Матеріальна відповідальність за посягання на майно і особу підприємця

Варіант 5

Теоретичні запитання:

  1.  Матеріальна відповідальність за посягання на майно і особу підприємця.

Розглядаючи майнову і особисту безпеку підприємців як складову багатоступеневої системи підприємства, слід визначити її види та форми організації.

Вид безпеки — це сукупність ознак, які характеризуют готовність підприємства протистояти загрозам його діяльності.

Серед видів безпеки підприємства  можна виділити:

• особисту безпеку — здатність кожного працівника підприємства протистояти загрозам його здоров'ю, життю і професійній діяльності на основі оволодіння нормами і правилами безпечної поведінки. Досягається додержанням усіма працівниками заходів застереження, передбачених умовами роботи і нормами особистої поведінки: проведенням спеціальних охоронних заходів щодо працівників підприємства; вивченням кожним працівником правил поведінки у складних умовах та екстремальних ситуаціях, грамотними діями в них;

• колективну безпеку — здатність підрозділів підприємства забезпечувати ефективний режим роботи в умовах діяльності різноманітних дестабілізуючих факторів. Досягається створенням доброзичливої, спокійної обстановки у колективах, додержанням принципів справедливості, грамотним стимулюванням праці; постійним вивченням психологічної обстановки в колективах, своєчасним виявленням підвищеної напруженості у взаємовідносинах працівників, попередженням і швидким вирішенням конфліктних ситуацій; виконанням режимних заходів, охороною території. будівель і приміщень; постійною перевіркою стану будівель і обладнання, проведенням атестації приміщень, виконанням протипожежних заходів:

• економічну безпеку — стан і здатність підприємства забезпечувати економічний розвиток і стабільність діяльності підприємства, гарантований захист його фінансових і матеріальних ресурсів, здатність адекватно і без істотних втрат реагувати на зміни внутрішньої і зовнішньої ситуацій. Досягається створенням ефективного комплексу заходів захисту майна, попередження відпливу коштів через фальсифікацію фінансових документів; наявністю відповідних установленим вимогам місць зберігання товаро-матеріальних цінностей, готівки, технічних засобів, транспорту та обладнання підприємства, вмілою їх експлуатацією; грамотною організацією охорони та режимних заходів; створенням обстановки бережливого ставлення до майна підприємства, суворої і неминучої відповідальності за крадіжки матеріальних засобів та їх псування; ефективним плануванням заходів і додержанням правил пожежної безпеки; наявністю сучасних ефективних технологій виробництва, високопрофесійними діями його працівників; зваженою політикою керівництва підприємства у всіх сферах діяльності, що забезпечує виправданий ризик та ефективне вкладення інвестицій; всебічним знанням і врахуванням особливостей ситуації у регіонах, країні та за її межами залежно від масштабів угод, прогнозуванням її розвитку і змін; наявністю інформації про внутрішнє та зовнішнє середовище діяльності підприємства;

Захист підприємства в частині забезпечення майнової  і особистої безпеки реалізуються у таких формах:

• охорони (фізичної та технічної),

• режиму (упровадження відповідної системи захисту інформації підприємства),

• інформаційно аналітичного забезпечення діяльності банку (комерційної розвідки).

Основними об'єктами майнової  і особистої безпеки на підприємстві  є:

— матеріальні засоби (будівлі, сховища, обладнання, транспорт, засоби і системи інформатизації);

— фінансові ресурси (національна й іноземна валюта, комерційні операції та угоди банку, дорогоцінності, фінансові документи);

— персонал підприємства (керівництво і вищий менеджмент підприємства, особи, які мають доступ до його таємниць, інші працівники підприємства);

2. Елементи та рівні системи безпеки підприємця.

Система безпеки діяльності СПД складається з таких основних елементів:

• сили безпеки - це сукупність організаційних підрозділів СПД та сторонніх організацій, що забезпечують безпеку СПД залежно від вибраного способу її організації

• засоби безпеки - це сукупність технічних, інформаційних та інших комунікаційних засобів, які використовуються в діяльності СПД  для забезпечення ефективної реалізації заходів безпеки.

• заходи безпеки - це форми організації банківської безпеки, які реалізуються через охорону, режим та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності СПД;

• технології безпеки - це опис сукупності методів, засобів та інструментів, що повинні застосовуватись для досягнення і підтримання необхідного рівня безпеки СПД;

Рівні системи майнової і особистої безпеки підприємця:

1. Адміністративним - управлінські рішення, необхідні для за-безпечення безперебійного функціонування об'єкта.

2. Оперативний - заходи забезпечення безпеки господарюючого суб'єкта специфічними засобами і методами,

3. Технічний - використання сучасних технологій у сфері забезпечення всіх видів безпеки.

4. Режимно-пропускний - система фізичної безпеки, зокрема охорона фінансових,   інтелектуальних і матеріально-технічних цінностей підприємства.

Тестові завдання:

1. Головна мета МОБ підприємця полягає в тому, щоб:

А) створити систему приватної безпеки для підприємця;

Б) виключити можливість заподіяння підприємцю збитків або упущення вигоди та забезпечити ефективну його діяльність якісну реалізацію всіх планів та гарантувати його стабільне й максимально ефективне функціонування тепер та високий  потенціал розвитку в майбутньому;

В) створити систему із профілактики та попередження правопорушень і злочинних посягань на підприємця;

Г) правильні відповіді А і Б.

2. Захист підприємства в частині забезпечення майнової  і особистої безпеки реалізуються у такій формі:

А) охорони (фізичної та технічної),

Б) режиму (упровадження відповідної системи захисту інформації підприємства);

В) інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності банку (комерційної розвідки);

Г) всі відповіді правильні.

3. До об'єктивних небезпек і загроз економічній безпеці підприємства відносять.

А) наукові відкриття;

Б) форс-мажорні обставини;

В) стан фінансової кон’юнктури;

Г) всі відповіді правильні.

4. Форми організації безпеки, які реалізуються через охорону, режим та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності СПД – це ?

А) сили безпеки;

Б) засоби безпеки;

В) заходи безпеки;

Г) технології безпеки.

5. Начальника служби безпеки призначає:

А) правління служби безпеки;

Б) вищий орган управління;

В) дирекція фірми;

Г) всі відповіді правильні.

6. Друкована і відеопродукція з питань збереження конфіденційної інформації – це…

А) технічні засоби забезпечення безпеки;

Б) організаційні засоби забезпечення безпеки;

В) інформаційні засоби забезпечення безпеки;

Г) правильної відповіді немає.

7. Забезпечення режиму доступу; контроль відвідувачів і транспорту -це сектор?

А) сектор охорони;

Б) сектор режиму;

В) сектор забезпечення;

Г) сектор контролю.

8. Екстремальна психологія – це …?

А) теорія поведінки у складних обставинах. пов'язаних із підвищеним ризиком, загрозою для життя.

Б) передусім уміння виявляти серед оточення потенційно небезпечних людей, щоб "читати" приховані ними наміри за мімікою обличчя, виразом очей, рухами і позами тіла.

В) типові схеми дій за різних варіантів нападу

Г) правильна відповідь А і Б

9. Основними причинами та джерелами екстремальних ситуацій можуть бути:

А) недобросовісні дії конкурентів, протиправна діяльність злочинців;

Б) невиконання зобов'язань партнерами;

В) техногенні процеси виробничої діяльності підприємств;

Г) всі відповіді правильні.

10. Кримінальна відповідальність – це:

А) обов'язок кожної зі сторін трудових правовідносин відшкодувати шкоду, заподіяну іншій стороні внаслідок невиконання чи неналежного виконання трудових обов'язків у встановленому законом розмірі та порядку;

Б) специфічне реагування держави на адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні уповноваженим органом або посадовою особою передбаченого законом стягнення до суб'єкта правопорушення;

В) реакція на правопорушення у сфері трудових відносин, що виявляється при застосуванні санкцій несприятливого характеру до порушників встановленого порядку;

Г) обов'язок особи, покладений на неї КК, не вчиняти злочин, а у разі вчинення - зазнати на собі впливу КК.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Елементи та рівні системи безпеки підприємця. Начальника служби безпеки. Забезпечення режиму доступу. Екстремальна психологія.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Открытый  турнир  по  современным  танцевальным  направлениям среди начинающих танцоров

Общероссийская танцевальная организация федерация современного танца московской области  Хип-хоп,  диско,  стрит-шоу.

Показання та вимоги до виготовлення мостоподібних протезів

Методична розробка практичного заняття. Кафедра оториноларингології та пропедевтичної стоматології. З пропедевтики ортопедичної стоматології

Контрольна робота №2з географії

Методика проведення комплексної геолого-екологічної зйомки інженерно-геологічні дослідження

Гідрогеологічні дослідження. Геологічне становище. Режимні спостереження. Дослідні наливи у шурф за методами Болдирева та Несторова.

Коррупция: понятия, признаки и виды

Реферат. Коррупция в РФ: понятия, признаки и виды. Основные понятия. Виды и признаки коррупции. Место России в ИВК. Уровень коррупции в РФ зависит от сознательности граждан.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok