Соціологія, тести з відповідями

Підсумковий залік з курсу соціології (тестове опитування)

1.Є такі типи політичних систем:1. тоталітарна, демократична;2. тоталітарна, олігархічна;3. демократична, монархічна;4. монархічна, авторитарна.

2.Яка сфера життя суспільства включає в себе відносини людей з приводу влади:1. економічна;2. політична;3. соціальна;4. духовна.

4.Поділ суспільства на різні соціальні групи – це:1. соціальна стратифікація;2. соціальна мобільність;3. соціальна інтеграція;4. соціальна дискримінація.

5.До соціальних груп, що виділяються за поселенням відноситься :1. народність;2. нація;3. городяни;4. клас.

7.Поведінка людини або групи людей у суспільстві, яке не відповідає встановленим соціальним нормам або порушує їх, називається в науці:1. викликають;2. деструктивним;3. відхиленою;4. нестандартні.

8.Проявом представницької демократії є:1. плебісцит;2. опитування громадської думки;3. народні збори;4. парламентські вибори.

9.Громадянське суспільство відрізняється від інших типів суспільства:1. правовою захищеністю громадян;2. більш високим рівнем цивілізованості;3. самостійністю і незалежністю від держави;4. високим рівнем правосвідомості громадян.

10.Соціальний статус – це:1. поведінка, очікуване від індивіда;2. становище людини в суспільстві;3. форма заохочення індивідів;4. форма здійснення социофункций.

11.Принцип легітимності означає:1. юридичне обґрунтування влади, її відповідність правовим нормам, які приймає влада і добровільність їх виконання населенням;2. відсутність гострих соціальних конфліктів в суспільстві;3. обмеження діяльності всіх органів державної влади рамками закону;4. визнання владою пріоритету прав і свобод особи над законами держави.

12.Ознака нації — це:1. наявність конституції;2. спільність історичного шляху;3. єдине громадянство;4. спільність ідеології.

13.Чи вірні наступні судження? Засоби масової інформації як політичний інститут:А. Надають значний вплив на позиції виборців на виборах.Б. У демократичному суспільстві вільні від цензури.1. вірно тільки А;2. вірно тільки Б;3. вірно і А, і Б;4. обидва судження невірні.

14.Наступними характеристиками володіє• це система політико-правових і моральних ідей;• через цю систему люди оцінюють дійсність;• також називають цілеспрямований вплив на населення.

1. Політична ідеологія

2. полфтича свідомість

3. Нація

4.Стратифікація

15.У президентській республіці уряд несе відповідальність перед:1. парламентом;2. Президентом;3. судом;4. громадськими організаціями.

16.Громадянське суспільство формується внаслідок:1. утвердження ідеології індивідуалізму;2. соціальної диференціації;3. встановлення демократичного політичного режиму;4. розвитку ринкової економіки.

17.Принцип плюралізму передбачає:1. взаємодія різних соціальних груп, соціальних інститутів, а також окремих осіб з приводу устрою та управління суспільством;2. різноманітність дій організованих і здійснюють владні функції індивідів і груп, спрямованих на реалізацію політичних цілей;3. різноманіття суб'єктів економічної, політичної і культурного життя суспільства, які в процесі взаємодії конкурують і врівноважують один одного на основі демократичного порядку;4. цілеспрямоване участь великих мас людей, соціальних груп і соціальних інститутів у справах держави, у вирішенні проблем, що відносяться до життя суспільства в цілому.

18.Тоталітаризм - це:1. абсолютна монархія;2. режим особистої влади;3. повний контроль над усіма сферами життя суспільства;4. одна з форм авторитарних буржуазних держав періоду імперіалізму.

19.Носії політико-управлінських якостей і функцій називають:1. політична партія;2. політична фракція;3. політична еліта;4. політичний менеджмент.

20.Процес впорядкування політичної системи це – 1. законотворчість;2. соціальні норми;3. обрання президента;4. політичне управління.21.Історичні різновиди етносу – це:1. держави;2. племена 3. громади;4. соціальні групи.

22.Рівність у соціальній сфері виявляється в:1. рівність природних задатків і схильностей людей;2. рівність усіх перед законом;3. уравнительном розподілі матеріальних благ;4. відсутність привілеїв для окремих груп.

23.Суспільством у широкому розумінні слова називають;1. сукупність форм об'єднання людей;2. весь навколишній світ;3. групи, в яких відбувається спілкування;4. взаємодія людей у повсякденному житті.

24.Політична система суспільства включає:1. матеріально-господарську діяльність;2. великі та малі групи людей, засновані на різних ознаках, взаємодія;3. боротьбу за володіння владою в суспільстві, надання регулюючого впливу на суспільне життя;4. виробництво благ і послуг.

25.Засоби масової інформації відносяться до такого компонента політичної системи, як:1. нормативний;2. комунікативний;3. культурний;4. інституціональний.

26.Чи вірні наступні судження?А. Соціальні відносини включають відносини між суспільством і природою.Б. Відносини міжособистісні, міжгрупові, міжнаціональні — все це соціальні відносини.1. вірно тільки А;2. вірно тільки Б;3. вірно і А, і Б;4. обидва судження невірні.

27.Чи правильне судження? Принцип відділення церкви від держави, школи від церкви гарантує:А. Невтручання держави в справи релігійних організацій.Б. Невтручання релігійних організацій у справи державних установ і шкіл.1. вірно тільки А;2. вірно тільки Б;3. вірно і А, і Б;4. обидва судження невірні.

28.Наступними характеристиками володіє

• незалежність держави від інших держав;• держава організує громадське життя на основі права;• верховенство держави у внутрішній політиці

правова держава

Правовий статус

Правова норма

Страта

29.Наступними ознаками володіє • стійка система зв'язків і відносин між елементами товариства;• об'єктивний розподіл суспільства життєво важливим ознаками;• види: економічна, політична, соціальна, духовна.1. Сфера суспільства

2.соціальий інститут

3.Статус

4. клас

30.Культура соціальної групи, яка проявляє себе в особливих рисах поведінки і свідомості людей, називається:1. звичаєм;2. субкультурою;3. цивілізацією;4. традицією.

31.Держава не є основою політичної системи в:1. аристократичній державі;2. Партійній державі;3. Олігархічній державі;4. Всі вірно.

32.Головна форма організації суспільства називається:1. родина;2. нація;3. клас;4. все не вірно.

33.Що з перерахованого нижче характеризує висхідну вертикальну соціальну мобільність:1. призначення провідного інженера директором фірми;2. призначення інженера однієї фірми інженером інший;3. розжалування офіцера в рядові;4. переїзд з одного селища міського типу в інший.

34.Ознака нації — це:1. наявність конституції;2. спільність історичного шляху;3. єдине громадянство;4. спільність ідеології.

35.Принцип поділу влади передбачає:1. поділ влади між центром і регіонами в державі;2. суворе розмежування повноважень між органами законодавчої, виконавчої та судової влади;3. взаємний контроль і урівноваження трьох гілок державної влади;4. незалежність судової гілки влади по відношенню до законодавчої і виконавчої.

36.Визначте ознаку, що відрізняє державну організацію суспільства:1. існує система обов'язкових податків і зборів;2. об'єднання людей за принципом кровного споріднення;3. територіальне об'єднання населення;4. відсутність чітко визначеної території;

37.Будь-яка держава характеризується:1. наявністю власних силових структур;2. багатопартійністю;3. взаємною відповідальністю держави і особистості;4. пануванням командно-адміністративних методів управління.

38.До висхідної вертикальної соціальної мобільності відноситься:1. підвищення по службі;2. заняття підприємницькоюдіяльністю;3. пониження по службі;4. вихід на пенсію.39.Одним з елементів політичної системи є(-ються):1. соціальна мобільність;2. педагогічна діяльність;3. промислово-фінансові групи;4. демократична культура.

40 Чи вірні наступні судження?А. Соціальна роль — це певне місце, займане особистістю в суспільстві.Б. Соціальна роль — це сукупність дій, які людина виконує у відповідності зі своїм соціальним статусом.1. вірно тільки А; 2. вірно тільки Б;3. вірно і А, і Б;4. обидва судження невірні.

41.Соціальна група, що характеризується • наявністю певних вікових меж• експерименти з власним життям• усвідомленням унікальності кожного як цінності• переважним самовираженням у сфері дозвілля

1.молодь

2.клас.

3.субкультура

4. нація

42.Наступними характеристиками володіє • по суті: комплекс стійких відносин між соціальними групами;• діє у всіх сферах людської діяльності• вступати в дію лише за наявності певних, суворо обумовлених умов

Соціальна взаємодія

Соціальний статус

Соціальний інститут

Каста

43.Яке явище визначають наступні елементи? • осіб;• діяльність;• суспільні відносини.

1.Социальная група

2. молодь

3. конфлікт

4.рабство

44.За формою політичної організації суспільства розрізняють:1. демократію і тоталітаризм;2. монархію й республіку;3. федерацію і унитарию;4. все вірно.

45.До ознак, які можуть характеризувати соціальну групу, відноситься (-яться):1. фізичні дані;2. особливості темпераменту;3. розумові здібності;4. професія.

46.Який з ознак характеризує сутність авторитарного режиму?1. авторитетна, шановна народом владу;2. згуртованість суспільства навколо політичної влади;3. сила і ефективність органів політичної влади;4. диктатура глави держави, уряду над усіма елементами політичної системи.

47.Загальне виборче право – це: 1. можливість кожному громадянину висувати свою кандидатуру;2. без обмежень щодо дієздатності;3. можуть обирати іноземці;4. можуть обирати особи без громадянства.

48.До потреби людини, породженим суспільством, відноситься потреба в:1. трудової діяльності;2. збереження здоров'я;3. прилучення до культури;4. всі варіанти вірні.

49.Етнічні групи відносяться до:1. політичній сфері життя суспільства;2. економічній сфері життя суспільства;3. соціальній сфері життя суспільства;4. духовній сфері життя суспільства.

50.Об'єднанням суверенних держав, створеним для вирішення спільних проблем, є:1. федерація;2. конфедерація;3. унітарна держава;4. республіка.

51.Силою держави забезпечуються норми:1. моральні;2. правові;3. естетичні;4. релігійні.

52 .Яке формулювання найбільш точно відображає сучасне розуміння терміна «громадянське суспільство»:1. громадянське суспільство є сукупність індивідів, що володіють необхідними правами для вільного використання своїх сил і здібностей;2. громадянське суспільство - це політична єдність осіб, засноване на угоді громадян з державою та її представниками; 3. громадянське суспільство є сукупний представник різноманітних приватних і громадських об'єднань, що мають власні, незалежні від держави джерела існування;4. цивільне суспільство - це сфера соціального, економічного і культурного простору, в якому взаємодіють вільні індивіди, які реалізують приватні цілі та інтереси без безпосереднього втручання й допомоги держави.

53.Політичний режим, якому властиві чіткий поділ влади, багатопартійність, збереження цивільних свобод, регулярні вибори, називається:1. тоталітарним;2. авторитарним;3. демократичним;4. олігархічним.

54.Чи вірні наступні судження?Ліберальна політична ідеологія як основної цінності виділяє:А. Рівність людей у правах і перед законом.Б. Обов'язкову підтримку державою незаможних соціальних верств.1. вірно тільки А;2. вірно тільки Б;3. вірно і А, і Б;4. обидва судження невірні.

55.Соціологія-це:1 наука;

2 технологія;

3 їх поєднання.

4 всі вірні, чи ні

56.Соціологія-це галузь знання:1 теоретична

2 емпірична;

3 прикладна;

4 всі вірні

57.Об'єктом соціології є (виберіть найбільш точне визначення):1) суспільство в цілому (вся сфера соціального);

2)природа;

3)і природа, і суспільство; 4) всі вірні, чи ні

58.Предметом соціології є (назвіть її основні структурні елементи (рівні)):1. теорії середнього рівня-галузеві соціології, вивчають актуальні соціальні проблеми, що мають прикладний (практичний) характер (наприклад, соціологія міста, села, молоді тощо);2. емпіричний - рівень конкретних соціологічних досліджень (наприклад, соціологічніопитування тощо); 3. формально-логічний.4. всі вірні

59.Назвіть основні функції соціології:1.емпірична;

2.рекреаційна;

3. прогностична;

4.всі вірні, чи ні60.Основними методами дослідження в соціології є: 1. спостереження (включене та невключене);

2.експеримент;

3.опитувая; 4. всі вірні

61.У числі основних галузевих соціологій зазвичай називають:а)соціологію економіки, праці і управління (менеджменту); б)соціологію сім'ї та шлюбу;в)соціологію політики; г) всі вірні, чи ні

62.Що таке суспільство? 1.це самі люди;

2.це їх відносини;

3. це культура (матеріальна і духовна); 4. всі вірні

63.Назвіть основні моделі соціальної адаптації (соціалізації, пристосування) особи:1.конформізм;

2.інновація;

3.ритуалізм;

4. всі вірні, чи ні

64.Основними напрямками (векторами) руху суспільства є: 1.прогрес (розвиток);

2.прегрес (деградація);

3.конфронтація;

г) всі вірні

65.Основними формами прояву суспільного прогресу є: 1.еволюція;

2.реформа;

3.революція

4. всі вірні

66.Назвіть головні елементи соціальної структури: 1.індивіди;

2.соціальні спільності;

3.соціальні групи;

4. всі вірні

67.Основними історичними типами ( системами ) соціальної стратификаци є:1.родоплемінна;

2.кастова;

3.станова;

4. всі вірні

67.Головними критеріями соціальної стратифікації в сучасному суспільстві є:

1.дохід;

2.багатство;

3.влада;

4. всі вірні

68.Соціальна "драбина" - це мобільність:1.завжди вертикальна ("вгору-вниз");

2.завжди горизонтальна;

3.їх поєднання.

4.всі вірні

69.“Нові росіяни"-це:1.середній клас;

2.вищий клас;

3.кримінальні верстви суспільства.

4. всі вірні, чи ні

70.Соціальна нерівність - це:1.вічне зло (джерело соціальних конфліктів);

2.вічне благо (стабілізатор соціальноїструктури);

3.більше зло, ніж добро;

4. всі вірні, чи ні

71.Основні соціальні інститути - це:1.економічні (бізнес, власність, ринок тощо);2.політичні (держава та її органи, політичні партії, громадські організації ); 3.духовні (освіта, наука, церква, виховання, мораль тощо);4. всі вірні,

49.Основними учасниками соціальних процесів є:1. індивіди;

2.соціальні організації і самоорганізації;

3.соціальні рухи;4 всі вірні, чи ні.72.Для сучасних соціальних процесів характерні:1.конкуренція (суперництво);

2.кооперація (інтеграція + взаємодопомога);

3.пристосування(адаптація);

4. всі вірні

73. Сім 'я - це:

1. сукупність людей, пов'язаних спільністю життєвих умов, єдністю цінностей, відносинами організації та усвідомленням соціальної ідентичності;

2. первинна форма соціальної організації, яка виникла на основі родових зв'язків та характеризується безпосереднім типом соціальних відносин;

3. первинна форма соціальної організації , яка заснована на кровній спорідненості, шлюбі або усиновленні об'єднання людей, пов'язаних спільністю побуту, взаємними відповідальністю, піклуванням, допомогою.

74. Сім 'я нуклеарна - це:

1. сім'я, що складається з подружньої пари з дітьми ;

2. сім'я, що складається з кількох об'єднаних родинними взаєминами нуклеарних сімей, кожна з яких може бути повною або неповною і включати також родичів подруж¬жя по прямій та побічній лінії;

3. первинна форма соціальної організації, яка виникла на основі родових зв'язків та характеризується безпосереднім типом соціальних відносин.

75. Сім 'я розширена - це:

1. сім'я, що складається з подружньої пари з дітьми чи без дітей, або одного із батьків і дітей, які не перебувають у шлюбі;

2. сім'я, що складається з кількох об'єднаних родинними взаєминами нуклеарних сімей, кожна з яких може бути мовною або неповною і включати також родичів подружжя по прямій та побічній лінії;

3. первинна форма соціальної організації, яка виникла на ос¬нові родових зв'язків і характеризується безпосереднім типом соціальних відносин.

76. Сім 'я егалітарна - це:

1. тип сім'ї, для якого характерні економічна залежність жінки, чітке функціональне розподілення сфер сімейного життя, визнання беззаперечного авторитету чоловіка;

2. тип сім'ї, для якого характерні чітке функціональне розподілення сфер сімейного життя, визнання беззаперечного авторитету чоловіка без достатніх економічних підстав;

3. тип сім'ї, для якого характерні пропорційний поділ домашніх обов'язків, спільне обговорення головних проблем та прийняття спільних рішень.

77. Сім'я являє собою:

1. соціальну верству;

2. соціальну асоціацію;

3. соціальний інститут.

78. Яка функція не притаманна сім'ї?

1. репродуктивна;

2. виховання та первинного соціального контролю;

3. ілюзорно-компенсаторна;

4. духовно-емоційна.

79. Соціологія вивчає сім'ю як:

1. соціальний інститут;

2. сферу відносин між чоловіком і жінкою;

3. малу соціальну групу;

4. соціологічну категорію.

80. Які із нижче зазначених термінів означають форму сім'ї:

1. моногамія

2. аномія;

3. асоціація;

4. девіація.

81. Сім'я, що складається із представників двох поколінь: батьків та їхніх дітей, називається:

1. полігамною сім'єю;

2. нуклеарною сім'єю;

3. розширеною сім'єю;

4. полігінійною сім'єю.

82. В нинішній європейській культурі статеве співжиття кровних родичів трактується як:

1. полігамна сім'я;

2. інцест;

3. нуклеарна сім'я;

4. полігінійна сім'я.

83. Трудова адаптація - це:

1. відносно стійкий і типовий для певної групи загальний емоційний

настрій, який формується у процесі спільної трудової діяльності колективу через спілкування між людьми;

2. соціальний процес засвоєння особистістю нової трудової ситуації, який характеризується активною взаємодією особистості й трудового середовища;

3. пристосування, звикання людини до умов професійної діяльності, засвоєння нею виробничо-технічних і соціальних норм поведінки, необхідних для виконання трудових функцій.

84. Сім'я, взаємини в якій будуються на основі взаємної поваги і де немає яскраво вираженого лідера, називається:

1. егалітарною;

2. моногамною;

3. авторитарною;

4.нуналуальною;

85. Відомо, що київський князь Володимир мав кілька дружин і наложниць. Це можна трактувати як:

1. поліандрійну сім'ю;

2. полігіній ну сім'ю;

3. полігамну сім'ю;

4. розширену сім'ю.

86. Моногамний шлюб - це шлюб між:

1. однією жінкою і кількома чоловіками;

2. одним чоловіком і кількома жінками;

3. кількома чоловіками і жінками одночасно;

4. одним чоловіком і однією жінкою.

87. Соціологія економіки розглядає людину як:

1. елемент трудових ресурсів;

2. умову виробництва;

3. суб'єкт економічних та соціальних процесів.

88. Сім'я як соціальний інститут є об’єктом вивчення:

1.макросоціології;

2. мікросоціології.

3. соціології конфлікту

4. економічої соціологі

89. Сім'я виступає в сучасному суспільстві як домінуючий агент соціалізації на:

1. всіх етапах соціалізації;

2. ранніх етапах соціалізації;

3. на етапі ре соціалізації

90.Релігія - це:

1. особлива форма суспільної свідомості; цілеспрямований процес отримання і впровадження знань, результат спеціа¬лізованої діяльності, яка має матеріальне та методичне за¬безпечення;

2. система вірувань і ритуалів, за допомогою якої група людей пояснює та реагує на те, що вважає надприродним та священним;

3. система символів, переконань, цінностей, норм, зразків поведінки, які відрізняють ту чи іншу соціальну групу від культури більшості суспільства.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Підсумковий залік з курсу соціології (тестове опитування). Контрольна. Готові відповіді на тестові питання.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok