Фінансово-економічні результати діяльності підприємства

Территория рекламы

ТЕМА 14. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1. Дохід підприємства.

Схема формування фінансових результатів діяльності підприємства

Дохід підприємства (виручка від реалізації продукції) – це загальний дохід від продажу продукції, товарів, послуг без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

Основними чинниками, які впливають на величину виручки від реалізації продукції, є обсяги виробництва продукції, її асортимент, якість, ритмічність роботи підприємства.

Загальна схема формування фінансових результатів діяльності підприємства відповідно до чинних нормативних документів може бути представлена:

 1. дохід (виручка) від реалізації продукції - ПДВ, акцизний збір, інші відрахування з доходу = чистий дохід (виручка) від реалізації продукції;
 2. чистий дохід (виручка) від реалізації продукції – собівартість реалізованої продукції = валовий (балансовий) прибуток;
 3. валовий (балансовий) прибуток – інші операційні доходи і витрати = операційний прибуток;
 4. операційний прибуток – фінансові доходи і витрати = прибуток від звичайної діяльності;
 5. прибуток від звичайної діяльності – податок на прибуток, налхвича йні доходи і витрати = чистий прибуток, який поділяється на фонд нагромадження і фонд споживання.

2. Поняття і види прибутку підприємства

Визначальний вплив на фінансовий стан підприємства має прибуток.

Прибуток – це частина доходу, що залишається підприємству після відшкодування усіх витрат, пов’язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності. В умовах ринку прибуток є джерелом усіх фінансових ресурсів підприємства.

Розрізняють такі види прибутку:

1. Балансовий (валовий) прибуток - це загальний прибуток підприємства, одержаний від усіх видів діяльності, до його оподаткування і розподілу. Інколи слід врахувати витрати, що зменшують величину балансового прибутку (плата за землю, податок на майно, податок з власників транспортних засобів, утримання дошкільних закладів тощо).

2. Операційний прибуток визначається коригуванням балансового прибутку на операційні витрати, до складу яких входять: заробітна плата з нарахуваннями, амортизаційні відрахування, рентні платежі, транспортні і комерційні витрати. Саме цей скоригований балансовий прибуток виступає у формі прибутку до оподаткування (оподатковуваного прибутку).

3. Чистий прибуток - це прибуток, що поступає у розпорядження підприємства після сплати податку на прибуток.

З чистого прибутку підприємства сплачуються борги та проценти за кредити, а решта розподіляється на фонд споживання (виплати власникам, акціонерам, персоналу за результати роботи) та фонд нагромадження (використовується на інвестиційні потреби та створення резервного фонду).

Розподіл прибутку підприємства

Прибуток підприємства формується за рахунок таких джерел:

а) Прибуток від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг); по іншому цей прибуток називають прибутком від операційної діяльності, тобто такої, яка відображає основну мету існування підприємства на ринку та профіль діяльності.

Прибуток від реалізації визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції (без врахування податку на додану вартість і акцизного збору) та повною собівартістю продукції.

б) Прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу матеріальних (основних фондів) і нематеріальних активів, цінних паперів інших підприємств тощо; визначається як різниця між ціною продажу та балансовою (залишковою) вартістю об'єкта, який продається.

в) Прибуток від позареалізаційних операцій - це прибуток від спільної діяльності підприємств, проценти по реалізації акцій, облігацій та інших цінних паперів, штрафи, що сплачуються іншими підприємствами за порушення договірних зобов'язань, доходи від володіння борговими зобов'язаннями, роялті.

3. Показники оцінки фінансового стану підприємства

Фінансовий стан підприємства можна оцінити за допомогою групи показників:

 • показники ліквідності;
 • показники платоспроможності;
 • показники прибутковості;
 • показники ефективності використання активів.

Показники ліквідності характеризують здатність фірми виконувати свої поточні (короткострокові) зобов'язання за рахунок поточних активів.

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кл.заг) (коефіцієнт покриття) - це відношення поточних активів (Апот) до поточних зобов'язань (Зпот):

Цей результат співвідноситься з одиницею і показує, скільки грошових одиниць поточних активів припадає на одну грошову одиницю поточних зобов'язань.

При Кл.заг < 2 вважається, що платоспроможність підприємства невисока і існує певний фінансовий ризик.

При Кл.заг > 3 може виникнути сумнів у ефективності використання поточних активів.

Співвідношення 2:1 вважається нормальним, але для деяких сфер бізнесу воно може коливатись від 1.2 до 2.5.

Коефіцієнт термінової ліквідності (Кл.терм) - це відношення активів високої ліквідності (Алікв) до поточних зобов'язань:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кл.абс) характеризується відношенням грошових засобів та короткострокових цінних паперів (Г, Цп) до поточних зобов'язань:

Значення цього коефіцієнта є достатнім, якщо він перевищує 0,2-0,25

Показники платоспроможності. Платоспроможність підприємства - це здатність виконувати свої короткі та довгострокові зобов'язання за рахунок власних активів. Цей показник вимірює рівень фінансового ризику, тобто ймовірність банкрутства підприємства.

Коефіцієнт платоспроможності (Кп/с) обчислюється:

де Кап.вл- власний капітал (статутний фонд), грн.;

Ззаг - загальні зобов'язання підприємства (зобов'язання власникам, акціонерам та зовнішні зобов'язання), грн.

Коефіцієнт заборгованості (Кзаборг) визначається:

де Ззовн - зовнішні зобов'язання підприємства, грн.

Нормальним вважається значення показника 0,5.

Показники прибутковості характеризують ефективність використання всіх видів ресурсів, які забезпечили одержання певного валового доходу.

Прибутковість інвестицій у фірму (Пі) можна визначити як відношення прибутку після сплати податків (Пр) до загальної суми інвестицій (І):

Чим вищим є прибуток на інвестований капітал, тим краще працює підприємство. Рівень прибутковості інвестицій має бути не меншим, ніж доходність альтернативних капіталовкладень з відповідним ступенем ризику (придбання цінних паперів тощо).

Крім того, обчислюється:

коефіцієнт прибутковості власного капіталу

коефіцієнт прибутковості активів (Пакт);

де Пр.чист- чистий прибуток підприємства, грн.;

Азаг - загальна сума активів підприємства, грн.

Якщо останній коефіцієнт є меншим за процентну ставку по довгострокових кредитах, то фінансовий стан підприємства є незадовільним.

Показником прибутковості є також рентабельність.

Рентабельність - це відносний показник, що характеризує рівень ефективності (доходності) роботи підприємства. Розрізняють:

1. Рентабельність окремих видів продукції (Рі):

де Ці, Сі - відповідно ціна і повна собівартість і-го виробу, грн.

2. Рентабельність продукції (Рп) характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут і обчислюється:

де Среал - повна собівартість реалізованої продукції, грн.

3. Рентабельність виробництва, яка може бути загальною (Рв.заг.) і розрахунковою (Рв.розр). Ці величини обчислюються за формулами:

де Пчист - чистий прибуток підприємства, грн.

Границі рентабельності не встановлюються, а основними факторами підвищення рентабельності можуть бути:

а) при оцінці рентабельності виробництва:

 • ріст прибутку;
 • зменшення вартості основних виробничих фондів та залишків нормованих оборотних засобів;

б) при оцінці рентабельності окремих видів продукції:

 • зниження собівартості виробів.

Показники ефективності використання активів характеризують оборотність фіксованих активів - (фондовіддача), оборотність всіх активів, оборотність матеріальних ресурсів.

Оборотність основних засобів (Ооз) обчислюється як співвідношення між обсягом реалізації (Вреал) та фіксованими і нематеріальними активами (Афікс),

Цей показник показує, скільки грошових одиниць продукції реалізовано на одну грошову одиницю основних засобів (фондовіддачу).

Оборотність активів (Оа) обчислюється:

Чим вищим є значення цього показника, тим краще використовуються основні і оборотні фонди підприємства.

4.Суть і характеристика загальної ефективності діяльності підприємства

Ефективність виробництва – це узагальнене і повне відображення кінцевих результатів використання засобів, предметів праці і робочої сили на підприємстві за певний проміжок часу. Загальну економічну ефективність виробництва ще називають загальною продуктивністю виробничої системи.

Загальна методологія визначення економічної ефективності полягає у відношенні результату виробництва до затрачених ресурсів (витрат), тобто одержаного економічного ефекту до витрат на його досягнення.

, враховує її споживну вартість, значимість для суспільства.

Показники ефективності виробництва

Проблема підвищення ефективності виробництва полягає в забезпеченні максимально можливого результату на кожну одиницю затрачених трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Тому критерієм ефективності виробництва в макроекономічному масштабі є зростання продуктивності суспільної праці.

Кількісне вираження цього критерію відображається через систему показників економічної ефективності виробництва. Ця система містить такі групи показників:

І. Узагальнюючі показники економічної ефективності вирибництва.

ІІ. Показники ефективності використання живої праці.

III. Показники ефективності використання основних виробничих фондів

IV. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів

V. Показники ефективності використання фінансових коштів

VI. Показники якості продукції .

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Документ Microsoft Word.doc

Документ Microsoft Word.doc
Размер: 68.5 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Дохід підприємства. Поняття і види прибутку підприємства. Розподіл прибутку підприємства. Показники оцінки фінансового стану підприємства. Суть і характеристика загальної ефективності діяльності підприємства. Показники ефективності виробництва

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Изучение системы договоров, его видов и классификаций

Курсовая работа. Объектом исследования курсовой работы является договорное право в российском законодательстве. Предмет исследования работы составляют проблемы видовой классификации договоров.

Психология старшего школьника

Социальная ситуация развития старшего школьника. Развитие личности старшеклассника. Проявления особенностей старшеклассников в познавательной и учебной деятельности.

Вооруженные сил РФ

Вооруженные сил Российской Федерации РФ. Сущность современного общевойскового боя, назначение родов войск. Виды вооруженных сил РФ.

ЦИП: виды, принципы, особенности, метрологические характеристики

Цифровые приборы ЦИП. Характеристики ЦИП. По принципу действия и конструктивному исполнению цифровые приборы разделяют на электромеханические и электронные.

Воппрсы, тесты и задания по философии на контрольную работу

Определите по тексту имя мыслителя/философское направление/тип философского мировоззрения. Тесты.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok