Філософські проблеми наукового пізнання

У посібнику коротко і в доступній формі розкрито особливості наукового пізнання, його структуру, рівні, методологію і методи дослідження, висвітлено проблеми динаміки науки, історичного розвитку, закономірностей, особливостей сучасного етапу.

Рекомендовано для аспірантів і магістрантів, які вивчають курс «Філософські проблеми наукового пізнання».

ЗМІСТ

Вступ ..... 5

1 Основні проблеми філософії науки

1.1 Філософія науки як нова галузь філософського знання ..... 6

 1. Історія становлення філософії науки ..... 11

2 Наукове знання та його особливості

2.1 Феномен науки. Критерії науковості..... 22

2.2 Функції наукового знання .... 25

2.3 Проблема класифікації наук ..... 26

3 Основні історичні етапи розвитку науки

3.1 Передумови виникнення науки ..... 29

3.2 Основні етапи розвитку науки ..... 32

3.3 Особливості класичної науки ... 33

3.4 Революція в природознавстві в кінці 19 ст. – початку 20 ст. і формування некласичної науки ..... 36

3.5. Постнекласична наука як прояв постмодерну ... 37

4 Структура наукового пізнання

4.1 Основні структурні елементи науки ..... 40

4.2 Емпіричний, теоретичний та метатеоретичний рівні пізнання .... 41

4.3 Форми наукового пізнання: ідея, проблема, факт, гіпотеза, теорія, концепція .... 46

4.4 Інші структурні елементи науки ... 52

5 Динаміка науки, теоретичні моделі та закономірності розвитку

5.1 Кумулятивна модель розвитку науки ..... 55

5.2 Діалектико-матеріалістична модель ..... 55

5.3 Проблема росту знань у К. Поппера ... 56

5.4 Концепція розвитку знань Т. Куна ..... 57

5.5 Науково-дослідна програма І. Лакатоса .... 58

5.6 Методологічний анархізм П. Фейєрабенда .... 60

5.7 Еволюційна модель С. Тулміна ... 61

5.8 Загальні закономірності розвитку науки ... 62

6 Методологія наукового пізнання

6.1 Поняття методології .... 64

6.2 Філософія та її роль у науковому пізнанні .... 65

6.3 Діалектичний і метафізичний методи мислення та дослідження .. 66

7 Методи наукового пізнання

7.1 Поняття методу. Класифікація методів ... 69

7.2 Наукові методи емпіричного дослідження ..... 70

7.3 Методи теоретичного дослідження ..... 72

7.4 Загальнологічні методи ... 76

7.5 Системний підхід у науковому пізнанні ... 79

8 Новації в сучасній науці

8.1 Загальні характеристики сучасної науки .... 84

8.2 Синергетика як нова стратегія наукового пошуку ..... 85

8.3 Глобальний еволюціонізм і сучасна наукова картина світу ... 89

8.4 Проблема позанаукового знання ..... 91

8.5 Осмислення взаємозв'язків наукових і соціальних цінностей

як умова сучасного розвитку науки .. 94

Список літератури ... 99

ВСТУП

Магістерська підготовка, яка орієнтована на підготовку фахівців у сфері науково-дослідної роботи, висуває нові вимоги щодо глибокого усвідомлення студентами-магістрантами сутності наукового пізнання, аналізу науки як специфічної форми пізнання, духовного виробництва і соціального інституту; ознайомлення із загальними закономірностями розвитку науки, її структурою, рівнями, методологією і методами наукового пізнання. На це розрахована нова навчальна дисципліна "Філософія і методологія наукового пізнання". Проблеми наукового пізнання також детально вивчаються в курсі філософії для аспірантів.

Дисципліна базується на знанні філософії, перш за все на таких її розділах як теорія пізнання, діалектика, на соціології, основах наукового дослідження і забезпечує формування світоглядної позиції майбутнього науковця, озброює філософськими основами та методологією наукового пізнання, забезпечує кваліфіковане проведення наукових досліджень, написання наукових робіт.

Курс передбачає проведення лекційних, семінарських занять та самостійної роботи. Вивчення курсу завершується заліком. У процесі засвоєння навчальної дисципліни магістрант повинен знати :

− структуру і функції сучасного наукового знання і тенденції його історичного розвитку, методологію наукового пізнання;

− глобальні тенденції зміни наукової картини світу, світоглядні, методологічні та інші філософські основи сучасного наукового знання;

− проблеми, пов'язані з впливом науки і техніки на розвиток сучасної цивілізації;

уміти:

− орієнтуватися в складних філософських питаннях сучасної науки і способах їх вирішення; застосовувати отримані знання в процесі наукових досліджень;

− передбачувати та аналізувати з етичної точки зору наслідки наукової діяльності, обґрунтовувати і відстоювати пріоритет етичних цінностей.

1 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ

1.1

Філософія науки як нова галузь філософського знання

1. 2 Історія становлення філософії науки

1. 2.1

Історичні коріння взаємозв’язку філософії та науки

1. 2.2

Позитивіські концепції

1. 2.3

Неокантіантво: концепції методів наукового пізнання

1.2.4

Методологічні концепції прагматизму

1.2.5

Проблеми пізнання у контексті феноменології

1. 2.6

Герменевтика

Питання для самоконтролю

 1. Які проблеми розглядає філософія науки?
 2. Які основні проблеми розглядає філософія науки сучасності?
 3. Назвіть історичні типи зв'язків філософії та науки?
 4. Які основні ідеї позитивізму?
 5. У чому сутність концепції „верифікації”?
 6. Які позитивні ідеї позитивізму ?
 7. Назвіть основних представників постпозитивізму і проблемне поле їх досліджень?
 8. У чому сутність прагматизму ?
 9. Яка основна ідея феноменології ?
 10. Що таке герменевтика?

2 НАУКОВЕ ЗНАННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

1

Феномен науки. Критерії науковості

2.2

Функції наукового знання

2.3

Проблема класифікації наук

Питання для самоконтролю

 1. Що таке наука?
 2. Які основні риси наукового пізнання?
 3. Чим відрізняється наукове пізнання від буденного, художнього?
 4. Як розмежувати науку і ненауку?
 5. За якими критеріями можна класифікувати науки?

3 ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАУКИ

3.1

Передумови виникнення науки

3.2

Основні етапи розвитку науки

3.3

Особливості класичної науки

.

3.4

Революція в природознавстві в кінці 19 — початку 20 ст. і формування некласичної науки

.

3.5

Постнекласична наука як прояв постмодерну

Питання для самоконтролю

 1. Що таке протонаука?
  1. Які основні характеристики класичної науки?
  2. У чому сутність наукового методу Ньютона?
  3. Які риси притаманні некласичній науці?
  4. Які особливості постнекласичної науки?
  5. Як співвідноситься об'єкт та суб'єкт у класичній, некласичній і постнекласичній науці?

4 СТРУКТУРА НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

4.1

Основні структурні елементи науки

4.2

Емпіричний, теоретичний та метатеоретичний рівні пізнання

4. 3

Форми наукового пізнання: ідея, проблема, факт, гіпотеза, теорія, концепція

4.4

Інші структурні компоненти науки

Питання для самоконтролю:

 1. Які елементи складають структуру науки?
  1. Які є рівні пізнання і як вони пов’язані між собою?
  2. Що таке парадигма та яка її роль в наукового пізнанні?
  3. У яких формах існує наукове пізнання?
  4. Які основні вимоги до гіпотези?
  5. Яка роль ідеалів і норм наукового пізнання?
  6. Що таке теорія і яка її структура?
  7. Що таке наукова картина світу й основні етапи її розвитку?

5 ДИНАМІКА НАУКИ, ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ

Важливою характеристикою наукового знання є його динаміка, тобто зміни, розвиток тощо. Розвиток наукових знань − складний діалектичний процес, який має певні якісні етапи і закономірності. Так, цей процес можна розглядати як рух від міфу до логосу, від логосу до протонауки, від протонауки до науки, від класичної науки до некласичної і далі до постнекласичної, від незнання до знання, від неповного знання до більш глибокого і досконалого тощо. В історії філософії науки існують різні моделі розвитку науки.

5.1

Кумулятивна модель розвитку науки

5.2

Діалектико-матеріалістична модель розвитку науки

5.3

Проблема росту знань у К. Поппера

5.4

Концепція розвитку знань Т. Куна

5.5

Науково-дослідна програма І. Лакатоса

5.6

Методологічний анархізм” П. Фейєрабенда

5.7

Еволюційна модель розвитку науки С. Тулміна

5.8

Загальні закономірності розвитку науки

Питання для самоконтролю

 1. Які існують моделі розвитку науки?
  1. Що таке фальсифікація і які вимоги до зростання знання у концепції

К. Поппера?

 1. Яка роль наукової революції в концепції Т. Куна?
  1. Як пояснює розвиток науки І. Лакатос?
  2. У чому полягає методологічний плюралізм і анархізм П. Фейєрабенда?
  3. У чому особливість концепції розвитку науки С. Тулміна?
  4. Назвіть закономірності розвитку науки.

6 МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

6.1

Поняття методології

6.2

Філософія та її роль у науковому пізнанні

6.3

Діалектичний та метафізичний методи мислення

Питання для самоконтролю

 1. Що таке методологія?
  1. Які функції виконує філософія в науковому пізнанні?
  2. Що таке діалектика?
  3. Що таке метафізика?

7 МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

7.1

Поняття методу. Класифікація методів

7.2

Наукові методи епіричного дослідження

7.3

Методи теоретичного дослідження

7.4

Загальнологічні методи

7.5

Системний підхід у науковому пізнанні

Питання для самоконтролю

 1. Що таке метод і яка його функція в науковому пізнанні?
  1. Які є методи емпіричного дослідження?
  2. Які є загальнологічні методи?
  3. Які є методи побудови наукових теорій?
  4. У чому особливість методу дедукції?
  5. Які переваги експерименту в науковому пізнанн ?
  6. Які характерні риси гіпотетико-дедуктивного метододу?
  7. Що таке система?
  8. В яких випадках застосовується системний підхі ?
  9. Які принципи системного підходу?

8 НОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ

8.1

Загальні характеристики сучасної науки

8.2

Синергетика як нова стратегія наукового пошуку

8.3

Глобальний еволюціонізм і сучасна наукова картина світу

8. 4

Проблема позанаукового знання

8.5

Осмислення взаємозв'язків наукових і соціальних цінностей як умова сучасного розвитку науки

Питання для самоконтролю

 1. Які головні характеристики сучасної постнекласичної науки?
  1. Що таке синергетика?
  2. Що таке глобальний еволюціонізм і які типи еволюції він у себе включає?
  3. Чи вільна наука від цінностей?
  4. Чи пов'язані соціальні та наукові цінності?
  5. Наскільки важлива етика науки в сучасному суспільстві?
  6. Як ставиться сучасна наука до інших форм пізнання світу?

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Підручники

 1. Будко В.В. Философия науки: учебное пособие / В. В. Будко .− Харьков : Консул, 2005. – 268 с.
 2. Горохов В. Г. Основы философии техники и технических наук / В. Г. Горохов. – М. : Гардарики, 2007. – 336 с.
 3. Б.Н. Джегутанов, В.И. Стрельченко, В.В. Балахонский, Т.Н. Хон. История и философия науки : учебное пособие для аспирантов – СПб. : ”Питер”, 2006. – 368 с.
 4. Гришунин С. И. Философия науки. Основные концепции и проблемы : учебное пособие / С.И. Гришунин. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 224 с.
 5. Добронравова І. С. Філософія і методологія науки: підручник / І.С. Добронравова, Л. І. Сидоренко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – 223 с.
 6. Історія філософії : Підручник для вищої школи. – Х. : Прапор, 2003. – 768 с., С. 744-756.
 7. История и философия науки / Под ред. А. С. Мамзина. – СПб. : Питер, 2008. – 304 с.
 8. История и философия науки (Философия науки) / Под ред. Ю. Крянева, Л. Моториной. – М. : Альфа-М; Инфра-М, 2011. – 416 с.
 9. История информатики и философия информационной реальності : учеб. пос. для ВУЗов / Под ред. Р. М. Юсупова, В. П. Котенко. – М. : Академический проект, 2007. – 429 с.
 10. Кохановский В. П. Основы философии науки : учебное пособие для аспирантов / В. П. Кохановский, Т. Г. Лешкевич, Т. П. Матяш., Т. Б. Фатхи. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 603 с.
 11. Кохановский В. П. Философия и методология науки / В.П. Кохановский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. ─ 576с.
 12. Кремінь В.Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підручник / В.Г. Кремінь, В.В. Ільїн. ⌐ К. : Книга, 2005. – 528 с.,
 13. Катренко А.В. Системний аналіз об'єктів та процесів комп'ютеризації: навчальний посібник / А. В. Катренко. – Львів : Науковий світ – 2000. – 424 с.
 14. Ладанюк А.П. Основи системного аналізу: навчальний посібник / А.П. Ладанюк . – Вінниця : Нова книга, 2004 – 176 с.
 15. Лебедев С. А. Философия науки : учеб. пос. для ВУЗов / С. А. Лебедев. – М. : Академический проект, 2006. – 736 с.
 16. Липкин А.И. Философия науки / А.И. Липкин. – М. : Эксмо, 2007. 608 с.
 17. Микешина Л. А. Философия науки/ Л. А. Микешина. – М. : Прогресс-Традиція : МПСИ : ФЛИНТА, 2005. – 464 с.
 18. Мочалов И.И., Оноприенко В.И. В.И. Вернадский: Наука. Философия. Человек. Кн.I. Наука в исторических и социальных контекстах. / И.И. Мочалов, В.И. Оноприенко. − М.: − ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН, 2008. − 408 с.
 19. Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы / В. С. Степин. – М. : Гардарики, 2005. – 384 с.
 20. Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники/ В. С . Степин, В. Г. Горохов, М. А Розов. – М : Гардарики, 1996. – 214 с.
 21. Цехмистро И. З. Холистическая философия науки / И. З. Цехмистро – Сумы : ВТД „Університетська книга”, 2002. – 364 с.
 22. Штанько В.И. Философия и методология науки : учебное пособие для аспирантов естественнонаучных и технических спеціальностей / В. И. Штанько – Харьков : ХНУРЕ, 2002. – 292 с.

Основні першоджерела

 1. Агацци, Э. Ответственность – подлинное основание для управления свободной наукой / Э. Агацци // Вопросы философии. − 1992. − № 1. − С. 30−40.
 2. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. Научная мысль как планетарное явление / В.И. Вернадский . – М. : Наука, 1988. – 520с.
 3. Гадамер Х-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики / Х-Г. Гадамер. – М. : Прогресс, 1988. – 704 с.
 4. Гуссерль, Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию / Э. Гуссерль // Вопросы философии. – 1992– № 7. – С. 136-175.
 5. Декарт Р. Рассуждение о методе. / Р. Декарт // Избр. произв. в 2 т. – М. : Мысль, 1989. – 654 с. – Т.1.
 6. Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – М. : Мысль, 1994.
 7. Князева, Е. Н., Курдюмов, С. П. Синергетика как новое мировидение/ Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов // Вопросы философии. – 1992. – № 6.
 8. Князева, Е. Н. Сложные системы и нелинейная динамика в природе и обществе / Е. Н. Князева // Вопросы философии. – 1998– № 4.
 9. Кун Т. Структура научных революцій/ Т. Кун. – М. : Прогресс, 1977. – 300 с.
 10. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Р. Мертон . – М. : АСТ Москва, 2006. – 880 с.
 11. Моисеев, Н. Н. Логика динамических систем и развитие природы и общества / Н. Н. Моисеев // Вопросы философии. – 1999. – № 4.
 12. Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс – М. : Прогресс, 1986. – 432 с.
 13. Пирс, Ч. Как сделать наши идеи ясными / Ч. Пирс // Вопросы философии. – 1996. – № 12 – С. 120–133.
 14. Планк, М. Позитивизм и реальный внешний мир/ М. Планк // Вопросы философии. – 1998. – № 3. – С.120–133.
 15. Поппер К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М. : Прогресс, 1983. – 302 с.
 16. Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы/ Б. Рассел – М. : Институт общегуманитарных исследований, 2001. – 560 с.
 17. Рорти, Р. Прагматизм и философия / Р. Рорти // Философская и социологическая мысль. –1995. – № 9-10. – С.88–112.
 18. Тулмин С. Человеческое понимание / С. Тулмин. – М. : Прогресс, 1984. – 328 с.
 19. Фейерабенд П. Избранные труды по философии и методологии науки / П. Фейерабенд. – М. : Прогресс, 1986. – 542 с.
← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Основні проблеми філософії науки. Історія становлення філософії науки. Наукове знання та його особливості. Основні історичні етапи розвитку науки. Структура наукового пізнання. Динаміка науки, теоретичні  моделі та закономірності розвитку. Методологія наукового пізнання. Методи наукового пізнання. Новації в сучасній науці.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Філософія науки як нова галузь філософського знання

Історичні коріння взаємозв’язку філософії та науки

Позитивіські концепції

Неокантіантво: концепції методів наукового пізнання

Методологічні концепції прагматизму

Проблеми пізнання у контексті феноменології

Герменевтика

Феномен науки. Критерії науковості

Функції наукового знання

Проблема класифікації наук

Передумови виникнення науки

Основні етапи розвитку науки

Особливості класичної науки

Революція в природознавстві в кінці 19 - початку 20 ст. і формування некласичної науки

Постнекласична наука як прояв постмодерну

Основні структурні елементи науки

Емпіричний, теоретичний та метатеоретичний рівні пізнання

Форми наукового пізнання: ідея, проблема, факт, гіпотеза, теорія, концепція

Інші структурні компоненти науки

Кумулятивна модель розвитку науки

Діалектико-матеріалістична модель розвитку науки

Проблема росту знань у К. Поппера

Концепція розвитку знань Т. Куна

Науково-дослідна програма І. Лакатоса

Методологічний анархізм” П. Фейєрабенда

Еволюційна модель розвитку науки С. Тулміна

Загальні закономірності розвитку науки

Поняття методології

Філософія та її роль у науковому пізнанні

Діалектичний та метафізичний методи мислення

Поняття методу. Класифікація методів

Наукові методи епіричного дослідження

Методи теоретичного дослідження

Загальнологічні методи

Системний підхід у науковому пізнанні

Загальні характеристики сучасної науки

Синергетика як нова стратегія наукового пошуку

Глобальний еволюціонізм і сучасна наукова картина світу

Проблема позанаукового знання

Осмислення взаємозв'язків наукових і соціальних цінностей як умова сучасного розвитку науки

Похожие материалы:

Изучение вынужденных колебанийв последовательном колебательном контуре. Лабораторная работа

Изучение, работы последовательного колебательного контура, снятие его резонансных характеристик и определение добротности контура.

Технология литейного производства

Цель лекции: иметь представление об основах литейного производства, приобрести навыки в  изготовлении форм, стержней, поковок. Тема: Классификация способов изготовления литейных форм. Формовочные смеси классифицируются по ряду признаков. Специальные виды получения отливок. Литейные сплавы и их свойства. Особенности изготовления стальных отливок.

Охрана окружающей среды Республики Казахстан

Выбросы вредных веществ. Защита окружающей среды от промышленного загрязнения

Стальной каркас одноэтажного производственного здания с мостовыми кранами

Курсовой проект. Самарский государственный архитектурно-строительный университет

Учет затрат в машиностроении

Формирование затрат, расходов и себестоимости продукции. Учет затрат на производство и продажу продукции в машиностроении. Важным фактором роста эффективности национальной экономики является повышение технического и технологического уровня производства.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok