Структурні методи вирішення конфліктів, охарактеризуйте дві складові

Варіант – 8

Теоретичні запитання

1. Структурні методи вирішення конфліктів, охарактеризуйте дві складові.

Структурні методи вирішення конфлікту - це роз'яснення вимог до роботи, використання координаційних і інтеграційних механізмів, установлення загальорганізаційних комплексних цілей і використання системи винагород.

Роз'яснення вимог до роботи. Один із кращих методів управління, який запобігає дисфункціональному конфлікту, - роз'яснення того, які результати очікуються від кожного співробітника і підрозділу. Тут повинні бути згадані такі параметри як рівень результатів, що повинний бути досягнутий, хто надає і хто одержує різну інформацію, система повноважень і відповідальності, а також чітко визначена політику, процедури і правила. Причому, керівник усвідомлює всі ці питання не для себе, а для того, щоб його підлеглі добре зрозуміли, чого чекають від них у кожній даній ситуації.

Координаційні й інтеграційні механізми. Ще один метод управління конфліктною ситуацією - це застосування координаційного механізму. Один з найпоширеніших механізмів - ланцюг команд. Як ще давно відзначав Вебер і представники адміністративної школи, встановлення ієрархії повноважень упорядковує взаємодію людей, прийняття рішень і інформаційні потоки усередині організації. Якщо два чи більш підлеглих мають розбіжності по якомусь питанню, конфлікту можна уникнути, звернувшись до їх загального начальника, пропонуючи йому прийняти рішення. Принцип єдиноначальності полегшує використання ієрархії для управління конфліктною ситуацією, тому що підлеглий прекрасно знає, чиїм рішенням він повинний підкорятися.

В управлінні конфліктною ситуацією дуже корисні засоби інтеграції, такі як управлінська ієрархія, використання служб, що здійснюють зв'язок між функціями, міжфункціональні групи, цільові групи і міжвіддільні наради. Дослідження показали, що організацій, які підтримували потрібний для них рівень інтеграції, домоглися більшої ефективності, ніж ті, котрі не зробили цього.

Загальноорганізаційні комплексні цілі. Установлення загальорганізаційних комплексних цілей - ще один структурний метод управління конфліктною ситуацією. Ефективне здійснення цих цілей вимагає спільних зусиль двох чи більш співробітників, груп чи відділів. Ідея, що закладена в ці вищі цілі - направити зусилля всіх учасників на досягнення загальної мети.

Структура системи винагород. Винагороди можна використовувати як метод управління конфліктною ситуацією, роблячи вплив на поводження людей, щоб уникнути дисфункціональних наслідків. Люди, що вносять свій внесок у досягнення загальорганізаційних комплексних цілей, допомагають іншим групам організації і намагаються підійти до вирішення проблеми комплексно, повинні винагороджуватися подякою, премією, визнанням чи підвищенням по службі. Не менш важливо, щоб система винагород не заохочувала неконструктивне поводження окремих осіб чи груп.

2. Назвіть та охарактеризуйте ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей.

Ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей – це ризики, які виникають внаслідок зміни вартості грошей в часі (той же самий розмір коштів в різні моменти часу має різну реальну вартість, а розраховувати її можна за допомогою методу дисконтування). До цих ризиків відносять інфляційні, дефляційні, валютні та ризики ліквідності.

-Інвестиційні ризики пов'язані з довгостроковим вкладанням капіталу . До них відносять ризики недотриманого зиску, ризики зниження прибутковості (процентні, кредитні, біржові, селективні та ризики банкрутства), ризики прямих фінансових збитків.

-Головним негативним явищем інфляції є те, що вона зупиняє відтворення як у сфері виробництва, так і в обігу, призводить до повного розвалу фінансів держави і підприємств, спричиняє тяжкі економічні та соціальні наслідки . Слід пам’ятати, що інфляція в Україні виникла не через перевиробництво, а внаслідок “голоду” на споживчі товари.

-Звідси, інфляційний ризик – це ризик того, що при інфляційних процесах одержані грошові доходи знеціняться з точки зору купівельної спроможності. В таких умовах підприємство несе реальні збитки.

-Дефляційний ризик є зворотним до ризику інфляційного. При зростанні рівня дефляції відбувається падіння рівня цін, погіршення економічних умов підприємництва та зниження загального рівня доходів.

-Одним з найбільш вагомих ризиків в системі підприємницьких ризиків є валютний ризик. Це пов’язано з тим, що все більше й більше підприємств аграрного сектору мають справу з використанням іноземних валют. Значення цього елемента ринкової інфраструктури суттєво зросло з другої половини 70-х років, коли на основі Ямайської валютної угоди отримала широке застосування система плаваючих курсів. Коливання валютних курсів послужили імпульсом до утворення розгалуженої структури механізмів, застосування яких в практиці міжнародних розрахунків зменшує або повністю виключає можливі фінансові та економічні втрати. Та все ж, валютні ризики являють собою можливість валютних втрат, пов’язаних зі змінами курсу однієї іноземної валюти відносно іншої при проведенні зовнішньоекономічних, кредитних та валютних операцій. При цьому слід зазначити, що до валютних умов відносять валюту та спосіб визначення ціни, встановлення курсу перерахунків, коли ціна та валюта платежу не співпадають, різного виду захисні заходи щодо збитків у зв’язку зі зміною валютного курсу [4] .

Тестові завдання

1. Найсуттєвіші потреби суспільства і держави, задоволення яких забезпечує їх існування і розвиток – це:

А) національні інтереси;

Б) особисті інтереси;

В) групові інтереси;

Г) індивідуальні інтереси;

Д) немає правильної відповіді.

2. За масштабом охоплення безпеку можна поділити на такі види:

А) міжнародна та національна;

Б) регіональна та економічна;

В) військова та соціальна;

Г)??? регіональна та локальна;

Д) політична та інформаційна.

3. Нормативно-правову базу юридичного захисту комерційної таємниці підприємства складають:

А) Господарський кодекс України;

Б) Закон України ”Про захист від недобросовісної конкуренції”;

В) Цивільний кодекс України;

Г) Постанова Кабінету Міністрів України ”Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці”;

Д) всі відповіді правильні.

4. Протиріччя у вигляді руйнування структур всіх конфліктуючих сторін або відмови всіх сторін, крім однієї, від участі в конфлікті – це:

А) міжгруповий конфлікт;

Б) компромісний конфлікт;

В) антагоністичний конфлікт;

Г) вертикальний конфлікт.

5. Для якого етапу поглинання підприємств характерним є скуповування акцій чи боргів підприємства, кампанія у засобах масової інформації щодо дискредитації менеджменту підприємства-жертви ?

А)замовлення;

Б) атака;

В) захоплення;

Г) немає правильної відповіді;

Д)всі відповіді правильні.

6. Висококласні спеціалісти з перехоплення оперативного управління або власності фірми за допомогою спеціально ініційованого бізнес - конфлікту – це:

А) рейдери;

Б) рейдерство;

В) організатори;

Г) немає правильної відповіді.

7. Внутрішню організацію рейдерських структур становлять:

А) організатори;

Б) юристи;

В) силові структури;

Г) PR-агентства;

Д) всі відповіді правильні

8. Основними положеннями для створення дієвого механізму вирішення корпоративних конфліктів є:

А) уточнення переліку категорій корпоративних спорів, що належать до виключної підсудності господарського суду;

Б) встановлення норми про обов’язкове об’єднання в одне провадження пов’язаних між собою вимог;

В) забезпечення розкриття інформації про ініційований судовий розгляд, пов'язаний з корпоративним спором;

Г) всі відповіді правильні.

9. Неспрямований вплив, що не ставить перед собою спеціальної цілі, але має кінцевий ефект і є найпростішою формою відображення людиною поведінки інших людей – це:

А) імітація;

Б) навіювання;

В) комфортність;

Г) переконання;

Д) немає правильної відповіді.

10. Специфічна область менеджменту, що вимагає знань в області теорії фірми, страхової справи, аналізу господарської діяльності підприємства, математичних методів оптимізації економічних задач – це:

А) попередження ризику;

Б) управління ризиками;

В) прийняття ризику;

Г) немає правильної відповіді.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Variant_8.docx

Variant_8.docx
Размер: 20 Кб

.

Пожаловаться на материал

Назвіть та охарактеризуйте ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей. Найсуттєвіші потреби суспільства і держави. Нормативно-правову базу юридичного захисту

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Технологии обучения

Понятие технологии обучения, причины, их возникновение и развитие. Программированное обучение. Проблемное обучение. Игровые обучения. Модификация деловых игр. Уровни проблемности в обучении.

Оценка качества вскрытия продуктивных пластов методом прямых керновых испытаний

Курсовая работа. по дисциплине «Техника и технология строительства скважин». Лигносульфонатные реагенты. Общие требования организации работ. Промыслово-геологические задачи бурения. Основы управления информативностью геофизических исследований в скважинах. Расчеты показателей качества вскрытия продуктивного пласта на буровом растворе. Технологические факторы управления продуктивностью скважины.

PR-технологии по продвижению информационного портала

PR и Интернет как профессиональные сферы деятельности представляют собой системы коммуникаций, которые различаются тем, что PR – это система коммуникаций в гуманитарном смысле, а Интернет – в технологическом.

История художественной культуры

Древнейшие археологические находки, археологические данные в области первобытного искусства. Рассматривание эволюции искусства. Потоки художественной деятельности. Разнообразие видов искусства.

Список терминов по обществознанию

Список терминов на обществознание. Сортирован по алфавиту. В словаре около тысячи терминов.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok