Управління виробничими запасами підприємства

Территория рекламы

Управління виробничими запасами підприємства

13.05.2015

ЗМІСТ

1. Управління виробничими запасами

2. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками

3. Інформаційне обслуговування, цілі і завдання

1. Управління виробничими запасами.

Своєчасне забезпечення в-ва матеріальними ресурсами, залежить від величини і комплектності виробничих запасів на складах підприємства.

Виробничі запаси – це засоби в-ва, які поступили на склади підприємства, але ще не вступивші в виробничий процес. Створення таких запасів дозволяє забезпечити відпуск матеріалів в цехи і на робочі місця у відповідності з вимогами технологічного процесу. Треба відмітити, що на створення запасів відвертається значна кількість матеріальних ресурсів.

Зменшення запасів скорочує розходи по їх утриманню, знижує витрати, прискорює обертання обігових коштів, що в кінцевому результаті підвищує прибуток і рентабельність в-ва. Тому дуже важливо оптимізувати величину запасів.

Управління виробничими запасами виконує слідуючі функції:

· Розробка норм запасів по всій номенклатурі матеріалів, які використовуються на підприємстві

· Правильне розміщення запасів на складах

· Організація діючого оперативного контролю за рівнем запасів і прийняття мір для підтримки їх стану

· Створення необхідної матеріальної бази для розміщення запасів і забезпечення кількісного і якісного зберігання

Нормування виробничих запасів – це визначення їх мінімального розміру по видах матеріальних ресурсів для безперебійного забезпечення в-ва. При нормуванні виробничих запасів спочатку визначається норма виробничих запасів в днях, а потім в натуральному і грошовому виразі.

Норма запасу в днях встановлюється на основі слідуючих даних:

1. Знаходження матеріалів в дорозі (транспортний запас) визначається як різниця між часом проходу вантажу від поставщика до споживача і часом обороту платіжних документів Нтр

2. Приймання, розвантаження, складування і аналіз якості поступивших матеріалів – підготовчий запас. Визначається на основі розрахункового або фактичного часу за звітний період, скоректованого з врахуванням організаційно-технічних міроприємств по механізації вантажно-розвантажувальних робіт Нп

3. Технологічна підготовка матеріалів до в-ва – технологічний запас утворюється в тому випадку, якщо до початку в-ва потрібна попередня обробка матеріалу, визначається на основі нормативів часу для даних операцій Нт

4. Перебування матеріалів на складі – поточний запас, який задовільняє поточну потребу в-ва, забезпечує ритмічну роботу між поставщиками. Визначається множенням середньодобової норми потреби в матеріалах на плановий інтервал між двома поставками Нпот

5. Резерв на випадок перебоїв у забезпеченні і збільшенні випуску продукції (строковий або гарантійний запас). Характеризує відносну постійну величину і відновлюється після наступної норми матеріалів. Норматив страхового запасу визначається по інтервалу відставання поставок або фактичних даних про поступлення матеріалів Нс

Ндн = Нтр + Нп + Нт + Нпот + Нс

Норматив виробничих запасів в натуральному виразі по кожному виду матеріальних ресурсів визначається

Ннат = Ндн ∙ Мдн

Мдн – одноденний розхід в натуральному виразі

Норматив у вартісному виразі або норматив власних обігових коштів на сировину, матеріали визначається

Нст = Нд ∙ См = Ндн ∙ Мдн ∙ Ц

2. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками.

Постачальна діяльність переплітається з іншими видими діяльності на підприємстві. Найбільше вона зв’язана з маркетиногом, плануванням і фінансами. Часом мета цих служб не співпадає з метою раціональної організації матеріального забезпечення.

У зв’язку з цим необхідно виділити спеціальну логістичну службу, яка би управляла матеріальними потоками починаючи від формування договірних відносин з поставщиками і закінчувати доставкою поставщику готової продукції.

Логістика – наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням і іншими матеріальними і нематеріальними операціями, які проводяться в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрізаводська переробка сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача у відповідності з інтересами і вимогами споживача, а також передача, зберігання і обробка відповідної інформації.

Мета логістичної системи – доставка матеріалів, виробів і товарів в задане місце, в потрібній кількості і асортименті.

Виділяють наступні елементи логістичної системи:

· Закупка – підсистема, яка забезпечує поступлення матеріального потоку в логістичну систему

· Склади – будівлі, споруди для зберігання матеріальних запасів

· Запаси – запаси матеріалів, які дозволяють логістичній системі швидко реагувати на запит

· Обслуговування в-ва – підсистема, яка занята обслуговуванням процесу в-ва

· Транспорт – матеріально-технічна база і інфраструктура з допомогою яких здійснюється траспортування вантажів

· Інформація – підсистема, яка забезпечує зв’язок і координацію всіх елементів логістичної системи

· Кадри – персонал зайнятий виконанням логістичних операцій

· Збут – підсистема, яка забезпечує вибуття матеріального потоку із логістичної системи

 

 

Спочатку закуповується сировина, засоби в-ва, які поступають в логістичну систему у виді матеріального потоку, складуються і виходять з логістичної системи в споживання в обмін на фінанси.

Розрізняють матеріальні потоки:

- зовнішні

- внутрішні

- вхідні

- вихідні

Застосування логістичного підходу до управління матеріальними потоками дозволяє:

- гнучко реагувати на швидкозмінність споживачів

- скорочувати час між прибуттям сировини і матеріалів і поставкою товарів кінцевому споживачу

- мінімізація товарних запасів

- скорочення часу доставки товарів

- прискорення процесу отримання інформації

- підвищення рівня сервісу

 3. Інформаційне обслуговування, цілі і завдання.

Для успішної роботи на підприємстві необхідно, щоб відповідні підрозділи могли своєчасно отримувати чітку інформацію по таких джерелах:

• бухгалтерська статистична, оперативна, технічна звітність

• нормативні матеріали

• первинна технічна і технологічна документація

• дані спецспостережень і досліджень

• анкетні дані, тестування

Для проведення аналізу і виявлення резервів ці матеріали бажано використовувати комплексно.

В роботі по виявленню організаційних резервів приймають участь весь колектив і всі ланки управління.

Планово-економічний відділ – показники зв’язані з виконанням виробничої програми.

Виробничо-диспетчерський відділ – показники, які характеризують організацію виробничого процесу і його регулювання.

Відділ головного технолога – показники технічного рівня в-ва.

Відділ нової техніки – показники технічної підготовки в-ва.

Всю аналітичну роботу збирає і обробляє служба головного інженера і складає план вдосконалення організації в-ва.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учебное пособие: Пер. с англ. – 3-е изд., перераб. и доп. – 783 с.

2. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. – Минск: Новое знание, 2001. – 635 с.

3. Радионова О.А.,Радионов Р.А. Методология нормирования, риски и надежность обеспечения запасами и оборотними средствами. Финансовый бизнес. – 2004.- № 9-10. – С.15-34.

4. Рыжиков Ю.И. Управление запасами. – М.: Наука. 1969. – 344 с.

5. Сакович В.А. Модели управления запасами. – Минск: Наука и техника. 1986. – 319 с.

6. Скригун Н, Цимбалюк Л. Оптимізація виробничих запасів як один з напрямків управління витратами. Економіка підприємств. – 2003.- №2. – С.39-41.

7. Сорока Р.С. Фактори впливу на забезпеченість торговельних підприємств оборотним капіталом.//Фінанси України. – 2003.- №10. – С.76-83.

8. Хлипальская В. учет поступления и хранения запасов оборотного капитала предприятия в принятии управленческих решений.//Бухгалтерский учет и аудит. – 2002.- №11. – С.37-43

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

11.docx

11.docx
Размер: 29.7 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Управління виробничими запасами. Логістичний підхід до управління матеріальними потоками. Інформаційне обслуговування, цілі і завдання

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Формулы для треугольника, как найти сторону, биссектрису, медиану, высоту, угол

Поняття, мета, завдання служби безпеки фірми

Охорона грошових коштів. Забезпечення особистої безпеки підприємця. Фінасові засоби забезпечення безпеки. Завдання служби безпеки

Введення початкових залишків

Завдання для виконання лабораторної роботи Мета: отримання навичок з введення початкових залишків на рахунках бухгалтерського обліку; початкове заповнення довідників.

Проверка геометрической точности токарно-винторезного станка 16К20

Лабораторная работа. Ознакомиться с наиболее распространенными средствами и приемами проверки геометрической точности станка 16К20.

Представительство в исполнительном производстве

Представительство в исполнительном производстве — деятельность одного лица (представителя), осуществляемая на основании предоставленных ему полномочий от имени и в интересах другого лица (представляемого) в целях защиты его прав, а также для оказания представляемому помощи в реализации им своих прав при исполнении исполнительных документов судебным приставом-исполнителем.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok