Необхідність, процедура, завдання служби безпеки фірми

Варіант 7

Теоретичні запитання:

  1.  Необхідність, процедура, завдання служби безпеки фірми.

Створення служби безпеки керівництво і менеджери насамперед розпочати з визначення структурних варіантів, а саме передусім треба визначити, на чому зупинитись:

• використання служб охорони за контрактом;

• створення власної служби безпеки;

• залучення допомоги державних служб охорони;

• протидії загрозам з боку терористів;

• протидії загрозам вибухів, комп'ютерним злочинам;

• протидії "білокомірцевій" злочинності;

• використання спецтехніки (відео- та інших оперативних систем охорони різних суб'єктів і об'єктів, спеціальних технічних засобів охорони периметра об'єкта, систем охоронного устаткування і центрального управління і т.ін.)

Вирішивши створити власну службу безпеки, підприємець передусім повинен провести дослідження цієї проблеми і підготувати пакет документів, що визначають програму і функціонування системи безпеки підприємства.

Чому потрібно створювати систему безпеки навіть у малому й се-редньому бізнесі, зрозуміли вже багато підприємців. В умовах сучасної України для господарюючого суб'єкта існують такі основні джерела загроз, небезпек, втрат, конфліктів і ризиків:

• розкрадання (крадіжки) фондів, власності, дрібні крадіжки, що здійснюються співробітниками;

• "білокомірцева" злочинність, корупція;    

• комп'ютерна злочинність, загрози технічного проникнення та просочування електронної інформації;

• вандалізм, вибухи, пожежі, підпали;

• викрадення, захоплення заручників, рекет, загрози шантажу;

• загрози природного походження (катаклізми);

• масові безпорядки.

У процесі організації комплексної системи безпеки господарюючого об'єкта особливу увагу слід звертати на такі елементи:

• здатність розробити програму, адекватну специфічним потребам захисту об'єкта;

• ступінь надійності працівників підприємства;

• вартість програми захисту об'єкта;

• ступінь надійності захисту об'єкта;

• достатня ефективність витрат на програму діяльності;

• рівень загальної відповідальності адміністрації;

• здатність програм гарантування безпеки відповідати вимогам;

• страхові премії як результат виконання програми;

• здатність модернізувати систему безпеки відповідно до сучас¬них вимог;

• здатність прищепити працівниками підприємства відчуття корпоративності;

• надійність виробника спеціального обладнання, яке вико-ристовується для захисту об'єкта;

• засоби впливу на громадську думку на користь вирішення про-блем безпеки об'єкта.

  1.  Поняття, мета, загрози особистій безпеці підприємця.

Особиста безпека підприємця - поточний стан захищеності її життєдіяльності від безпосередніх загроз її життю, здоров'ю, тілесній неушкодженості особистій свободі, а також діяльність суб'єктів безпеки і сил безпеки з організації та практичного здійснення заходів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки підприємця шляхом відвернення та недопущення негативного безпосереднього впливу факторів кримінального, побутового або екологічного характеру на стан її життєдіяльності.

Мета забезпечення особистої безпеки підприємця полягає у фізичному захисті підприємця від загроз його життю, здоров'ю та матеріальному благополуччю, а також законних прав і інтересів у сфері підприємницької діяльності.

До основних негативних впливів на цю складову належать фізичні й моральні впливи на конкретних особистостей (особливо на керівництво та провідних спеціалістів) з метою заподіяти шкоду їх здоров'ю та репутації, що становить загрозу нормальній діяльності їх підприємства.

Основними загрозами безпеки особи (персоналу) організації є такі:

• вбивства звичайні або такі, що супроводжуються насильством, знущанням, тортурами;

• викрадення працівників і загрози викрадення членів їх сімей, близьких родичів;

• психологічний терор, загрози, залякування, шантаж, здирництво;

• грабежі з метою оволодіння грошовими коштами, цінностями, документами, майном;

• інші смертельні розправи з використанням отруйних речовин і "ліків", що викликають тривалі й болісні захворювання; знищення під виглядом нещасного випадку (аварії, катастрофи  тощо).

Тестові завдання:

1. Забезпечення економічної безпеки передбачає:

А) рунтування та реалізацію найбільш раціональних форм, методів, способів і шляхів створення, удосконалення і розвитку системи безпеки, безперервне управління нею, контроль за  її функціонуванням.

Б) забезпечення особистої безпеки індивідуально визначеної фізичної особи шляхом відвернення та/або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів кримінального, побутового або екологічного характеру на стан її життєдіяльності. 

В) виокремлення, аналіз і оцінку існуючих загроз з кожної функціональної складової та опрацювання на їх основі системи протидійних і застережних заходів;

Г) правильна відповідь відсутня.

2. До основних сил безпеки підприємства належать:

А) підрозділи безпеки СПД, спеціалізовані фірми організації, які надають СПД послуги безпеки, персонал СПД; 

Б) підрозділи безпеки СПД, технічні засоби охорони, персонал СПД;

В) інженерно-технічні засоби обмеження доступу, засоби зв'язку, обробки і передання інформації , спеціальні засоби і техніка;

Г) правильні відповіді А) і В).

3. До інтелектуальних загроз можна віднести:

А) крадіжки, вимагання, грабіж, розбій, виведення із ладу обладнання;

Б) заборона реалізувати товар з одного регіону в інший або за кордон, надання окремим фірмам переваг у конкуренції з іншими підприємствами;

В) дискредитація на ринку, соціальні конфлікти навколо або всередині організації;

Г) правова невизначеність економічних відносин, знищення та пошкодження майна.

4. До завдань, які вирішуються системою безпеки належать:

А) виявлення, аналіз і оцінювання виниклих реальних загроз економічній безпеці;

Б) постійне вдосконалення системи забезпечення економічної безпеки підприємництва;

В) ухвалення рішень і організація діяльності з реагування на виниклі загрози;

Г) всі відповіді правильні.

5. Сектор режиму і охорони є найбільш чисельним, до нього входять такі групи:

А) патрульно-постові служби;

Б) інкасації і супроводів охоронців;

В) контролю за дотриманням режимів;

Г) всі відповіді правильні.

6. Серед існуючих засобів забезпечення безпеки виділяють:

А) технічні та організаційні;

Б) інформаційні та фінансові:

В) правильні відповіді А і Б;

Г) правильної відповіді немає.

 7. Звукова тривога – це …

А) реакція на відчинення дверей в нічний час;

Б) початок робочого часу;

В) виїзд автомобіля з території;

Г) правильна відповідь А і В.

8. Який найбільш прийнятний вік для охоронця-початківця?

А) від 20 до 30 років;

Б) від 25 до 30 років;

В) від 25 до 35 років;

Г) правильної відповіді немає.

  9. До упереджувальних заходів щодо протидії ідеологічним диверсіям можна віднести:

А) заходи організаційного та спеціального характеру;

Б) заходи неорганізаційного та спеціального характеру;

В) заходи організаційного та неспеціального характеру;

Г) немає правильної відповіді.

10. Що належить до видів адміністративних стягнень:

А) попередження - письмове або в іншій формі офіційне застереження уповноваженою посадовою особою громадянина про недопустимість вчинення ним адміністративних правопорушень;

Б) штраф - майнове стягнення, або вилучення в порушника певної грошової суми на користь держави;

В) конфіскація предмета, що був знаряддям вчинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, виявляється в примусовому невідшкодовуваному вилученні цього предмета у власність держави;

Г) всі відповіді правильні.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Поняття, мета, загрози особистій безпеці підприємця. Тестові завдання. Забезпечення економічної безпеки. Сектор режиму і охорони.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Федеральный закон Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка"

Принят Государственной Думой 21 марта 2014 года Одобрен Советом Федерации 26 марта 2014 года Целью настоящего Федерального закона является создание правовых условий для добровольного участия граждан Российской Федерации (далее также - граждане) в охране общественного порядка.

Общие сведения о металлах

Металлы, особенности атомно-кристаллического строения  Понятие об изотропии и анизотропии  Аллотропия или полиморфные превращения.  Магнитные превращения

Экономика. Госы ответы

Деньги, кредит, банки. Инфляция. Возникновение и сущность банков. Банковская система РФ. Финансы. Финансовый механизм. Бухгалтерский учет и анализ. Финансы организаций (предприятий). Финансовый менеджмент. Рынок ценных бумаг.

Педагогика. Зачёт.

Социальный фактор развития личности, развитие ребенка, изучения ребенка. Обучения и воспитания детей

Катализ. Некоторые ответы

Роль катализа в неорганическом синтезе. Катализ ионитами. Влагоемкость образцов. Стабильная активность катализатора. Химические методы приготовление катализаторов. Воспроизводимость качества катализаторов

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok