Історія держави та права зарубіжних країн

Территория рекламы

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЯК НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Історія держави та права зарубіжних країн, ч. 2», його структура та історіографія

1. Предмет, мета і завдання курсу «Історія держави та права зарубіжних країн, ч. 2», його структура.

2. Методологія курсу «Історія держави та права зарубіжних країн, ч. 2».

3. Історіографія курсу «Історія держави та права зарубіжних країн, ч. 2».

4. З'вязок курсу з іншими дисциплінами.

1. Предмет, мета і завдання курсу «Історія держави та права зарубіжних країн, ч. 2», його структура.

В історії людства в період XІX - початок XXI ст.ст. відбулися найбільші зміни в усіх сферах життя людського суспільства. Цей період характеризується бурхливим розвитком продуктивних сил, що дозволило підвищити життєвий рівень більшості населення, розширити економічні та фінансові можливості для вдосконалення державно-правових відносин.

У цей час світ пережив і цілий ряд економічних криз, що здійснили специфічний вплив на розвиток держави і права.

Демократичні революції в багатьох країнах відкрили перед їх народами нові шляхи розвитку державно-правових відносин.

Відбулися радикальні зміни в політичній, економічній і соціальній структурі різних держав, в них сформувалася розгалужена соціальна структура суспільства.

У зв'язку з науково-технічною революцією державні, виробничі, соціальні і правові відносини піднялися на новий якісний рівень. У ряді країн сформувалося суспільство, яке отримало найменування «індустріального» або «постіндустріального».

Крах колоніальної системи відкрило шлях до незалежності для народів Азії, Африки, Океанії, Карибського басейну. Всього виникло понад сотні нових держав, що активно включилися в процес державно-правового будівництва.

Деякі з них при цьому відмовилися від демократичних форм державності та права і стали використовувати систему державно-бюрократичного соціалізму, запозичену в СРСР. Йшли в них і пошуки своїх специфічних шляхів організації державно-правових відносин.

XІX - початок XXI ст. - Це період різних політичних, економічних, соціальних та інших експериментів, вплив яких відчули державно-правові відносини в багатьох країнах.

Це не тільки час формування і розвитку демократичної правової державності, демократичних тенденцій в регулюванні правовідносин, але і час виникнення та існування антидемократичних державних режимів, масових деформацій у праві, поширення в ряді країн правового нігілізму.

В останній чверті XX - початку XXI ст. значне поширення в світі отримав тероризм, для боротьби з яким багато держав використовують не тільки старі, а й нові правові засоби.

У період сьогодення все більше зростає тенденція посилення державного регулювання економікою і соціальними відносинами для досягнення планового характеру і пропорційного їх розвитку, політичної та економічної стабільності. Це приводить до створення розгалуженої соціальної структури сучасного суспільства, регульованою нормами права.

У XIX - початку XXI ст. процес інтернаціоналізації охопив не тільки політику, економіку і фінанси, а й сферу державно-правового будівництва. При цьому досягнення передових демократичних держав все більше використовувалися іншими, зокрема слугує моделлю та зразком для сучасної України.

Розстановка політичних сил в різних країнах, визначали хід державно-правового будівництва, визначалася дією багатьох факторів.

Процес державно-правового будівництва розвивався неоднозначно, не завжди послідовно і не завжди по висхідній лінії, був складним і суперечливим.

У новий та новітні час зарубіжні країни наочно продемонстрували багатоваріантність і різноманітність у державно-правовому розвитку. Вони відрізнялися один від одного за його формам, методам і темпам, за рівнем розвитку демократії, економіки, громадянських прав і свобод.

Сучасний період - це період становлення і розвитку сучасних правових систем, затвердження концепції «верховенства права», значних змін в джерелах права, диференціації регулювання правових відносин, формування нових галузей права, вдосконалення методів правового регулювання, становлення національних правових систем, посилення взаємодії правових систем різних держав, уніфікації та гармонізації правових систем окремих країн, гуманізації та демократизації права.

У наш час інтенсивно йде процес переосмислення історії державно-правових відносин минулого, викликаний реаліями початку XIX - початку XXI ст. Воно ускладнюється тим, що при цьому розглядається недавнє минуле, а процеси і тенденції, що були в ньому ще не завершені.

Предметом курсу «Історія держави і права зарубіжних країн, ч. 2» є вивчення процесів становлення та розвитку держави і права Європейського Союзу, країн Центральної та Східної Європи (Польща, Росія), Північної та Латинської Америки (США, Бразилія), Азії та Африки (КНР, Республіка Індія, ПАР) на фоні світового історичного процесу в 19 - 21 ст.ст.

Метою курсу є формування у студентів цілісного уявлення про загальне і особливе в історичному розвитку держави і права країн Європи, Америки, Азії та Африки в період 19 –поч. 21 ст.ст.

При цьому ставиться завдання надати загальну уяву про характер та особливості історії держави і права у сучасний період у всіх регіонах світу, перш за все, в провідних країнах, що здійснили найбільший вплив на державно-правовий процес.

2. Методологія курсу «Історія держави та права зарубіжних країн, ч. 2».

Вивчення історії держави і права передбачає обов'язкове використання відповідного інструментарію, тобто застосування методів і способів дослідження. Методами називають сукупність способів пізнання і прийомів дослідження, які використовуються для одержання відносно об'єктивних, істинних, доказово обґрунтованих знань з історії держави і права.

Методологія навчальної дисципліни поєднує в собі загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. При їхньому аналізі слід мати на увазі, що як суспільна наука історія держави та права описує, досліджує та осмислює історичний процес розвитку права та інститутів держави відповідно до загальних методологічних правил. їх сутність обумовлена загальнофілософським підходом науки до пізнання та пояснення різноманітних явищ суспільно-політичного життя. Виходячи з цього, одним із провідних методів дослідження історико-правових явищ минулого є історичний метод. Історичний погляд на політико-правові явища полягає у тому, що всі вони оцінюються з погляду конкретного історичного часу, впродовж якого вони виникали, розвивалися, занепадали або зникали зовсім, набували лише їм притаманних вигляду і форми.

При здійсненні аналізу історико-правових явищ широко застосовуються хронологічний, ретроспективний, порівняльно-історичний, статистичний та інші методи дослідження.

Сутність хронологічного методу полягає у тому, що події державно-правового розвитку тієї чи іншої країни розглядаються у чіткій хронологічній послідовності. Особливо ефективним він є при складанні історичних хронік, хронологічних таблиць, коли реконструюються події, пов'язані між собою певним відтинком часу. Різновидом хронологічного методу є проблемно-хронологічний, який передбачає розчленування теми на декілька вужчих проблем, кожна з яких розглядається у хронологічній послідовності.

Ретроспективний метод дає змогу відтворити картину минулого навіть за відсутності повного набору історичних та правових джерел, що належать до того чи іншого історичного періоду. В основу цього методу покладено тісний зв'язок між сьогоденням і минулим.

Досить поширеним видом інструментарію для дослідження історико-правових явищ є порівняльно-історичний метод. Він базується на визнанні певної повторюваності деяких рис та характеристик в історії права та держави, орієнтує на вивчення їх шляхом зіставлення. Порівняльно-історичний метод дозволяє порівнювати аналогічні історичні типи і форми державності, правові системи для встановлення як загальних закономірностей їх розвитку, так і специфічних особливостей.

Статистичний метод застосовується при дослідженні кількісних сторін історико-правових явищ. З їх допомогою можна виявити такі характеристики, як протяжність їх у часі та просторі, поширеність у країні чи у групі держав, темпи їх розвитку та повторюваність тощо. Однак гола статистика повинна поєднуватися із всебічним пізнанням змісту державно-правових та суспільних явищ, із прив'язкою їх до конкретного історико-державного підґрунтя.

Названі методи ні в якому разі не вичерпують всього арсеналу багатства методології щодо пізнання історико-правових явищ у рамках вивчення курсу «Історія держави і права зарубіжних країн, ч.2».

3. Історіографія курсу «Історія держави та права зарубіжних країн, ч. 2».

Історіографія курсу «Історія держави та права зарубіжних країн, ч. 2» на сьогоднішній день є доволі різномаїтною і багатогранною, оскільки знаходить своє відображення у ряді вітчизняних та іноземних наукових розвідках.

Так, питання європейської міждержавної інтеграції (1945-1985 рр.) висвітлені в роботах В. Хендерсона «Німецький митний союз», В. Зомбарта «Народное хозяйство Германии в XIX и в начале XX века», Б.Й. Тищика «Німеччина: історія державності і права (IX ст. - поч. XXI ст.), І. В. Яковюка «Історія Європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу», В. Г. Баєва «Германский конституционализм (конец XVIII - первая треть XX в.), Е. Аннерса «История Европейского права», А.Д. Епштейна «История Германии от позднего средневековья до революции 1848 г.», М. Гефернена «Значення Європи», С. Полларда «Європейська економічна інтеграція 1815-1970».

Питання європейської міждержавної інтеграції у другій половині XX - поч. XXI ст.ст. знайшли своє відображення у роботах видатних вітчизняних та іноземних фахівців з питань права, політики, та міжнародних відносин: М.Р. Аракеляна, М. Д. Василенка «Право Європейського Союзу», «Право Європейського Союзу» за ред. О. К. Вишнякова, С. В. Віднянського, А. Ю. Мартинова «Об'єднана Європа: від мрії до реальності», «Право Європейського Союзу» В. Г. Воронкової «Політика Європейської інтеграції», М. Гефернена «Значення Європи. географія та геополітика», Д. Дайнена «Дедалі міцніший європейський союз», В. В. Копійки, Т. І. Шинкаренка «Європейський Союз. Історія і засади функціонування», Ю.А. Матвеєвського «Европейская интеграция в исторической ретроспективе», О.Г. Лекаренко «США и процесс объединения стран Западной Европы в 1955-1963 гг.», «Европейский Союз на пороге XXI: выбор стратегии развития» під ред. Ю. А. Борко, О. В, Буториної; Ю.С. Кашкіна «Право Европейского Союза», М. Хогана «План Маршалла. Америка, Британія, та реконструкція Західної Європи»), A. Мілворда «Реконструкція Західної Європи, 1945-1951», Р. МкАлістера «Європейський Союз: Історичне та політичне дослідження», П. Крейга, П. Де Бурки «Європейський Союз. Тексти, справи, та матеріали».

Особливості державно-правового розвитку Польщі висвітлені у працях Л. Зашкільняка, М. Крикун «Історія Польщі», Б.Й. Тищика Історія державності і права Польщі (X ст. - поч. XXI ст.). Питання історії держави і права Росії знайшли своє відображення в багатьох підручниках та навчально-методичних посібниках за редакцією П.П. Музиченка та К.М. Вітмана, Б.Й. Тищика, В.С. Макарчука, Г.І. Трофанчука, І.А. Ісаєва та ін.

Щодо розгляду питань становлення та розвитку держави і права країн Північної та Латинської Америки заслуговують на увагу праці відомих вітчизняних вчених в галузі історії держави і права зарубіжних країн. Серед них наукові роботи М. Альперовича і Л. Сльозкіна «История Латинской Америки», Н. Крашеніннікової і О. Жидкова «История государства и права зарубежных стран», монографія за ред. В. Безбаха «Право стран Латинской Америки: кодификация материального и процессуального гражданского права», навчальний посібник Строганова А. І. «Латинская Америка в XX веке», праця С.А. Шумова і Р.А. Андреєва «История Бразилии».

Історія держави і права сучасної Індії, Китаю та Південної Африки висвітлені у працях Бостана Л.М., Бостана С.К. «Історія держави і права зарубіжних країн», В.Г. Графського «Всеобщая история права и государства», Л.М. Гудошникова «Государственный строй Китайской Народной Республики», Р. Давида і К. Жоффре-Спинози «Основные правовые системы современности», Т. Ф. Девяткіної «Ликвидация княжеств в современной Индии», А.М. Дьякова «Индия во время и после второй мировой войны (1939–1949)», Е.З. Імамова «Китайское право: единство традиций и законодательной нормы» Крашеніннікової Н. А. «Индусское право: история и современность», «Правовая культура современной Индии: иновационные и традиционные черты», В.Є. Рубаника «История государства и права зарубежных стран», Сухарева А.Я. «Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник» та багато інших.

Використання і ознайомлення студентами вказаного обов'язкового переліку наукових праць стане важливим допоміжним засобом щодо вивчення і осмислення дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн, ч.2».

4. З'вязок курсу з іншими дисциплінами.

Історія держави і права зарубіжних країн тісно пов'язана з іншою юридичною наукою і навчальною дисцпліною - теорією держави і права, також вивчає закономірності розвитку держави і права.

Але теорія держави і права відображає історичний процес в абстрактній формі, не враховуючи історичні випадковості. Вона виробляє свою систему загальноправових понять і категорій, які широко використовуються в навчальному курсі історії держави і права. Взаємодія цих наук сприяє науково обґрунтованого розкриттю суті державно-правових відносин.

На відміну від теорії держави і права історико-правові науки вивчають конкретні процеси розвитку державно-правових інститутів і явищ, що розвиваються в хронологічній послідовності і проявляються в певному історичному періоді.

Історія держави і права зарубіжних країн співвідноситься і з іншим юридичними дисциплінами: історією вітчизняної держави і права (що має з нею загальні завдання і розрізняються по предмету вивчення), історією політичних і правових вчень. Проблематика останньої - виникнення, розвиток та ефективність державних і правових вчень, їх зв'язок з певними

історичними періодами. Ідеї, вчення, панівні в тій чи іншій країні в певний час, різноманітні. У зв'язку з цим важливо з'ясувати, якою мірою і яким чином вони вплинули на розвиток державності, права в конкретній країні.

ЛІТЕРАТУРА

1. Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. - М., 1998.

2. Графский В. Г. Всеобщая история права и государства. - М.: Норма, 2007.

3. Дамирли М.А. Право и история: эпистемологические проблемы. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002.

4. История государства и права зарубежных стран. / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. - М., 1996. - Ч. 1, 2.

5. Омелъченко О. А. Всеобщая история государства и права: В 2 т. — М.: Тон-Остожье, 2001.

6. Прудников М.Н. История государства, права и судопроизводства зарубежных стран. - М.: ЮНИТИ, 2007.

7. Трофанчук Г.І. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2006.

РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПРАВОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ (XIX - XXI ст.ст.)

Тема 2. Європейська міждержавна інтеграція (від витоків-1945 р.)

1. Формування ідеї європейської міждержавної інтеграції. Поняття та форми економічної міждержавної інтеграції.

2. Передумови становлення інтеграційних процесів в Європі.

3. Політико-правові концепції європейської міждержавної економічної інтеграції у першій половині XX ст.

4. Причини прийняття та зміст Європейського маніфесту 1924 р.

5. Підготовка та укладення протоколу про створення митного союзу між Австрією та Німеччиною 1931 р.

6. Розробка проектів інтеграційних об'єднань протягом Другої світової війни 1939-1945 рр.

1.

Формування ідеї європейської міждержавної інтеграції. Поняття та форми економічної міждержавної інтеграції

.

2.

Передумови становлення інтеграційних процесів в Європі

.

3.

Політико-правові концепції європейської міждержавної економічної інтеграції у першій половині 20 ст.

  1. Причини прийняття та зміст Європейського маніфесту 1924 р.

5.

Підготовка та укладення протоколу про створення митного союзу між Австрією та Німеччиною 1931 р.

ЛІТЕРАТУРА

1. Базаров. Очерки по истории Германии: в 2-х т. Т.1 / В. А. Базаров, И. И. Степанов. - Спб.: С. Скирмунта, 1906. - 574с.

2. Галкин И.С. Создание Германской империи. 1815-1871 гг.: уч. пособ. / И.С. Галкин. - М.: Высшая школа, 1986. - 175 с.

3. Геффернен М. Значення Європи. Географія та геополітика. / М. Геффернен. - К. : Дух і літера, 2011. - 464 с.

4. Жидков О.А. История буржуазного права: уч. пособ. / О.А. Жидков. - М.: Типография УДН им. Патриса Лумумбы, 1971. - 152 с.

5. Каминка А. И. Очерки торгового права / А.И. Каминка. - М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. - 547 с.

6. Кацин М. Ю. Особливості становлення Німецького митного союзу (1818-1834): історико-правовий аспект / Кацин М. Ю. // Митна справа. - 2014. - Ч. 3. - С. 29 - 37.

7. Кацин М. Ю. Розвиток Німецького митного союзу (1834-1853): історико-правові особливості в аспекті європейської економічної інтеграції / Кацин М. Ю. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - Вип. 3. - С. 16 - 21.

8. Кацин М. Ю. / Політико-правові концепції європейської економічної міждержавної інтеграції (1919-1932) / Кацин М. Ю. // Держава і право. - 2014. - Вип. 63. - С. 406 - 412.

9. Кизяковский В.В. К проблеме становления конституционализма в Германии (первая половина XIX в.) / В.В. Кизяковский // Методология историко-правовых исследований / под ред. Гулиев В. Е. - М.: ИГиП АН СССР. - 1980. - 184 с.

Тема 3. Європейська міждержавна інтеграція (1945-1986 рр.)

1. Передумови до відновлення європейської міждержавної економічної інтеграції після Другої світової війни. План Маршалла 1947 р. та роль США у процесі економічного та політичного зближення європейських держав.

2. Роль Організації Європейського Економічного Співробітництва (ОЄЕС) у процесі відновлення економічного співробітництва на міжурядових засадах.

3.Основні положення плану Монне-Шумана 1950 р. та його історична роль у розвитку європейської міждержавної інтеграції.

4. Створення Європейського Співтовариства Вугілля та Сталі (ЄСВС) 1951 р., Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС) 1957 р., Європейського співтовариство з атомної енергетики (Євратому) 1957 р.

5. Початок співробітництва держав-членів ЄС у зовнішньополітичній та правоохоронній сферах.

1.

Передумови до відновлення європейської міждержавної економічної інтеграції після Другої світової війни. План Маршалла 1947 р. та роль США у процесі економічного та політичного зближення європейських держав

.

2.

Роль Організації Європейського Економічного Співробітництва (ОЄЕС) у процесі відновлення економічного співробітництва на міжурядових засадах

.

3.

Основні положення плану Монне-Шумана 1950 р. та його історична роль у розвитку європейської міждержавної інтеграції

.

4.

Створення Європейського Співтовариства Вугілля та Сталі (ЄСВС) 1951 р., Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС) 1957 р., Європейського співтовариство з атомної енергетики (Євратому)1957 р.

5.

Початок співробітництва держав-членів ЄС у зовнішньополітичній та правоохоронній сферах

.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аракелян М.Р., Василенко Н.Д. Право Европейского Союза: учебн. - О. : Симєкс-принт, 2011. - 304 с.

2. Кацин М. Ю. Політико-правова характеристика ролі Організації європейського економічного співробітництва у процесі європейської міждержавної економічної інтеграції (1948-1957 рр.) / М. Ю. Кацин // Митна справа. - 2014. - Ч. 2. - № 2. - С. 295-301.

3. Кацин М. Е. Правовое обеспечение трансформации таможенного союза в общий рынок ЕС / М. Е. Кацин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2013. - № 6-3. –Т.2. - С. 151-155.

4. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: навч. посібник / В. Кернз. - К. «Знання», 2002. - 381 с.

5. Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: монографія / Т.В. Комарова. - Х. : Право, 2010. - 360 с.

6. Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посібник. / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко ; за ред. Л.В. Губерського. - К. : Знання, 2009. - 751 с.

7. Марченко М.Н. Право Европейского Союза. Вопросы истории и теории / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. - М. : «Проспект», 2010 г. - 308 с.

8. Право Європейського Союзу: підручн. / за ред. О.К. Вишнякова. - Одеса: Фенікс, 2013. - 883 с.

9. Право Європейського Союзу : підручник / за ред. В.І. Муравйова. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 704 с.

10. Свобода П. Вступ до Європейського права / П. Свобода. - Київ: К.І.С., 2006. - С. 147.

Тема 4. Європейська міждержавна інтеграція (1986 р. -поч. XXІ ст.)

1. Розробка, зміст та значення Єдиного Європейського Акту (ЄЄА) і перехід до створення єдиного внутрішнього ринку.

2. Причини укладання Маастрихтської угоди 1992 р., її зміст та значення. Створення Європейського Союзу та його трьохопорна структура.

3. Реформи Амстердамського договору 1997 р. та Ніццького договору 2001 р. : причини та наслідки. Конституція для Європи 2004 р.

4. Підготовка та підписання Лісабонської угоди 2007 р. та її наслідки для подальшого розвитку Європейського Союзу.

5. Етапи розширення ЄС та їх вплив на інституційний розвиток Європейського Союзу.

6. Співробітництво України і Європейського Союзу: історико-правова характеристика.

6.1. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом.

6.2. Європейська політика сусідства 2004 р. та її значення в аспекті відносин між Україною та ЄС.

6.3. Історико-правова характеристика політики Східного партнерства.

6.4. Підготовка та підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським союзом 2014 р., її значення.

1.

Розробка, зміст та значення Єдиного Європейського Акту (ЄЄА) і перехід до створення єдиного внутрішнього ринку

.

2.

Причини укладання Маастрихтської угоди 1992 р., її зміст та значення. Створення Європейського Союзу та його трьохопорна структура

.

3.

Реформи Амстердамського договору 1997 р. та Ніццького договору 2001 р.: причини та наслідки. Конституція для Європи 2004 р.

4.

Підготовка та підписання Лісабонської угоди 2007 р. та її наслідки для подальшого розвитку Європейського Союзу

.

5.

Етапи розширення ЄС та їх вплив на інституційний розвиток Європейського Союзу

.

6. Співробітництво України і Європейського Союзу: історико-правова характеристика.

6.1.

Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом

.

6.2.

Європейська політика сусідства 2004 р. та її значення в аспекті відносин між Україною та ЄС

.

6.3.

Історико-правова характеристика політики Східного партнерства

.

6.4.

Підготовка та підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським союзом 2014 р., її значення

.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аракелян М.Р., Василенко Н.Д. Право Европейского Союза: учебн. - О. : Симєкс-принт, 2011. - 304 с.

2. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: навч. посібник / В. Кернз. - К. «Знання», 2002. - 381 с.

3. Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: монографія / Т.В. Комарова. - Х. : Право, 2010. - 360 с.

4. Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посібник. / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко ; за ред. Л.В. Губерського. - К. : Знання, 2009. - 751 с.

5. Матвеевский Ю. А. Европейская интеграция в исторической ретроспективе / Ю. А. Матвеевский. - Москва: МГИМО-Университет, 2011. - С. 129

5. Право Європейського Союзу : підручник / за ред. В.І. Муравйова. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 704 с.

6. Марченко М.Н. Право Европейского Союза. Вопросы истории и теории / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. - М. : «Проспект», 2010 г. - 308 с.

7. Толкачова Н.Б. Система захисту прав людини в Європейському Союзі / Н. Б. Толкачова // Часопис Київського університету права. - 2009. - № 4. - 348 с.).

8. Шемятенков В. Большая Европа и западноевропейская интеграция / Шемятенков В. //Европейский Союз на пороге XXІ века / Ю. А. Борко, О. В. Буторина. - Москва: Эдиториал УРСС, 2001. - С. 23.

РОЗДІЛ ІІІ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ (XIX - XXI ст.ст.)

Тема 5. Історія держави і права Польщі

1. Відродження Польської державності та її конституційний розвиток.

2. Державний устрій за Конституцією Польщі 1997 р.

3. Правова система Польщі.

4. Судова система.

1.

Відродження Польської державності та її конституційний розвиток

.

2.

Державний устрій за Конституцією Польщі 1997 р.

3.

Правова система Польщі

.

4.

Судова система Польщі

.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. - М.: Юрил. Л-ра, 1980.

2. Бойко І.Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1949 - 1569 рр.): моногр. - Львів.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.

3. Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі. - Львів: Вид-во Львів. Ун-ту, 2002.

4. Історія держави і права зарубіжних країн (Середні віки та ранній Новий час) / За ред. Б.Й. Тищика. - Львів: Світ, 2006.

5. Норман Дейвіс. Історія Польщі. - К.: Основи, 2008.

6. Тищик Б.Й. Історія державності і права Польщі (X ст. - поч. XXІ ст.) - Львів: Вид-во «Світ» - 2012.

7. Яровий В. Новітня історія Центрально-європейських та Балканських країн XX століття. - К. - К.: Генеза, 2005.

Тема 6. Історія держави і права Росії

Тема 6.1. Держава і право Російської імперії в період консервативно-охоронного самодержавства

1. Криза феодально-кріпосного ладу та розвиток буржуазних відносин.

2. Реформи державного ладу та управління при Олександрі 1 та Миколі 1.

3. Спроби ліквідації кріпосного права.

4. Розвиток права. Кодифікація М. Сперанського. Формування галузей права.

5. Основні риси цивільного права за Зводом законів Російської імперії. Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 року.

1.

Криза феодально-кріпосного ладу та розвиток буржуазних відносин

.

2.

Реформи державного ладу та управління при Олександрі 1 та Миколі 1

.

3.

Спроби ліквідації кріпосного права

.

4.

Розвиток права. Кодифікація М. Сперанського. Формування галузей права

.

5.

Основні риси цивільного права за Зводом законів Російської імперії. Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 року

.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавне и его политические институты (первая половина XIX в.). — М., 1987. — Т. V.

2. Музыченко П.П., Витман К.Н. История государства и права зарубежных стран. - Ч. II. - Харьков, 2006.

3. Отечественное законодательство XI-XX вв.: Пособие для семинаров. -Ч. 1(XI-XIX вв.) / / Под ред. проф. О.И. Чистякова. — М. 1999.

4.Одесса в Полном собрании законов Российской империи /Под ред.. проф. П.П. Музыченко. - Одеса, 2006.

5. Рогов В.А. История государства и права России IX — начало XX вв. - М.,1995.

6. Российское законодательство X-XX веков. — М., 1987. — Т. V.

7. Сафонов М.М. Проблемы реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX векав. - Л., 1988.

8. Титов Ю. П. История отечественного государства и права. - М., 1996. - Ч.1, 2.

Тема 6.2. Держава і право Російської імперії в період ліквідації кріпосної системи та проведення демократичних реформ

1. Ліквідація кріпосного права. Правовий зміст селянської реформи. Роль Олександра II в проведенні демократичних перетворень.

2. Судова реформа. Характеристика судової системи. Демократичні принципи судочинства та судоустрою.

3. Земська та міська реформи. Органи місцевого самоврядування.

4. Принципи та суть відступу від реформ у 80-90-х роках XIX ст.

5. Розвиток права в Російській імперії у пореформений період (др. пол. XIX ст.).

1.

Ліквідація кріпосного права. Правовий зміст селянської реформи. Роль Олександра 2 в проведенні демократичних перетворень

.

2.

Судова реформа. Характеристика судової системи. Демократичні принципи судочинства та судоустрою

.

3.

Земська та міська реформи. Органи місцевого самоврядування

.

4.

Принципи та суть відступу від реформ у 80-90-х роках 19 ст.

5.

Розвиток права в Російській імперії у пореформений період (другої половини 19 ст.)

.

ЛІТЕРАТУРА

1. Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. — Саратов,1969.

2. Зайончковский П.А. Российское самодержавне в конце XIX в. - М., 1978.

3. История государства и права России: Учебник // Под ред. проф. С.А. Чибиряева — М., 1998.

4. Музыченко П.П., Витман К.Н. История государства и права зарубежных стран. - Ч. ІІ. - Харьков, 2006.

5. Мирошниченко Е.В. Местное самоуправление в России: теория и практика// Государство и право. - 1993. - № 6.

6. Немытина М.В. Суд в России. Вторая половина XIX - начало XX века. - Саратов, 1999.

7. Отечественное законодательство XІ-XX вв.: Пособие для семинаров. - Ч.1(XI-XIXвв.) // Под ред. проф. О.И. Чистякова. - М. 1999.

8. Российское законодательство X-XX веков. — М., 1987. — Т. VI.

Тема 6.3. Держава і право Росії в період буржуазно-демократичних революцій

1. Маніфест від 17 жовтня 1905 року, його політичне та юридичне значення. Зміни в структурі органів державної влади.

2. Основні закони Російської імперії від 23 квітня 1906 року, їх конституційний характер.

3. Державна Дума та Державна Рада в Росії. Формування партій.

4. Реформи П.А. Столипіна, їх суть і значення для Російської імперії.

5. Перша світова війна і зміни в державному ладі та праві Російської імперії.

6. Лютнева буржуазно-демократична революція. Зміни в державі і праві.

1.

Маніфест від 17 жовтня 1905 року, його політичне та юридичне значення. Зміни в структурі органів державної влади

.

2.

Основні закони Російської імперії від 23 квітня 1906 року, їх конституційний характер

.

3.

Державна Дума та Державна Рада в Росії. Формування партій

.

4.

Реформи П.А.Столипіна, їх суть і значення для Російської імперії

.

5.

Перша світова війна і зміни в державному ладі та праві Російської імперії

.

6.

Лютнева буржуазно-демократична революція. Зміни в державі і праві

.

ЛІТЕРАТУРА

1. Васильев Н.И. и др. Первая российская революция и самодержавне (государственно-правовые проблемы). — Л., 1975.

2. Глазунов М.М., Митрофанов Б.А. Первые советы перед судом самодержавия (1905 - 1907 гг.). - М., 1985.

1. Думова Н.Г. Кадетская партия в период Первой мировой войны и Февральской революции. — М., 1998.

2. История государства и права СССР. Сб. док. — М., 1968.

3. История государства и права России. Учебник // Под ред. проф. С.А. Чибиряева. — М., 1998.

4. История государственного управления в России. - М., 1997.

5. Музыченко П.П., Витман К.Н. История государства и права зарубежных стран. - Ч. II. - Харьков, 2006.

6. Нарастание революционного кризиса в России в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.). — Л., 1987.

7. Скрипилев Е.А. Всероссийское учредительное собрание. — М., 1982.

8. Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. — М., 1998.

Тема 6.4. Історія держави і права СРСР

1. Створення Радянської держави і права.

2. Утворення СРСР. Перша Конституція СРСР 1924 року.Кодифікація права.

3. Радянська держава і право в роки докорінного зламу суспільних відносин і побудови соціалізму .

4. Зміни в державі і праві в роки Великої Вітчизняної війни.

5. Радянська держава і право в період спроб реанімації ідейсоціалізму.

1.

Створення Радянської держави і права

.

2.

Утворення СРСР. Перша Конституція СРСР 1924 року.Кодифікація права

.

3.

Радянська держава і право в роки докорінного зламу суспільних відносин і побудови соціалізму

.

4.

Зміни в державі і праві в роки Великої Вітчизняної війни

.

5.

Радянська держава і право в період спроб реанімації ідей соціалізму

.

ЛІТЕРАТУРА

1. Власть и реформа. От самодержавной к советской России. — СПб, 1996.

2. Городецкий Е.Н. Рождение Советского государства, 1917-1918 гг. - М., 1987.

3. Исаев И.А. История государства и права России. — М., 1998.

4. История государства и права России. Учебник // Под ред. проф. С.А. Чибиряева. — М., 1998.

5. История государства и права России / Под ред. Ю.П. Титова.- М., 1996.

6. История отечественного государства и права / Под ред. О.И. Чистякова. - М., 1997.

7. Златопольский Д.Л., Чистяков О.И. Образование Союза ССР. — М., 1972.

8. Корнев В. Автономия, федерация, самоуправление: история и современность: Анализ работ 1906-1917 гг. о государственном устройстве России // Советская юстиция. - 1993. - № 10.

9. Ленин В.И. Об образовании СССР. — Полн. собр. соч. — Т. 45.

10. Музыченко П.П., Витман К.Н. История государства и права зарубежных стран. - Ч. ІІ. - Харьков, 2006.

11. Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. — М., 1998.

Тема 6.5. Розпад СРСР та становлення сучасної Російської держави

1. Становлення державності сучасної Росії.

2. Правові основи нової російської державності. Конституція РФ 1993 р. та її основні положення.

3. Формування сучасного російського права.

1.

Становлення державності сучасної Росії

.

2.

Правові основи нової російської державності. Конституція РФ 1993 р. та її основні положення

.

3.

Формування сучасного російського права

ЛІТЕРАТУРА

1. Исаев И.А. История государства и права России. — М., 1998.

2. История государства и права России. Учебник // Под ред. проф. С.А. Чибиряева. — М., 1998.

3. История государства и права России / Под ред. Ю.П. Титова. - М., 1996.

4. История отечественного государства и права / Под ред. О.И. Чистякова. - М, 1997.

5. Конституция СССР и законодательство развитого социализма / Под ред. К.Ф. Гуценко, И.Н. Кузнецова. - М., 1984.

6. Кузнецов И.Н. История государства и права России. Минск, 1999.

7. Музыченко П.П., Витман К.Н. История государства и права зарубежных стран. - Ч. II. - Харьков, 2006.

8. Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. — М., 1998.

РОЗДІЛ IV. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА КРАЇН ПІВНІЧНОЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ (XIX - XXI ст.ст.)

Тема 7. Історія держави і права США

1. Конституційна історія США.

2. Створення правової системи США, її відмінні риси.

3. Розвиток окремих галузей та інститутів права США.

4. Судова система США.

5. Еволюція державно-правової організації США в XX- поч. XXI ст.ст.

1.

Конституційна історія США

.

2.

Створення правової системи США, її відмінні риси

3.

Розвиток окремих галузей та інститутів права США

.

4.

Судова система США

.

3.

Еволюція державно-правової організації США в 20 - початку 21 ст.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бельсон Я. М., Ливанцев К. Е. История государства и права США. – Л., 1982

2. Боботов С. В., Жигачев И. Ю. Введение в правовую систему США. – М., 1997.

3. Глиняный В. П. История государства и права зарубежных стран. — X.: Одиссей, 2008. — Ч. 1.

4. Жидков О. А. Верховный суд США: право и политика. – М., 1982.

5. Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки. – К.: Наук. думка, 1993.

6. Оболонский А.В. Государственная служба США: История и современность // Государство и право. – 1999. – № 4.

7. Страхов М.М. Основні закономірності становлення буржуазної держави і права у провідних країнах Європи і в Північній Америці. – К., 1991.

8. Токвиль А. Демократия в Америке. – М., 1987.

Тема 8. Історія держави і права Бразилії

1. Проголошення незалежності Бразилії та її конституційний розвиток.

2. Державний лад за Конституцією Бразилії 1988 р.

3. Цивільне право та суміжні галузі права.

4. Кримінальне право та процес.

5. Судова система.

1.

Проголошення незалежності Бразилії та її конституційний розвиток

.

2.

Державний лад за Конституцією Бразилії 1988 р.

3.

Цивільне право та суміжні галузі права

.

4.

Кримінальне право та процес

.

5.

Судова система Бразилії

.

ЛІТЕРАТУРА

1. Альперович М., Слёзкин Л. История Латинской Америки - М.: Высшая школа, 1991.

2. Конституция Бразилии 1988 г.// Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. Маклаков. - 3-е изд. , перераб. и доп. - М. Изд-во БЕК, 2002. - С. 397-530.

3. Крашенинникова Н., Жидкова О. История государства и права зарубежных стран. (ч. 2. глава 16. Латинская Америка). - М., 1989.

4. Право стран Латинской Америки: кодификация материального и процессуального гражданского права: Монография. Под ред. В.Безбаха и В. Поньки. - М.: изд. РУДН. - 2013. - 482 с.

5. Строганов А. И. Латинская Америка в XX веке: Пособие для вузов. — М.: Дрофа, 2002.

6. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки - М.: Высшая школа, 1995.

7. Томас А.Б. История Латинской Америки. - М., 1960.

8. Шумов С.А., Андреев Р.А. История Бразилии - М.: Альтернатива, 2003.

РОЗДІЛ V. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ

(XIX - XXI ст.ст.)

Тема 9. Історія держави і права Китайської Народної Республіки (КНР)

1.Утворення КНР. Перехід на шлях соціалістичного будівництва. Перша Конституція КНР 1954 р. Державний лад.

2.Деформація державного ладу КНР в період «великого стрибка» і «культурної революції». Конституція КНР 1975 р.

3.Китайська держава в період модернізації. Конституції КНР 1978 та 1982 р. Перехід до регульованої ринкової економіки.

4.Особливості розвитку права КНР у дореформений період. Спроби кодифікації права.

5.Модернізація традиційного права. Кодифікація права КНР. Реформування законодавства КНР.

6.Злочини та покарання.

7.Суд та процес.

1.

Утворення КНР (1949). Перехід на шлях соціалістичного будівництва. Перша Конституція КНР 1954 р. Державний лад

.

2.

Деформація державного ладу КНР в період «великого стрибка» і «культурної революції». Конституція КНР 1975 р.

3.

Китайська держава в період модернізації. Конституції КНР 1978 та 1982 рр. Перехід до регульованої ринкової економіки

.

4.

Особливості розвитку права КНР у дореформений період. Спроби кодифікації права

.

5.

Модернізація традиційного права. Кодифікація права КНР Реформування законодавства КНР

.

6.

Злочини та покарання

.

7.

Суд та процес в Китаї

.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-е вид. перероб. й доп.: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 730 с.

2. Государственный строй Китайськой Народной Республики / Под ред. проф. Л.М. Гудошникова. - М., 1988.

3. Имамов Э. З. К характеристике правосознания и права КНР // Современное государство и права. - 1988. - №4.

4. Имамов Э. З. Китайское право: единство традиций и законодательной нормы // Проблемы Дальнего Востока. - 1989. - №6.

5. Имамов Э.З. Особенности формирования правовой системы КНР // Актуальные вопросы политической системы и внутриполитического поля КНР. - М., 1987.

6. Имамов Э.З. Уголовное право КНР. - М., 1990.

7. Инако Цунэо. Право и политика современного Китая (1949-1975). - М., 1978.

8. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. - М., 1996.

9. Ахметшин Н.С. История уголовного права КНР. - М., 2005.

10. Мао Чженда. Преобразования конституционного строя и развитие правового сознания в КНР / Вопросы философии. - 2008. - №1. - С. 169-172.

11. Лю Хун Янь. Современное китайское экологическое законодательство и тенденции его развития / Государство и право. - 2005. - №2. - С. 67-75.

12. Пащенко Е.Г. Экономическая реформа в КНР и гражданское право. - М., 1997.

Тема 10. Історія держави і права Республіки Індія

1. Боротьба за незалежність Індії та створення національної держави.

2. Суспільно-політичний лад Індії за Конституцією 1950 р.

3. Правова система сучасної Індії і специфіка індійського права.

4. Цивільне право та суміжні галузі права.

5. Кримінальне право та процес.

6. Судова система.

1.

Боротьба за незалежність Індії та створення національної держави

.

2.

Суспільно-політичний лад Індії за Конституцією 1950 р.

3.

Правова система сучасної Індії і специфіка індійського права

.

4.

Цивільне право та суміжні галузі права

.

5.

Кримінальне право та процес

.

4.

Судова система Індії

.

ЛІТЕРАТУРА

1. Графский В. Г. Всеобщая история права и государства. — М.: Норма, 2007.

2. Девяткина Т. Ф. Ликвидация княжеств в современной Индии. - М., 1961.

3. Дьяков А. М. Индия во время и после второй мировой войны (1939–1949). - М., 1952.

4. Дьяков А. М. Национальный вопрос в современной Индии. - М., 1963.

5. Крашенинникова Н. А. Колониальные системы управления в Южной и Юго-Восточной Азии. - М., 1972;

6. Крашенинникова Н. А. Правовая культура современной Индии: инновационные и традиционные черты / Н.А. Крашенинникова.Правовая культура современной Индии: инновационные и традиционные черты / Н.А. Крашенинникова.Правовая культура современной Индии: инновационные и традиционные черты / Н.А. Крашенинникова.Правовая культура современной Индии: инновационные и традиционные черты / Н.А. Крашенинникова.Правовая культура современной Индии: инновационные и традиционные черты. - М.: Норма, 2009.

7. Макарчук В. С. Загальна історія держави та права зарубіжних країн. — К.: Атіка, 2007.

8. Рубаник В.Е. История государства и права зарубежных стран: Учебник. - М.: Изд-во «Эксмо», 2011.

9. Сухарев А.Я. Правовые системы стран мира: Энциклопедический справочник. - М.: Изд-во Норма, 2003.

Тема 11. Історія держави і права Південно-Африканської Республіки (ПАР)

1.Утворення Південно-Африканської Республіки (ПАР) та її конституційний розвиток.

2. Правове регулювання режиму апартеїду в ПАР.

3. Внесок Нельсона Мандели до державотворення ПАР.

4. Державний лад за Конституцією ПАР 1996 р.

5. Цивільне право і суміжні галузі права.

6. Кримінальне право та процес.

7. Судова система.

1.

Утворення ПАР та її конституційний розвиток

.

2.

Правове регулювання режиму апартеїду в ПАР

3.

Внесок Нельсона Мандели до державотворення ПАР

.

4.

Державний лад за Конституцією ПАР 1996 р.

5.

Цивільне право і суміжні галузі права

.

6.

Кримінальне право та процес

.

7.

Судова система ПАР

.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вахрушев В. В., Левищенко А.М. Апартеид и политика Запада в ООН / В.В. Вахрушев, А.М. Левищенко. - М., 1989.

2. Вышинский М. П. Юг Африки: апартеид, геноцид, агрессия / М. П. Вышинский - М., 1988.

3. Вышинский М. П. Юг Африки: документы обвиняют / М. П. Вышинский - М., 1983.

4. Вяткина Р. Р. Создание Южно-Африканского Союза / Р. Р. Вяткина. - М., 1976.

5. Демкина Л. А. Социальная структура южноафриканского общества и основные направления его трансформации / Л. А. Демкина. - М., 1986.

6. Ильин А. И. Высшие органы государственной власти ЮАР: Автореф. … дис. канд юрид. наук. - МГИМО МИД России. - М., 2013. - 21 с.

7. Жуков Д. Апартеид: история режима / Д. Жуков. - М., 2007. - 56 с.

8. Терешкин Д. В. Законодательство ЮАР в период режима апартеида / Д.В. Терешкин // Российский юридический журнал. - 2007. - №3. - С. 162-166.

9. Тихомиров В. И. Партия апартеида. Социально-политическая эволюция Националистической партии ЮАР / В. И. Тихомиров. - М., 1987.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

MINISTERSTVO_OSVITI_I_NAUKI_UKRAYiNI_222 (1).doc

MINISTERSTVO_OSVITI_I_NAUKI_UKRAYiNI_222 (1).doc
Размер: 1.6 Мб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Історія європейського союзу: правові основи створення становлення та розвитку (19 - 21 ст.). Європейська міждержавна інтеграція. Європейська міждержавна інтеграція. Співробітництво України і Європейського Союзу: історико-правова характеристика. Історія держави і права Польщі. Історія держави і права Росії. Держава і право Російської імперії. Історія держави і права СРСР. Розпад СРСР. Історія держави і права країн Північної та Латинської Америки, Країн Азії та Африки. Історія держави і права США.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Формування ідеї європейської міждержавної інтеграції. Поняття та форми економічної міждержавної інтеграції

Передумови становлення інтеграційних процесів в Європі

Політико-правові концепції європейської міждержавної економічної інтеграції у першій половині 20 ст.

Причини прийняття та зміст Європейського маніфесту 1924 р.

Підготовка та укладення протоколу про створення митного союзу між Австрією та Німеччиною 1931 р.

Передумови до відновлення європейської міждержавної економічної інтеграції після Другої світової війни. План Маршалла 1947 р. та роль США у процесі економічного та політичного зближення європейських держав

Роль Організації Європейського Економічного Співробітництва (ОЄЕС) у процесі відновлення економічного співробітництва на міжурядових засадах

Основні положення плану Монне-Шумана 1950 р. та його історична роль у розвитку європейської міждержавної інтеграції

Створення Європейського Співтовариства Вугілля та Сталі (ЄСВС) 1951 р., Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС) 1957 р., Європейського співтовариство з атомної енергетики (Євратому)1957 р.

Початок співробітництва держав-членів ЄС у зовнішньополітичній та правоохоронній сферах

Розробка, зміст та значення Єдиного Європейського Акту (ЄЄА) і перехід до створення єдиного внутрішнього ринку

Причини укладання Маастрихтської угоди 1992 р., її зміст та значення. Створення Європейського Союзу та його трьохопорна структура

Реформи Амстердамського договору 1997 р. та Ніццького договору 2001 р.: причини та наслідки. Конституція для Європи 2004 р.

Підготовка та підписання Лісабонської угоди 2007 р. та її наслідки для подальшого розвитку Європейського Союзу

Етапи розширення ЄС та їх вплив на інституційний розвиток Європейського Союзу

Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом

Європейська політика сусідства 2004 р. та її значення в аспекті відносин між Україною та ЄС

Історико-правова характеристика політики Східного партнерства

Підготовка та підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським союзом 2014 р., її значення

Відродження Польської державності та її конституційний розвиток

Державний устрій за Конституцією Польщі 1997 р.

Правова система Польщі

Судова система Польщі

Криза феодально-кріпосного ладу та розвиток буржуазних відносин

Реформи державного ладу та управління при Олександрі 1 та Миколі 1

Спроби ліквідації кріпосного права

Розвиток права. Кодифікація М. Сперанського. Формування галузей права

Основні риси цивільного права за Зводом законів Російської імперії. Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 року

Ліквідація кріпосного права. Правовий зміст селянської реформи. Роль Олександра 2 в проведенні демократичних перетворень

Судова реформа. Характеристика судової системи. Демократичні принципи судочинства та судоустрою

Земська та міська реформи. Органи місцевого самоврядування

Принципи та суть відступу від реформ у 80-90-х роках 19 ст.

Розвиток права в Російській імперії у пореформений період (другої половини 19 ст.)

Маніфест від 17 жовтня 1905 року, його політичне та юридичне значення. Зміни в структурі органів державної влади

Основні закони Російської імперії від 23 квітня 1906 року, їх конституційний характер

Державна Дума та Державна Рада в Росії. Формування партій

Реформи П.А.Столипіна, їх суть і значення для Російської імперії

Перша світова війна і зміни в державному ладі та праві Російської імперії

Лютнева буржуазно-демократична революція. Зміни в державі і праві

Створення Радянської держави і права

Утворення СРСР. Перша Конституція СРСР 1924 року.Кодифікація права

Радянська держава і право в роки докорінного зламу суспільних відносин і побудови соціалізму

Зміни в державі і праві в роки Великої Вітчизняної війни

Радянська держава і право в період спроб реанімації ідей соціалізму

Становлення державності сучасної Росії

Правові основи нової російської державності. Конституція РФ 1993 р. та її основні положення

Формування сучасного російського права

Конституційна історія США

Створення правової системи США, її відмінні риси

Розвиток окремих галузей та інститутів права США

Судова система США

Еволюція державно-правової організації США в 20 - початку 21 ст.

Проголошення незалежності Бразилії та її конституційний розвиток

Державний лад за Конституцією Бразилії 1988 р.

Цивільне право та суміжні галузі права

Кримінальне право та процес

Судова система Бразилії

Утворення КНР (1949). Перехід на шлях соціалістичного будівництва. Перша Конституція КНР 1954 р. Державний лад

Деформація державного ладу КНР в період «великого стрибка» і «культурної революції». Конституція КНР 1975 р.

Китайська держава в період модернізації. Конституції КНР 1978 та 1982 рр. Перехід до регульованої ринкової економіки

Особливості розвитку права КНР у дореформений період. Спроби кодифікації права

Модернізація традиційного права. Кодифікація права КНР Реформування законодавства КНР

Злочини та покарання

Суд та процес в Китаї

Боротьба за незалежність Індії та створення національної держави

Суспільно-політичний лад Індії за Конституцією 1950 р.

Правова система сучасної Індії і специфіка індійського права

Цивільне право та суміжні галузі права

Кримінальне право та процес

Судова система Індії

Утворення ПАР та її конституційний розвиток

Правове регулювання режиму апартеїду в ПАР

Внесок Нельсона Мандели до державотворення ПАР

Державний лад за Конституцією ПАР 1996 р.

Цивільне право і суміжні галузі права

Кримінальне право та процес

Судова система ПАР

Похожие материалы:

Учебник - сложное предложение

Русский язык. Сложные синтаксические конструкции. Стили современного русского литературного языка.

Німецькомовна література Буковини

Історичні, соціальні та політичні умови розвитку німецькомовної літератури Буковини Поезія її основна тематика та проблематика німецькомовної поезії Буковини.

Электротехника. Ответы на билеты

Экономическая оценка инвестиций. Задачи с решениями

Определить будущую стоимость денежных средств на момент года. Определить текущую стоимость денежных средств. Определить сумму будущей и текущей стоимости денежных потоков. Экономическая оценка инвестиций основывается на расчете четырех показателей.

Завдання І рівня підсумкового модульного контролю з Політології

Тести та відповіді по політології. Які з названих цінностей властиві лібералізму? Яка функція політології розкриває сутність. Влада, заснована на впливі засобів масової інформації. Розподіл влад

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok