Вплив політики Національного банку України на валютний ринок України

2.3. Вплив політики Національного банку України на валютний ринок України

Зважаючи на дестабілізацію валютного ринку України, спричинену сукупністю політичних та соціально-економічних чинників, НБУ вжив низку заходів для підтримки його рівноваги.

Динаміка валютного ринку України у 2013 році була прогнозованою. Цьому сприяло:

стале перевищення надходженнями іноземної валюти від нерезидентів переказів на їх користь – на 9,4 млрд дол США в еквіваленті;

домінування чистої пропозиції іноземної валюти за безготівковими операціями – 1,6 млрд дол США (в еквіваленті). У 2012 році чистий попит становив 7,8 млрд;

зменшення у 3,5 рази чистого попиту на готівкову валюту порівняно з 2012 роком – з 10,2 млрд дол США (в еквіваленті) до 2,9 млрд дол США.

Водночас збалансованості валютного ринку сприяли регулюючі заходи Національного банку України, спрямовані на пом’якшення впливу зовнішніх

шоків, пов’язаних із нестабільністю кон’юнктури світових фінансових і товарних ринків. Серед них: продовження терміну дії вимоги щодо обов’язкового продажу частини експортної виручки та зменшення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями.

Також з метою збалансування валютного попиту і пропозиції та недопущення різких курсових коливань гривні Національний банк України зберігав свою присутність на міжбанківському валютному ринку, здійснюючи операції як з купівлі, так і продажу іноземної валюти.

За підсумками 2013 року Національний банк України суттєво зменшив частку своїх операцій у загальному обсязі операцій на валютному ринку – до 0,9% з 3,1% у 2012 році.

Динаміка обмінного курсу гривні до долара США залишалася прогнозованою. За операціями з безготівковим доларом США станом на кінець 2013 року порівняно з кінцем 2012 року середньозважений курс гривні знецінився на 1,23% – до 8,1508 грн./дол США, а за операціями з продажу населенню готівкового долара США – на 2,39% – до 8,2823 грн./дол США. Офіційний курс гривні до долара США у 2013 році не змінився (7,9930 грн./дол США) (рис.2.3).

Рис.2.3. Динаміка курсу гривні до долара США в 2012-2013 роках.

Джерело: побудовано на основі даних НБУ [8].

Динаміка показників міжбанківського валютного ринку України у 2014 році формувалася під впливом складної політичної ситуації в країні та розгортання воєнного конфлікту в східних її областях, на які традиційно припадало понад 20% вітчизняного експорту. В результаті сформувалися несприятливі макроекономічні тренди, суттєво погіршилися ринкові очікування з одночасним підвищенням на внутрішньому ринку України попиту на іноземну валюту, поглибленням її дефіциту та надмірною курсовою волатильністю гривні.

За 2014 рік гривня за офіційним курсом знецінилася до долара США на 97.3%. Динаміка курсу гривні до інших світових валют віддзеркалювала кон’юнктуру міжнародних ринків, на яких зокрема спостерігалися коливання пари євро – долар США. За підсумками 2014 року мало місце послаблення євро відносно долара США. У зв’язку з цим гривня за офіційним курсом за рік знецінилася відносно євро на 74.2%.

Рис.2.4. Динаміка курсу гривні до долара США в 2014 році

Джерело: побудовано на основі даних НБУ [8].

Починаючи з 07.02.2014р., в результаті набуття чинності Постановою Правління Національного банку України №49 «Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій», НБУ збільшив свою присутність на міжбанківському ринку та застосував наявні в нього механізми та інструменти валютної стабілізації. Дія Постанови була спрямована на підвищення контролю за своєчасністю здійснення операцій, пов’язаних з виплатою заробітної плати, пенсій, стипендій і соціальних виплат; розширення можливостей підтримки ліквідності банків з боку Національного банку України та здійснення прогнозування пікових навантажень на валютному ринку, покращення умов фінансового моніторингу за відсутності обмежень щодо використання громадянами їх доходів і заощаджень. Зокрема, було обмежено купівлю банками іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичних осіб-резидентів і нерезидентів з метою переказу за межі України за поточними валютними неторговельними операціями із граничною сумою в розмірі 50 000 грн. на місяць на одну фізичну особу (в еквіваленті). Додатково, в межах

окресленого постановою порядку дострокового завершення договору депозитного вкладу в іноземній валюті, повернення коштів в мало бути здійснене гривневому еквіваленті за курсом, який встановлено банком на день зняття коштів. Ситуативне збільшення попиту на ліквідні кошти та необхідність створення умов для стабільної діяльності банків та вчасного виконання ними законних вимог вкладників та інших кредиторів обумовили прийняття 21.02.2014р. Постанови Правління НБУ №86, якою передбачено наступні заходи:

надання з 24.02.2014 р. банкам додаткової гнучкості в управлінні власною ліквідністю через: зменшення частки обов’язкових резервів, яка має формуватися банками на окремому рахунку в Національному банку України, з 40% до 20% від їх обсягу, що сформований за попередній звітний період резервування; зменшення мінімального обсягу обов’язкових резервів, який має зберігатися щоденно на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банків у Національному банку України, з 60% до 50% від їх обсягу, що сформований за попередній період резервування;

скасування з 24.02.2014р. обмежень щодо кількості можливих звернень банків за кредитами рефінансування овернайт.

Прийнята 28.02.2014р. Правлінням НБУ Постанова №104 «Про внесення змін до Постанови Правління Національного банку України від 06.02.2014р. №49», оптимізувала і доповнила заходи, спрямовані на забезпечення рівноваги на валютному ринку.

З метою підвищення відповідальності банків за порушення вимог валютного законодавства, Постановою встановлювалось право НБУ обмежувати роботу банківських установ в системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України у випадку виявлення в діяльності будь-якої банківської установи операцій, що призводять до дестабілізації міжбанківського валютного ринку України. З цієї причини регулятором тимчасово відключались від системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку 14 банків станом на 15.04.2014р. та 8 банків станом на 21.05.2014р.

Було оптимізовано процедури здійснення розрахунків за поточними операціями клієнтів банків шляхом скасування норми, яка зобов’язувала банки виконувати доручення клієнтів-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що міститься в документі на переказ у будь-якій валюті (крім деяких платежів соціального характеру), лише в межах залишку коштів на поточних рахунках клієнтів на початок операційного дня (без урахування сум, що надходили на поточний рахунок клієнта протягом операційного дня). Додатково, згідно з Постаново №104 банківські установи були зобов'язані обмежувати видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати банків у межах до 15000 грн. на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом НБУ. В той же час, ці обмеження не торкнулися переказів коштів в іноземній валюті, що належать клієнтам.

Затверджена 28.03.2014р. Постанова «Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій» стала наступним кроком оптимізації заходів, запроваджених попередніми Постановами.

Передбачений Постановою №172 пакет заходів мав на меті сприяння підтриманню рівноваги на грошово-кредитному ринку на період до ухвалення програм співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Передбачаючи збереження низки регуляторних заходів, що діяли в межах Постанови №49, з одночасним пом’якшенням деяких існуючих в рамках цієї постанови обмежень (скорочення терміну проведення операцій з купівлі банками іноземної валюти за дорученням юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців, іноземних представництв, спрощення процедури купівлі банком у фізичних осіб готівкової іноземної валюти тощо), Постановою №172 було

запроваджено додаткові стабілізаційні заходи, зокрема:

обмеження максимальної суми продажу готівкової іноземної валюти в обсязі 15 000 грн. протягом одного операційного (робочого) дня в межах однієї банківської установи на одну особу;

запровадження обмеження на суму переказів фізичними особами іноземної валюти за межі України за поточними валютними неторговельними операціями в розмірі 150000 грн. на місяць (в еквіваленті), крім соціально-важливих переказів (оплата витрат на лікування за кордоном, транспортування хворих, перекази, пов’язаних з оплатою праці нерезидентів України тощо);

резидентам дозволено здійснювати погашення кредитів, позик (фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами у тому числі в разі укладення додаткових угод з нерезидентами не раніше строку, передбаченого договором;

призупинено на період дії Постанови №172 випуск банками нових ощадних (депозитних) сертифікатів.

Наступний пакет стабілізаційних заходів, передбачений Постановою №245 «Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій» від 29.04.2014р. став більш м'яким, ніж передбачений попереднім документом. Зокрема, новою Постановою було скасовано обмеження щодо терміну проведення операцій з купівлі банками іноземної валюти за дорученням юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, іноземних представництв.

В той же час було продовжено термін дії низки заходів, запроваджених попередніми нормативно-правовими актами НБУ:

надання резидентам дозволу здійснювати погашення кредитів, позик (фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами у тому числі в разі укладення додаткових угод з нерезидентами не раніше строку, передбаченого договором;

призупинення банками випуску нових ощадних (депозитних) сертифікатів та здійснення погашення раніше випущених виключно шляхом перерахування коштів на рахунок власника сертифіката або його пред’явника;

надання дозволу банкам достроково повертати вклади, залучені в іноземній валюті за усіма типами договорів, та достроково погашати ощадні (депозитні) сертифікати, номіновані в іноземній валюті, у національній валюті за курсом купівлі іноземної валюти уповноваженого банку на день проведення операції тощо.

З метою зменшення негативного впливу геополітичних та емоційних чинників на стан валютного ринку, НБУ перейшов до політики гнучкого валютного курсу та надав ринку можливість самостійно формувати курс за результатами міжбанківських торгів. Додатково, для остаточного встановлення режиму гнучкого валютного курсу 31 березня 2014 року було затверджено Постанову №180 «Про внесення змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів». Якщо раніше курс гривні до вільно конвертованих валют та валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх затвердження, то у відповідності до Постанови №180 вони починають діяти з часу їх встановлення в день їх затвердження. Офіційний курс гривні до долара США встановлюватиметься на рівні середньозваженого ринкового курсу, що формується поточного робочого дня за операціями з купівлі та продажу долара США, без передбачених раніше можливих відхилень ±2%. Курс гривні до інших іноземних валют та курс банківських металів встановлюватимуться на підставі їх котирувань

на міжнародних ринках та офіційного курсу гривні до долара США, встановленого поточного дня.

Наслідком реалізації низки ризиків та невизначеностей подальшого розвитку економіки та фінансових ринків, пов’язаних насамперед із напруженою ситуацією на сході країни, що також зумовлює періодичні ситуативні коливання попиту та пропозиції на валютному ринку, стало прийняття 20.08.2014р. Постанови Правління НБУ №515 «Про врегулювання ситуації на валютному ринку України».Документом було запроваджено обов’язковий продаж в обсязі 100% на міжбанківському валютному ринку України наступних надходжень в іноземній валюті:

переказів на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками;

надходжень на рахунки фізичних осіб-підприємців;

переказів на користь іноземних представництв (крім офіційних представництв);

надходжень на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи;

надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України.

Однією з останніх та найрезонансніших законодавчих ініціатив Національного банку є ініціювання змін у валютному законодавстві з метою заборони валютообмінних операцій небанківськими установами. Причиною такого рішення виступає значна кількість порушень валютного законодавства саме у небанківських установах, у зв'язку з чим НБУ пропонує закріпити право на готівкові валютообмінні операції лише за банківськими установами.

Обмінні курси у 2015 році після запровадження оперативних регуляторних заходів зі стабілізації валютного ринку спостерігалася тенденція зміцнення курсу гривні. Крім того зниженню напруги на ринку значною мірою сприяло започаткування нової програми фінансової допомоги з Міжнародним валютним фондом. Наприкінці березня Національний банк удосконалив порядок установлення офіційного курсу гривні та механізм його розрахунку. Вжиті Національним банком України протягом 2015 року стабілізаційні заходи поєднали в собі як класичні монетарні інструменти, адміністративні заходи, так і більш активну участь регулятора на валютному ринку. Зокрема процентна політика регулятора сприяла досить стриманій динаміці грошової пропозиції, а посилення адміністративних важелів завадило непродуктивному відпливу капіталу з країни. Активна участь Національного банку на валютному ринку через здійснення інтервенцій як з купівлі, так і з продажу іноземної валюти сприяла згладжуванню ситуативних пікових коливань попиту на іноземну валюту та її пропозиції. Стабілізації ситуації на валютному ринку сприяло досягнення домовленості з МВФ щодо кредиту EFF. Відповідно до зазначеної програми 13 березня 2015 року Національний банк України отримав перший транш на суму майже 5 млрд дол США. Наприкінці березня було змінено порядок встановлення офіційного курсу гривні та механізм його розрахунку. Із 31 березня 2015 року офіційний курс гривні до іноземних валют та курс банківських металів, щодо яких передбачено щоденне встановлення офіційного курсу, встановлюється наприкінці робочого дня та починає діяти з наступного робочого дня. Розрахунок офіційного курсу гривні до долара США здійснюється як середньозважене значення курсу гривні до долара США за всіма укладеними угодами з його купівлі та продажу на умовах “тод”, “том” та “спот” у день встановлення офіційного курсу за даними Системи підтвердження угод на МВРУ Національного банку України. За підсумками першого квартала 2015 року гривня за офіційним курсом зміцнилася відносно долара США на 15.56% – до 2 344.26 грн. за 100 дол. США, відносно євро – на 19.00% (до 2 544.93 грн. за 100 євро) (рис.2.5).

Рис.2.5. Динаміка курсу гривні до долара США за 2015 рік

Джерело: побудовано на основі даних НБУ [8].

Отже, проаналізувавши інформацію по валютному ринку України за результатами 2012-2015 років можна зробити висновки. Протягом 2014 року валютний ринок України розвивався в умовах вкрай несприятливого зовнішнього середовища та загострення соціально-політичного напруження в суспільстві. Протягом року національна валюта втратила значну частину своєї вартості. Дефіцит готівкової іноземної валюти за одночасно високого рівня попиту з боку населення обумовив виникнення незадоволеного валютного попиту та появу «чорного валютного ринку». З початку 2014 року НБУ було вжито ряд системних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності банківської системи та підтримку її ліквідності.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Зважаючи на дестабілізацію валютного ринку України, спричинену сукупністю політичних та соціально-економічних чинників, НБУ. Динаміка показників міжбанківського валютного ринку України.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Грошові реформи

Лекція по економіки. Поняття та види грошових реформ. Методи стабілізації валют. Грошова реформа в Україні

Ассоциативный эксперимент. Методика оценки данных ассоциативного эксперимента

В целях экспериментального исследования субъективных семантических полей слов, формируемых и функционирующих в сознании человека. Существует несколько вариантов возможной интерпретации результатов ассоциативного эксперимента. Приведем некоторые из них.

Проектирование шиномонтажного и шиноремонтного участка

Факультет: Лесотранспортный Кафедра: «Автомобили и Автомобильное Хозяйство» Выпускная квалификационная работа Тема: Проектирование шиномонтажного и шиноремонтного участка на базе ИП Ульныров Э.А.

Налоги и налогообложение

Экономическая сущность налогов. Функции налогов. Налоговая система Российской Федерации. Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговый период. Прямые и косвенные налоги. НДС. Налог на прибыль. Налог на имущество. Закона Российской Федерации "О государственной пошлине". Особенности налогообложения. Контрольная работа налоговой инспекции. Система налогообложения.

Менеджмент. Все шпоры

Сущность, виды, подходы, функции и уровни менеджмента. Управление в менеджменте, стресс и его причины, мотивация. Деловые беседы, совещания в управленческой деятельности. Культура организации.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok