Соціологія, тести з відповідями

Підсумковий залік з курсу соціології (тестове опитування)

1.Є такі типи політичних систем:1. тоталітарна, демократична;2. тоталітарна, олігархічна;3. демократична, монархічна;4. монархічна, авторитарна.

2.Яка сфера життя суспільства включає в себе відносини людей з приводу влади:1. економічна;2. політична;3. соціальна;4. духовна.

4.Поділ суспільства на різні соціальні групи – це:1. соціальна стратифікація;2. соціальна мобільність;3. соціальна інтеграція;4. соціальна дискримінація.

5.До соціальних груп, що виділяються за поселенням відноситься :1. народність;2. нація;3. городяни;4. клас.

7.Поведінка людини або групи людей у суспільстві, яке не відповідає встановленим соціальним нормам або порушує їх, називається в науці:1. викликають;2. деструктивним;3. відхиленою;4. нестандартні.

8.Проявом представницької демократії є:1. плебісцит;2. опитування громадської думки;3. народні збори;4. парламентські вибори.

9.Громадянське суспільство відрізняється від інших типів суспільства:1. правовою захищеністю громадян;2. більш високим рівнем цивілізованості;3. самостійністю і незалежністю від держави;4. високим рівнем правосвідомості громадян.

10.Соціальний статус – це:1. поведінка, очікуване від індивіда;2. становище людини в суспільстві;3. форма заохочення індивідів;4. форма здійснення социофункций.

11.Принцип легітимності означає:1. юридичне обґрунтування влади, її відповідність правовим нормам, які приймає влада і добровільність їх виконання населенням;2. відсутність гострих соціальних конфліктів в суспільстві;3. обмеження діяльності всіх органів державної влади рамками закону;4. визнання владою пріоритету прав і свобод особи над законами держави.

12.Ознака нації — це:1. наявність конституції;2. спільність історичного шляху;3. єдине громадянство;4. спільність ідеології.

13.Чи вірні наступні судження? Засоби масової інформації як політичний інститут:А. Надають значний вплив на позиції виборців на виборах.Б. У демократичному суспільстві вільні від цензури.1. вірно тільки А;2. вірно тільки Б;3. вірно і А, і Б;4. обидва судження невірні.

14.Наступними характеристиками володіє• це система політико-правових і моральних ідей;• через цю систему люди оцінюють дійсність;• також називають цілеспрямований вплив на населення.

1. Політична ідеологія

2. полфтича свідомість

3. Нація

4.Стратифікація

15.У президентській республіці уряд несе відповідальність перед:1. парламентом;2. Президентом;3. судом;4. громадськими організаціями.

16.Громадянське суспільство формується внаслідок:1. утвердження ідеології індивідуалізму;2. соціальної диференціації;3. встановлення демократичного політичного режиму;4. розвитку ринкової економіки.

17.Принцип плюралізму передбачає:1. взаємодія різних соціальних груп, соціальних інститутів, а також окремих осіб з приводу устрою та управління суспільством;2. різноманітність дій організованих і здійснюють владні функції індивідів і груп, спрямованих на реалізацію політичних цілей;3. різноманіття суб'єктів економічної, політичної і культурного життя суспільства, які в процесі взаємодії конкурують і врівноважують один одного на основі демократичного порядку;4. цілеспрямоване участь великих мас людей, соціальних груп і соціальних інститутів у справах держави, у вирішенні проблем, що відносяться до життя суспільства в цілому.

18.Тоталітаризм - це:1. абсолютна монархія;2. режим особистої влади;3. повний контроль над усіма сферами життя суспільства;4. одна з форм авторитарних буржуазних держав періоду імперіалізму.

19.Носії політико-управлінських якостей і функцій називають:1. політична партія;2. політична фракція;3. політична еліта;4. політичний менеджмент.

20.Процес впорядкування політичної системи це – 1. законотворчість;2. соціальні норми;3. обрання президента;4. політичне управління.21.Історичні різновиди етносу – це:1. держави;2. племена 3. громади;4. соціальні групи.

22.Рівність у соціальній сфері виявляється в:1. рівність природних задатків і схильностей людей;2. рівність усіх перед законом;3. уравнительном розподілі матеріальних благ;4. відсутність привілеїв для окремих груп.

23.Суспільством у широкому розумінні слова називають;1. сукупність форм об'єднання людей;2. весь навколишній світ;3. групи, в яких відбувається спілкування;4. взаємодія людей у повсякденному житті.

24.Політична система суспільства включає:1. матеріально-господарську діяльність;2. великі та малі групи людей, засновані на різних ознаках, взаємодія;3. боротьбу за володіння владою в суспільстві, надання регулюючого впливу на суспільне життя;4. виробництво благ і послуг.

25.Засоби масової інформації відносяться до такого компонента політичної системи, як:1. нормативний;2. комунікативний;3. культурний;4. інституціональний.

26.Чи вірні наступні судження?А. Соціальні відносини включають відносини між суспільством і природою.Б. Відносини міжособистісні, міжгрупові, міжнаціональні — все це соціальні відносини.1. вірно тільки А;2. вірно тільки Б;3. вірно і А, і Б;4. обидва судження невірні.

27.Чи правильне судження? Принцип відділення церкви від держави, школи від церкви гарантує:А. Невтручання держави в справи релігійних організацій.Б. Невтручання релігійних організацій у справи державних установ і шкіл.1. вірно тільки А;2. вірно тільки Б;3. вірно і А, і Б;4. обидва судження невірні.

28.Наступними характеристиками володіє

• незалежність держави від інших держав;• держава організує громадське життя на основі права;• верховенство держави у внутрішній політиці

правова держава

Правовий статус

Правова норма

Страта

29.Наступними ознаками володіє • стійка система зв'язків і відносин між елементами товариства;• об'єктивний розподіл суспільства життєво важливим ознаками;• види: економічна, політична, соціальна, духовна.1. Сфера суспільства

2.соціальий інститут

3.Статус

4. клас

30.Культура соціальної групи, яка проявляє себе в особливих рисах поведінки і свідомості людей, називається:1. звичаєм;2. субкультурою;3. цивілізацією;4. традицією.

31.Держава не є основою політичної системи в:1. аристократичній державі;2. Партійній державі;3. Олігархічній державі;4. Всі вірно.

32.Головна форма організації суспільства називається:1. родина;2. нація;3. клас;4. все не вірно.

33.Що з перерахованого нижче характеризує висхідну вертикальну соціальну мобільність:1. призначення провідного інженера директором фірми;2. призначення інженера однієї фірми інженером інший;3. розжалування офіцера в рядові;4. переїзд з одного селища міського типу в інший.

34.Ознака нації — це:1. наявність конституції;2. спільність історичного шляху;3. єдине громадянство;4. спільність ідеології.

35.Принцип поділу влади передбачає:1. поділ влади між центром і регіонами в державі;2. суворе розмежування повноважень між органами законодавчої, виконавчої та судової влади;3. взаємний контроль і урівноваження трьох гілок державної влади;4. незалежність судової гілки влади по відношенню до законодавчої і виконавчої.

36.Визначте ознаку, що відрізняє державну організацію суспільства:1. існує система обов'язкових податків і зборів;2. об'єднання людей за принципом кровного споріднення;3. територіальне об'єднання населення;4. відсутність чітко визначеної території;

37.Будь-яка держава характеризується:1. наявністю власних силових структур;2. багатопартійністю;3. взаємною відповідальністю держави і особистості;4. пануванням командно-адміністративних методів управління.

38.До висхідної вертикальної соціальної мобільності відноситься:1. підвищення по службі;2. заняття підприємницькоюдіяльністю;3. пониження по службі;4. вихід на пенсію.39.Одним з елементів політичної системи є(-ються):1. соціальна мобільність;2. педагогічна діяльність;3. промислово-фінансові групи;4. демократична культура.

40 Чи вірні наступні судження?А. Соціальна роль — це певне місце, займане особистістю в суспільстві.Б. Соціальна роль — це сукупність дій, які людина виконує у відповідності зі своїм соціальним статусом.1. вірно тільки А; 2. вірно тільки Б;3. вірно і А, і Б;4. обидва судження невірні.

41.Соціальна група, що характеризується • наявністю певних вікових меж• експерименти з власним життям• усвідомленням унікальності кожного як цінності• переважним самовираженням у сфері дозвілля

1.молодь

2.клас.

3.субкультура

4. нація

42.Наступними характеристиками володіє • по суті: комплекс стійких відносин між соціальними групами;• діє у всіх сферах людської діяльності• вступати в дію лише за наявності певних, суворо обумовлених умов

Соціальна взаємодія

Соціальний статус

Соціальний інститут

Каста

43.Яке явище визначають наступні елементи? • осіб;• діяльність;• суспільні відносини.

1.Социальная група

2. молодь

3. конфлікт

4.рабство

44.За формою політичної організації суспільства розрізняють:1. демократію і тоталітаризм;2. монархію й республіку;3. федерацію і унитарию;4. все вірно.

45.До ознак, які можуть характеризувати соціальну групу, відноситься (-яться):1. фізичні дані;2. особливості темпераменту;3. розумові здібності;4. професія.

46.Який з ознак характеризує сутність авторитарного режиму?1. авторитетна, шановна народом владу;2. згуртованість суспільства навколо політичної влади;3. сила і ефективність органів політичної влади;4. диктатура глави держави, уряду над усіма елементами політичної системи.

47.Загальне виборче право – це: 1. можливість кожному громадянину висувати свою кандидатуру;2. без обмежень щодо дієздатності;3. можуть обирати іноземці;4. можуть обирати особи без громадянства.

48.До потреби людини, породженим суспільством, відноситься потреба в:1. трудової діяльності;2. збереження здоров'я;3. прилучення до культури;4. всі варіанти вірні.

49.Етнічні групи відносяться до:1. політичній сфері життя суспільства;2. економічній сфері життя суспільства;3. соціальній сфері життя суспільства;4. духовній сфері життя суспільства.

50.Об'єднанням суверенних держав, створеним для вирішення спільних проблем, є:1. федерація;2. конфедерація;3. унітарна держава;4. республіка.

51.Силою держави забезпечуються норми:1. моральні;2. правові;3. естетичні;4. релігійні.

52 .Яке формулювання найбільш точно відображає сучасне розуміння терміна «громадянське суспільство»:1. громадянське суспільство є сукупність індивідів, що володіють необхідними правами для вільного використання своїх сил і здібностей;2. громадянське суспільство - це політична єдність осіб, засноване на угоді громадян з державою та її представниками; 3. громадянське суспільство є сукупний представник різноманітних приватних і громадських об'єднань, що мають власні, незалежні від держави джерела існування;4. цивільне суспільство - це сфера соціального, економічного і культурного простору, в якому взаємодіють вільні індивіди, які реалізують приватні цілі та інтереси без безпосереднього втручання й допомоги держави.

53.Політичний режим, якому властиві чіткий поділ влади, багатопартійність, збереження цивільних свобод, регулярні вибори, називається:1. тоталітарним;2. авторитарним;3. демократичним;4. олігархічним.

54.Чи вірні наступні судження?Ліберальна політична ідеологія як основної цінності виділяє:А. Рівність людей у правах і перед законом.Б. Обов'язкову підтримку державою незаможних соціальних верств.1. вірно тільки А;2. вірно тільки Б;3. вірно і А, і Б;4. обидва судження невірні.

55.Соціологія-це:1 наука;

2 технологія;

3 їх поєднання.

4 всі вірні, чи ні

56.Соціологія-це галузь знання:1 теоретична

2 емпірична;

3 прикладна;

4 всі вірні

57.Об'єктом соціології є (виберіть найбільш точне визначення):1) суспільство в цілому (вся сфера соціального);

2)природа;

3)і природа, і суспільство; 4) всі вірні, чи ні

58.Предметом соціології є (назвіть її основні структурні елементи (рівні)):1. теорії середнього рівня-галузеві соціології, вивчають актуальні соціальні проблеми, що мають прикладний (практичний) характер (наприклад, соціологія міста, села, молоді тощо);2. емпіричний - рівень конкретних соціологічних досліджень (наприклад, соціологічніопитування тощо); 3. формально-логічний.4. всі вірні

59.Назвіть основні функції соціології:1.емпірична;

2.рекреаційна;

3. прогностична;

4.всі вірні, чи ні60.Основними методами дослідження в соціології є: 1. спостереження (включене та невключене);

2.експеримент;

3.опитувая; 4. всі вірні

61.У числі основних галузевих соціологій зазвичай називають:а)соціологію економіки, праці і управління (менеджменту); б)соціологію сім'ї та шлюбу;в)соціологію політики; г) всі вірні, чи ні

62.Що таке суспільство? 1.це самі люди;

2.це їх відносини;

3. це культура (матеріальна і духовна); 4. всі вірні

63.Назвіть основні моделі соціальної адаптації (соціалізації, пристосування) особи:1.конформізм;

2.інновація;

3.ритуалізм;

4. всі вірні, чи ні

64.Основними напрямками (векторами) руху суспільства є: 1.прогрес (розвиток);

2.прегрес (деградація);

3.конфронтація;

г) всі вірні

65.Основними формами прояву суспільного прогресу є: 1.еволюція;

2.реформа;

3.революція

4. всі вірні

66.Назвіть головні елементи соціальної структури: 1.індивіди;

2.соціальні спільності;

3.соціальні групи;

4. всі вірні

67.Основними історичними типами ( системами ) соціальної стратификаци є:1.родоплемінна;

2.кастова;

3.станова;

4. всі вірні

67.Головними критеріями соціальної стратифікації в сучасному суспільстві є:

1.дохід;

2.багатство;

3.влада;

4. всі вірні

68.Соціальна "драбина" - це мобільність:1.завжди вертикальна ("вгору-вниз");

2.завжди горизонтальна;

3.їх поєднання.

4.всі вірні

69.“Нові росіяни"-це:1.середній клас;

2.вищий клас;

3.кримінальні верстви суспільства.

4. всі вірні, чи ні

70.Соціальна нерівність - це:1.вічне зло (джерело соціальних конфліктів);

2.вічне благо (стабілізатор соціальноїструктури);

3.більше зло, ніж добро;

4. всі вірні, чи ні

71.Основні соціальні інститути - це:1.економічні (бізнес, власність, ринок тощо);2.політичні (держава та її органи, політичні партії, громадські організації ); 3.духовні (освіта, наука, церква, виховання, мораль тощо);4. всі вірні,

49.Основними учасниками соціальних процесів є:1. індивіди;

2.соціальні організації і самоорганізації;

3.соціальні рухи;4 всі вірні, чи ні.72.Для сучасних соціальних процесів характерні:1.конкуренція (суперництво);

2.кооперація (інтеграція + взаємодопомога);

3.пристосування(адаптація);

4. всі вірні

73. Сім 'я - це:

1. сукупність людей, пов'язаних спільністю життєвих умов, єдністю цінностей, відносинами організації та усвідомленням соціальної ідентичності;

2. первинна форма соціальної організації, яка виникла на основі родових зв'язків та характеризується безпосереднім типом соціальних відносин;

3. первинна форма соціальної організації , яка заснована на кровній спорідненості, шлюбі або усиновленні об'єднання людей, пов'язаних спільністю побуту, взаємними відповідальністю, піклуванням, допомогою.

74. Сім 'я нуклеарна - це:

1. сім'я, що складається з подружньої пари з дітьми ;

2. сім'я, що складається з кількох об'єднаних родинними взаєминами нуклеарних сімей, кожна з яких може бути повною або неповною і включати також родичів подруж¬жя по прямій та побічній лінії;

3. первинна форма соціальної організації, яка виникла на основі родових зв'язків та характеризується безпосереднім типом соціальних відносин.

75. Сім 'я розширена - це:

1. сім'я, що складається з подружньої пари з дітьми чи без дітей, або одного із батьків і дітей, які не перебувають у шлюбі;

2. сім'я, що складається з кількох об'єднаних родинними взаєминами нуклеарних сімей, кожна з яких може бути мовною або неповною і включати також родичів подружжя по прямій та побічній лінії;

3. первинна форма соціальної організації, яка виникла на ос¬нові родових зв'язків і характеризується безпосереднім типом соціальних відносин.

76. Сім 'я егалітарна - це:

1. тип сім'ї, для якого характерні економічна залежність жінки, чітке функціональне розподілення сфер сімейного життя, визнання беззаперечного авторитету чоловіка;

2. тип сім'ї, для якого характерні чітке функціональне розподілення сфер сімейного життя, визнання беззаперечного авторитету чоловіка без достатніх економічних підстав;

3. тип сім'ї, для якого характерні пропорційний поділ домашніх обов'язків, спільне обговорення головних проблем та прийняття спільних рішень.

77. Сім'я являє собою:

1. соціальну верству;

2. соціальну асоціацію;

3. соціальний інститут.

78. Яка функція не притаманна сім'ї?

1. репродуктивна;

2. виховання та первинного соціального контролю;

3. ілюзорно-компенсаторна;

4. духовно-емоційна.

79. Соціологія вивчає сім'ю як:

1. соціальний інститут;

2. сферу відносин між чоловіком і жінкою;

3. малу соціальну групу;

4. соціологічну категорію.

80. Які із нижче зазначених термінів означають форму сім'ї:

1. моногамія

2. аномія;

3. асоціація;

4. девіація.

81. Сім'я, що складається із представників двох поколінь: батьків та їхніх дітей, називається:

1. полігамною сім'єю;

2. нуклеарною сім'єю;

3. розширеною сім'єю;

4. полігінійною сім'єю.

82. В нинішній європейській культурі статеве співжиття кровних родичів трактується як:

1. полігамна сім'я;

2. інцест;

3. нуклеарна сім'я;

4. полігінійна сім'я.

83. Трудова адаптація - це:

1. відносно стійкий і типовий для певної групи загальний емоційний

настрій, який формується у процесі спільної трудової діяльності колективу через спілкування між людьми;

2. соціальний процес засвоєння особистістю нової трудової ситуації, який характеризується активною взаємодією особистості й трудового середовища;

3. пристосування, звикання людини до умов професійної діяльності, засвоєння нею виробничо-технічних і соціальних норм поведінки, необхідних для виконання трудових функцій.

84. Сім'я, взаємини в якій будуються на основі взаємної поваги і де немає яскраво вираженого лідера, називається:

1. егалітарною;

2. моногамною;

3. авторитарною;

4.нуналуальною;

85. Відомо, що київський князь Володимир мав кілька дружин і наложниць. Це можна трактувати як:

1. поліандрійну сім'ю;

2. полігіній ну сім'ю;

3. полігамну сім'ю;

4. розширену сім'ю.

86. Моногамний шлюб - це шлюб між:

1. однією жінкою і кількома чоловіками;

2. одним чоловіком і кількома жінками;

3. кількома чоловіками і жінками одночасно;

4. одним чоловіком і однією жінкою.

87. Соціологія економіки розглядає людину як:

1. елемент трудових ресурсів;

2. умову виробництва;

3. суб'єкт економічних та соціальних процесів.

88. Сім'я як соціальний інститут є об’єктом вивчення:

1.макросоціології;

2. мікросоціології.

3. соціології конфлікту

4. економічої соціологі

89. Сім'я виступає в сучасному суспільстві як домінуючий агент соціалізації на:

1. всіх етапах соціалізації;

2. ранніх етапах соціалізації;

3. на етапі ре соціалізації

90.Релігія - це:

1. особлива форма суспільної свідомості; цілеспрямований процес отримання і впровадження знань, результат спеціа¬лізованої діяльності, яка має матеріальне та методичне за¬безпечення;

2. система вірувань і ритуалів, за допомогою якої група людей пояснює та реагує на те, що вважає надприродним та священним;

3. система символів, переконань, цінностей, норм, зразків поведінки, які відрізняють ту чи іншу соціальну групу від культури більшості суспільства.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

контрольа Соціологія укр..docx

контрольа Соціологія укр..docx
Размер: 50.9 Кб

.

Пожаловаться на материал

Підсумковий залік з курсу соціології (тестове опитування). Контрольна. Готові відповіді на тестові питання.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Менеджмент

История менеджмента. Организации. Содержательные теории мотивации. Групповая динамика. Теории лидерства. Конспект лекций.

Вікове консультування

Психологія, Психологічне консультування, діяльності педагогічних працівників освіти. Основи та передумови вікового консультування. Розвитку дитини на різних вікових етапах. Виховання дітей.

Теория относительности, мистификация ХХ века

Грипп и другие ОРВИ (тесты, варианты)

Техника игровых движений на музыкальном инструменте

Игра на музыкальном инструменте представляет собой один из сложнейших видов человеческой деятельности. Методы освоения игровых движений. Значение экономии сил. Основные способы звукоизвлечения. Мышечные зажимы. Типичные пианистические ошибки.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok