудың бірлігімен кӨрінетін іс-әрекеттің атауы:

танымдық

Оқушылардың қабілетін есепке алатын дидактикалық принцип:

жеткіліктілік принципі

Жоғары сынып оқушыларының негізгі іс-әрекеттерінің түрі:

оқу-танымдық

Меңгеру процесінің негізгі этаптары

қабылдау, ойлау, есте қалдыру, қолдану

Тәрбиенің қоғамдық мұқтаждық пен талаптарға үйлесімділігі, тәрбие, оқыту, білім беру және жеке дамуы процестерінің Өзара тәуелділігі:

тәрбие заңдылықтары

Сабақта оқушылардың белсенділігін арттыруға болады.

дәстүрлік емес оқыту әдістерін пайдалану арқылы

Құбылыстарды зерттеуге және алуан түрлі ғылыми мәселелерді шешуге арналған әдіс, тәсілдердің жиынтығы

зерттеу әдістері

Неге 5-6 сыныптарда үлгерімі мен тәртіптілігі тӨмендейді

балалар оқу жағдайының Өзгеруіне, жаңа талаптарға іштей даяр емес

Оқушылардың таным іс-әрекетін дамыту, Өз бетімен жаңа білімді ізденіп табуға, оны еркін игеруге үйрететін

дамытып оқыту

Оқушылардың қабілеттері, қызығушылықтары және дарындылығы тәуелді

табиғи нышандардан

Оқушылардың білімін, біліктілігін және дағдысын тексеру және бағалау

күнделікті бақылау, сабаққа баға кою, бақылау жұмыстары, үй тапсырмасын тексеру

Бес балдық баға мынадай жағдайда қойылады

бағдарлама бойынша материалдың барлық кӨлемін меңгереді

Оқушылардың қабілетін есепке алатын дидактикалық принцип

жеткіліктік принципі

Оқу-тәрбие жұмысының болжау және есепке алудағы негізгі атқаратын қызмет

ынталандырушылық, дамытушылық, оқытушылық, бақылаушылық, тәрбиелеушілік

Қадағалаудың формалары

жекелік, топтық, фронтальды

Оқытудың нәтижесін оның жүру жағдайымен бірлікте анықтау

диагностика

Бағалау-бұл

тексеру процесі

Ауызша қадағалау, жазбаша қадағалау, практикалық жұмыс-бұл:

қадағалаудың әдістері

Валидтілік, сенімділігі және объективтілігі-бұл:

тестілерге қойылатын талаптар

Сабақтың құрылымы тәуелді:

сабақтардың типіне

Оқыту процесінің қозғаушы күштеріне жататыны -бұл:

оқу міндеттерінің және бар білім деңгейінің арасындағы кайшылық

Оқытудың ұйымдастырушылық формасына жатпайтыны:

бақылау

Сабақтың типін және құрылымын анықтайтын:

дидактикалық мақсаттары

Дидактикадағы оқыту әдістері мына сұраққа жауап береді

қалай оқытамыз

СӨздік , кӨрнекілік және практикалық әдістер. Классификациялау белгісі:

білім кӨзі

Оқыту процесінің құрылымдық компоненті болып табылмайды:

оқытудың заңдылықтары

ТӨмендегілерден дидактика категориясын бӨліп шығарыңыз:

білім мазмұны

Оқыту процесінде басты жүйе құрайтын фактор:

білім беру мазмұны

Оқыту процесінің тиімді ұйымдастыру және басқару негізінде құралған педагогикалық технологияға жататыны:

программаланған оқыту

Тәрбие жұмысының әдістемесі бұл -

Түрлі оқу-тәрбие мекемелеріндегі тәрбие үрдісін ұйымдастыру ерекшеліктерін зерттейтін тәрбие теориясының бӨлімі.

Отбасы, тәрбие және білім беру , кәсіби білім бері т.б. мекемелер бұл

әлеуметтік институттар

Тәрбие үрдісінің мақсаты -

Оқушыларды Өзін-Өзі тәрбиелеу, оқытуға бағыттау

Жалпы педагогиканың дәстүрлі бӨлімдері

Дидактика, тәрбие теориясы

Қоршаған ортадағы оқушылар қарым-қатынастары барысындағы тұлғалық Өзгерістеріндегі процестердің пайда болуы әсерінен, тұлға құрылымындағы дене және әлеуметтік-психологиялық Өзгерістердің пайда болуы қалай түсіндіріледі?

Дамуы

Оқушыларды тәрбиелеудегі іс-әрекеттің орны

Негізгі роль

Тәрбиенің мәні

Жеке тұлғаның қалыптассуы мен дамуының мақсатты қызметі

Тәрбиедегі комплекстік ықпал етудің негізгі мақсаты

Жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеу

Тәрбиенің мақсат-міндеттерін анықтайтын құжаттар

ҚР тәрбие тұжырымдамасы

Тәрбие мақсатының ең басты факторы

Қоғам қажеттілігі

Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі фактор -

Тұқымқуалаушылық, орта, тәрбие

Педагогика пәніне не кіреді?

Педагогикалық процесс

Жоғары тиімділікті кӨрсететін, педагогикалық процеске қатысушылардың ара-қатынасы -

Өзіндік басқару

Ұлттық тәрбиенің кӨрнекті Өкілі кім?

Шәкәрім

Мектепке дейінгі тәрбие мәселесін алғаш кӨтерген кім

Құлажанова

Қазақ тілінде „Тәрбие” және „Тәрбиеге жетекші” атты еңбектің авторы кім?

Аймауытов

Қазақ тілінде „Оқушыларды саналы тәртіпке тәрбиелеу туралы” атты тұңғыш еңбектің авторы

Қожахметов

Тәрбие мақсатын анықтайтын негізгі фактор

мемлекет идиологиясы, саясаты

Тәрбие мақсаты

тәрбиенің не нәрсеге ұмтылатыны

Педагогика ғылымында тәрбиенің әр түрлі анықтамаларының болуы

тәрбиенің кӨп аспектілігінен туындайды

Мақсатты, жоспарлы ұйымдастырылған тұлғаны қалыптастыру процесі

тәрбиелеу

Өктемшіл, демократиялық, ымырашыл және еркін тәрбие

қарым-қатынас стилінің белгісі бойынша жіктеу

Тәрбие әдісі - бұл ...

сезіміне, еркіне тәрбиешінің әсер ету тәсілдері

белгілі бір жағдайларда қайталанатын, объективті, қажетті, жалпы, тұрақты байланыстардың кӨрінуі.

Заңдылық

Тәрбие принциптері - бұл ...

қоғамдағы тәрбиенің басты заңдылықтарын анықтайтын бастапқы қағидалар

Тәрбие принципін кӨрсетіңіз

тәрбиенің мақсаттылығы және идеялылығы

Өзін-Өзі тәрбиелеу -

Өзін-Өзі жетілдіру

Кәсіптік мамандықты жетілдіру жолдарын атаңыз

мамандық техникалық орталықтар

Жеке адамның дамуына қандай негізгі факторлар ықпал жасайды

белсенділік

Тәрбиенің және балалардың жас ерекшеліктерін зерттеп тұңғыш пікір айтқан педагог кім

Песталоцци

Баланың жас ерекшелігіне қарай сатыға бӨлген педагог

Ушинский

Балалардың дербес ерекшелігінің ең үздігі қайсысы

қабілет

Тәрбие принципін атаңыз

Мақсаттылық және идеялық

Тәрбиеші мен тәрбиеленушілердің Өзара байланысты әрекет тәсілдері

Тәрбие әдістері

Тәрбие тәсілдернің жиынтығы

Тәрбие құралдары

Іс-әрекетті ұйымдастыру және жүріс-тұрысты қалыптастыру әдісі

жаттығу

Сананы қалыптастыру әдісі

пікірталас

Қоршаған табиғи ортаға оң кӨзқарасты, жауапкершілікті тәрбиелеу

экологиялық тәрбие міндеті

Балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты адамгершілік тәрбиесінің міндеттері қандай

мораль рухына тәрбиелеу

Құлық тәрбиесіндегі сапалық белгілер қандай

адамгершілік

Мадақтау дегеніміз

Тәрбиеленушінің жағымды сапаларын бекітуді кӨздейтін жағымды баға беру тәсілдері

Жарыстың толық анықтамасы

Тұлғалық сапаларды бекіту, қалыптастыру, Өз жетістіктерін басқалардың жетістіктерімен салыстыру

Тәрбие жұмысының түрлері

Класс сағаты

Мектептен тыс тәрбие мекемелері

Жас натуралистер станциялары

Тәрбие әдісі дегеніміз

Оқушылардың жеке тұлғалық санасының қалыптасуынң үлгілері мен тәсілдерінің жиынтығы

Балалық және жеткіншектік кезеңдегі балалардың дене-күш, кейде психикалық дамуының жеделдеуі

акселерация

Қандай қасиеттер ата-анадан балаға туғаннан беріледі

нышандар

Негізгі даму факторлары

орта, тәрбие, тұқымқуалаушылық

Мақсатқа бағытталған және ұйымдастырылған жеке тұлғаны қалыптастыру процесі

тәрбие

Профессионалды ұйымдастырылған тұтас оқыту тәрбие процесі

педагогикалық процесс

Адам тұлғасын дамытатын еңбек түрлерін атаңыз

қоғамдық еңбек

Мектептегі эстетикалық пән қайсысы?

музыка

Құқықтық тәрбиенің мазмұны мен міндеттері

құқықтық мәдениет

Мектептегі негізгі тәрбиелік қызмет …. жүктеледі

Сынып жетекшісіне

Сынып сағаты қандай қызмет атқарады?

Білімділік, тәрбиелеушілік, дамытушылық

Оқушыларды тәрбиелейтін бірлестік

Ұжым

Оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынас стилі -

Жағдайға байланысты жоғарыда айтылғандардың кез-келгені

Ұжымның болмысының ең маңыздысын атаңыз

мақсаттылығы

Ұжымның тұлғаны зерттеуге, тәрбие деңгейін, оқу-тәрбие процесінің белсенділігін анықтау мақсатына қайсысы жатады

диагностикалық қызмет

Ұжым - бұл ...

Қоғамдық мәні бар мақсатпен, сол мақсатқа қол жеткізуге біріккен іс-әрекетпен топтасқан, Өзін-Өзі басқару органдары бар адамдар

Ұжымның қалыптасу кезеңдерін жасаған педагог-ғалым

А.С.Макаренко

Оқушылар ұжымын қалыптастыруда және біріктіруде қандай басты факторды білесіз?

Мақсаты мен басқару органдарының болуы

ІІ кезеңдегі ұжымның дамуының сипаттамасын кӨрсетіңіз

белсенділер тобы қалыптасқан

Ұжым дамуына қашық, орташа, жақын перспективалар идеясын ұсынған педагог

А.С.Макаренко

Тәрбие мақсатының ең басты факторы

Қоғам қажеттілігі

А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда келесі перспективаларды айқындады:

Жақын, орта, алыс

Мектепті басқару принциптері

демократияландыру,ізгілендіру,жүйелілік,тұтастық,алқалық,басқарудағы жекелік

Ақыл- есі кем балаларды оқыту мен тәрбиелеумен айналысатын педагагика ғылымының саласы

олигофренопедагогика

Өзін-Өзі басқару функциясына қайсысы кірмейді?

Қайталаушылық

Балаларды үйірмеге жинау - бұл қандай құрылымға жатады?

Формалы

Қарым-қатынастың демократиялық стилін жағымды мотивация қалыптастыратын қызмет

коммуникативті қызмет

Адамның немесе жүйенің жаңа белгілерге ие болуы, прогрессивті Өзгеруінің тәсілі

даму

Жеке адамның немесе топтың белгілі бір белгілері, еңбегі арқылы жалпы қабылданған әсері, ықпалы, мәнділігі

бедел

Сатылы оқыту немесе "Өзара оқыту" айрықша жүйесі

Белл-Ланкастер

Ата-аналар жиналысына дайындалуда не ескерілуі тиіс?

Өзара психологиялық атмосфера

Ата- аналар комитетін сайлайтын

Ата-аналар жиналысы

Ата-аналардың педагогикалық-психологиялық білімін кӨтеруге не кіреді?

Ашық сабақ

Педагог қызметіндегі негізгі функция

басқарушы функция

Ата-аналарды оқу-тәрбие үрдісіне тартуға не кіреді?

Ата-аналар жиналысы

434 КӨзі кӨрмейтін және нашар кӨретін балаларды оқытумен және тәрбиелеумен айналысатын педагогика ғылымының саласы

тифлопедагогика

Отбасындағы тәрбие әдістері

Үлгі, әңгіме, әртүрлі істерді қолдау

Педагогикалық кеңестің жұмысы жоспарланады

мектеп жұмысының жылдық жоспарында

Тіл мүкістігі бар және сақау балаларды оқытумен және тәрбиелеумен айналысатын педагогика ғылымының саласы:

логопедия

Тиянақты ойластырылған сұрақтар жүйесі арқылы тәрбиеленушілерде әртүрлі проблемалар бойынша дұрыс бағалар ,кӨзқарастар қалыптастыру

әңгімелесу

Қазақстан Республикасындағы білім берудің мемлекеттік саясаты принциптеріне жатпайды:

ерлер мен әйелдерді жеке оқыту

Педагогикалық такт

педагогтың балалармен педагогикалық қарым-қатынас кезінде сақтауы тиіс шаралар принципі

Оқыту процесінің қозғаушы күштері

оқу тапсырмалары мен оқушылардың білім деңгейі арасындағы қарама-қайшылықтары

Эмпирикалық зерттеу әдістері

нақты ақпараттық деректерді практикалық жолмен жинақтау тәсілдері

Айқындаушы эксперименттің мақсаты:

зерттеу пәнінің бастапқы жағдайын анықтау

Адамның қабілеттіліктерін дамыту және жетістіктерге қол жеткізу үшін қажетті және міндетті жағдай

адам белсенділігі

Отбасының басты функциясы

тәрбие

Сабақтың біртұтастығы мен оның негізгі элементтерінің сақталуының сипаттамасы

сабақтың құрылымы

Өздері сайлап алған орган мүшелері арқылы жүзеге асырылатын тұжырымды басқару қалай аталады

Өзін-Өзі басқару

Сынып-сабақтық жүйеге тән негізгі ерекшеліктердің бірі:

Жастары мен дайындық деңгейлері біркелкі оқушылардың тұрақты құрамы

Педагогиканың әдіснамалық негізін құрайтын ғылым

философия

Оқу -тәрбие үрдісін технологияландыру:

Сапалы деңгейде тәрбие мен оқыту мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін объективті құбылыс

Педагог қызметіндегі негізгі функция

басқарушы функция

Тәрбие принциптеріне жатпайтын түсінік

оқытудың проблемалылығы

Мектептің оқушыларында қалыптасатын дүниетаным

ғылыми

Дидактиканың нақты түсініктері

сабақ беру,оқыту,білім беру,оқу

Ата-аналар комитеті:

белсенді, ықыласты ата-аналардан құрылады

Д.Бруннердің тұжырымдамасы:

"жаңалық ашу арқылы оқыту"

Оқуға деген қызығушылықты стимулдаудың әдістерін кӨрсетіңіз

танымдық ойындар

Қарапайымнан күрделіге» деген ереже оқытудың қай принципіне жатады?

жүйелілік

Өздігінен білім алу дегеніміз:

Өздігінен іздену арқылы дүниетанымды кеңейту

Орта мектеп жасындағы (10-15 жас) оқушы зейіні ерекшелігі:

Шашыраңқы

Білім беру мазмұнын таңдағанда материалдық және формальдық теориялардың бірлігін қамтамасыз ету идеясын ұсынған педагог:

К. Д. Ушинский

Әрекеттегі педагогика» тұжырымдамасын ұсынған:

А.Лай

Пәндер бойынша оқу бағдарламасы нені басшылыққа ала отырып жасалады?

оқу жоспары негізінде

Мектеп жұмысын басқару мынадай принциптерге негізделеді:

мақсаттылық, ғылымилық, кешенділік, перспективалық

елдердің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылымы саласы:

Салыстырмалы педагогика

Баланың денсаулығын жене оның денесінің дұрыс дамуын қамтамасыз ету мақсатымен жүретін тәрбие

дене тәрбиесі

Белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне, санасына, мінез-құлқына ыкпал ету амалдары

тәрбие әдісі

Іс-әрекетті ұйымдастыру және жүріс-тұрысты калыптастыру әдісі

жаттығу

Оқыту нәтижесін анықтау мұғалім тұлғасынан тәелсіз болуын талап ететін бақылау принципі

обьективтілік

Оқыту процесінің бір жағы сабақ беру,екінші жағы-

оқу

Шындықты танып білу процесінің нәтижесі, оның адам санасында елес, ұғым, пікір, ой тұжырымы түрінде сәйкесті кӨрінісі

білім

Ғылыми білімнің іскерліктің және дағдының жүйесі

білім беру мазмұны

Қазіргі оқыту жүйесінің негізін қалаған кім

Я.А.Коменский

Я.А.Коменскийдің «Ұлы дидактика» еңбегі қай жылы жарыққа шықты?

1657 ж

Дидактикалық очерктер» кімнің еңбегі?

Р.Г.Лемберг

Педагог тұлғасына қойылатын талап

Білікті маман

Дүниетаным компонентіне жатпайды

жарыс

Педагогика ғылымында педагогикалық процестің заңдылығын зерттеген

Ю.К.Бабанский, Б.Т.Лихачев, В.А.Сластенин, Н.Д.Хмель

Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің айрықша ерекшеліктері

оқушылардың танымдық іс-әрекетіне басшылық

Тиянақты ойластырылған сұрақтар жүйесі арқылы тәрбиеленушілерде әртүрлі проблемалар бойынша дұрыс бағалар, көзқарастар қалыптастыру

әңгіме-кеңес

Әлеуметтік тәжірибені берудің қажеттілігі неден туындайды?

адамзат қоғамының пайда болуымен

Демократияландыру және гуманизацияландыру, жүйелілік және тұтастық, коллегиялық, басқарудағы жекелік

басқару принциптері

Аттестациялаудың мақсаты - бұл

Білім беру қызметкерлерінің мамандығы, педагогикалық кәсібилігі мне іс-әрекет деңгейлерінің өсуін, еңбегінің нәтижелі болуы мен бағалауының тиімді жүйесін құру

В.А.Сухомлинскийдің тәрбилеу жүйесінің мәні

Адамгершілік құндылықтар, Бақыт, Тәуелсіздік, Адалдық, Намыс, Парыз

Педагогикалық мамандықты таңдау

адамның қызығушылығы мен қабілетіне байланысты

Фундаментальді білімдер негізінде педагогикалық практиканы жетілдіру ретінде анықталатын педагогика ғылымы функциясы

түрлендіру

Білімнің мәнділігін түсінуге негізделген мотивтер

перспективалық-талпындырушы

Озық іс-тәжірибе

мұғалім мен оқушылардың еңбегін барынша жеңілдетіп, оқыту мен тәрбиелік саласында ерекше табыстарға жеткізетін жекелеген мұғалімдердің іс-тәжірибесі

Қалыптасу - бұл

жеке тұлғаның дамуының нәтижесі

Тәрбие әдісі

үлгі көрсету

Педагогика ғылымының функциялары

ғылыми-теориялық, технологиялық

Адамзат дәуірінің әр даму кезеңдеріндегі тәрбие және білім беру теориясы мен практикасын зерттейтін педагогика ғылымының саласы

педагогика тарихы

Жалпы педагогика бӨлімдері

жалпы негіздері, тәрбие теориясы, дидактика, мектептану

Әр елдердің білім беру жүйелерінің кызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылымы саласы

салыстырмалы педагогика

Педагогика ғылымының пайда болу себебі

адамды Өмірге дайындау қажеттілігі

Тұлға дамуында қоршаған ортаны шешуші себеп шарттар

әлеуметтік бағыт Өкілдері

Тұлға -

оның әлеуметтік мәнін кӨрсететін қасиеттер жиынтығы

Қандай қасиеттер ата-анадан балаға туғаннан беріледі

кабілеттер дамуының негізі - нышандар

Тұлға дамуының негізгі факторлары

тәрбие, қоршаған орта, тұқымқуалаушылық

Өмір сүру және іс-әрекет барысында тұлғаның биологиялық және рухани Өсуі

қалыптасу

Тәрбиенің мақсаты -

Жан-жақты және үйлесімді жеке тұлғаны дамыту

Тәрбиенің құрамдас бөліктері

Ақыл-ой, еңбек, дене, эстетикалық, адамгершілік тәрбиесі

Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі фактор –

Тұқымқуалаушылық, орта, тәрбие

Бастауыш мектеп оқушысына өзінің қарым-қатынасын айқындауда әсер етушілер

Оқытушының пікірі

5-8 сынып оқушыларының қарым-қатынасына әсер ететіндер

Жолдастарының пікірі

Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі қозғаушы күш -

Қарама-қайшылық

Мінез-құлықты және оқушы іс-әрекетін ынталандыру әдісіне жататындар -

Мадақтау

Тәрбие принципіне жатады:

Жеке тұлғаны тәрбиелеудегі саналылық қажеттіліктің сәйкестігі

Тәрбие әдістеріне қайсысы енеді?

Педагогикалық талап

Баланың денсаулығын шыңдай және оны денесінің дұрыс дамуын қамтамасыз ету мақсатымен жүретін тәрбие

дене тәрбиесі

Тәрбиенің заңдылығы

Тәрбиені қоғамдық жағдайға сәйкестендіру

Экологиялық тәрбиенің міндеті

Табиғатқа ұқыпты қарым-қатынас қалыптастыру және табиғатты қорғау іс-әрекетін ұйымдастыру.

Эстетикалық тәрбиенің мәні

Эстетикалық мінез-құлық нормаларын қалыптастыру

Мектептегі негізгі тәрбиелік қызмет …. жүктеледі.

Сынып жетекшісіне

Оқушылардың мінез-құлқы мен іс-әрекетін мотивациялауды ынталандыру әдістері

Жазалау

А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда келесі перспективаларды айқындады:

Жақын, орта, алыс

А.С.Макаренко ұжымның дамуының төменгі кезеңдерін қарастырды

Үш

Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі

Өзін басқа адамның орнына қою

Тәрбие әдісіне жататындар

Сенім тудыру, жаттығу, ынталандыру, Өзін-Өзі тәрбилеу

«Ұлы дидактиканы» жазған

Я.А.Коменский

Оқушылардың ғылыми көзқарасының жоғары деңгейде қалыптасуына мүмкіндік береді

Проблемалық оқыту

Педагогика алғашқыда қай ғылым саласында дамыды?

Педагогика алғашқыда қай ғылым саласында дамыды?

Тәрбиенің мәні

Жеке тұлғаның қалыптассуы мен дамуының мақсатты қызметі

Тәрбие жұмысының түрлері

Класс сағаты

Белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне, санасына, мінез-құлқына ықпал ету амалдары

тәрбие әдісі

Еліктеуге негізделген тәрбие әдістері

Нақты үлгі

Класс сағаты қандай қызмет атқарады?

Білімділік, тәрбиелеушілік, дамытушылық

Педагогикалық үрдіс дегеніміз

Тәрбиелеу, оқыту

Ата- аналар комитетін сайлайтын

Ата-аналар жиналысы

Ұжым дамуының екінші сатысы

Белсенділер тобы қалыптасқан

Тәрбие әдісі дегеніміз

Оқушылардың жеке тұлғалық санасының қалыптасуынң үлгілері мен тәсілдерінің жиынтығы

Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері

Лекция, әңгіме, диспут

Тәрбиедегі комплекстік ықпал етудің негізгі мақсаты

Жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеу

Тәрбиенің мақсат-міндеттерін анықтайтын құжаттар

ҚР тәрбие тұжырымдамасы

Жас ұрпақты өмірге дайындау нәтижесін ерте болжау

Тәрбие мақсаты

Жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеу – бұл

Ақыл-ой, адамгершілік , эстетикалық, дене, кӨпмәдениетті тұлғаны тәрбиелеу

Тәрбиеші мен тәрбиеленушілердің өзара байланысты әрекет тәсілдері

Тәрбие әдістері

Жағымсыз қылықтарды тежеу әдістері

Жазалау

Қолдау

Тұлғалық сапаларды бекіту, қалыптастыру, Өз жетістіктерін басқалардың жетістіктерімен салыстыру

Ұжымның қалыптасу кезеңдерін жасаған педагог-ғалым

Баланың жағымсыз мінез-құлқы мен теріс қылықтарын тежеу әдісі

жазалау

Балалардың дербес ерекшелігінің ең үздігі қайсысы

қабілет

Ұжымның құдіретті күші” атты еңбектің авторы

Макаренко

Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері қандай?

білім беру

Ақыл-ой тәрбиесінің жолдары

оқыту

Ақыл-ой күштерін қалай түсінесіз?

ақылдылық

Жоғары тиімділікті көрсететін, педагогикалық процеске қатысушылардың ара-қатынасы -

Өзіндік басқару

Либералды басқару

Кәсіптік-бағдардың тәрбиеге негіздеуді қалай түсінесіз, ол қай тәрбие?

еңбек тәрбиесі

Экологиялық тәрбиенің негізін салған ғұлама

Чарльз Дарвин

Дене тәрбиесінің құралы қандай?

халық ойындары

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісіне жатпайды

педагогикалық талап қою

Ұжымды қалыптастырудың басталуы

педагогикалық талап қою

Нақты тәрбие процесін ұйымдастыру нұсқалары

тәрбие формасы

Жеке тұлғаның қоғамдық ортаға бейімделуі –

әлеуметтендіру

Өзін-өзі тәрбиелеу -

өзін-өзі жетілдіру

Тәрбиенің мақсатын анықтаудың бастапқысы –

Жеке тұлғаның үйлесімді дамуы

Тәрбиенің заңдылығы

Тәрбиені қоғамдық жағдайға сәйкестендіру

Мектептегі негізгі тәрбиелік қызмет …. жүктеледі.

Сынып жетекшісіне

Оқушылардың мінез-құлқы мен іс-әрекетін мотивациялауды ынталандыру әдістері

Жазалау

Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі нені қамтыйды?

Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі нені қамтыйды?

Тәрбие әдісіне жататындар

Сенім тудыру, жаттығу, ынталандыру, Өзін-Өзі тәрбиелеу

Отбасындағы тәрбие әдістері

Үлгі, әңгіме, әртүрлі істерді қолдау

Жеке тұлғаны қалыптастыру

Барлық әлеуметтік, идеологиялық, психологиялық және т.с.с. ықпалымен адамның әлеуметтік жан иесі ретінде қалыптасуы

Отбасы тәрбиесі, діни (конфессионалдық) тәрбие, мектеп тәрбиесі, мектептен тыс тәрбие. Тәрбие түрлері қандай белгіге байланысты топтастырылған:

Интитуционалдық белгі бойынша

Бірлікке жетуді талап ететін және оған қатысты барлық компоненттер мен факторларды құрайтын қағиданың мәні

Тұтастық

Оқушыларды тәрбиелеудегі іс-әрекеттің орны

Оқушыларды тәрбиелеудегі іс-әрекеттің орны

Оқушылардың сабақтан тыс іс-әрекетінің түрі

Экскурсия, олимпиада, лекция

Оқушылармен жүргізілетін кластан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі түрлерін көрсетіңіз

Тақырыптық кештер, конкурстар, олимпиадалар, КВН

Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері

Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері

Борыш пен жауапкершілікті ынталандыру тәсілдері

Талап қою

Мектептен тыс тәрбие мекемелері

Жас натуралистер станциялары

Ұжым дегеніміз

Ортақ қоғамдық мақсатқа біріккен Өзін-Өзі басқару ұйымы бар адамдар тобы

Тәрбие әдісі дегеніміз

Оқушылардың жеке тұлғалық санасының қалыптасуынң үлгілері мен тәсілдерінің жиынтығы

Жас ұрпақты өмірге дайындау нәтижесін ерте болжау

Тәрбие мақсаты

Тәрбие мақсаты мен ең басты факторы

Қоғам қажеттілігі

Қайта тәрбиелеу әдістері

Іс-әрекетке қосу, Өзін-Өзі түзету

Тәрбие принципін атаңыз

Мақсаттылық және идеялық

Жағымсыз қылықтарды тежеу әдістері

Жазалау

Мадақтау дегеніміз

Тәрбиеленушінің жағымды сапаларын бекітуді кӨздейтін жағымды баға беру тәсілдері

Жоғары тиімділікті көрсететін, педагогикалық процеске қатысушылардың ара-қатынасы -

Өзіндік басқару

Қайта тәрбиелеу әдістері

Іс-әрекетке қосу, Өзін-Өзі түзету

Жазалаудың толық анықтамасы

Жағымсыз қылықтарды тежеу түрі

Тәртіп пен іс-әрекетті ынталандыру тәсілдері

Мадақтау, жазалау, жарыс

Қазақ тілінде „Тәрбие” және „Тәрбиеге жетекші” атты еңбектердің авторы кім?

Аймауытов

Жеке адамның дамуына қандай негізгі факторлар ықпал жасайды

белсенділік

Тәрбиенің және балалардың жас ерекшеліктерін зерттеп тұңғыш пікір айтқан педагог кім?

Пестолоции

Баланың жас ерекшелігіне қарай сатыға бөлген педагог

Ушинский

Тәрбиенің қазіргі әдістерінің ең маңыздысын атаңыз

бақылау әдісі

Тәрбие әдістерін жасаушы ғалым

Ушинский

Ұжымның болашағында ең маңыздысын атаңыз

мақсатты перспектива

Құлық тәрбиесінің түрлері қандай?

адамдық мораль

Балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты адамгершілік тәрбиесінің міндеттері қандай?

моральдық рух

Қиын бала тәрбиесіндегі мектеп ұжымының жұмыс ерекшелігі

тәрбие жұмысының сабақтастығы

Адам тұлғасын дамытатын еңбек түрлерін атаңыз

қоғамдық еңбек

Оқушылардың өндірістік бригадасындағы еңбек тәрбиесінің орны қандай?

еңбек Өнімділігі

Оқуды өндіріспен байланыстыру алғы шарттары қандай, атаңыз?

өндірістік пайдалы еңбек

Кәсіптік-бағдар берудің негізін салған педагог

Болдыров

Кәсіптік мамандықты жетілдіру жолдарын атаңыз мамандық техникалық орталықтар

Уш танбалы сандармен оқушылар қай сыныпта танысады?

2 сынып.

10 колеміндегі сандар қандай ретпен оқытылады?

1,2,0,3,4,5,6,7,8,9,

152608 санында неше жуздік бар.

1526.

432118 санында неше ондық бар.

43211

152608 санында неше бірлік мың бар?

152

152608 санында неше ондық мын бар?

15

Масса ұғымы қай сыныпта оқытылып, үйретіледі?

2 сынып

Ұзындық ұгымымен қай сыныпта танысады?

1 сынып

Бастауыш сынып математикасында қай шама оқытылмайды?

Күш.

Ұзындықтың алғашқы оқытылып үйретілетін бірлігі қандай?

см

Ұзындық Өлшем бірліктерінің ең кішісі?

мм.

Алгашқы енгізілетін масса бірлігі қандай?

килограмм.

Сыйымдылықтык бірлігі қандай?

литр

Қозгалыс қандай шамалармен сипатталады?

жылдамдық, уақыт, жол

3 + х ═ 8 - қандай компонент белгісіз?

екінші қосылғыш

х - 9 ═11 - қандай компонент белгісіз?

азайғыш

5- х= 3 ═ - қандай компонент белгісіз?

азайтқыш

Тендеу” ұгымымен қай сыныпта танысады?

1сынып.

Өрнек” қай сыныпта оқытылып үйретіледі?

1сынып.

Санның жартысы, оның қандай үлесі болады?

екіден бір үлесі

Санның ширегі, оның қандай үлесі болады?

тӨрттен бір үлесі

Кесінділердің ұзындықтарын қосу және азайту қандай сыныпта оқытылады.

1 сынып

Бастауыш сыныпта аудан ұғымын енгізуге ыңғайлы фигура.

Тіктөртбұрыш.

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы музыканың рөлі

өнерге деген сүйіспеншілікке баулиды, тамаша сезімге бөлейді

Мектептегі музыка сабағының басты ерекшелігі

Музыка - өнер сабағы

Мұрагер» музыкалық бағдарламасының авторлары

А.Райымбергенов, С.Райымбергенова

Елім-ай» музыкалық бағдарламасының авторлары

М.Балтабаев, Т.Қышқашбаев

Бұл бағдарламасының мақсаты - күй өнерін кеңінен насихаттап, домбыра аспабын нотасыз меңгерту.

«Мұрагер» бағдарламасы

Өнер түрлерінің интеграциялануы қай бағдарламадан көрінеді

«Елім-ай» бағдарламасы

Музыка әліппесі», «Ғасырлар пернесі т.б. еңбектерінің авторы

А. Жұбанов

Балаларды ән айтуға дайындайтын кезең (этап)

Дауыс жаттықтыру

А.Жұбановтың қазақ мектептеріне арнап жазған алғашқы музыкалық оқу құралы

«Музыка әліппесі»

Эстетика сөзін ғылымға алғаш енгізген ғалым

Баумгартен

Хормен ән айту, музыка тыңдау, балаларға арналған музыкалық аспапта ойнау, музыкалық ырғақты қимылдар жасау, музыка сауаттылығы импровизация бұл ...

Іс-әрекеттер

Кабуснама» шығармасындағы 16-шы «Жыршы және музыканттық» тарауында не туралы айтылған

музыка қабылдау

Шығарманың айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата білу, оны талдау қай әдіс түрі

синтез және анализ

Кабуснама еңбегінің авторы

Кайкаус

Сөйлегенде, ән немесе тақпақ оқығанда сөздің, буынның, дыбыстың ашық, таза, мәнерлі болуы қалай аталады?

дикция

Орындап көрсету, сөйлеммен, шумақпен,фразамен, тактімен, сөзбен, әуенмен үйрету қай кезеңде болады

ән үйрету

Желсіз түнде жарық ай», «Айттым сәлем Қаламқас» әндерінің авторы

Абай

Кісен ашқан», «Балбырауын» күйлерінің авторы Құрманғазы

Динаның ұлт-азаттық оқиғаға байланысты шығарған күйі?

16-жыл

Көш-көш» сөзі қай айтыс түрінде қолданылады?

бәдік айтысында

Дауыс жаттықтыру кезінде алғашқы жаттығу қандай екпінде болуы керек

жай

Қарлығаш», «Ақ көгершін» әндерінің авторы

А.Жұбанов

Үрмелі аспаптарды табыңыз

сыбызғы, сазсырнай

Дембира» сөзі қай аспапқа қолданылған

домбыра

Сілкіп ойнайтын аспап

асатаяқ

Дабыл, дауылпаз, даңғыра аспаптары қай топ түріне жатады

ұрмалы

Жетіген, шертер, домбыра, қобыз қай аспаптардың түріне жатады

ішекті

Жетіген аспабы туралы аңызда тиек орнына қандай зат қолданылған

асық

Қорқыттың қандай аспапты дүниеге әкелгені туралы аңыз бар

қобыз

Қыз ұзатылар алдында айтылатын айтыс немесе әннің түрі

жар-жар

Аман бол, шешем, аман бол» кімнің күйі

Құрманғазы

«Айтыс өнері» тақырыбы қай сыныпта оқытылады

3-сынып

... - сөз жарысы тартысу дауласу, сынасу, жарысу т.б. мағынада қолданылады

Айтыс

Қобызшы күйші

Ықылас

Айтыстың ең көне түрі

бәдік айтысы

Терме атауы қандай сөзден шыққан

Тер, теру

Терме әуені қалай аталады

мақамы

Жүз жасаған алып-ақын

Жамбыл

Екі адамның бірігіп шығарма орындауы

дуэт

Сахнада қойылуы үшін жазылған көлемді музыкалық шығарма

Опера

Әншінің ән айтқанда еркін алатын белгілі дауыс көлемі

диапазон

Үш адамның бірігіп шығарманы орындауы

трио

А.Затаевичтың еңбегі

«Қазақтың 500 әні»

Жетігеннің жетеуі» қай аспапқа байланысты аңыздан туған

жетіген

Ән-күй» бағдарламасының авторлары

Ш.Құлманова, М.Оразалиева, Б.Сүлейменова

Замана бұлбұлдары» еңбегінің авторы

А.Жұбанов

Балалар әндерінің- атасы» атанған сазгер

И.Нүсіпбаев

Гәкку» кімнің әні

Үкілі Ыбырай

Құлагер» кімнің әні

Ақан сері

Әйелдердің жуан (төменгі) дауысы

альт

Әйелдердің жоғары (жіңішке) дауысы

сопрано

альт

Дауыстап оқу қандай сипатқа ие?

диалогтық

Әңгіме әдісін қазақ мектебінде алғаш рет қолданған кім?

Ы.Алтынсарин

Дамыта оқыту технологиясында не басты назарда?

ізденушілік

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің негізін салушы ғалым?

А.Байтұрсынов

Әдістеме пәнінің методологиялық негізі

лингвистика

Дидактикалық материалды атаңыз

карточка, сурет, грамматикалық кестелер

«5» деген баға неше қатеге қойылады?

0/1

Дәстүрден тыс сабақтар

саяхат сабағы

Орфоэпияны оқытудың мақсаты:

дұрыс айту

Тілді меңгертуде оқушыларға қойылатын талаптар:

тілдік единицалар, олардың мағынасы мен қызметін білу

Орфографиялық дағдыны қалыптастыру жолдары

қатемен жұмыс

Фонетиканы оқытудың мақсаты:

тіл дыбыстарын меңгерту

Лексикалық қателердің түрі

сөздің мағынасын анық түсінбеу

Сөз тудырушы жұрнақтарды оқытудың тиімді жолы

сөз түрлендіретін жұрнақпен салыстыру

Диктанттың түрлері:

бақылау

Сөйлеудің түрлері

монологтық сөйлеу

Оқушының сауатты да көркем жазуына қай сыныпта басты мән беріледі?

1-сынып

Шапшаң оқуға қойылатын талаптарды сақтап оқу дегеніміз

тез оқу

1-сыныпта «сөз» тақырыбын оқытудың аса тиімді тәсілі

грамматикалық сұрақтардың қатысымен жұмыс істеу

Зат есімнің септелуі қай сыныпта оқытылады?

4-сынып

Етістіктің жіктелуі мен зат есімнің жіктелуін қандай әдіспен байқатқан жөн?

салыстыру

Дұрыс оқыту, дұрыс жаздыру әдістемесі тіл білімінің қай саласына негізделеді?

фонетика

Сөзді үйрену барысында балалар қандай амалдарға дағдыланады?

сөздің мағынасын айту, тағы қандай мағынада қолдануға болатынын айту

Сауат ашу кезінде балаларда қандай оқу басым болады

механикалық оқу

Сауат ашудың негізгі әдісі?

талдау-жинақтау

Сауат ашу кезеңінде қолданылатын көрнекі құралдар

әліппе кеспе әліппе, жазу үлгісі

Ана тілі оқулығындағы материалдар қандай принциппен орналастырылған

тақырыптық

Оқушының оқыған мәтінінің мазмұнын анық, терең ұғынуы оқудың қай түріне жатады?

түсініп оқу

Мәнерлеп оқуда қандай заңды сақтап оқуға тиіс

орфоэпия

Мәтінді қабылдауға байланысты алғашқы жүргізілетін жұмыс

оқушыларды психологиялық дайындау

Мақал-мәтелдерді оқытудың тәрбиелілік мәні

балаларды жақсылыққа баулитын өнегелі сөз

Сөз таптарын оқыту барысында жүргізілетін жаттығулар нені үйретеді?

сөздерді бір топқа біріктіріп, жүйелеуді

Бұл схема бойынша қандай білім беріледі? / гір

Біл ---ім

\ г іш

жұрнақтардың алуан түрлі болатынын, жаңа сөз жасайтынын

Қыстыгүні, ашудас сөздері қандай принципке сүйеніп жазылған?

дәстүрлі

Көркем сөздің үлгісі-

мәнерлеп оқу

Сөйлеудің аса қажетті компоненттері-

байланыстырып сөйлеу мен байланыстырып жазу

Байланыстырып сөйлеу термині қай тілден енген ?

орыс тілі

Қазақ тілін оқыту әдістемесі-

педагогика ғылымының арнайы бір саласы

Білімнің қайнар бұлағы, оқыту мен тәрбие берудегі басты тұлға-

мұғалім

Ана тілін мектепте оқылатын пәндердің негізгісіне теңеген педагог?

К.Д.Ушинский

«Әдіс-керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы-жаман болмағы жұмсалатын орнының керек қылуына қарай...» кімнің сөзі?

А.Байтұрсынов

Ізденіс түрлері-

эвристикалық әңгіме, байқау, жоспар жасау

Сабақтастық принципі нені мақсат етеді?

бір класта немесе әр класта өтілетін тақырыптың бір-біріне мағыналық жуықтығы, бірін-бірі үстемелеп бір класта немесе әр класта өтілетін

Тіл дамыту жұмысы қалай жүргізіледі?

сабақтың өн бойында үздіксіз жүргізіледі

Бастауыш сыныпта қолданылатын әдістердің ең негізгі түрі?

әңгіме әдісі

Есту қабілеті арқылы жүргізілетін жазу жұмысы-

бақылау диктанты

Әдебиеттік оқу пәні бойынша оқытылатын шығармалардың оқу аясы

ауыз әдебиетінің үлгілері, қазақ және әлем балалар әдебиетінің шығармалары, ғылыми-танымдық шығармалар

экологиялык тарбиенин негизги максаттарын атаныз

окушыларда экологиялык мадениет калыптастыру

Дене тарбиесинин куралы кандай?

халык ойындары

Мектеп басшысынын ролин калай белгилейсиз?

демократияландыру

Тарбие максаты

тарбиенин не нарсеге умтылатыны

Тарбие максатын аныктайтын негизги фактор

мемлекет идеологиясы, саясаты

Алемге деген физиологиялык, алеуметтик-саяси, адамгершилик жане саяси билимдер, козкарастар, сенимдер жуйеси

гылыми дуниетаным

Педагогика гылымында тарбиенин ар турли аныктамаларынын болуы

тарбиенин коп аспектилигинен туындайды

Болмыстагы жане омирдеги сулулык пен адемиликти дурыс кабылдау кабилетин калыптастыру

эстетикалык тарбие

Максатты, жоспарлы уйымдастырылган тулганы калыптастыру процеси

тарбиелеу

Октемшил, демократиялык, ымырашыл немесе еркин тарбие

карым-катынас стилинин белгиси бойынша жиктеу

Адамгершилик, акыл-ой, енбек жане дене тарбиелери

тарбие багыттары

Тарбие процесинин козгаушы куши

тарбие процесинин карама-кайшылыктары

Ис-арекетти уйымдастыру жане журис-турысты калыптастыру адиси

жаттыгу

Адамгершилик мазмунды накты деректер мен окигаларды жаркын, эмоционалды баяндау

этикалык ангиме

Окушылардын тартибин, минез-кулкын багалау жане котермелеу

мадактау

Озинде тулгалык он касиеттерди калыптастыруга багытталган адамнын саналы ис-арекети

озин-ози тарбиелеу

Тарбие жумысынын адистемеси бул -

Турли оку-тарбие мекемелериндеги тарбие урдисин уйымдастыру ерекшеликтерин зерттейтин тарбие теориясынын болими.

Отбасы, тарбие жане билим беру , касиби билим бери т.б. мекемелер бул -

алеуметтик институттар

белгили бир жагдайларда кайталанатын, объективти, кажетти, жалпы, туракты байланыстардын коринуи.

Зандылык

Гуманизм бул ...

Адамды тулга ретинде онын кундылыгын тану

Авторитарлык тарбие окили

И.Ф.Гербарт

Гуманистик тарбиени сипаттайтын тужырымды танданыз

Тулганын бостандыгы мен кукыктарын курметтеу

Ис-арекетттин турлери

Оку, ойын, карым-катынас

Тарбие бул

алеуметтик тажирибени беру

Окушынын болашактагы жетистиктери онын алдынгы кезендеги жетистиктерине байланысты. Бул педагогикалык процестин кай зандылыгы?

Педагогикалык процестин динамикалыгы

Тарбие жумысын уйымдастыруда басты принцип - бостандык принципи деп санайтын мектеп

Вальдорфтык мектеп

Адамнын тулгалык дамып-жетилуи кай кезенде аякталады?

жогары сынып жасында.

Жогары сынып окушылары арекетиндеги негизги тури

карым-катынас

Жастык шактагы манызды психологиялык процесс - ?

озиндик акыл-ой жане озиндик «Меннин» калыптасуы;

Жастык кезендеги тарбиенин манызды кызмети кандай?

окушынын оз мамандыгын тандауына комектесу, озинин отбасын куруына дайындау;

Адам дамуындагы натижели, сезимтал кезени

сензитивтик

Неотомизм концепциясындагы тарбиенин мани неде?

дин негизиндеги кулыктын тарбие, диншил адамдарды калыптастыру

Тулга калыптасуына ужымнын кандай асери бар?

Тулга дамуында ужым ерекше орынга ие. Егер тулга жаксы ужымга туссе, онда бириккен ис-арекетте адамнын жагымды касиеттери: ужымшылдык, достык, мейиримдилик, гуманизм, шыншылдык, карапайымдылык, енбек калыптасады.

Ата-аналар жиналысы жылына неше рет отеди?

4-5

Ата-аналар жиналысына дайындалуда не ескерилуи тиис?

озара психологиялык атмосфера

Психологиялык-педагогикалык диагностика- бул...

Оку-тарбие урдисин жанарту максатында окушылардын индивидуальдык ерекшеликтерин, балалар ужымынын алеуметтик психологиялык багытын аныктауга арналган багалаушы практика

Мектепке даярлык денгейин аныктау не ушин кажет?

Артурли денгейдеги окыту багдарламасы бойынша билим алатын класс ужымын жоспарлауга кажет.

Тестиге койылатын талаптар

Валидтик, сенимдилик жане далдик

Аз уакыт пен куш жумсап зерттеу мен натижесинин оте коп пайдалы акпарат беруи кай принципке негизделеди?

Эффективтик

Зерттеу жумысынын корытындыларын психологиялык комек беру мен дара психологиялык сапаларын дамыту максатында колдану мумкиндиги принципи.

Тузетушилик

Параллелди ыкпал ету принципинин мани

тарбиешинин тарбиеленушилерге ужым мушелери, белсендилери аркылы ыкпал ету

Жогары уйымдаскан топ ретиндеги ужымнын белгилери

ортак максат болуы, биригип ис-арекет истеуи

Тарбие жумысынын жоспарын куруда неге байланысты кунди ескермеуге болады болады

каржы саясатын

Тарбие жумысынын жоспарынын биринши болими неден турады

тарбие максаты

Тулганын дамуы мен озин-ози дамытуындагы озиндик жеке ерекшеликтерди ескеру мен белсенди окытушы-тарбиелеуши ортаны жасауды камтитын тургы

жеке тулгага багдарлану

Киын баланы тарбиелеуде кундылык багдары, тулгалык касиеттери мен сапаларын дамыту кай кезенде жузеге асады?

Ушинши

Нейтральды талаптын тасилдери

кенес, шартты талап, ойын туриндеги талап

Он талаптын тасилдери

Он талаптын тасилдери

Терис талаптын тасилдери

киналау, сеним билдирмеу, сактандыру

Жануяны психологиялык-педагогикалык диагностикалау оны жалпы неше топка боледи

5

Гылымга деген кабилетти зерттеу» енбегинин авторы

Хуан Уарте

Тарбие жумысынын жоспарынын сонгы болими неден турады?

окушылармен жеке жумыс

Ертеден келе жаткан, мани озгермеген, тарбиенин идеал-максаты:

Тулганы жан-жакты жане уйлесимди дамыту

Отбасы, тарбие жане билим беру , касиби билим бери т.б. мекемелер бул -

алеуметтик институттар

Тарбие урдисинин максаты -

Окушыларды озин-ози тарбиелеу, окытуга багыттау

Тарбиенин максаты -

Жан-жакты жане уйлесимди жеке тулганы дамыту

Педагогика мына гылымдармен тыгыз байланысты

Психологиямен

Педагогикалык процестин негизги компоненттерине жатпайды

Мугалимдерди даярлау

Жалпы педагогиканын дастурли болимдери

Дидактика, тарбие теориясы

Коршаган ортадагы окушылар карым-катынастары барысындагы тулгалык озгеристериндеги процестердин пайда болуы асеринен, тулга жане дене курылымындагы сандык жане сапалык озгеристер

Дамуы

Окушыларды тарбиелеудеги ис-арекеттин орны

Негизги роль

Тарбиенин мани

Жеке тулганын калыптасуы мен дамуынын максатты кызмети

Тарбиедеги комплекстик ыкпал етудин негизги максаты

Жан-жакты дамыган тулганы тарбиелеу

Тарбиенин максат-миндеттерин аныктайтын кужаттар

КР тарбие тужырымдамасы

Жас урпакты омирге дайындау натижесин ерте болжау

Тарбие максаты

Тарбие максатынын ен басты факторы

Когам кажеттилиги

Тарбие миндеттерин аныктайтын кужаттар

КР билим туралы заны

Жеке тулганын дамуындагы негизги фактор -

Тукымкуалаушылык, орта, тарбие

Жалпы педагогиканын дастурли болимдери

Дидактика, тарбие теориясы, мектептану

Педагогика панине не киреди?

Педагогикалык процесс

Жогары тиимдиликти корсететин, педагогикалык процеске катысушылардын ара-катынасы -

Озиндик баскару

Тарбиенин мани

Жеке тулганын калыптассуы мен дамуынын максатты кызмети

Педагогикалык процесс дегенимиз

Оку-тарбиелик процесин, клубтын жумысын уйымдастыру

Жогары тиимдиликти корсететин, педагогикалык процеске катысушылардын ара-катынасы -

Озиндик баскару

Мектепке дейинги тарбие маселесин алгаш котерген казак айели

Кулжанова

Казак тилинде „Окушыларды саналы тартипке тарбиелеу туралы” атты тунгыш енбектин авторы

Кожахметов

Тарбие максатын аныктайтын негизги фактор

мемлекет идиологиясы, саясаты

Тарбие максаты

тарбиенин не нарсеге умтылатыны

тарбие ис-шарасынын натижеси

тарбиенин коп аспектилигинен туындайды

Максатты, жоспарлы уйымдастырылган тулганы калыптастыру процеси

тарбиелеу

Октемшил, демократиялык, ымырашыл жане еркин тарбие

карым-катынас стилинин белгиси бойынша жиктеу

Профессионалды уйымдастырылган тутас окыту-тарбие процесинин жузеге асуы

педагогикалык процесс

Тарбие адиси - бул ...

сезимине, еркине тарбиешинин асер ету тасилдери

белгили бир жагдайларда кайталанатын, объективти, кажетти, жалпы, туракты байланыстардын коринуи.

Зандылык

Тарбие принциптери - бул ...

когамдагы тарбиенин басты зандылыктарын аныктайтын бастапкы кагидалар

Тарбие принципин корсетиниз

тарбиенин максаттылыгы жане идеялылыгы

Практикалык жане теориялык козкарастардын байланысын жузеге асырады?

аксиологиялык тургы

Авторитарлык тарбие окили

И.Ф.Гербарт

Гуманистик тарбиени сипаттайтын тужырымды танданыз

Тулганын бостандыгы мен кукыктарын курметтеу

Ис-арекетттин турлери

Оку, ойын, карым-катынас

Адам санасын калыптастыру адистери

ангиме, сендиру, мысал

Мадактау - бул ...

Жагымды касиеттерди бекиту максатында ужымнын кызыгушылыктарына сайкес тарбиеленушилердин минез-кулкына тарбиешинин дурыс бага беруи аркылы коринетин педагогикалык ыкпал жасау тасили

Тарбиенин козгаушы куштерин, зандылыктары, тарбие жуйесин карастыратын педагогиканын болими

тарбие теориясы

Окушынын болашактагы жетистиктери онын алдынгы кезендеги жетистиктерине байланысты. Бул педагогикалык процестин кай зандылыгы?

Педагогикалык процестин динамикалыгы

«Табигатка сайкестик» принципинин авторы ким?

Я.А.Коменский

Тарбие принципин корсетиниз

Тулганы ужымда тарбиелеу

Тарбие приципин корсетиниз

Тарбиенин жуйелилиги жане бириздилиги

Тарбиенин омирмен, практикалык енбекпен байланыс принципинин тапсырмаларын корсетиниз

Принцип барлык тарбиелик миндеттерди шынайы омирге, адамнын енбек ету кызметине суйене отырып шешилуин, тарбиеленушилердин енбек ету кызметине саналы уйымдастырылган турде катыстырылуын талап етеди

Педагогикалык процестин неше зандылыгы бар

5

Тарбие жумысын уйымдастыруда басты принцип - бостандык принципи деп санайтын мектеп

Вальдорфтык мектеп

Адамнын тулгалык дамып-жетилуи кай кезенде аякталады?

жогары сынып жасында.

Жогары сынып окушылары арекетиндеги негизги тури

карым-катынас

Жастык шактагы манызды психологиялык процесс ?

озиндик акыл-ой жане озиндик «Меннин» калыптасуы;

Балалардын дене-куш жане рухани дамуы жагынан артта калуы

ретродация

Адам дамуындагы натижели, сезимтал кезен

сензитивтик

Озин-ози тарбиелеу -

озин-ози жетилдиру

Кайта тарбиелеу адистери

Ис-арекетке косу, озин-ози тузету

Жарыс, кайта уйрету

Жарыс, кайта уйрету

Окушылардын ондиристик бригадасындагы енбек тарбиесинин орны кандай?

енбек онимдилиги

Алемге деген физиологиялык, алеуметтик-саяси, адамгершилик жане саяси билимдер, козкарастар, сенимдер жуйеси

гылыми дуниетаным

Касиптик-багдар берудин негизин салган педагог

Макаренко

Жеке адамнын дамуына кандай негизги факторлар ыкпал жасайды

белсендилик

Балалардын дербес ерекшелигинин ен уздиги кайсысы

кабилет

Балалардын жас ерекшеликтерине байланысты адамгершилик тарбиесинин миндеттери кандай

мораль рухына тарбиелеу

Жарыстын толык аныктамасы

Тулгалык сапаларды бекиту, калыптастыру, оз жетистиктерин баскалардын жетистиктеримен салыстыру

Балалык жане жеткиншектик кезендеги балалардын дене-куш, кейде психикалык дамуынын жеделдеуи

акселерация

Негизги даму факторлары

орта, тарбие, тукымкуалаушылык

Психикалык, рухани, интеллектуалдык, алеуметтик осу

Биологиялык даму

Неотомизм концепциясындагы тарбиенин мани неде?

Дин негизиндеги кулыктын тарбие, диншил адамдарды к-ру

Экзистенциализм концепциясындагы тарбиенин мани неде?

адамнын практикалык ис-арекетин, тажирибесин, практикалык ойлауын дамыту, тулганын озин-ози бекитуи

Прагматизм концепциясындагы тарбиенин мани неде

адамнын практикалык ис-арекетин, тажирибесин, практикалык ойлауын дамыту, тулганын озин-ози бекитуи

Акыл-ой тарбиесинин жолдары кандай?

окыту

Мектептеги негизги тарбиелик кызмет …. жуктеледи

Сынып жетекшисине

Класс сагаты кандай кызмет аткарады?

Билимдилик, тарбиелеушилик, дамытушылык

Ужым - бул ...

Когамдык мани бар максатпен, сол максатка кол жеткизуге бириккен ис-арекетпен топтаскан, озин-ози баскару органдары бар адамдар тобы

Ужымнын калыптасу кезендерин жасаган педагог-галым

А.С.Макаренко

Окушылар ужымын калыптастыруда жане бириктируде кандай басты факторды билесиз?

Максаты мен баскару органдарынын болуы

2 кезендеги ужымнын дамуынын сипаттамасын корсетиниз

белсендилер тобы калыптаскан

Тулга калыптасуына ужымнын кандай асери бар?

Тулга дамуында ужым ерекше орынга ие. Егер тулга жаксы ужымга туссе, онда бириккен ис-арекетте адамнын жагымды касиеттери: ужымшылдык, достык

Ужым дамуына кашык, орташа, жакын перспективалар идеясын усынган педагог

А.С.Макаренко

Тарбие максатынын ен басты факторы

Когам кажеттилиги

А.С.Макаренко балалар ужымын дамытуда келеси перспективаларды айкындады:

Жакын, орта, алыс

Ужым дегенимиз

Ортак когамдык максатка бириккен озин-ози баскару уйымы бар адамдар тобы

Ужым дамуынын екинши сатысы

Ужым мушелеринин копшилиги класс жетекшини саналы турде колдайды

Карым-катынастын демократиялык стилин жагымды мотивация калыптастыратын кызмет

коммуникативти кызмет

Ата-аналарынан балаларына дене битими ерекшеликтери, коз, тери, шаш тустери бериледи. Бул тукымкуалаушылык багдарламын кандай болими

детерминантты

Ата- аналар комитетин сайлайтын

Ата-аналр жиналысы

Ата-аналардын педагогикалык-психологиялык билимин котеруге не киреди?

Ашык сабак

Ата-аналарды оку-тарбие урдисине тартуга не киреди?

Ата-аналар жиналысы

Педагогтын ата-аналармен жумысын неше блокка болуге болады?

3

Уакытша балалар ужымынын омир суру узактыгы неше кун?

10-45

Отбасындагы тарбие адистери

Улги, ангиме, артурли истерди колдау

Енбек тарбиесинин миндетине асер етуши факторларды танданыз

енбекке деген суйиспеншилигин ояту

Дене тарбиесинин миндеттери

мыкты денсаулык

Гылыми билимди менгерту, гылыми козкарасты калыптастыру, акыл-ойдын кушин, кабилетин дамыту, танымдык арекетти дамыту жане танымдык белсендилигин, билимин ардайым жетилдиру

акыл-ой тарбиеси

Денсаулыгын ныгайту, дурыс дене дамуын камтамасыз ету, дене енбегин дамыту, жана козгалыс дагдыларына уйрету, гигиеналык дагдысын калыптастыру - ... миндеттери

дене тарбиеси

Экологиялык тарбиенин максаты

экологиялык мадениетти калыптастыру

Кулык тарбиесинин миндеттерин атаныз

окушыларды мораль нормасына калыптастыру

Балалардын жас ерекшеликтерине байланысты адамгершилик тарбиесинин миндеттери кандай?

мораль рухына тарбиелеу

Кукык тарбиесиндеги сапалык белгилер кандай?

адамгершилик

Акыл-ой тарбиесинин миндеттери кандай?

билим беру

Акыл-ой куштерин калай тусинесиз?

акылдылык

Экономикалык тарбиенин озине тан адистерин атаныз

экономикалык есептер

Экологиялык тарбиени дамытатын негизги факторларды атаныз

экологиялык зерттеу

Экологиялык тарбиенин негизги максаттарын атаныз

окушыларда экологиялык мадениет калыптастыру

Мектептеги эстетикалык пан кайсысы?

музыка

Тулганы алеуметтендиру институтына жататындар

отбасы, мектеп, микроорта

Адамнын жеке дамуы

онтогенез

Тулганын жан-жакты дамытылуынын мани неде?

Тулганын касиеттерин акыл-ой, кулыктык, дене, енбек жане эстетикалык тарбиелеринин талаптарына сайкес калыптастыруда

Неликтен мугалим балалардын жас ерекшеликтерин оз жумысында есепке алуы тиис?

жас кезендери бул баланын психикалык дамуынын улгиси. Улгиге сайкес тарбиенин куралдары тандалады жане колданылады

Индивидуалдык даму

Жеке адамнын дамуы

Адам санасын калыптастыру адистери

Адам санасын калыптастыру адистери

Адамгершилик, акыл-ой, енбек жане дене тарбиелери

тарбие багыттары

Коршаган табиги ортага озиндик козкарасты, жауапкершиликти тарбиелеу

экологиялык тарбие миндети

Отбасы тарбиеси, дини тарбие, мектеп тарбиеси, мектептен тыс тарбие. Тарбие турлери кандай белгиге байланысты топтастырылган

институционалдык белги бойынша

Белгили бир касиеттерди калыптастыру максатымен тарбиеленушинин сезимине, санасына, минез-кулкына ыкпал ету амалдары

тарбие адиси

Ис-арекетти уйымдастыру жане журис-турысты калыптастыру адиси

жаттыгу

Тиянакты ойластырылган сурактар жуйеси аркылы тарбиеленушилерде артурли проблемалар бойынша дурыс багалар, козкарастар калыптастыру

ангиме-кенес

Ис-арекеттин бир турин кушейтуге, ал енди бир турин тежеуге арналган тарбие адиси

талап кою

Баланын жагымсыз минез-кулкы мен терис кылыктарын тежеу адиси

жазалау

Накты тарбие процесин уйымдастыру нускалары

тарбие формасы

Жогары уйымдаскан топ ретиндеги ужымнын белгилери

Жогары уйымдаскан топ ретиндеги ужымнын белгилери

Тукымкуалаушылыктын генетикалык механизминин бузылуы т.б. факторлардын асеринен балалардын дене-куш жане психикалык дамуынын тежелуи, артта калуы

ретрадация

Тарбие адистерин жалпы неше топка жиктейди?

3

Тарбиенин мани

Жеке тулганын калыптассуы мен дамуынын максатты кызмети

Тарбиедеги комплекстик ыкпал етудин негизги максаты

Жан-жакты дамыган тулганы тарбиелеу

Октемшил, демократиялык, ымырашыл жане еркин тарбие

карым-катынас стилинин белгиси бойынша жиктеу

белгили бир жагдайларда кайталанатын, объективти, кажетти, жалпы, туракты байланыстардын коринуи.

Зандылык

Тарбие жумысынын адистемеси бул -

Турли оку-тарбие мекемелериндеги тарбие урдисин уйымдастыру ерекшеликтерин зерттейтин тарбие теориясынын болими.

Отбасы, тарбие жане билим беру , касиби билим бери т.б. мекемелер бул -

алеуметтик институттар

Тарбие урдисинин максаты -

Окушыларды озин-ози тарбиелеу, окытуга багыттау

Интерактив» термини кай тилден енди?

агылшын

Интерактив» созинин казакша баламасы

озара арекет ету

Эвристикалык адистин казакша баламасы

жаналык ашамын

курамы жагынан улкен емес (адетте 5-7 адам) оку тобы, топ мушелери жалпы максат жане оку-танымдык ис-арекетпен бириктирилген, бир-биримен озара тикелей арекеттесуде болады?

шагын топ

Мектептеги барлык билим беру жуйеси баланын тулгасына, онын дамуы ушин колайлы, келенсиз жане кауипсиз жагдайды камтамасыз етуге, сонымен катар онын табиги мумкиндиктерин дамытуга багытталады

тулгалык-багдарлы

Ынтымактастык педагогикасын баскалай калай атайды.

ену технологиясы

Ынтымактастык педагогикасынын максаттык багыттарынын бири

талап кою педагогикасынан карым-катынас педагогикасына кошу

Ынтымактастык педагогикасынын екинши максаттык багыты

окыту мен тарбиенин бирлиги

Ынтымактастык педагогикасынын балага деген изгиликтик-тулгалык карым-катынас багытынын максаты

окушынын ишки куштери мен мумкиндиктерин аныктау,оларды кушине енгизу

Ынтымактастык педагогикасынын «тарбиелеу тужырымдамасы» атты багытынын мани

билим мектебин тарбие мектебине айналдыру

Ынтымактастык педагогикасынын «коршаган ортаны педагогикалык сипатка ендиру» багытынын негизги идеясы

мектепти отбасы, коршаган орта ынтымактастыгымен баскару

КР орта билим беру тужырымдамасы бойынша ынтымактастык педагогикасынын негизги идеясы

озара тусинису, бир-биринин рухани дуниесине ену, бириккен дамушы арекет

Ынтымактастык педагогикасынын жиктеулик сипаттамасынын балага карау тургысы бойынша

изгиликтик-тулгалык, субъект-субъектили

Ынтымактастык педагогикасынын жиктеулик сипаттамасынын мазмунынын сипаты бойынша

окыту-тарбиелеуши, зайырлы, гуманистик, жалпы билим беретин, енетин

Субъект - объектили карым - катынас, талап кою мен зорлаудын басымдылыгы кай технология типине тан?

Авторитарлы

Изгиликтик манге ие, тулгага психотерапевтикалык колдау корсету, комек беру.Тулгалык - багдарлы технологиянын кай турине негизделген?

Изгиликтик - тулгалык

Демократизмди, педагог пен баланын субъект - субъектили карым - катынасындагы тендик, жолдастыкка багытталган тулгалык - багдарлы технология тури?

Ынтымактастык

Тулгалык - багдарлы технологияда ен бастысы - ...

Бала тулгасы

Ш.А.Амонашвили жасаган технологиясын табыныз

Изгиликтик-тулгалык технологиясы

Амонашвилидин технологиясында не ерекше орынга ие

болып табылады

баланын ис-арекетин багалау

Омир мектеби»деп аталатын технологияны ким усынды?

Ш.А.Амонашвили

Амонашвилидин максаттык багытына кайсысы жатады

тарбие идеалы-озин-ози тарбиелеу

Амонашвилидин тужырымдамалык кагидаларына кайсысы жатады

Бала кубылыс.Онын накты белгили бир миндети бар, сол миндетке ол кызмет жасайды.Бала табигат пен космостын ен эогаргы жаратылысы оган сол табигат пен космостын кудиреттилик жане шексиздик касиеттери тан.

Гуманизм;карым -катынас шеберлиги;оку арекетидеген адис-тасилдер комегимен жузеге асатын кимнин технологиясы?Дурысын табыныз

Амонашвили

Ш.Амонашвилидин максатты багыттары:

Баланын тулгалык касиеттерин аныктау жолымен онын жомарттыгын турактандыруга,дамытуга,тарбиелеуге комек беру;баланын танымдык куштерин дамыту;искерликти кен турде менгеру

Баланын журегин тири дуниесин жомартандыру;тарбие идеалы- озин-озщи тарбиелеу деген макт\сатты юагыттар кимнин технологиясына жатады:

Амонашвили

Амонашвили баланын тутас психикасына кандай сезимдер тан деди

даму, ер жету, еркиндикке умтылу

Инновация дегенимиз не?

Педагогикалык урдиске окыту мен тарбиенин жана тужырымдамаларын, оку жоспарларын жане багдарламаларын, формаларын, адистерин, куралдарын енгизу

Жигиттер, ойын арзан кулки кымбат” тарбиелик мандеги кимнин олени?

А.Кунанбаев

бул педагог тулгасынын жеке, психологиялык, интеллектуалды куштери мен кабилеттери оз бетимен жузеге асыру урдиси.

педагогикалык шыгармашылык

Педагогикалык шыгармашылыктын дамытылуына кажетсиз жагдайды танданыз.

урей, мазасыздану

Жалпыпедагогикалык билим - бул ...

мугалимнин касиби функцияларын жузеге асыруга кажетти педагогикалык билим, практикалык билик жане дагды жуйеси;

Билим беруди гуманитарландырудын басты миндети

Букил тарбие, билим беру, оку-агарту жане мадениет кешенинде изгилик багдардагы адам тарбиелеу

Шыгармашылык спецификалык кабилеттерди атаныз.

педагогикалык ойлау

Мугалимнин шыгармашылык потенциалынын билим беру жуйесинин адистемелик жане техникалык жабдыкталу денгейине багыныштылыгы неден коринеди?

оку-зерттеушилик курал-жабдык, техникалык жабдыкталу, мугалимнин адистемелик дайындыгы жане окушылардын психологиялык дайындыгынан;

Окытушынын касиби кызметинин негизин курайтын билимдер мен биликтер жуйеси, жане гипотезалар жасап, тексере алу, алынган натижелерди сыни тургыдан багалай алу секилди танымдык кызметинин касиеттери - ...

жобалаушы кабилет

Педагогикалык перцепция:

баланын жан дуниесине енип, онын тулгасын кабылдау.

Педагогикалык кызмет мына жуйеге жатады:

«Адам-адам»

Адамды уздиксиз окытып, шыгармашылык тулга етип калыптастыратын, адамгершилик багытта дамытуды коздейтин угым:

изгилендиру

Тулга дамуы-

Адамнын дене, психикалык жане рухани сипаттамаларынын сандык жане сапалык озгеристери

Экономикалык, алеуметтик жане идеологиялык факторлардын асеримен калыптаскан жеке адамнын озин-ози устауын, минез-кулкын себептендиретин ис-арекет, омирлик козкарастын жуйеси

Жеке адамнын кундылык багытталгандыгы

Мугалим тулгасынын басты ерекшелиги

педагогикалык багытталу;

Мугалимнин карым-катынас стили -

Либералдык, демократиялык,

педагогикалык кызметти жузеге асырудагы мугалимнин теориялык жане практикалык дайындыгынын бирлиги.

Педагогикалык билим, билик, дагды жуйеси

Мугалимнин теориялык дайындыгынын мазмунына енетин искерликтер.

аналитикалык, жобалаушы, болжаушы, рефлексивти.

Касиби бейимделу - бул ...

... жас адамнын ондиристик, енбек ужымына, жумыс жагдайларпына бейимделуи

Касиби тандау - бул ...

...окушы тулгасына уйлесимди, кажетти, келисти мамандыкты тандауы;

Адам дамуынын козгаушы куши

карама-кайшылыктар

Балаларга тукымкуалаушылык аркылы ата-аналарынын кандай касиеттери бериледи

коздин, теринин туси, кан тобы, жуйке жуйесинин типи, нышандар

Окушылардын кабилеттери, кызыгушылыктары жане дарындылыгынын дамуы … байланысты

оку тарбие процесинин максатты максатты турде уйымдастырылуына жане жузеге асырылуына

Тулга дамуына асер етуши негизги факторлар

орта, тарбие, тукымкуалаушылык

Тулга - бул …

адамнын алеуметтик мани

Акселерация - бул …

балалык жане жасоспиримдик шакта тулганын дене жане психикалык жедел дамуы

Бастауыш сынып окушылары арекеттин негизги тури -

оку

Неликтен мугалим балалардын жас ерекшеликтерин оз жумысында есепке алуы тиис?

жас кезендери бул баланын психикалык дамуынын улгиси. Улгиге сайкес тарбиенин куралдары тандалады жане колданылады

Тарбиенин негизги боликтери кай топта орналаскан

акыл-ой, дене, енбек, адамгершилик, экологиялык, экономикалык, эстетикалык, кукыктык тарбие

Тарбие принципин корсетиниз

тарбеинин максаттылыгы жане идеялылыгы

Тил ширату тасили

жанылтпаш

Улттык сананын козгаушы куши

улттык намыс

Ел болу ушин бесигинди тузе » кимнин сози.

М.Ауезов

Адам баласына жаксылык ойлау, тилек айту.

Бата

Казак халкынын халык педагогикасынын бир саласы -инабаттылыкты калыптастыру ушин шыгарган алеуметтик ереже.

Дастур

Баскага жаксылык истеу, табигатка камкорлык жасау.

Обал

Этникалык тарбиенин сонгы натижеси кимди тарбиелеу

этномадени тулга

бул халыктык материалдык рухани жане дастурли турмыс мадениетинин аймагында жинакталган этностын субъекти калыптасатын танымдык жане тарбиелик мани бар этнопедагогикалык билимнин, символикалык объектилердин, технологиянын, улгинин жане адамзаттык карым-катынас нормасынын жиынтыгы

этнопедагогикалык мадениет

Бул тулганын этноалеуметтик рольдер жуйесин игеруин максаты реттеп отыру

этникалык тарбие

Ушинскийдин мана сози кандай принципке суйенген: «Ар халыктын озинин ерекше улттык тарбие жуйеси бар, сондыктан да бир халыктын екиншисинен тарбие жуйесин ... мумкин емес»

халыктык педагогика

Улттык сананын козгаушы куши

улттык намыс

оз мадениети аркылы баскаларга багытталган, оз мадениетин терен билу, ол ушин баскаларга кызыгушылык карым-катынастын негизи, ал баскалармен танысу рухани бар мен дамудын негизи деп санайтын индивид

полимадениетти тулга

Ким алгашкылардын бири болып бастауыш мектеп улттык болу керек, бул - ана тили мектеби, «ана мектебинин» табиги жалгасы деп ой салды

Ушинский

Этнос субъектисинин букил омир барысындагы уздиксиз тутас даму урдиси онын натижесинде индивид халыктын дастури мен салтынан бастау алатын этникалык кундылыктар мен этноалеуметтик рольдерди, этникалык калыптарды игереди

этникалык тарбие

Адамнын этникалык тарбие урдиси канша уакытка созылады

букил омир барысында

Адам омиринин алгашкы жылдарында биршама интенсивти журетин тулганын алеуметтенуинин тури немесе белгили бир этностык кундылыктарын адамнын игеру урдиси

этнизация

Тарбиеге жетекши» кимнин енбеги ?

Ж.Аймауытов

Кандай тарбиенин максатында ар этноалеуметтик рольди сабилик шактан белгили бир билик пен дагдылар игеруи карастырылады

енбектик

Елжандылык тарбиенин негизи не

отанды суюге тарбиелеу

Кандай тарбиенин максаты этноалеуметтик рольдерди игеру туган елди жаудан коргау деп карайды

елжандылык

Баланын математикалык ойлау кабилетин дамытады

Санамак

Сегиз кырлы, бир сырлы адамды тарбиелеу» созинде кандай когамдык угым жатыр

адам жан - жакты болу керек

Балага 7-9 жасында акесинен бастап агайын-туысын, нагашы журтын, алыс-жакынды, ата-тегин, руын, ел-журтын таныстыру

Шежире уйрету

Казак халкынын халык педагогикасынын бир саласы-инабаттылыкты калыптастыру ушин шыгарылган алеуметтик ереже

тыйым создер

Казак халкынын талим-тарбиелик кредосы («Жаным-арымнын садагасы», «Баска елде султан болганша, оз елинде ултан бол» жане т.б.)

адамгершилик, ар, улттык намыз, перзенттик парыз

Жеке адамнын кисилик дарежесинин белгиси.

Ар

Адамгершиликти сактай билу белгиси.

Уят

Адамгершилик минез-кулык пен батылдык кориниси.

Намыс

Бесиксиз уйде ...» (макал)

береке жок

Саналы турде адамнын алеуметтик мани урпакта озин сактау жане озин озинин туыскандыгы мен тарбие бойынша шакирттермен жалгасын табатын сабактастык

рухани

Заттык мура аркылы жузеге асатын сабактастык

материалды-экономикалык сабактастык

Бул затты, кубылысты, жагдайды онын эстетикалык сапасына карай багалау кабилети. Ол адамнын жалпы принциптерин, коркем идеалын, козкарасын билдиреди

эстетикалык талгам

Коршаган алем, гажап омир жане сулулык туралы алеуметтик шартты угым

эстетикалык идеал

Эстетикалык тарбиеге кай багыт жатпайды

кокпар

Аталган багыттардын кайсысы эстетикалык тарбиеге жатады

андер мен аныздар

Кандай тарбиенин максаты этноалеуметтик рольди игеру натижесинде жаксы сезимди калыптастыруды коздейди жане ол тек адамнын сырткы болмысына гана емес, барлык жагдайда: озин устауда, карым-катынаста, кез-келген исти орындауда, денсаулыгынан коринеди

эстетикалык тарбие

Адамнын онер туындысындагы, табигаттагы, когамдык омирдеги кереметти кабылдау мен багалаудагы жогары рухани лазаттану сезими

эстетикалык сезим

Балага деген суйиспеншиликти ресейликтер шыгыс халкынан уйренсин»,-деген ким?

Н.К.Крупская

Саусагы узын биши болар, кулагы узын ...болар» (макал)

куйши

Адам дамуында ар 12-13 жылда кайталанатын дагдарыс кезендери

мушел жас

Кызым саган айтам, келиним сен тында» кандай тарбие адисине жатады

ымдау

Жаксылыктан онеге алып, оган жету ушин жасалатын арекет.

Ырым

Демократияландыру жане изгилендиру, жуйелилик жане тутастык, коллегиялык, баскарудагы жекелилик:

Баскару принциптери

Акыл-ой тарбиесинин куралдары

даналардын билим мен онердин пайдасы жониндеги пикирлери мен аныздары

Мушел жас» угымы нени билдиреди

бул адам дамуындагы дагдарысты кезен

Окушылармен дурыс карым-катынас орныктаруга мумкиндик беретин педагогикалык кабилет

коммуникативти

Коммуникативти кабилет-

окушылармен дурыс карым-катынас орнатуга мумкиндик беретин кабилеттер

Академиялык кабилеттер-

гылымнын сайкес аймагына деген кабилеттер

Уйымдастырушылык кабилеттер-

окушылардын турли ис-арекеттерин уйымдастыруга, ужымды калыптастыруга багытталган

Перцептивти кабилеттер-

баланын ишки дуниесине ене билу кабилети

Суггестивти кабилеттер-

сендиру жане иландыру

Педагогикалык шеберликтин мазмунына киретиндердин ишиндеги артыгы:

тажирибенин жетпеуи

Сойлеу мадениети-

бул адеби тил нормаларын сайкес создерди колдану, айту, озгерту, баска лексемалармен бириктиру, сойлемди дурыс курастыру

Педагогикалык карым-катынас урдисиндеги созге койылатын манызды талаптардын бири

карапайымдылык, ыкшамдылык

Педагогикалык ыкпалдын асерин томендетеди-

коп соз, бос соз

Бир нарсени бирнеше рет кайталана создермен жеткизу.

тавтология

Сойлеу мадениетинин ажырамас болиги

грамматикалык сауаттылык

Педагогикалык технологиялардын окытудын максатын, мазмунын, адис- тасилин жасайтын,педагогикалык урдисти жобалайтын, оларды зерттейтин педагогика гылымынын саласы.

Гылымилык

Технологиялык процести жузеге асырушы барлык

адиснамалык куралдардын жуйеси калай аталады?

Ис- арекеттик

Педагогикалык технологияларды жиктеу маселесимен айналыскан галымдардын бири

Беспалько

Педагогикалык технологиялар колдану денгейи бойынша калай болинеди?

Жалпы педагогикалык, жеке адистемелик, модульдик

Педагогикалык технологияларга койылатын негизги талаптар:

Тужырымдык, жуйелик, тиимдилик

Усакталып озара орилген тармакты жука бетти материал тури

кагаз

Кагаз материалын алудын негизги шикизаты

агаш

Кагаз материалынын касиеттерин жаксартуга арналган толыктыргыш компонентер

каолин, тальк, бор

Кагаздын туси кандай касиетке жатады

физикалык

Кагазды кесу процесси кандай касиетке жатады

технологиялык

Кагаздын бериктиги кандай касиетке жатады

механикалык

Боялганнан кейин бетине бедер берилген кагаздын тури

шагренди

Мрамор» тусти бет кагазын жасанды турде алатын еритинди

керосин

Кагазбен жумыс жасаудагы алгашкы технологиялык процесс

олшеу

Кагаздан карапайым фигруанын формасын жасаудагы ен утымды тасил

жазбалы бириктиру

Картонды бугу ушин колданатын тиимди тасил

пышакпен картоннын бетин аздап кесу

Жип жане мата материалдарын алудын негизги шикизаты

макта

Жасанды матанын негизги шикизаты

агаш

Капрон материалынын шикизат

мунай

Мулине жибин кандай материалдан алады

макта

Матаны пишу мен тигудеги негизги аспап

кайшы

Кол саусактарын иненин кируинен сактайтын аспап

оймак(наперсток)

Матаны инемен тигудеги ен карапайым, кен тараган тигис тури

инени алга карай жургизип тигу

Агаш тукымдарынын ишиндеги ен жумсак агаш тури

оке

Бастауыш сынып оккушыларнын колайлы агашты безендиру тури

лобзикпен кесу

Бастауыш сыныпта агашты безендирудеги аралап кесу турине колданатын аспап

лобзик

Агаштын коркемдик-эстетикалык касиетине жатады

тус, текстура

2 пайызга дейин комиртек курайтын металл тури

болат

Тусти металлдардын негизги тустери

сур, сары, кызгылт

Енбекке баулу сабагында жумыс орындауга колданатын темир металынын формасы

фольга, канылтыр, сым темир

Енбекке баулу сабагында сым темирди колдана буйым жасаудын тиимди тасили

филигрань(ширату

Фольга пластинкасын алатын металл тури

алюминий

Пластилин жасауга кажетти компоненттер

саз, воск, са

Пластилинмен жумыс орындаудын негизги аспабы

стек

Пластилиннен цилиндрли багана формалы бетти алуга колданатын тасил

илеу

Пластилиннин негизги кемшилиги

температуранын артуында жумсаруы, удемели деформациялануы

Папье-маше техникасында грунтовка жасайтын утымды еритинди

шпаклевка (бор)

Алдын-ала белгиленген курылымы бар молекулалы жиынтыктагы жасанды зат

пластмасса

Пластмассадагы негизги курамды компоненттер, онын кандай касиетин жаксартады

механикалык

Оргстекло материалын кесуге колданатын аспап тури

металл кесетин ара

Енбекке баулу сабагында пенопласттан жасайтын буйым тури

буйымнын модели

Табиги материалдардан жасалган «поделкаларды» бириктируге колданатын берик тасил

сым темир

Табиги материалдарды жинаудын утымды мерзими

куз

Энергияны пайдалы жумыска озгерту механизимин айтамыз

машина

Окушылардын техникалык объектилерди жартылай жане толык орындау жумысын, жобасын айтамыз

курастыру

Объектинин физикалык манин айкындайтын жане онын уш олшемдеги курылысы кайта жасалуын айтамыз

модель

Бастауыш сыныптын енбекке баулу сабактарын жургизуге болашак касиби мамандыкты дайындау курстын

максаты

енбекке баулу сабагы бойынша студенттин билимин, искерлигин жане дагдысын калыптастыру процесси курстын

пани

Енбекке баулуды окыту теориясы мен адистемесинин негизин ашу курстын

миндети

Енбекке баулуды окытудын адистемелик зандылыктарын айкындау зерттеудин

миндети

Енбекке баулу панинин негизги болимдери

4

Казакстанда енбекке баулу панинин тунгыш стандартын кабылданган мерзими

1998

Енбекке баулу панинин казирги типтик оку багдарламасынын баспадан шыккан жылы

2003

Енбекке баулу панинин типтик оку багдарламасын жасаган автор

Сатканов О.С.

Казирги енбекке баулу панинин окулыгын жасаган автор

Остемиров К.

Болашак мугалимге билу керек:

Дидактика принципи

Бастауыш сыныптарга арналган дуниетану стандартынын курылу принципи:

олкетану

Дуниетанудан «Табигат» блоги бойынша билим мазмуны:

табиги жане жасанды днелер,заттар, кубылыстар,табигатты зерттеу адистери,осимдик жане жануар-тири агза

Жекелеген, топтык, копшилик кандай жумыстын турлери.

сабактан тыс жумыстын

Окыту адиси дегенимиз...

Адистин косалкы элементи.

Дуниетану сабактарында колданатын ангимелесу турлери:

Баяндау,сипаттау,ереже айту.

Дуниетану топтасаяхатынын манызы:

табигы жагдайларда дагдыларды калыптастыру

Дунитану» сабактарынын баска сабактардан айырмашылыгы:

Бакылаулар, топсаяхаттар

Дуниетану сабагында окушылардын билим санасын жаксартуда кен пайдаланатын

тест

Топсаяхаттар кайда жургизилеуи мумкин:

муражайда, кормеде, зауыттарда,

Топсаяхаттар кайда жургизилеуи мумкин:

муражайда, кормеде, зауыттарда,

Уй тапсырмасын орындаган кезде бириншиден нени уйретудын манызы зор:

омир тажирибеси

Дуниетану» сабактарында тестпен тексерудин максаты:

окушылардын искерлигин арттырып, укыптылыгын дамытуга

Дуниетануды окып уйренуде окулыкпен калай жумыс истеуге болады

топсаяхатта.

1сыныпка арналган жылдын ар мезгилинин ерекшеликтерин айкындау таблицалары:

Коктем»,

Бастауыш мектепте колданылатын карталар:

физикалык жарты шарлар, Казакстаннын табиггы аймактарынын картасы

1-2 сыныптын «Дуниетану» окулыктарынын авторлары:

Жунисова К,Аймагамбетова К

Уйирме мушелери айына неше рет жинаулары кажет:

2-3 рет

Дуниетану адистемесинин миндеттери:

Оку материалынын мазмуны, систематизация, формалары,адистерди, тасилдерди сурыптау

Дуниетанудан базалык билим мазмуны «Адам» блогы бойынша:

адам агзасы,адамнын арекети,оку биликтери,озине-ози бакылау жане багалау.

Бастауыш сыныптарда кен тараган адистердин бири:

Ангимелер,

Бакылау кунделиктери» бойынша жумыс жуйеси:

ауа райы,осимдиктерди, жануарларды,адамдардын енбегин бакылау

Бастауыш мектепте ен коп тараган сабактын тури:

аралас сабак

Дуниетану» сабактарында окушылар:

оз бакылауларыннан корытынды жинап, сипаттама береди

Дуниетанудан» кайталау сабагынын манызы:

билимин жуйеге келтиру

Топырак кабаттары», «Мунай жане газ» такырыптарын откенде ен коп колданылатын:

таблица

Табигат муйисинде топсаяхат материалдарынан нени уйымдастыруга болады

корме

Уй тапсырмаларын орындауда улкен орын алатын жумыстардын тури:

окулыкпен жумыс

Дуниетану» сабагында жеке сурау адисинин колданылатын манызы:

окушынын оз ойын тужырымдап, айта алатынын айкындау

Тест колдау ушин: .

тапсырманын жауабы мен сурагы кыска ари анык

Окулыкпен жумыс истеген кезде мугалим сыныптагы окушылардын бириншиден нени ескеру керек:

дайындыгы мен даму дарежесин

Бастауыш мектепке арналган карталар кандай болу тиисти:

негурлым ашык туспен болган, атаулар коп берилмейди

3 сыныпка арналган "Дуниетану" окулыгы неше тараудан куралган

17 тараудан куралган

Жорык жетекшиси ен алды мен окушыларга:

кыскаша нускау береди

Дуниетану сабагында гномон аркылы нени аныктайды

Кокжиек тустарын

Мугалим жаппай сурау кезинде сабактын кай уакытында бага кояды

Сабактын сонынан

Окулыктагы арбир такырыптан сон берилген сурактар мен тапсырмалары неге арналган

корытындылауга

Дуниетану» сабагында шагын жазбаша жумыс неше минуттан аспаган жон:

5минут

Кустар куни мерекесинин максаты:

табигаттагы коргау жонинде шараларды иске асыру

Тест тапсырмасынын негизги турлерин

ашык, жабык

Глобус аркылы окушылар не туралы тусиник алады:

жердин формасы

Жалпы географиянын угымына нелер жатады

озен,кала,тау;

Угымнын мазмунын дал ашуды калай атайды

аныктама;

Географиялык алан не ушин кажет

ашык жерде табигаттанудан бакылаулармен практикалык сабактар жургизу ушин керек.

Ен алгаш педагогикалык текстти кай жылы , кай галым ашты?

1864 ж Джордж Фишер.

Киши мектеп жасындагылардын логикалык ойы мен тилин дамытуга коп ман берген методист

К.Д. Ушинский

Окушылардын табигаттану тусиниктери мен угымдарын калыптастыру жане дамыту неше кезеннен турады

3 кезеннен

Географиялык алыннын олшеми канша болуга тиыс

10х 10

Табигатты окып уйренудеги негизги адис

бакылау

Пысыктаудын неше тури бар

2

Грек созинен алынган «графика» угымынын магынасы

сурет салу

Графиканын бейнелеу мен манерлеудин негизги куралдары

сызык, штрих, он

Станокты графиканын жанрлар саны

6

Адебиет шыгармаларында безендирудин негизги миндеттерин шеше, оны тусиндирудин декоративти безендирилуи

китапты графика

Сызытын комегимен бейне кескинин орындайтын техника

сурет

Бейнелеу онериндеги суреттин негизги ерекшелиги

) козбен кабылдай отырып колмен орындау

Бейнелеу онеринин канша тури бар

6

Бир даналы суретти колмен орындаган бейнели кескин айтамыз

туп нускалы

Бейнелеу онеринин турлери 6

Бейнелеу онеринин казирги жана дамудагы тури

дизайн

Узак уакыт мерзиминде балага сурет салдырып уйретуди айтамыз

сакадемиялык сурет

Шыгармашылык суретти орындаудын алдында, суретшинин бастапкы бейне кесинин дореки салуын айтамыз

эскиз

Баланын сурет салуында, онын есине негизделип орындайтын жумыс, сурет салудын кандай процессине жатады

тасилине

Бояу жумысына арналган су куйылган ыдыс пен бояудын онин тексеруге арналган кагаз столдын кандай болигинде орналасады

сурет салатын кагаздын он жагында

Сурет салуга кандай маркалы калам тандалады

М,2М

Кескиндемеде кою бояу тусин колданады

тусти кушейту, контурын белгилеу, коленкени бейнелеу

Сурет салуда бояудын негизги касиети

молдирлик

Кыл калам ушынын кескиндеме жумысын орындауга жии жане тиимди формасы

конусты

сурет салуда, бейне кескининин олшемин, контурын жане ашык боликтерине колданатын бейнели курал

штрих

Улкен колемдеги бейнели боликти бояу техникасын айтамыз

жолакты жагу

Бейне кескининин курылысын кескиндеудеги алгашкы белгинин тури

нукте

Бейне кескинин белгилеуден кейин жургизетин бейне куралынын тури

штрих сызыгы

Онди бейне кескинине бириктирип орындайтын штрих тасилин айтамыз

тушевка

Томенги тустерден ахроматикалык тустин турин белгиле

сур

Бояу жумысында бир молдир тустин устине екинши молдир тусти жагу тасилин

лессировка

Предметтин жарык жакка багытталган болигинде жарык саулесинин басым саулелерин кабылдайтын боликти айтамыз

жарык болиги

Бейне кескининин ауыспалы фигура беттеринде пайда болатын жарык салесинен пайда болган ашык дактарын айтамыз

блик

кози коршаган ортадагы объектилерди калай кабылдаса, сондай мазмунда жазык бетке дурыс кескиндеудин зандарын карастыратын гылым

перспектива

Картинада жемис-жидек, турмыстык буйым жане саз аспаптарын, оли заттарды кескиндейтин бейнелеу онер жанрын айтамыз

натюрморт

Гимараттар мен онын интерьерлерин декоративти мотивтермен безендиретин кескиндеменин тури

декоративти

Кескиндемеде бейне кескинин бояу алгаш кандай тус онинен басталады

ашык

Казак сандик онеринде негизги оюдын тури

4

Килем току онеринде жии колданатын оюдын тури

осимдик тектес

Гимараттын немесе уйдин бейне кескинин салуда, кандай элементинен алгаш тургызу басталады

фундаментинен

Гимарат интерьеринин фронтальды бейне кескинин орындауда, онын кандай элементин биринши сызыкпен белгилейди

кабыргасын

Сазбен немесе пластилинмен жумыс орындаудын негизги аспабы

стек

Пластилин материалын бир калыпты сыга отырып жазык бетти форма алу тасилин

езу

Ариптин конструкциясындагы негизги жане косылатын сызыктардын шетки боликтеринде кескинделетин сызыкты айтамыз

засечка

Арип конструкциясынын барлык сызыктары бирдей калындыкта жане засечкасы тикбурышты болып келген арип турин айтамыз

египет шрифтиси

Бейнелеу онерин балага уйретуге студентти эстетикалык жане касиби дайындау, курстын

максаты

Бейнелеу онеинин теориялык негизи мен адистемесин аша айкындау, курстын

миндети

Окытудын максатына жетуге байланысты мугалим мен окушынын бириккен жумыс тасили окытудын

адиси

Бейнелеу онерин окытудын теориясы мен технологиясынын максаты

окытудын зандылыктары мен ерекшелигин айкындау

Томендеги кандай тасил сурет салудын коне тури болып табылады

натурадан салу

Натурадан сурет салу окытудын

адиси

Бейнелеу онеринин теориясындагы композиция, тустану, перспекктива зандылыктарынын билимине уйрету, паннин

миндети

2003 жылы шыккан бейнелеу онери панинин типтик багдарламасынын авторы

Альмуханбетов Б.

Пейзаж картинасын кескиндеудин екинши кезени

объектилердин негизги тустерин кескиндеу

Жапырактын бейне кескинин орындаудын екинши кезени

курылымын салу

Бояумен окушынын жумыстануында, бейне кескининин контурын жупгизу куралы

калам

64 : 4 + 44-орнеги калай аталады?

косынды

30 : 5═ 6 - дурыстыгын калай тексереди?

кобейту аркылы

13 + 8 + 22 ═ 13 + /8+22/ ═ 43 -кай зандылыкты пайдаланды?

теримдилик

9+12/ : 3 ═ 15 : 3 ═ 5 - калай орындады?

косындыны болди

37037 : 37 - болинди неше танбалы сан?

уш танбалы

▲▲▲▲ ▲▲▲▲ ▲▲▲▲ - томендеги кандай орнек сайкес

4 ∙ 3

ушке бести косып, тортке кобейт» - орнегин жаз:

/ 3 + 5/ ∙ 4

13543 - неше разрядты сан?

бес

45 + 11 + 15= 45 + 15 + 11 - кай зандылыкты пайдаланды?

ауыстырымдылык

45 - 27/ : 9 = 45 : 9 - 27 : 9 -кай зандылыкты пайдаланды?

улестиримдилик

1∙ 5 =5 жане 5 ·1= 5 тендиктеринен кандай корытынды жасауга болады?

бирди санга жане санды бирге кобейткенде саннын ози шыгады

18 : 3 + /27-11/ - орнеги калай аталады

косынды

15 + 9/ ∙ 2 ═ 15 ∙ 2 + 9 ∙ 2 - кай зандылыкты пайдаланды?

улестиримдилик

1 + 2 + 3 ═ 1∙ 2∙ 3

1 + 1 + 2 + 4 ═ 1∙ 1∙2 ∙ 4

1 + 1 + 1 + 2 + 5 ═ 1∙1∙1∙2∙5 зандылыгын тауып, жазуын жалгастыр

1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 6 ═ 1· 1· 1· 1· 2· 6

7...4 - 8...2 ═ 7 тендиги орындалатындай жасап, нуктелердин орнына амал танбаларын койындар

косу жане болу

Ен улкен бир танбалы санмен ен улкен еки танбалы саннын косындысын тап

108

0·3=0, 0·4=0 ... будан кандай корытынды жасауга болады?

о-ди одан озгеше кез келген санга кобейткенде 0 шыгады.

5·0=0, 6·0=0 ... будан кандай корытынды жасауга болады?

кез келген санды 0-ге кобейткенде 0 шыгады.

Косу амалы калай аныкталады?

ортак элементтери жок жиындарды бириктиру аркылы

Азайту амалы калай айкындалады?

жиыннын бир болигин /ишки жиынды/ айырып алу

Кобейту амалы калай айкындалады?

элементтеринин саны бирдей жиындарды бириктиру аркылы

Болу амалы калай айкындалады?

жиынды саны бирдей киылыспайтын жиындарга болшектеу аркылы

Уш танбалы санды бир танбалы санга болуди кай кезенде уйренеди?

”Мындык” такырыбында

Косындыны санга болу ушин:

косындынын манин есептеп, содан кейин оны санга болип, болиндинин манин табамыз

Косылгыштардын орындарын ауыстырганнан, косындынын мани озгермейди”-деген косудын кай заны?

ауыстырымдылык

Кобейиткиштердин орындарын ауыстырганнан, кобейтиндинин мани озгермейди”-дегенкобейтудин кай заны?

ауыстырымдылык

Багдарламага сайкес билим, билик, жане дагдылардын белгили бир колемин окушыларга игерту-окытудын кай максаты болып табылады?

Билимдилик.

Шынайы гылыми дуниетанымдык козкарасты, жогаргы изги игиликтер мен сапаларды, енбекке дайын болу жане т.б касиеттерди калыптастыру- окытудын кай максаты болып табылады?

Тарбиелик.

Логикалык курылымдар мен ойлаудын математикалык стилин дамыта тусу- окытудын кай максаты болып табылады?

дамытушылык.

Уш танбалы сандармен окушылар кай сыныпта танысады?

2 сынып.

10 колеминдеги сандар кандай ретпен окытылады?

1,2,0,3,4,5,6,7,8,9,

152608 санында неше жуздик бар.

1526.

432118 санында неше ондык бар.

43211

152608 санында неше бирлик мын бар?

152

152608 санында неше ондык мын бар?

15

Масса угымы кай сыныпта окытылып, уйретиледи?

2 сынып

Узындык угымымен кай сыныпта танысады?

1 сынып

Бастауыш сынып математикасында кай шама окытылмайды?

Куш.

Узындыктын алгашкы окытылып уйретилетин бирлиги кандай?

см

Узындык олшем бирликтеринин ен кишиси?

мм.

Алгашкы енгизилетин масса бирлиги кандай?

килограмм.

Сыйымдылыктык бирлиги кандай?

литр

Козгалыс кандай шамалармен сипатталады?

жылдамдык, уакыт, жол

3 + х ═ 8 - кандай компонент белгисиз?

екинши косылгыш

х - 9 ═11 - кандай компонент белгисиз?

азайгыш

5- х= 3 ═ - кандай компонент белгисиз?

азайткыш

“Тендеу” угымымен кай сыныпта танысады?

1сынып.

Орнек” кай сыныпта окытылып уйретиледи?

1сынып.

Саннын жартысы, онын кандай улеси болады?

екиден бир улеси

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Педагогика ғылымының функциялары. кушылардың шығармаларын, шығармашылық, практикалық жұмыстарын және. Автоматты түрде орындалатын біліктілік. Стимулдау ережелері. Сабаққа дайындықтың аяқтаушы стадиясы. Тілі мүкіс

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok