Людина і релігія в сучасному соціумі

Вступ

Актуальність теми: актуальність обраної теми полягає в тому, що в сучасному суспільстві царює не одна і не дві релігійні культури, а безліч. Релігійна мережа в Україні станом на 1 січня 2013 року представлена 55 віросповідними напрямами, в межах яких діє 36995 релігійних організацій, в тому числі 87 центрів та 295 управлінь, 35460 релігійних громад (справами церкви опікується 31313 священнослужителів), 500 монастирів (чернечий послух несуть 6834 ченці), 370 місій, 81 братство, 202 духовних навчальних заклади (навчається 19752 слухачі), 13157 недільних шкіл. Висвітленням релігійного життя займаються 384 церковних друкованих засобів масової інформації. Для проведення богослужінь релігійні організації використовують 23814 культових та пристосованих під молитовні будівлі.[1]

За даними на 2010 розподіл населення світу (біля 7 млрд) за приналежністю до релігії такий (Див. дод. 1. ):

31,5% з числа віруючих — християни біля 2,17 млрд, зокрема римо-католиків 1050 млн, ортодоксальна східна віра 240 млн, протестанти 396 млн, англікани 70 млн, інші 275 млн.

23,2% — мусульмани біля 1,6 млрд, зокрема суніти 940 млн, шиїти 120 млн

14,5% сповідують індуїзм (1033 млн),

7,1% — буддисти (488 млн),

5,9% сповідують традиційні народні релігії, зокрема, культи аборигенів Африки, Америки, Австралії, Китаю (405 млн),

0,8% — інші релігії (зокрема неоязичництво, бахаїзм, синтоїзм, таоїзм, джайнізм, сикхізм, вікка, тенриїзм) 58 млн,

0,2% — іудеї (13,85 млн)

16,3% — релігійно невизначені (в тому числі атеїсти, агностики, різні філософські течії) (1,13 млрд), Майже три чверті (73%) людей у ​​світі живуть у країнах, в яких їхня релігійна група складає більшість населення. Лише близько чверті (27%) всіх людей живуть як релігійні меншини.[2]

Розділ 1. Релігія. Релігії Світу.

Релігія - віра, особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини. У широкому сенсі, як суспільний інститут, релігія — це сукупність вірувань і віровчень, наявних у суспільстві. Вона включає до свого складу сукупність звичаїв, обрядів, правил життя і поведінки людей і т. д. Вивченням релігії займається наука релігієзнавство. У вузькому розумінні релігія — віра в існування надприродних — персоніфікованих чи ні — сил, що супроводжується переконанням у здатності цих сил або сили (Бога, богів, Абсолюту, Космосу тощо) впливати на Всесвіт та на долю людей. Ця віра відбивається в думках, відчуттях і волі людини, включає в себе певний етичний кодекс, виражається в певному способі поведінки та/або ритуалах, за допомогою яких людина шукає схвалення та прихильності Бога або богів. За визначенням теолога Ганса Кюнґа, релігія є соціально-індивідуально реалізованим, втіленим в традиції та спільноту відношенням до чогось, що перевищує або охоплює людину та її світ — до якоїсь, як би її не розуміли, найвищої правдивої дійсності (Абсолютне, Бог,Нірвана); на відміну від філософії, в релігії йдеться про слово та шлях спасіння.[2]

Найпоширеніші у світі три релігії (Див. дод. 2. ), які через це дістали назву світових: християнство, іслам та буддизм. Крім того, значна частина людства сповідує індуїзм, синтоїзм, конфуціанство, даосизм. Християнство поширене на всіх материках. Воно має три гілки - католицьку, православну і протестантську. Його сповідує понад чверть людства, з них 3/5 - католики, 1/3 - протестанти, 1/10 - православні.

Католицизм поширений у країнах Південної Європи, а також у Франції, Польщі, країнах Латинської Америки окремих країнах заходу та півдня Африки, на Філіппінах; протестантизм - у країнах Північної Європи, деяких країнах Середньої та Центральної Європи, у США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії. Православ'я дотримуються греки, народи півдня Центральної Європи (серби, македонці, болгари), країн СНД (росіяни, українці, білоруси, грузини тощо) та Ефіопії. Послідовники ісламу становлять близько 20% населення землі. Іслам поширений переважно в країнах Центральної Азії.

Буддизм сповідують до 10% людства, він поширений у Східній, Південно-Східній та Південній Азії.

Релігії, що притаманні одній нації, складають групу національних релігій: синтоїзм - Японія; індуїзм - Індія, Бангладеш; конфуціанство і даосизм - Китай; іудаїзм - Ізраїль. 

Коротка характеристика релігії Світу.

Адвентизм - одна з течій протестантизму. Засновано у 1831 р. Вільямом Міллером (1782-1849), який був капітаном американської армії. Будучи якийсь час деїстом, В. Міллер потім встав на позиції баптизму, а пізніше заснував нову протестантську течію.

Баптизм - одна з найбільш чисельних течій протестантизму. Щодо джерел Баптизму єдиної думки немає. Деякі релігієзнавці вказують на зв'язок цієї течії з радикальним релігійним рухом епохи Реформації - анабаптизмом, однак будь-які документальні свідчення цього зв'язку відсутні. Разом з тим одне з відгалужень анабаптизму - меннонітство, очевидно, вплинуло на становлення Баптизму. Засновником Баптизму вважають Джона Сміта (1565- 1612).

Буддизм - одна зі світових релігій. Згідно палійської та санскритської традицій, засновник цієї релігії - Будда прожив на землі 80 років і пішов у "паринірвану" (остаточне звільнення від подальших перероджень) у 544 р. до нашої ери, тому сучасне буддійське літочислення ведеться з 544 до нашої ери і на 2002 рік відповідає 2546 року буддійського літочислення.

Даосизм - складне явище традиційної духовної культури китайців, що поєднує у собі численні древні народні міфологічні уявлення і філософські навчання, в основі яких лежить концепція "дао" ("шляху"). Китайська назва Даосизм даоцзяо, що переводиться як даоська релігія чи даоське вчення (вчення про "дао").

Джайнізм - древня національна релігія Індії. Самі джайни дійсне зародження своєї релігії відносять до незапам'ятних часів і зв'язують його з ім'ям Рішабхи, першого провісника віри.

Зороастризм - релігія, що одержала поширення в стародавності і раннім середньовіччі в ряді країн Ближнього і Середнього Сходу. Зороастризм був державною релігією Ірану до його завоювання арабами. Свою назву Зороастризм одержав від імені пророка Заратуштри (Зороастра), який вважається його засновником.

Індуїзм - найдавніша національна релігія Індії. Термін "Індуїзм" був уведений європейцями як релігієзнавчий у 19 столітті. Звичайно під Індуїзмом розуміють сукупність релігійних, міфологічних, філософських, правових і етичних уявлень, формально найчастіше зв'язаних з культами основних індуїських божеств Шіви й Вішну.

Іслам - одна зі світових релігій, її послідовники - мусульмани. Іслам виник у Західній Аравії, у Хіджазу, на початку 7 століття. Засновником Ісламу вважається житель Мекки Мухаммед (570-632).

Іудаїзм - (іврит - yahadut, у росіянині з грецьк. - Io`uda), найдавніша монотеїстична релігія, що лежить в основі єврейської культури. Іудаїзм виник у 2-му тисячолітті до нашої ери у середовищі скотарського і землеробського населення Східного Середземномор'я.

Кальвінізм - одна з основних течій протестантизму. Виник у 30-х роках 16 століття у Франції. Назва течії пов'язана з ім'ям його засновника Жана Ковена (латинізована форма - Кальвінус, Кальвін).

Католицька апостольська церква - одна з двох основних церков апостольських католиків. Іноді послідовників цієї церкви називають ірвінгітами. Інша альтернативна назва - Староапостольская церква.

Кришнаїзм - одна із значних самостійних течій вішнуїзму. В основі Кришнаїзму лежить шанування Кришни (буквально, "Чорного") - однієї з аватар (втілень) Вішну.

Лютеранство - одна з основних і найбільших за чисельністю послідовників течія протестантизму. Церковні організації, що належать до цієї течії, звичайно називають євангелічно-лютеранськими церквами. Лютеранство назване по імені засновника Мартіна Лютера (1483-1546).

Методизм - одна зі значних по числу послідовників течій протестантизму. Як течія всередині англіканства Методизм виник у 1720-х роках в Оксфорді, однак далеко не відразу відокремився в окрему конфесію. Засновником Методизм був Джон Уеслі (1703-91).

Мормони - одна з найбільших груп маргінальних протестантів. Мормонство виникло у 1830 у штаті Нью-Йорк у невеликому містечку Фейєтт. Засновником його був Джозеф Сміт-молодший (1805-44), виходець з бідної родини у штаті Вермонт.

Православ'я - один з основних напрямків християнства. Хоча православними, чи ортодоксальними (від грецького 'orqodoxa - православ'я), називали себе у 1-му тисячолітті обидві галузі християнства - східна і західна, що прийняли постанови Халкідонського собору, після розколу 1054 року назва "православна" закріпилася за Східної церквою.

Пресвітеріанство - одна з трьох форм кальвінізму. Виникнення Пресвітеріанство можна датувати 1560 р., коли шотландський парламент прийняв підготовлене відомим діячем Реформації Джоном Ноксом (1514-1572) і п'ятьма іншими священиками Шотландську сповідь, що складалася з 25 статей і носила типово кальвіністський характер.

Протестантизм - один з основних напрямків християнства, найпізніший за часом виникнення. Звичайно часом виникнення Протестантизм вважається 16 століття.

П'ятидесятництво - течія у протестантизмі. Хоча риси, властиві П'ятидесятництву, з'явилися у деяких конфесій ще у 18 столітті, офіційним "днем народження" цієї течії вважається 1 січня 1901.    Реформатство - одна з трьох основних форм кальвінізму. Виникло у Швейцарії в результаті реформаторської діяльності швейцарця Ульріха Цвінглі у Цюріху і французів Гійома Фареля і Жана Кальвіна в Базелі та Женеві у 20-30-х роках 16 століття.

Римсько-католицька церква - церковна організація, що представляє один з основних напрямків християнства - римський католицизм. Питання про час появи Римсько-католицької·(римо-католицької) церкви складне. Появу християнської церкви в Римі нерідко відносять до 50 р. н.е., однак у той час християнський світ був єдиним і його поділом на західну і східну галузі ще не відбулося. Датою розколу найчастіше називається 1054 р.

Російська православна церква - найбільша з автокефальних православних церков. Колись називалася Греко-католицька російська православна церква. Відповідно до переказу, ще у 1 столітті нашої ери землі, на яких пізніше виникла Давньоруська держава, відвідав один з 12 апостолів - святий Андрій Первозванний.

Російська православна церква Київського Патріархату - розкольницька організація, створена колишнім ногінським священиком архімандритом Адріаном (Старовиною).

Самаритяни - (самоназва шаммарім - "хоронителі"), прихильники іудаїстської секти. Самаритяни вважають себе нащадками давньоєврейських колін Ефраїма і Менаше, що залишилися в Самарії після ассірійського завоювання 722 р. до нашої ери.

Свідки ієгови - послідовники конфесії маргінальних протестантів. Конфесія заснована у 1878 р. у Пітсбурзі Чарлзом Тейзом Расселлом (1852-1916). У 1884 на базі створеної Расселлом церкви була організована Громада сторожової вежі, Біблії і трактатів, а з 1931 організація стала називатися Свідки ієгови

Сикхизм - одна з національних релігій Індії. Її вважають або однією з галузей індуїзму, або визнають як самостійну релігію. Назва Сикхизм походить від санскритського "сикх" - учень. Сикхизм склався в Індії у 15 столітті.

Синтоїзм - комплекс вірувань, культів японців, що часто називають споконвічною японською релігією. Термін "синто" з'явився у середньовіччі (6-7 століття) і позначає "шлях богів".

Спіритуалізм - група окультних сект, один з основних рухів так званого Нового століття. Інша форма назви - спіритизм. Сучасний Спіритуалізм як релігійна течія зародився в кінці 19 століття.

Старообрядництво - релігійні групи, що відокремилися від Російської православної церкви в результаті розколу, що відбувся у 17 столітті в зв'язку з проведенням патріархом Никоном церковних реформ.

Суботники - секта в Росії, що відкололася від православ'я й увібрала в себе численні риси іудаїзму; на думку деяких дослідників, має спадкоємний зв'язок з поширеною у Новгороді і Москві в 2-ій половині 15 століття єрессю жидовствуючих.

Сунізм - один з основних напрямків ісламу. Вважається ортодоксальним, "правовірним". Послідовники Сунізму називають себе "ахль ас-Сунна" (людьми Суни), що продовжують діяння і традиції пророка Мухаммеда.

Українська автокефальна православна церква - церковна організація, що відокремилася від Російської православної церкви. Була створена в травні 1920 р.

Українська православна церква Канади - найбільша українська православна церковна організація за межами України.

Українська православна церква Київського патріархату - церковна організація, що поєднує частину православного духівництва і віруючих України. На скликаному в червні 1992 р. Всеукраїнському православному соборі було прийнято рішення про об'єднання проукраїнськи налаштованої частини Української православної церкви (що була екзархатом Російської православної церкви) та Української автокефальної православної церкви і створення нової релігійної організації - Української православної церкви Київського патріархату.

Українська православна церква Московського патріархату - канонічна православна церковна організація, що діє на Україні. Українська православна церква московського патріархату входить у Російську православну церкву.

Українська православна церква США - одна з православних церковних організацій українців. Веде своє походження від українських греко-католицьких приходів, заснованих у США у 19 столітті.

Унітаріанство - одна з форм маргінального протестантизму. Джерела Унітаріанства походять до навчання Арія й інших ранньохристиянських єресів, які намагалися заперечувати один з найважливіших християнських догматів - положення про Божественну Трійцю.

Хасидизм - (іврит, "шлях праведності"), загальна назва для ряду сучасних містичних течій і шкіл в іудаїзмі. Хасидизм виник у Західній Україні в середині 18 століття. Засновником його вважається проповідник Ісраель бен Еліезер, на прізбисько Баал-шемтов ("добрий чудотворець"), абревіатура прізвиська - Бешт (1700-60).

Християнство - найбільша по числу послідовників світова релігія. Виникла в Палестині навколо особи Ісуса Христа, у результаті Його діяльності, а також діяльності Його найближчих послідовників. Час виникнення Християнство звичайно відносять до 33 р. нашої ери.

Шиїзм - (від араб. шиа - партія, група прихильників), другий за значенням і числом послідовників (після сунізму) напрямок в ісламі. Шиїзм як течія виник у 2-ій половині 7 століття в Іракові серед арабських племен, що підтримали Алі ібн Абі Таліба, двоюрідного брата і зятя пророка Мухаммеда .[3]

Розділ 2. Роль релігії в сучасному суспільстві.

Релігія була й залишається сьогодні важливим чинником у розвитку будь-якої цивілізації. Її місце в житті того чи іншого соціуму визначається різними обставинами: рівнем розвитку суспільства, суспільної свідомості, культури, традиціями, впливом суміжних соціально-політичних утворень (наприклад, Візантія і Київська Русь).

У сучасному світі роль релігії досить значна, хоча треба мати на увазі, що багато що залежить від вміння тієї чи іншої релігії адаптуватись до сучасних реалій в швидкоплинному сучасному світі.

Вплив релігії реалізується через її функції в суспільстві, які вже були розглянуті вище в рамках відповідної теми. Дійсно, виконання цих функцій (особливо регулятивно-нормативної) переконливо демонструє, що релігія небезпідставно претендує на регламентацію життя людини (починаючи з побутових вказівок й кінчаючи мораллю) й суспільства в цілому. Можна навести приклади впливу релігії на культуру (наприклад, заборона на всі види образотворчого мистецтва в ісламі), на науку (наприклад, інквізиція в середньовічній Європі та її гоніння на вчених – Г.Галілей, Д.Бруно.), на політику (наприклад, політична діяльність римсько-католичної церкви в дусі концепцій Августина Блаженного й Фоми Аквінського, сучасна політика Ватикану, а також теократичні ісламські режими в сучасному Ірані, деяких інших країнах Сходу тощо).

Як уже наголошувалося, релігія - явище суспільне. Вона органічно вплетена в структуру соціуму, є одним з важливих її компонентів, знаходиться в тісних взаємозв´язках і взаємодії з іншими елементами архітектоніки суспільства. В цьому контексті надзвичайно важливою, як в теоретичному, так і практичному вимірі постає проблема свободи буття релігії в суспільстві. В історичному і сучасному прочитанні ця проблема залишається вельми актуальною і багатоаспектною.

Свобода буття релігії в суспільстві включає: характер взаємовідносин держави та релігійних організацій, її ставлення до релігії; місце і функціональну роль релігії у суспільстві, правовий статус релігії і церкви, нормативний простір діяльності тих чи інших релігійних організацій, рівень можливості реалізувати їм свої функціональні потенції в конкретному соціумі; комплекс проблем, пов´язаних з правами і свободами людини в аспекті її ставлення до релігії та церкви, умовами і можливостями її вільної самореалізації в системі релігійних чи арелігійних координат: питання міжцерковних, міжконфесійних, внутрішньоцерковних відносин. Названі вище проблеми значною мірою осмислюються в релігієзнавстві через категорію "свобода совісті".

Духовне життя індивідів, соціуму, суперечливі процеси розвитку релігійної і секулярної свідомості, відносин між державою і церквою, взаємин між конфесіями виділяють проблему свободи совісті передусім як "людиномірну". "Людиномірність" свободи совісті виявляється в тому, що вона відображає законодавчо оформлене і практично реалізоване визнання державою, громадськими, політичними та релігійними організаціями, іншими індивідами людської особистості як вищої цінності, повагу до її духовного суверенітету, свободи самовизначення і самореалізації у світоглядній, зокрема релігійній сфері свого буття.

Свобода совісті в концептуальному плані справедливо розглядається як одна із найцінніших свобод людини, як той центральний і стрижневий принцип, на якому базуються не тільки інші права і свободи людини, а й її суспільна безпека, гідність, повага до світоглядних орієнтирів.

Не випадково рівень практичної реалізації свободи совісті в її суб´єктивно-екзистенціальному і суспільно-інституалізованому вимірах розглядається в аспекті міжнародних правових стандартів як важливий критерій оцінки гуманістичної сутності держави, недемократичності.

Свобода совісті - суспільний феномен. Вона перебуває в нерозривному зв´язку із сенсом, світоглядними координатами буття людини. Як поняття "свобода совісті" відображає умови, за яких можливе вільне світоглядне самовизначення особистості, її духовне становлення, розвиток, самоактуалізація.

За своїм змістом це поняття багатоаспектне. Його сутнісне навантаження нерідко визначається залежно від предметного поля дослідження - філософія, етика (філософське-етичне), політологія, право (політико-правове), релігієзнавство, теологія (релігієзнавче, теологічне).

У найбільш загальному (філософському) прочитанні свобода совісті виявляє себе як внутрішня здатність особистості оцінювати, осмислювати різні світоглядні парадигми, вільно, без будь-якого зовнішнього силового спонукання, лише за велінням власної совісті самовизначитися щодо них і діяти, здійснювати вчинки, творчо самореалізуватися в системі координат свого світоглядного вибору.[4]

Розділ 3. Релігія в сучасній Україні.

Релігійне життя України сьогодні - складна система взаємин, взаємодії та взаємовпливів канонічно і організаційно структурованих суб´єктів, об´єднаних за світоглядно-віровизнавчими ознаками. Ця система не є ізольованою і самодостатньою. Вона імплантована в загальну структуру суспільного життя і розвивається під впливом соціально-економічних та політичних процесів, що відбуваються в Україні на перехідному етапі її розвитку. Тому природнім є і те, що релігійне життя як складове суспільного, з одного боку, є сукупністю універсальних, загальнодержавних, а з іншого - специфічних регіональних ознак особливостей.

Більше того, у відносинах між державою і церквою, а також у взаєминах між конфесіями виникає чимало проблем, які вимагають законодавчого врегулювання. Це, з одного боку, зумовлює необхідність ініціювати зміни до діючого законодавства щодо релігії та церкви з метою якомога повнішого врахування реалій сьогодення, а з другого - чітко окреслюють нагальну потребу в розробці відповідної концепції, яка о визначала стратегію становлення державно-церковних відносин в Україні на ближню і більш віддалену перспективу, основні пріоритети державної політики щодо церкви, механізми їх реалізації і, врешті-решт, стала б своєрідним базисом подальшої законодавчої, нормативної та практичної роботи.

Визначення пріоритетів держави в галузі державно-церковних відносин не є втручанням у внутрішні справи релігійних організацій. Воно базується на такому розумінні принципу відокремлення Церкви від держави, який враховує специфіку Церкви, але трактує її не лише як виключно сакральну інституцію, а й як суспільний інститут, а відтак, у разі потреби, регулюватися інтегральним суспільним інтересом - державою, без найменшого втручання у догматичні, віросповідні чи обрядові сторони життя Церкви.

Україна дотримується тих основоположних принципів, які є атрибутом демократичного суспільства, а саме:

- Церква відокремлена від держави, а школа - від Церкви, жодна релігія не може бути визнана державою як обов´язкова;

- кожна людина має право на свободу світогляду і віросповідання, вільного вибору ставлення до релігії;

- кожна людина має право сповідувати будь-яку релігію у прийнятний для неї спосіб, безперешкодно вести релігійну діяльність;

- держава не втручається у законну діяльність релігійних організацій, надає їм всебічне сприяння;

- Церква стоїть поза політикою, священнослужителі й віруючі беруть участь у політичному житті нарівні з усіма громадянами;

- усі конфесії та віруючі в Україні рівні перед законом і мають право на однаковий захист законом;

- право на свободу віросповідання, діяльності релігійних організацій підлягає тільки таким обмеженням, які відповідно до Конституції України та норм міжнародного права є необхідними в демократичному суспільстві й встановлені законом.

Сьогодні у світі є різні типи державно-церковних відносин. Не вдаючись до їх аналізу, відзначимо, що за часів СРСР Церква теж була відокремлена від держави, проте остання втручалася у внутрішні справи Церкви, обмежувала простір її канонічної діяльності, а сама Церква посідала маргінальне становище в суспільстві. Принципова новація майбутнього проекту концепції полягає у тому, що держава і Церква визначаються як рівноправні суб´єкти державно-церковних відносин, кожен з яких діє у сфері своєї компетенції, взаємно підтримуючи одна одну. [5]

Висновок.

Історія свідчить, що численні релігійні вірування і культи є продуктами суспільного розвитку, відображають у своїх специфічних вченнях і доктринах суттєві риси різних соціальних епох. У зв'язку з цим релігія є універсальним духовним явищем у житті суспільства. Релігійне вірування об'єднує за допомогою догматів, моральних і духовних цінностей певні верстви населення у ієрархічно побудовані церковні організації, протиставляє за чітко визначеними конфесійними ознаками різні угруповання віруючих і в контексті сучасних соціальних реформ може сприяти консолідації різних громад віруючих у їхній боротьбі проти негативних соціальних відхилень і явищ, виконувати інші функції.

Релігія виконує регулятивну функцію. Як будь-яка інша сфера духовної культури, вона створює певну систему норм і цінностей, але специфіка яких полягає насамперед у збереженні й закріпленні віри у надприродне. Цьому завданню підпорядковані не тільки культові дії, а й сімейно-побутові стосунки, система традицій і звичок. Підкреслимо, що релігія асимілювала багато елементів загальнолюдської моралі.

На рівні окремої релігійної організації релігія виконує інтеграційну функцію, згуртовуючи одновірців. Однак одночасно релігія розділяє і протиставляє один одному послідовників різних релігій, що простежується і в сучасному релігійному житті України.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Людина в сучасному соціумі. Релігія. Релігії Світу. Роль релігії в сучасному суспільстві. Релігія в сучасній Україні. Релігія виконує регулятивну функцію.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Инструкции по сигнализации  на железнодорожном транспорте  Российской Федерации

Конспект для изучения ИСИ. Сигналы, Светофоры

Этический кодекс Международной ассоциации преподавателей вокала

Экологические преступления

Понятие и виды экологических преступлений. Преступные нарушения правил экологически значимой деятельности. Преступления, посягающие на отдельные элементы окружающей среды. Преступления, посягающие на объекты флоры и фауны

Політика національно-культурного гноблення України з боку царизму

На початку ХІХ ст. переважна частина українських земель (Лівобережна, Слобідська, Правобережна та Південна Україна) входила до складу Російської імперії. З ліквідацією політичної автономії України наприкінці ХVІІІ ст. царський уряд посилив колоніальний наступ на її землях

Теория государства и права

Вопросы государствоведения: Теория государства и права (ТГП) как наука - это базовая фундаментальная юридическая наука. Методология и методы теории государства и права Российской Федерации (РФ). Предмет, объект и структура.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok