Тірек-қимыл аппараты

$. Кеуде омыртқасына тән өсінділерді атаңыз.

processus spinosus, processus xiphoideus, processus pterygoideus.

processus articularis superior et inferior, processus pterygoideus.

processus spinosus, processus transversus.

+processus spinosus, processus transversus, processus articularis superior et inferior.

processus transversus, processus accessorisus.

***

$.Көз шарасының медиальды қабырғасы неден құрылған?

+жоғарғы жақтың маңдай өсіндісінен, көз жасы сүйегінен, торлы сүйектің көзшарасы пластинкасы және сына сүйегінің денесінен,

сына сүйегінің денесінен, сына сүйегінің кіші қанатынан,

жоғарғы жақтың маңдай өсіндісінен, торлы сүйектің көз шарасы пластинкасынан, маңдай сүйегінің көз шарасы бөлімінен,

бет сүйегінен, жоғарғы жақтан, көз жасы сүйегінен,

торлы сүйектің көз шарасы пластинкасынан, сына сүйегінің үлкен қанатының көз шарасы бетінен.

***

$.Торлы сүйектің бөлімдерін атаңыз?

pars nasalis, pars orbitale, lamina perpendicularis,

corpus, lamina orbitalis,

+lamina perpendicularis, lamina cribrosa, labyrinthi еthmoidalis,

cellulae ethmoidales, lamina orbitalis,

concha nasalis superior et inferior, lamina perpendicularis.

***

$. Самай сүйектің пирамидасының алдыңғы беткейінің құрылымы.

eminentia crucifоrmis, tegmen tympani, canalis pterygoideus,

+impressio trigemini, sulcus n.petrosi majoris, hiatus canalis n.petrosi majores, sulcus n.petrosi minores, hiatus canalis n.petrosi minores, eminentia arсuata, tegmen tympani.

tegmen tympani foramen caroticum infernum, fossa jugularis,

impressio trigemini, foramen caroticum externum, sulcus sinus petrosi inferioris,

hiatus canalis n-petrosi minores, foramen stylomostoideum.

***

$. Шүйде сүйегінің қабыршақты бөлігінің (ішкі беті) түзелген.

eminentia arcuata, sulcus sinus sigmoidei, canalis condylaris,

+eminentia cruciformis, protuberantia occipitalis interna, crista occipitalis interna, sulcus sagittalis superioris, sulcus sinus tranaversi,

foramen magnum, canalis condylaris, eminentia cruciformis,

condylus occipitalis, canalis hypoglossi, protuberantia occipitalis interna,

eminentia cruciformis, sulcus sinus transversus, tuberculum pharyngeum.

***

$. Синдесмоздар түрлері.

+сүйек аралық жарғақ, тігіс, жалғама;

тігіс, жалғама, гемиартроз, жаңғақты;

жаңғақты, амфиартроз, еңбек, тігіс;

тісті тігіс, жалғама, жартылай буын;

қабыршақты тігіс, жарғақ, жалпақ байланыс.

***

$. Құрамалы – буын дегеніміз не?

екі буын бетінен көп;

буын қуысында буын ішкілік шеміршек болады;

+бірнеше буыннан тұратын, анатомиялық ұқсас, орналасуы бөлек, бірақ қызметі бірге;

буын қуысында буынішкілік жалғама болады;

синовиальды қабығы томпайған (шығыңқы) буындар.

***

$.Буындардың буын беткі санына байланысты жіктелуі.

+қарапайым, күрделі;

карапайым, құрамалы, екібілікті, айдаршықты;

комплексті, құрамалы, күрделі, қарапайым.

күрделі, шартәрізді, құрамалы;

комплексті карапайым шығыршықты.

***

$.Қабырғаларға бекитін, мойынның терең бұлшықеттері.

+m. scalenus anterior; m. scalenus medius, m. scalenus posterior;

m. scalenus anterior; m. lonqus capitis, m. lonqus colli;

m. rectus capitis anterior et lateralis, m. colli;

m. acalenus posterior, m.rectus capitis lateralis, m.omohyoideis;

m. scalenus medius, m. rectus capitis anterior; m. lonqus capitis.

***

$.M. erector spinae қандай бөліктерге бөлінеді.

m. spinalis, m. transversospinales, mm. interspinales;

+m. iliocostalis, m. lonqissimus, m. spinalis;

m. lonqissimus, mm. multifidi, mm. intertransversarii;

m. iliocostalis, mm. interspinales; mm. rotatore;

mm. multifidi, m. lonqissimus, mm interspinales.

***

$.Үш жақтаулы тесік немен түзелген (қолтық шұңқырының артқы қабырғасы)?

+m. teres major, m subscapularis, caput lonqus m. triceps;

m. pectoralis major, m/ teres minor, m. subscapularis;

m.infraspinatus, m. subscapularis; collum chyrurqicum os humeri;

m. teres major, m. supraspinatus, m.infraspinatus;

caput lonqum m. triceps, caput lonqum m. triceps brachii.

***

$.Бас бармақтың дөңестігін түзейтін, бұлшықеттер

+abductor pollicis brevis, m. flexor pollicia brevis, m. opponens pollicis, m. adductor pollicis;

m.adductor pollicis lonqus, m. abductor pollicis brevis;

m. extensor pollicia brevis, m. flexor pollicia brevis;

m.lumbricalis, m. palmaris brevis, m. adductor pollicis;

flexor pollicis lonqus, m. opponens pollicis.

***

$.Иықты, иық буынында жазатын бұлшықеттер.

m.infraspinatus, m.teres, m.minor, m.biceps brachii, m.coracobrachialis,

+m.deltoideus (артқы бөлігі), m.triceps brachii (ұзын басы), m.latissimus dorsi, m.teres major,

m.deltoideus, m.biceps brachii , m.brachialis,

m.brachialis, m.deltoideus , m.triceps brachii

m.latissimus dorsi, m.teres major, m.brachialis

***

$.Қол басын әкететін бұлшықеттер.

+m.m.extensores carpi radialis longus et brevis, m.flexor carpi radialis (бір-уақытта жиырылғанда);

m.abductor pollicis longus, m.extensor pollicis brevis, m.flexor carpi radialis,

m.extensor digitorum, m.m.extensor carpi radialis brevis, m.m.extensor digiti minimi;

m.extensor carpi radialis, m.extensor poliicis longus (бір уақытта жиырылғанда);

m.extensor carpi radialis longus, m.adductor pollicis.

***

$.Балтырдың алдыңғы топ бұлшықеттері.

m.tibialis anterior, m.abductor pollicis longus;

m.extensor hallucis longus, m.plantaris longus;

+m.tibialis anterior, m.extensor digitorum longus, m.extensor hallucis longus;

m.flexor hallucis longus, m.tibialis anterior;

m.extensor digitorum longus, m.peroneus longus.

***

$.Аяқ басын сирақ-аяқ басы буынында қандай бұлшықеттер бүгеді (түсіреді).

m.triceps surae, m.plantaris, m.tibialis posterior, m.peroneus brevis, m.popliteus;

+m.triceps surae, m.flexor digitorum longus, m.tibialis posterior, m.flexor hallucis longus;

soleus, m.extensor digitorum longus, m.extensor digitorum brevis, m. tibialis anterior, m.plantaris longus;

m.soleus, m.semimembranosus, m. tibialis posterior , m.peroneus longus;

m.gastrocnemius, m.popliteus, , m.tibialis posterior.

***

$.Шайнау бұлшықеттерін атаңыз.

mm.pterygoideus lateralis et medialis, m.buccinator;

m.masseter, m.temporalis, m.mentalis;

+mm.pterygoideus lateralis et medialis, m.massater, m.temporalis;

m.masseter, m.digastricus, m.mylohyoideus;

m.pterygoideus superior, m.frontalis, m.buccalis.

***

$.Шап өзегінің алдыңғы қабырғасы немен түзелген?

m.tranaversus abdominis апоневрозынан;

m.obliquus internus апоневрозынан;

+m.obliquus externus aldominis апоневрозынан;

m.rectus abdominis апоневрозынан;

m.pyramidalis апоневрозынан;

***

$. Ортан жіліктің проксимальды ұшындағы құрылымдар.

жоғарғы ұшы, мойны, үлкен және кіші ұршығы;

басы, ойығы, үлкен және кіші ұршығы;

басы, мойны, ойығы, үлкен ұршығы, ұршықаралық қыры және ұршық ойығы;

+басы, ойығы, үлкен және кіші ұршығы, ұршықаралық сызық пен қыры;

жоғарғы ұшы, кіші ұршық, ұршықаралық сызық, ұршық ойығы.

***

$. Балтыр сүйектері.

os tibia; os fibula, os naviculare, os cuboideum;

patella, os fibula, os cuboideum;

+os tibia, os fibula;

patella, os tibia, os ulna, os talus;

os tibia, os fibula, patell

***

$.Бет сүйектеріне не жатады.

таңдай, мұрын, сына тәрізді, таңдай сүйектері;

бет сүйегі, маңдай, жоғарғы және төменгі жақ сүйектері;

+маңдай, мұрын, көз жасы сүйегі, торлы, бет сүйегі, жоғарғы және төменгі жақ сүйегі, таңдай, төменгі мұрын қалқаны, өре сүйегі;

жоғарғы және төменгі жақ сүйегі, маңдай сүйегі.

жоғарғы және төменгі жақ сүйегі, маңдай сүйегі.

***

$.Сүйек қандай тіндер түріне жатады:

эпителиалды;

мезенхималды;

+дәнекер тканьді;

бұлшықетті;

нервтік.

***

$. Байланыс түрлері.

үзілісті, өтпелі, қозғалысты;

+үзіліссіз, үзілісті, өтпелі;

симфиздер, өтпелі, үзіліссіз;

үзілісті, үзіліссіз, бұлшықетті;

үзілісті, қозғалыссыз, симфиз.

***

$.Жазық бұлшықеттердің даму көздері.

дорзальды миотомнан;

вентральды миотомнан;

миотомның медиальды пластинкасынан;

+спланхнотомның (мезодерма) медиальды пластинкасының мезенхимасынан;

эктодермадан.

***

$ Білезіктің проксимальды қатарының сүйектерін атаңыз.

Ладья тәрізді, трапеция тәрізді, бас тәрізді;

жарты ай тәрізді, ілмек тәрізді, трапеция сүйегі;

+ладья тәрізді, жарты ай тәрізді, үш қырлы, бұршақ тәрізді;

үш қырлы, бас тәрізді, трапеция сүйегі;

бұршақ тәрізді, трапеция тәрізді, трапеция сүйнгі.

***

$ Тілерсектің проксимальды қатарының сүйектерін атаңыз.

Асық сүйек, ладья тәрізді;

өкше, текше тәрізді;

+асық сүйек, өкше сүйегі;

асық сүйек, сына тәрізді;

өкше сүйек, сына тәрізді.

***

$ Бас сүйек күмбезінің (қақпақ) жұп сүйегін атаңыз.

маңдай;

шүйде;

+төбе;

сына тәрізді;

жоғарғы жақ сүйек.

***

$ Ортаңғы бас сүйек шұқыршағы түзіледі.

+сына тәрізді сүйектің денесі мен үлкен қанаты, самай сүйек пирамидасының алдыңғы

бетімен;

самай сүйектің қабыршақты бөлігі, түрік ершігі, маңдай сүйегі;

самай сүйек пирамидасының артқы беті, түрік ершігі;

шүйде сүйек еңесі, түрік ершігі

сына тәрізді сүйек денесі, маңдай сүйегінің көздік бөлігі.

***

$. Ортан жіліктің дистальды ұшының құрамы:

epicondylus medialis et lateralis, linea pecfinea, fossa intercondylaris;

+condylus medialis et lateralis, epicondylus medialis, epicondylus lateralis,fossa intercondylaris, facies patellaris;

condylus medialis et lateralis, fossa intercondylarus;

trochanter major et minor, crista inter condularis;

condylus medialis et lateralis, linea intercondylaris, epicondylus lateralis

***

$. Тоқпан жіліктің жоғарғы ұшының құрылымы.

caput humeri, tuberositas deltoidea, collum cirurgicum, collum anatomicum

+caput humeri, collum anatomicum, tuberculum majus et minus, crista

tuberculi majoris et minoris, sulcus intertubercularis;

caput humeri, collum cirurgicum, tuberositas deltoidea, tuberculum majus

caput humeri, tuberositas deltoidea, collum cirurgicum, tuberculum minus

tuberculum majus et minus, collum anatomicum, crista tuberculi minoris

***

$. Сынатәрізді сүйектің үлкен қанатындағы жұп тесіктерді атаңыз.

foramen caroticum, foramen spinosum

foramen infraorbitale, foramen ovale

+foramen rotundum, foramen ovale, foramen spinosum

foramen ovale, foramen palatinum majus

foramen jugulare, foramen spinosum

***

$. Көз шарасы мұрын қуысымен қандай тесік, өзек, саңылау арқылы байланысады.

алдыңғы торлы тесік, төменгі көзшарасы саңылауы;

алдыңғы және артқы торлы тесік, жоғарғы көз саңылауы;

доңгелек тесік, төменгі көз саңылауы;

+мұрын-көз жасы өзегі, алдыңғы және артқы торлы тесік;

мұрын- көз жасы өзегі, жоғарғы көз саңылауы.

***

$. Буынның негізгі элементтері.

буын жалғамалары, буын қуысы, буын сұйықтығы, дән тәрізді сүйек;

буын менискілері, жалғамалар, буын сұйықтығы, буын қуысы;

+буын беті, буын қапшығы, буын қуысы;

буын қуысы, синовиальды қалта, буын жалғамалары;

сіңір, жалғама, қапшығы, буын, менискілер.

***

$. Күрделі буын дегеніміз не?

+екіден көп буын беттерінен түзілген буын;

бір буын бетінен және буын ерінінен түзілген буын;

бірнеше буын бетінен түзілген буын;

екі буын бетінен және буын ішілік жалғамалардан түзілген буын;

буын дискілерінен түзілген буын.

***

$.Білек сүйектері денелерінің бір-бірімен байланысуы.

синостоз;

+синдесмоз;

синхондроз;

синостоз, синхондроз;

диартроз.

***

$.Иық буынының пішіні.

жалпақ;

+шар тәрізді

ершік тәрізді;

эллипс тәрізді;

буын бүртікті.

***

$. Сан өзегінің қандай қабырғалары болады?

сыртқы, ішкі, жоғарғы;

алдыңғы, артқы, медиальды;

+латеральды, артқы, алдыңғы;

алдыңғы, артқы, жоғарғы, төменгі;

медиальды, латеральды, жоғарғы, төменгі.

***

$. Шап өзегінің қандай қабырғалары болады?

медиальды, латеральды және жоғарғы;

оң, сол және төменгі;

+алдыңғы, артқы, жоғарғы және төменгі;

сыртқы, жоғарғы және артқы;

алдыңғы, сыртқы және ішкі.

***

$. Шайнау бұлшықеттерін атаңыз.

шайнау, ауыз және көздің шеңберлі бұлшықеттері;

+шайнау, самай, медиальды және латеральды қанат тәрізді бұлшқеттер;

самай, маңдай және шүйде;

медиальды және латеральды қанат тәрізді бұлшықет, көз және ауыздың шеңберлі бұлшықеттері;

самай, көз жасы және ауыздың шеңберлі бұлшықеті.

***

$. Мойынның беткей бұлшықеттерін атаңыз.

m.sternoclеidomastoideus, m.omohyoіdeus;

+m.platysmа, m.sternoclеidomastoideus

m.platysma, m.digastricus

m.trapezius, m.scalenus anterior

m.scalenus medius, m.scalenus paserior.

***

$. Жамбастың алдыңғы топ бұлшықеттерін атаңыз?

+m.iliopsoas, m.psoas minor;

m.pectineus, m.obturatorios internus;

m.iliacus, m.guadriceps;

m.piriformis, m.guadriceps;

m.tensos fascia latae, m.pectineus.

***

$. Иықтың артқы топ бұлшықеттерін атаңыз.

m.coracobrachialis, m.triceps brachii;

+m.triceps brachii, m.anconeus;

m.brachialis, m.deltoideus;

m.brachioradialis, m.anconeus;

m.pronator teres, m.anconeus.

***

$. Іштің алдыңғы топ бұлшықеттерін атаңыз.

m.transversus abdominis, m.intercostalis externus;

m.recttus abdominis, m.intercostalis internus;

+m.recttus abdominis, m.pyramidalis;

m.obligus internus abdominis, m.pyramidalis, m.subcostales;

m.transversus abdominis, m.intercostalis internus.

***

$. Қол басын қандай бұлшықеттер бүгеді.

m.brachioradialis, m.pronator guadratus, m.flexor digitorum profundus;

m.palmaris carpi radialis, m.flexor carpi ulnaris;

+m.flexor carpi radialis, m.flexor carpi ulnaris, m.palmaris longus,

m.flexor digitorum superficialis et profundus, m.flexor pollicis longus

m.pronator teres, m.flexor carpi radialis, m.anconeus, m.pronator gudratus;

m.flexor digitorum superficialis, m.brachioradialis, m.palmaris longus.

***

$. Тізенің жартылай бүгілу жағдайында балтырды қандай бұлшықет сыртқа айналдырады?

үлкен бөксе;

төрт басты;

+ m.biceps femoris, m.gastrocnemius (латеральды басы);

ішкі жапқыш;

жартылай сіңірлі.

***

$. Ортан жіліктің проксимальды ұшының құрылымы.

жоғарғы шеті, мойны, үлкен және кіші ұршық;

басы, ойығы, үлкен және кіші ұршық;

басы, мойны, ойығы, үлкен ұршық, ұршық аралық қырқасы және ұршықтық ойығы;

+басы, ойығы, мойны, үлкен және кіші ұршық, ұршық аралық сызық және қырқа;

жоғарғы шеті, кіші ұршық, ұршық аралық сызық, ұршықтық ойық;

***

$. Жамбас сүйегінің бөлімдері:

қасаға, жамбас, мықын, сегізкөз;

+мықын, шонданай, қасаға;

шонданай, жамбас, сегізкөз;

шонданай, қасаға, сегізкөз;

сегізкөз, қасаға, құйымшақ;

***

$. Бас сүйегінің бүйір бетінің топографиялық аймақтары.

көз шарасы, самай және самай асты шұңқыры;

көз шарасы, мұрын қуысы, қанат-таңдай шұңқыры;//

+самай, самай асты, қанатты таңдай шұңқырлары;

көз шарасы, мұрын қуысы;

самай, бастың алдыңғы және самай асты шұңқырлары;

***

$. Сүйектің даму көзі.

+мезодерманың мезенхимасы;

спланхнотомның медиальды жапырақшасының мезенхимасы;

спланхнотомның латеральды жапырақшасының мезенхимасы;

энтодерма;

эктодерма;

***

$. Синдесмоздар:

+ жіктер, жарғақ, жалғамалар;

жіктер, жарғақ, шеміршектер;

уақытша шеміршектер, жіктер, тұрақты шеміршектер;

жалғамалар, жарғақ, тұрақты шеміршектер;

жіктер, жарғақтар, сүйектер;

***

$. Бас сүйегінің бет бөліміне жатады:

маңдай, мұрын, сына тәрізді, таңдай;

бет, маңдай, жоғарғы және төменгі жақ сүйек;

+маңдай, мұрын, көз жасы, торлы, бет, жоғарғы және төменгі жақ сүйек, таңдай, төменгі мұрын қалқаны, өре сүйек;

жоғарғы және төменгі жақ сүйек, маңдай сүйегі;

жоғарғы және төменгі жақ сүйек, маңдай сүйегі;

***

$. Байланысудың пайда болу уақыты.

+ұрықтық дамудың 3-ші аптасында, мезодерманың мезенхимасынан;

ұрықтық дамудың 3-ші аптасында, мезодерманың латеральды жапырақшасынан;

ұрықтық дамудың 3-4 аптасында, склеротом мен дерматомнан;

спланхнотомның латеральды жапырақшасынан;

склеротом мен мезодерманың мезенхимасынан;

***

$. Ымдау бұлшықеттерінің даму көзі.

бас миотомдарынан;

+мандибулярлы доғаның жоғарғы жақ өсіндісінен;

маңдай бұдырының ортаңғы және бүйір мұрын өсіндісінен;

1 желбезек доғасының төменгі жақ өсіндісінен;

1 және 2 желбезек доғасынан;

***

$. Балтырдың алдыңғы топ бұлшықеттері:

+m. tibialis anterior, m.extensor digitorum longus, m. extensor hallicus longus;

m. tibialis anterior, m. peroneus longus et breves;

m. extensor hallicus longus, m. peroneus longus et breves;

m. tibialis anterior, m. soleus, m. vastus medialis,;

m. tibialis anterior, m. peroneus longus;

***

$. Балтырдың артқы топ бұлшықеттері:

m. soleus, m.tibialis posterior, m. peroneus breves;

m.gastrocnemius, m.plantaris breves, m. soleus;

+m. triceps surae, m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus et breves, m. plantaris longus;

m. gastrocnemius, m. soleus, m. plantaris brevis;

m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus, m. plantaris brevis;

***

$. Жоғарғы жақтың қандай өсінділері бар?

самай, төбе, альвеолярлы, маңдай;

көз шарасы, самай, мұрын, бет;

+ маңдай, альвеолярлы, таңдай, бет;

жоғарғы, төменгі, медиальды, латеральды;

маңдай, тіс, бұлшықетті.

***

$.Жоғарғы мұрын жолының қандай байланыстары болады?

торлы сүйектің алдыңғы ұяшығы, мұрын-көз жасы өзегімен;

маңдай қойнауы, торлы сүйектің артқы ұяшығы, мұрын –көз жасы өзегімен;

+ сына қойнауы, мұрын қуысымен сына-таңдай тесігі арқылы, торлы сүйектің артқы ұяшығымен;

жоғарғы жақ қойнауымен, ауыз қуысымен;

маңдай қойнауымен, торлы сүйектің ортаңғы ұяшығымен.

***

$. Кіші жіліншектің проксимальды ұшының құрылымы.

+condylis medialis et lateralis, facies articularis superior, eminentia intercondylaris, tuberculum intercondylare mediale et laterale, arae intercondylaris anterior et posterior, tuberositae tibia, facies articularis fibularis;

epicondylus lateralis, tuberositas patellaris, incisura fibularis;

condylis medialis, condylis lateralis, facies articularis superior;

facies articularis inferior, tuberculum intercondylaris superior;

condylis superior, tuberositas tibia, eminentia intercondylaris.

***$.Торлы сүйектің бөліктері.

pars nasalis, pars orbitalis, lamina perpеndicularis;

corpus, lamina orbitalis;+ lamina perpеndicularis; lamina cribrosa, labirinthi ethmoidales;

cellulae ethmoidales, lamina orbitalis;

concha nasalis superior et inferior perpendicularis.

***$. Төменгі жақтың бұлшықет бекитін құрылымы.

tuberositas masseterica, tuberositas pterygoidea, juga alveolaris; fovea pterygoidea, linea mylohyoidea, processus pterygoideus;+ tuberositas pterygoidea, tuberositas masseterica, fovea pterygoidea, linea obliqua, linea mylohyoidea, fossa digastrica; tuberositas pterygoides, linea mylohyoidea, angulus mandibulae; tuberositas masseterica, processus coronoideus, juga alveolaris***

$.Сегізкөздің алдыңғы бетінің құрылымы.

linea transversa, tuberositas sacralis, cristae saсralis medialis; foramina sacralia pelvina, facies articularis, crista sacralis;+ linea transversa, foramina sacralia pelvina; linea transversa, facies articularis; foramina sacralia pelvina, crista sacralis median***

$.Алдыңғы бас шұңқыры немен түзелген?

маңдай сүйегінің көздік бетімен, сына сүйегінің денесінен;+ маңдай сүйегінің көздік бетімен, торлы сүйектің торлы табақшасынан, сына сүйегінің кіші қанатымен; сына сүйегінің үлкен қанатымен, маңдай сүйегінің көзшарасы бөлігінен; қарақұстың негізгі бөлігінен, торлы сүйектің торлы табақшасымен; маңдай сүйегінің денесімен, самай сүйегінің пирамидасымен.***$. Шүйде сүйегінің бөліктері.

+pars basilaris, partes lateralis, squama occipitalis;

partes lateralis, corpus, pars petrosa, pars squamosa;

pars basilaris, processus pterygoidea, pars occipitalis;

pars tympanica, pars petrosa, partes lateralis;

squama occipitalis, corpus, pars tympanic.

***

$. Бет қаңқасынң жұп сүйектерін атаңыз.

жоғарғы жақ, төменгі жақ, төменгі мұрын қалқаны;

+ жоғарғы жақ, бет, көз жасы, төменгі мұрын қалқаны, мұрын сүйегі, таңдай сүйегі;

сына сүйегінің денесі, төбе, шүйде сүйектері;

самай, төбе, көз жасы, төменгі жақ;

бет сүйегі, жоғарғы жақ, шүйде сүйегі.

***

$. Көкірек омыртқасына тән өсінділерді атаныз.

+processus spinosus, processus transversus, processus articularis superior et inferior;

processus transversus, processus sternalis, processus spinosus;

processus spinosus, processus accessorius, processus pterygoideus;

processus articularis, processus costalis, processus spinosus,

processus transversus, processus xiphoideus, processus spinosus.

***

$. Кәрі жіліктің проксимальды ұшының құрылымы.

+olecranon, processus coronoideus, incisura trochlearis, incisura radialis, tuberositas ulnae;

processus coronoideus, caput ulnae, incisura trochlearis;

olecranon, processus styloideus, tuberositas ulnae;

tuberositas ulnae, collum ulna, processus coronoideus,

incisura trochlearis, corpus ulna, incisura radialis.

***

1Буындар жалғамасының қандай түрiн ажыратады

Синдесмоз

Синхондроз

Синостоз

Симфиз

+Диартроз

***

2) Қандай түзiлiм буынның мiндеттi элементi болып табылады

+Буын куысы

Байлам

Буын ернi

Буын менискiсi

Синовиалдi калта

***

3) Қандай түзiлiм буынның косымша элементi болып табылады

Синовиалдi сұйықтық

+Буын дискiсi

Буын шемiршегi

Буын капсуласы

Буын қуысы

***

4) Буында фронталдi ось бойымен қандай қозғалыс iске асырылады

Әкелу, әкету

Супинация, пронация

+Бугу, жазу

Шеңберлi козгалыс

Сырғанап козғалу

***

5) Буында сагиталдi ось бойымен қандай қозғалыс iске асырылады

Айнала қозғалу

Бугу, жазу

Супинация, пронация

+Әкелу, әкету

Буын беттерiнiң бiр-бiрiнен алыстату

***

6) Буында вертикалдi ось бойымен қандай қозғалыс iске асырылады

Бугу, жазу

Әкелу, әкету

Шеңберлi козгалыс

Сырғанап қозгалу

+Айнала қозғалу

***

7) Буында барлық ось бойымен қандай қозғалыс iске асырылады

+Шеңберлi қозғалыс

Айнала қозғалу

Бугу, жазу

Әкелу, әкету

Сырғанап қозғалу

***

8) Қандай буындар карапайым буындарга жатады

Буын қлтасында буын дискiсi болуы

+Екi буындық беткейден тұрады

Үш немесе одан көп буындық беткейден тұрады

Бiрнеше үйлесімді, бiр-бiрiнен шектелген буындар

буын калтасынын iшiнде буын менискісінің болуы

***

9) Қандай буындар күрделi буындарга жатады

Бiрнеше үйлесімді, бiр-бiрiнен шектелген буындар

Буын қалтасында буын менискiсi болуы

+Үш немесе одан көп буындық беткейден тұрады

Екi буындық беткейден тұрады

Буын қалтасында буын дискiсi болуы

***

10) Қандай буындар комплекстi буындарга жатады

Үш немесе одан көп буындық беткейден тұрады

Екi буындық беткейден тұрады

Бiрнеше үйлесімді, бiр-бiрiнен шектелген буындар

+Буын калтасында буын дискiсi, менискiсi болуы

Буын iшiлiк байламдардың болуы

***

11) Қандай буындар үйлесімді буындарга жатады

Буын куысынын екi кабатка болiнуi

Үш немесе одан көп буындық беткейден тұрады

Екi буындық беткейден тұрады

Капсула сыртылык байлам болуы

+анатомиялык бiр-бiрiнен шектелген буындар

***

12) Жалпақ буын, қандай буынның бiр түрі болып табылады

+Шартәрізді

Эллипстәрізді

Ершiктәрізді

Шығыршық буын//

Цилиндртәрiздi

***

13) Шығыршық тәрізді буын, қандай буынның бiр түрі болып табылады

+Цилиндртәрізді

Шартәрізді

Шығыршықтәрізді

Ершiктәрізді

Эллипстәрізді

***

14) Бiр ось бойымен қозғалатын буындар

Цилиндртәрізді

Шартәрізді

Эллипстәрізді

Ершiктәрізді

+Шығыршықтәрізді

***

15) Екi ось бойымен қозғалатын буындар

Цилиндртәрізді

Шартәрізді

Эллипстәрізді

Шығыршықтәрізді

+Ершiктәрізді

***

16) Көп ості буындар жатады

Шығыршық буын

Ершін тәрізді буын

Цилиндр тәрізді, буын

Элипсті буын

+Жалпақ буын

***

17) Буының қызметі қандай

+тулғаның кеңістікте қозғалуын қамтамасыз етеді

Қан түзі қызметін атқарады

Зат алмасуға қатысады

Қорғаныштың қызмет атқарады

Тірек қызметін атқарады

***

18)Буын дамуының белсенді кезеңі қай жаста

5-6 жасқа дейін

+2-3 жасқа дейін

9 жасқа дейін

12 жасқа дейін

14 жасқа дейін

***

19) Буын қозғалысының серпімділігі қай жаста жоғарылайды

3-тен 4жасқа дейін

4-тен 5 жасқа дейін

+3-тен 8 жасқа дейін

5-тен 7 жасқа дейін

7-ден 8 жасқа дейін

***

20) Қай жаста буын дамуы тоқтайды

9-10 жас

9-12 жас

12-14 жас

+13- 16 жас

16-18 жас

***

21 Буынның негізгі элементтері.

буын жалғамалары, буын қуысы, буын сұйықтығы, дән тәрізді сүйек;

буын менискілері, жалғамалар, буын сұйықтығы, буын қуысы;

+буын беті, буын қапшығы, буын қуысы;

буын қуысы, синовиальды қалта, буын жалғамалары;

сіңір, жалғама, қапшығы, буын, менискілер.

***

22 Күрделі буын дегеніміз не?

+екіден көп буын беттерінен түзілген буын;

бір буын бетінен және буын ерінінен түзілген буын;

бірнеше буын бетінен түзілген буын;

екі буын бетінен және буын ішілік жалғамалардан түзілген буын;

буын дискілерінен түзілген буын.

***

23 Байланысудың пайда болу уақыты.

+ұрықтық дамудың 3-ші аптасында, мезодерманың мезенхимасынан;

ұрықтық дамудың 3-ші аптасында, мезодерманың латеральды жапырақшасынан;

ұрықтық дамудың 3-4 аптасында, склеротом мен дерматомнан;

спланхнотомның латеральды жапырақшасынан;

склеротом мен мезодерманың мезенхимасынан;

***

24 Синдесмоздар түрлері.

+сүйек аралық жарғақ, тігіс, жалғама;

тігіс, жалғама, гемиартроз, жаңғақты;

жаңғақты, амфиартроз, еңбек, тігіс;

тісті тігіс, жалғама, жартылай буын;

қабыршақты тігіс, жарғақ, жалпақ байланыс.

***

25.Буындардың буын беткі санына байланысты жіктелуі.

+қарапайым, күрделі;

карапайым, құрамалы, екібілікті, айдаршықты;

комплексті, құрамалы, күрделі, қарапайым.

күрделі, шартәрізді, құрамалы;

комплексті карапайым шығыршықты.

***

$.Буынның буын беті саны бойынша жіктелуі.

+қарапайым, күрделі; қарапайым, құрамалы, екіості, бүртікті;

комплексті, құрамалы, күрделі, қарапайым; күрделі, шар тәрізді, комплексті; комплексті, қарапайым, бүртікті, шығыршықты.

***$.Лисфранк буыны.

бұл тілерсек-өкше-текше және асық-қайық буындары;

табан сүйектері аралық буындар;

+ тілерсек-табан сүйектері буындары;

табан-бақай буындары;

тілерсек-бақай буындары.

***

$. Самай-төменгі жақ буынының пішіні.

+ Бүртікті;

шар тәрізді;

цилиндр тәрізді;

эллипс тәрізді;

Сақиналы.

***

$.Сүйектер байланысының түрлері.

+үзіліссіз, үзілісті, симфиз (өтпелі);

үзіліссіз, үзілісті, бұлшықетті ткандер арқылы;

жартылай үзілісті, үзілісті, сыналы;

үзілісті, үзіліссіз, шеміршек арқылы;

жартылай үзіліссіз, бұлшықетті ткандер арқылы.

***

$.Шайнау бұлшықеттерін атаңыз.

m.pterygoideus lateralis, m.pterygoideus medialis;

m.masseter, m.temporalis, m.pterygoideus lateralis, m.pterygoideus posterior;

+ m.masseter, m.temporalis, m.pterygoideus lateralis et medialis;

m.digactricus, m.mylohyoideus, m.geniohyoideus;

m.pterygoideus superior et inferior, m.frontalis, m.digastricus.

***

$.Көкеттің бөліктерін атаңыз.

pars abdominalis, pars costalis, pars lumbalis;

pars sternocostalis, pars sternalis, pars costalis;

+ pars lumbalis, pars costalis, pars sternalis;

pars lumbalis, pars centralis, pars lateralis;

pars costalis, pars dorsalis, pars ventralis.

***

$.Сан өзегінің сыртқы сақинасы немен түзелген?

femoralis, v.vemoralis, lig.inguinale, arcus ilipectineus;

+ lig.inguinale, lig.pectineale, lig.lacunare, v.femoralis;

lig.pectineale, cornu inferius;

iliaca externa, lig.lacunare, cornu inferior, margo faloiformis;

m.iliopsoas, femoralis, lig.lacunare, lig. pyramidalis.

***

$.Білектің алдыңғы топ терең бұлшықеттері.

m.brachioradialis, m.supinator, m.pronator quadratus, m.flexor digitorum profundus;

m.flexor pollicis longus, n.flexor pollicis brevis, m.pronator quadratus;

+ m.flexor pollicis longus, n.flexor digitorum profundus, m.pronator quadratus;

m. flexor diqitorum profundus, m.pronator teres, m.brachioradialis;

m.flexor pollicis longus, m.flexor pollicis brevis, m.flexor carpi ulnaris.

***

$.Санның алдыңғы топ бұлшықеттері.

m.sartorius, m.gracilis, m. quadriceps femoris;

m. quadriceps femoris, m.pectineus, m. iliopsoas;

+ m. quadriceps femoris, m. sartorius;

m. quadriceps femoris, m. iliopsoas, m. biseps femoris;

m. sartorius, m. semitendinosus, m. semimembranosus.

***

$. Ұршық буынында санды қандай бұлшықеттер бүгеді?

m. quadriceps femoris, m.gracilis, m. sartorius, m. iliopsoas;

+ m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fascia latae, m. sartorius, m. pectineus;

m. quadratus femoris, m. obturatorius externus, m. qracilis, m. sartorius, m. rectus femoris;

m. gluteus maximus, m. iliopsoas, m. vastus medialis et lateralis;

m. gracilis, m. sartorius, m. semimembranosus.

***

$.Сан өзегінің латеральды қабырғасын немен түзелген?

lig. inguinale;

lig. lacunare;

+ сан венасы;

сан артериясы;

сан нерві.

***

$. Шынтақ буынында білекті қандай бұлшықеттер бүгеді?

+ m.biceps brachii, m.brachialis;

m.triceps brachii, m.flexor carpi radialis, m.coracobrachialis;

m.biceps brachii, m.anconeus, m.supinator;

m.flexor digitorum superficialis et profundus;

m.pronator quadratus, m.flexor carpi radialis.

***

$. Қол басын қандай бұлшықеттер әкеледі?

+m.flexor carpi ulnaris, m.extensor carpii ulnaris;

m.palmaris longus, m.flexor digitorum profundus et superficialis;

m.extensor carpi ulnaris;

m.brachioradialis, m.flexor carpi ulnaris;

m.flexor carpi ulnaris, m.pronator teres.

***

$. Балтырдың алдыңғы топ бұлшықеттері.

+ m.tibialis anterior, m.extensor digitorum longus, m.extensor hallucis longus;

m.tibialis anterior, m.adductor pollicis longus;

m.extensor hallucis longus, m.gastrocnemius, m.tibialis posterior;

m.peroneus longus, m.popliteus;

m.extensor digitorum longus, m.soleus.

***

$. Беттің бүйір топографиялық аймақтары.

көз шарасы, самай және самай астылық;

көз шарасы, мұрын қуысы, қанат-таңдай шұңқыры;

+ самай, самай-астылық, қанат-таңдай шұңқыры;

көз шарасы, мұрын қуысы;

самай, алдыңғы бас, самай астылық шұңқыры.

***

$. Жамбас сүйектері қандай сүйектерден тұрады?

ramus ossis ischii, tuber ischii;

+ os ilium, os pubis, os ischii;

os pubis, os femur, os sacrum;

os ishii, os sacrum;

os ilium, os femur, os sacrum

***

$. Шат сүйегіндегі түзілістер.

ramus superior et lateralis;

+ денесі, жоғарғы және төменгі тармақтары, шат-мықын төмпегі, қасаға беті, шат төмпегі мен қыраты, жапқыштық жүлге;

денесі және бір тармағы;

жоғарғы және төменгі тармағы;

сегізкөз беті, ұршық ойығы;

***

$. Көз шарасының латеральды қабырғасы түзіледі.

жоғарғы жақтың көз бетімен және сына сүйегіің үлкен қанатынан;

маңдай сүйегінің көз бетінен және сына сүйегінің үлкен қанатынан;

+ бет сүйегінің көз бетінен, сына сүйегінің үлке қанатынан, маңдай сүйегінің бет өсіндісінен;

самай және тор сүйегінің көз бетінен;

бет сүйегінің көз бетінен және сына сүйегінің кіші қанатынан;

***

$. Артқы бас сүйегі шұңқыры түзіледі.

сына сүйегінің денесінің артқы бөлігінен, шүйде сүйегінен;

шүйде, төбе және самай сүйегінен;

+ шүйде сүйегінен, пирамиданың артқы бетінен, самай сүйегінің емізікше өсіндісінің ішкі бетінен;

шүйде сүйегінен, тор сүйегінің артқы бөлігінен;

шүйде сүйегінен, самай және маңдай сүйегінен.

***

$. Самай сүйегінің бөліктері.

corpus, pars squamosa, pars mastoidea;

+ pars squamosa, pars tympanica, pars petrosa;

pars mastoidea, pars tympanica;

pars mastoidea, pars jugularis;

pars mastoidea, pars jugularis.

***

$. Буындарда фронтальды біліктің бойында болатын қозғалыстар.

+бүгу, жазу;

әкету, әкелу;

вертикальды білікте айнала қозғалу;

бүгу, әкету;

жазу, әкелу.

***

$. Екі ості буын.

+ эллипс тәрізді, ер тәрізді, буын бүртікті;

ер тәрізді, цилиндірлі;

эллипсті, блок тәрізді;

буын бүртікті, тостаған тәрізді;

цилиндірлі, блок тәрізді.

***

$. Синхондроздың жіктелуі.

тұрақты;

+ уақытша және тұрақты;

уақытша;

уақытша-талшықты синхондроз, тұрақты-гиалинді;

уақытша-гиалинді синхондроз, тұрақты-талшықты.

***

$. Сирақтың алдыңғы топ бұлшықеттері.

m.peroneus longus et brevis;

m.gastrocnemius, m.soleus;

+ m.tibialis anterior, m.extensor digitorum longus, m.extensor hallucis longus;

m.tibialis anterior, m.peroneus longus;

m.guadriceps femoris.

***

$. Алақанды жазатын бұлшықеттер.

m.extensor digitorum, m.supinator, m.abductor pollicis longus, m.pronator teres, m.palmaris longus;

+ mm.extensores carpi radialis longus et brevis, m.extensor carpi ulnaris, m.extensor digitorum, m.extensor pollicis longus et brevis, m.extensor digiti minimi;

m.pronator teres, m.palmaris brevis, m.extensor digitorum;

m.extensor carpi radialis longus, m.brachioradialis;

m.extensor carpi ulnaris, m.extensor digiti minimi.

***

$. Іштің артқы қабырғасының бұлшықеттері.

m.psoas major, m.psoas minor;

+ m.quadratus lumborum;

m.transversus abdominis, m.iliacus;

m.latissimus dorsi, m.longissimus;

m.transversospinalis.

***

$. Иықтың алдыңғы топ бұлшықеттері.

m.triceps brachii, m.brachialis;

m.anconeus; m.brachialis;

m.triceps brachii, m.pronator teres;

+ m.coracobrachialis, m.biceps brachii, m.brachialis;

m.pronator teres, m.quadratus.

***

$. Сан өзегінің артқы қабырғасы түзіледі.

сан венасынан;

+ санның жалпақ фасциясының терең жапырақшасынан;

fascia poplitea;

сан артериясынан;

сан нервісінен.

***

$. Қолтық асты қуысының алдыңғы қыбарғасындағы үшбұрыштар.

trigonum pectorale, trigonum deltoideopectorale;

+ trigonum clavipectorale, trigonum pectorale et subpectorale;

trigonum suprapectorale, trigonum subpectorale;

trigonum pectorale, trigonum infrapectorale;

trigonum clavipectorale, trigonum suprapectorale.

***

$. Сирақтың қаптал тобының бұлшықеттері.

m.tibialis, m.peroneus, m.popliteus;

m.triceps surae, m.plantaris, m.pectineus;

+ m.peroneus longus, m.peroneus brevis;

m.tibialis medialis, m.tibialis lateralis;

m.peroneus lateralis, m.peroneus medialis

***

$. Үлкен саусақтың дөңесіндегі бұлшықеттер.

m.flexor digitorum longus, m.flexor digiti minimi;

m.extensor pollicis longus;

+ m.abductor pollicis brevis, m.opponenes pollicis, m.flexor pollicis brevis, m.adductor pollicis;

m.opponens digiti minimi;

m.flexor digitorum.

***

$. Иықтың артқы топ бұлшықеттері.

m.pronator teres, m.palmaris longus;

+ m.triceps brachii, m.anconeus;

m.flexor digitorum superficialis;

m.flexor pollicis longus;

m.pronator quadratus.

***

$. Біздің ағзамызды қандай тканьдер түрлері құрайды.

бұлшықетті, сүйекті, нерв, эпителиальды;

эпителиальды, дәнекер, бұлшықетті, сүйекті;

эпителиальды, дәнекер, бұлшықетті, сүйекті;

+ эпителиальды, дәнекер, бұлшықетті, нерв;

эпителиальды, тканьді, бұлшықетті, терілік.

***

$. Сүйектенудің 1-ші нүктесінің пайда болу уақыты мен орны.

апофизде, құрсақ ішілік дамуының 3-ші аптасында;

+ диафиз орнында, құрсақ ішілік дамуының 8-ші аптасында;

метафиз орнында, құрсақ ішілік дамуының 8-ші аптасында;

диафиз орнында, құрсақ ішілік дамуының 3-ші аптасында;

эпифизде, құрсақ ішілік дамуының 3-ші аптасында.

***

$. Дәнекер ткань түрлері.

эпителиальды, сүйекті, бұлшықетті, дәнекер;

сүйекті, бұлшықетті, нервтік, мезенхималық;

+ эластикалық, талшықты, шеміршекті;

глиальды, дәнекер тканьді, эпителиальды;

апоневрозды, эпителиальды, бұлшықетті, нервті.

***

$. Қаңқа бұлшықетінін даму көзі.

спланхнотомның медиальды жапырақшасынан;

спланхнотомның латеральды жапырақшасынан;

+ миотомның медиальды жапырақшасынан;

дорзальды самиттен;

склеротомнан.

***

$. Аяқ басы сүйегінің бөлімдері:

+ тілерсек, табан, саусақ фалангтары;

тілерсек, саусақ фалангтары;

os talus, os calcaneus, os naviculare;

тілерсек, табан os calcaneus;

тілерсек, os calcaneus, табан, os talus;

***

$. Бет сүйектері:

маңдай, мұрын, сына тәрізді, таңдай;

бет сүйегі, маңдай, жоғарғы және төменгі жақ сүйектері;

+ маңдай, мұрын, көз жасы, тор, бет сүйегі, жоғарғы және төменгі жақ сүйектері, таңдай, төменгі мұрын қалқаны, өре сүйек;

жоғарғы және төменгі жақ сүйектері, маңдай, мұрын сүйек;

жоғарғы, төменгі жақ, маңдай сүйегі.

***

$. Сирақтың алдыңғы топ бұлшықеттері:

+ m.tibialis anterior, m.extensor digitorum longus. m.extensor hallucis longus;

m.tibialis anterior, m.peroneus longus et brevis;

m.extensor hallucis longus, m.peroneus longus et brevis;

m.tibialis anterior, m.soleus, m.vastus medialis;

m.tibialis anterior, m.peroneus longus.

***

$. Ортан жіліктің проксимальды ұшының құрамы:

жоғарғы ұшы, мойын, үлкен және кіші ұршықтары;

басы, ойығы, үлкен және кіші ұршықтары;

басы, мойны, ойығы, үлкен және кіші ұршық, ұршық аралық қыры және ұршық ойығы;

+ басы, мойны, үлкен және кіші ұршық, ұршық аралық сызық және қыры;

жоғарғы ұшы, кіші ұршық, ұршық аралық сызық, ұршық ойығы.

***

$. Балтырдың артқы топ бұлшықеттері:

m.soleus, m.tibialis posterior, m.peroneus brebis;

m.gastrocnemius, m.plantaris brevis, m.soleus;

+ m.triceps surae, m.tibialis posterior, m.flexor digitorum longus, m.flexor digitorum brevis, m.plantаris longus;

m.gastrocnemius, m.soleus, m.plantaris brevis;

m.tibialis posterior, m.flexor digitorum longus, m.plantаris brevis.

***

$. Балтыр сүйектеріне жатады.

os tibia; os fibula, os naviculare, os cuboideum;

patella, os fibula, os cuboideum;

os tibia, os fibula;

patella, os tibia, os ulna, os talus;

os tibia, os fibula, patell

***

$. Аяқ басы сүйегінің бөлімдері.

+ тілерсек, табан, саусақ фалангілері;

тілерсек, саусақ фалангілері;

os talus, os calconeus, os nabiculore;

тілерсек, табан, os calconeus;

тілерсек, os calconeus, табан, os talus;

***

$. Шүйде сүйегінің бөлімдерін атаңдар.

corpus osis occipitalis, pars squamosa;

corpus osis occipitalis, pars basillaris;

+ pars basillaris, partes lateralis, squama occipitalis;

pars squamosa, partes condylaris;

pars basillaris, partes sigmoidei.

***$. Жоғарғы жақ сүйегінде қандай өсінділер бар?

самай, төбе, альвеолярлы, маңдай;

+ маңдай, альвеолярлы, таңдай, бет өсіндісі;

жоғарғы, төменгі, латеральды, медиальды.

көздік, самай, мұрын, бет;

маңдай, тісті, бұлшықетті.

***$. Бет сауытының жұп сүйектерін атаңдар.

жоғарғы жақ, тіласты, бет, өре сүйегі;

жоғарғы жақ, төменгі жақ, төменгі мұрын қалқаны, бет сүйегі;

+ жоғарғы жақ, бет, көзжасы, төменгі мұрын қалқаны, мұрын және таңдай;

таңдай, мұрын және төбе;

жоғарғы жақ, бе т және самай.

***$. Мұрын қуысының төменгі қабырғасы қандай сүйекті элементтерден түзілген?

торлы сүйектің лабиринтімен, сына тәрізді сүйектің денесімен;

жоғарғы жақтың таңдай өсіндісі, сына тәрізді сүйектің денесімен;

+жоғарғы жақтың таңдай өсіндісі мен таңдай сүйектерінің горизонтальды пластинкасынан;

торлы сүйектің төменгі және ортаңғы мұрын қалқандарынан;

торлы сүйектің горизонтальды пластинкасымен, өре сүйектен.

***

$. Самай сүйегінің төменгі бетінің түзілістерін атап өтіңдер.

+ processus styloideus, foramen stylomastoideum, fossa jugularis, foramen caroticum externum, processus mastoideus;

canalis musculotubarius, meatus acusticus externus, porus acusticus externus;

canalis caroticus, foramen stylomastoideum, impressio trigemini;

tuberculum articulare, fossa mandibularis, processus styloideus et mastoideus;

porus acusticus externus, foramen caroticum externum, foramen stylomastoideum.

***

$. Cүйектердің қандай қосылулары үзіліссіз байланысқа жатады.

эллипстәрізді, жартылай буындар, тышқан қақпаны тәрізді, синдесмоздар, синхондроздар;

+ синдесмоздар, синхондроздар, синостоздар;

жартылай буындар, диартроздар, синдесмоздар;

бір білікті, екі білікті, жіктер;

цилиндр тәрізді, шығыршық тәрізді, мембраналар.

***$. Бассүйектің сүйектерінің қосылу түрлері.

+ синдесмоздар, синхондроздар, диартроздар, гемиартроздар;

еңбектер, жіктер, буындар, жалғамалар;

еңбектер, сүйекаралық жарғақтар;

синхондроздар, синдесмоздар, буындар;

жіктер, синхондроздар.

***

$. Көз алмасының бұлшықеттерін атаңдар

m.lacrimalis, m.zygomaticus, m.orbitalis;

m.procerus, m.orbicularis, mm.corrugator supercilii;

m.palpebralis, m.lacrimalis, m.supraorbitalis;

+ m.procerus, m.orbicularis oculi (partes: palpebralis, lacrimalis, orbitalis), m.corrugator supercilii;

m.palpebralis, m.corrugator supercilii, m.procerus.

***

$. Иықты қандай бұлшықеттер сыртқа бұрады (супинация)?

m.latissimus dorsi, m.teres major, m.supraspinatus;

m.pectoralis major, m.subscapularis;

+ m.infraspinatus, m.teres minor;

m.latissimus dorsi, m.deltoideus;

m.supraspinatus, m.teres major, m.deltoideus.

***

$. Білектің алақан бетінде тамырлар мен нервтер өтетін қандай бұлшықет аралық жүлгелер бар?

sulcus bisipitalis medialis et lateralis, sulcus ulnaris;

+ sulcus ulnaris, sulcus radialis, sulcus medianus;

sulcus n.ulnaris, sulcus humeromuscularis, sulcus medianus;

sulcus antebrachii medialis, sulcus cubitalis anterior lateralis, sulcus radialis;

sulcus n.medianus, sulcus antebrachii lateralis, sulcus ulnaris.

***

$. Білектің артқы топ бұлшықеттерінің беткі қабатын құрайтын бұлшықеттер?

+m.brachioradilis, m.extensor carpi radialis longus et brevis, m.extensor digitorum, m.extensor digiti minimi, m.extensor carpi ulnaris;

m.brachioradialis, m.extensor pollicis longus et brevis, m.abductor pollicis longus;

m.brachioradialis, m.extensor digitorum, m.extensor carpi ulnaris;

m.anconeus, m.extensor carpi radialis, m.supinator, m.extensor digitorum;

m.brachioradialis, m.supinator, extensor digiti minimi.

***

$. Санды жамбас-сан буынында қандай бұлшықеттер жазады?

m.gluteus maximus, medius et minimus, m.biceps femoris;

m.semitendinosus, m.semimembranosus, m.tensor fasciae latae, m.gluteus medius et minimus;

+ m.gluteus maximus, m.biceps femoris (ұзын басы), m.semitendinosus, m.semimembranosus, m.adductor magnus;

m.gluteus medius, m.piriformis, m.tensor fasciae latae;

m.semitendinosus, m.quabratus femoris, m.adductor magnus, m.vastus lateralis.

***

$. Сүйектің қандай тіндер түріне жатады:

эпителиалды;

мезенхималды;

+ дәнекер тканьді;

бұлшықетті;

нервтік.

***

$. Сүйектердің бірінші нүктесінің пайда болу уақыты мен жері.

апофиздің құрсақішілік дамуының 3-ші аптасында;

+ диафиз орнында құрсақішілік дамуының 8-ші аптасында;

метафиз орнында құрсақішілік дамуының 8-ші аптасында;

диафиз орнында құрсақішілік дамуының 3-ші аптасында;

эпифиз орнында құрсақішілік дамуының 3-ші аптасында;

***

$. Сүйектің дамуы қай уақытта тоқталады?

туылу мерзімінде;

туылғаннан кейін 3-4 жаста;

+ 16-18 жаста;

8-10 жаста;

25-30 жаста.

***

$. Қаңқа бұлшықеттерінің даму көзі.

спланхнотомның медиальды жапырақшасы;

спланхнотомның латеральды жапырақшасы;

+ миотомның медиальды пластинкасы;

дорзальды сомиттерден;

скелеротомнан;

***

$. Бірыңғай-салалы бұлшықеттердің даму көздері.

дорзальды миотомнан;

вентральды миотомнан;

миотомның медиальды пластинкасынан;

+ спланхнотомның (мезодерма) медиальды пластинкасының мезенхимасынан;

эктодермадан.

***

$. Ортан жіліктің проксимальды ұшының құрылымдары.

жоғарғы ұшы, мойны, үлкен және кіші ұршық;

бас, ойық, үлкен және кіші ұршық;

бас, мойн, ойық, үлкен ұршық, ұршықаралық қыр және ұршық ойық;

+ бас, ойық, үлкен және кіші ұршық, ұршықаралық сызық пен қыр;

жоғарғы ұшы, кіші ұршық, ұршықаралық сызық, ұршық ойық.

***

$. Шынтақ буыны қандай буынға жатады.

құрамалы;

комплексті;

жай;

өтпелі;

+ кұрделі.

***

$. Балтырдың алдыңғы топ бұлшықеттері.

+ m.tibialis anterior, m.extensor digitorum longus. m.extensor nallicis longus;

m.tibialis anterior, m.peroneus longus et brevis;

m.extensor nallicis longus, m.peroneus longus et brevis;

m.tibialis anterior, m.soleus, m.vastus medialis;

m.tibialis anterior, m.peroneus longus.

***

$. Беттің бүйір бөлімінің топографиялық аймақтары.

көз шарасы, самай және төменгі самай шұңқыры;

көз шарасы, мұрын қуысы, қанатты-таңдай шұңқыры;

+ самай, самай астылық, қанатты-таңдай шұңқыры;

көз шарасы, мұрын қуысы;

самай, алдыңғы ми, төменгі самай шұңқыры.

***

28

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Тірек-қимыл аппараты.doc

Тірек-қимыл аппараты.doc
Размер: 171.5 Кб

.

Пожаловаться на материал

Кеуде омыртқасына тән өсінділерді атаңыз. Торлы сүйектің бөлімдерін атаңыз? Қол басын әкететін бұлшықеттер. Ортан жіліктің дистальды ұшының құрамы: Қол басын қандай бұлшықеттер бүгеді. Кәрі жіліктің проксимальды ұшының құрылымы.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Малювання рельефу за пікетами на контактних знімках за допомогою стереоскопу

Лабораторна робота №6 на тему: «Малювання рельефу за пікетами на контактних знімках за допомогою стереоскопу» Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

Заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства

Рабочая программа по дисциплине: Дискретные случайные процессы

Рабочая программа дисциплины по дисциплине: Дискретные случайные процессы по направлению: Прикладная математика и физика

Макроэкономическое равновесие

Сущность макроэкономического равновесия Понятие совокупного спроса и совокупного и совокупного предложения. Модель AD-AS Понятие потребления и сбережений. Модель I-S Модель макроэкономического равновесия «Кейнсианский крест». Влияние потребления и накопления на объем национального производства. Мультипликатор инвестиций

Ответственность, обязательство, чувство вины

Приведенные в этой книжке вопросы были заданы мне такими же, как и вы, мужчинами и женщинами на моих лекциях и курсах. Эта книжка задумана для того, чтобы помочь вам применить на практике понятия, раскрытые мною в предыдущих книгах.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok