Гроші, банки, кредити

Территория рекламы

Завантажити шпаргалку

1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.

2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.

3. Еволюція форм грошей. Причини та значення демонетизації золота.

4. Поняття неповноцінних грошей та характеристика їх різновидів – паперових і кредитних грошей. Роль держави в творенні кредитних грошей.

5. Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банкноти, “класична” і сучасна банкнота. Депозитні та квазігроші.

6. Вартість грошей. Чинники, що обумовлюють вартість неповноцінних грошей. Форми прояву вартості грошей.

7. Функція грошей як міри вартості.

8. Функція грошей як засобу обігу.

9. Функція грошей як засобу платежу.

10. Функція грошей як засобу нагромадження вартості.

11. Функція світових грошей.

12. Якісні властивості грошей.

13. Роль грошей у розвитку економіки: кількісний та якісний аспекти.

14. Еволюція ролі грошей в економіці України.

15. Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів.

16. Вклад М.І.Туган-Барановського у розвиток монетаристської теорії.

17. Вклад Дж.М.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

18. Сучасний монетаризм. Вклад М.Фрідмана у монетаристську теорію.

19. Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей.

20. Сутність та економічна основа грошового обороту.

21. Модель грошового обороту. Характеристика окремих потоків грошового обороту та їх взаємозв’язку.

22. Порядок балансування грошових потоків в окремих суб'єктів та в грошовому обороті в цілому.

23. Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом.

24. Грошова маса: сутність, склад та фактори зміни обсягу і структури.

25. Характеристика базових грошей та грошових агрегатів.

26. Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення, фактори впливу та роль в макроекономічній стабілізації.

27. Закон грошового обігу.

28. Механізм зміни маси грошей в обороті. Роль комерційних банків у цьому механізмі.

29. Грошово-кредитний мультиплікатор.

30. Сутність, особливості функціонування та інструменти грошового ринку.

31. Інституційна модель грошового ринку.

32. Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика та взаємозв’язок окремих сегментів ринку.

33. Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви попиту на гроші. Чинники, що впливають на попит на гроші. Крива попиту на гроші.

34. Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники зміни. Крива пропозиції грошей.

35. Графічна модель грошового ринку. Рівновага попиту і пропозиції та процент.

36. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку.

37. Сутність, призначення та основні елементи грошової системи.

38. Характеристика основних видів грошових систем та їх еволюція.

39. Створення та розвиток грошової системи України.

40. Державне регулювання грошового обороту як складова економічної політики, його задачі, методи та наслідки.

41. Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання грошового обороту. Дискусії щодо переваг та недоліків кожної з них.

42. Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики.

43. Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні.

44. Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. Способи вимірювання інфляції.

45. Причини інфляції. Монетариський та кейсіанський підхід щодо визначення причин інфляції.

46. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

47. Особливості інфляції в Україні.

48. Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти.

49. Сутність, цілі та види грошових реформ.

50. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

51. Поняття валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть, види значення та передумови.

52. Валютний ринок: суть та структура, чинники, що визначають кон’юнктуру валютного ринку.

53. Функції та операції валютного ринку.

54. Валютний курс: сутність, роль та фактори, що визначають його динаміку та рівень.

55. Економічні основи, режими та методи регулювання валютних курсів. Режим валютного курсу в Україні.

56. Поняття та призначення валютних систем. Елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи в Україні.

57. Валютна політика та валютне регулювання, їх особливості в Україні.

58. Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання.

59. Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль в механізмі валютного регулювання.

60. Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем.

61. Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність кредиту.

62. Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв'язок з іншими економічними категоріями.

63. Стадії та закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівнях. Принципи кредитування.

64. Форми, види та функції кредиту.

65. Характеристика банківського кредиту.

66. Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки, особливості розвитку в Україні.

67. Характеристика споживчого кредиту. Особливості, суб'єкти його розвитку в Україні.

68. Характеристика державного кредиту. Особливості його розвитку в Україні.

69. Характеристика міжнародного кредиту. Особливості його розвитку в Україні.

70. Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції.

71. Сутність позичкового проценту, його функції та чинники, що впливають на рівень проценту.

72. Роль кредиту в розвитку економіки.

73. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період до ринкових відносин.

74. Сутність, призначення та види фінансового посередництва.

75. Поняття банку, місце банків на грошовому ринку.

76. Функції та роль банків.

77. Сутність, принципи побудови та функції банківської системи.

78. Особливості розвитку та побудови банківської системи в Україні.

79. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види, та особливості функціонування в Україні.

80. Центральні банки: сутність, призначення, правовий статус, організаційна структура.

81. Характеристика функцій центрального банку

82. Діяльність центрального банку як банку банків.

83. Походження та розвиток центральних банків. Створення Європейської системи центральних банків.

84. Становлення та основні напрями діяльності Національного банку України.

85. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.

86. Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні.

87. Основи організації та діяльності комерційних банків в Україні.

88. Пасивні операції комерційних банків.

89. Активні операції комерційних банків.

90. Банківські послуги.

91. Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення.

92. Міжнародний валютний фонд: цілі, порядок створення, формування ресурсів, відносини з Україною.

93. Світовий банк – поняття, структура і завдання.

94. Міжнародний банк реконструкції та розвитку: призначення, формування ресурсів, відносини з Україною.

95. Регіональні міжнародні кредитно – фінансові організації – призначення, порядок створення, види.

96. Європейський банк реконструкції та розвитку.

97. Банк міжнародних розрахунків.


1.

Походження грошей. Роль держави у творенні грошей

2.

Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал

3.

Еволюція форм грошей. Причини та значення демонетизації золота

4.

Поняття неповноцінних грошей та характеристика їх різновидів – паперових і кредитних грошей. Переваги кредитних грошей над паперовими

5.

Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банкноти, “класична” і сучасна банкнота. Депозитні та квазігроші

6.

Вартість грошей. Чинники, що обумовлюють вартість неповноцінних грошей. Форми прояву вартості грошей

7.

Функція грошей як міри вартості

8.

Функція грошей як засобу обігу

9.

Функція грошей як засобу платежу

10.

Функція грошей як засобу нагромадження вартості

11.

Функція світових грошей

12.

Якісні властивості грошей

13.

Роль грошей у розвитку економіки: кількісний і якісний аспекти

14.

Еволюція ролі грошей в економіці України

15.

Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів

16.

Вклад М. І. Туган – Барановського (Т.-Б.) у розвиток монетаристської теорії

17.

Вклад Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей

18.

Сучасний монетаризм. Вклад Фрідмана у монетаристську теорію

19.

Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей

20.

Сутність та економічна основа грошового обороту. Слід розрізняти платіжний і грошовий оборот

21.

Модель грошового обороту. Характеристика окремих потоків грошового обороту та їх взаємозв'язку

22.

Порядок балансування грошових потоків в окремих суб'єктів та в грошовому обороті в цілому

23.

Структура грош. обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом

24.

Грошова маса: сутність, склад і фактори зміни обсягу і структури

25.

Характеристика базових грошей та грошових агрегатів

26.

Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення, фактори впливу та роль в макроекономічної стабілізації

27.

Закон грошового обігу

28.

Механізм зміни маси грошей в обороті. Роль центрального та комерційних банків у цьому механізмі

29.

Грошово-кредитний мультиплікатор

30.

Сутність, особливості функціонування та інструменти грошового ринку

31.

Інституційна модель грошового ринку

32.

Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика та взаємозв'язок окремих сегментів ринку

33.

Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви попиту на гроші. Чинники, що впливають на попит на гроші

34.

Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники зміни

36.

Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку

37.

Сутність, призначення та основні елементи грошової системи

38.

Характеристика основних видів грошових систем та їх еволюція

39.

Створення та розвиток грошової системи України

40.

Державне регулювання грошового обороту як складова економічної політики, його методи та наслідки

41.

Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання грошового обороту. Дискусії щодо переваг та недоліків

42.

Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики

43.

Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та ВВП в Україні

44.

Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. Способи вимірювання інфляції

45.

Причини інфляції. Монетариський та кейсіанський підхід щодо визначення причин інфляції

46.

Економічні та соціальні наслідки інфляції

47.

Особливості інфляції в Україні

48.

Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти

49.

Сутність, цілі та види грошових реформ

50.

Особливості проведення грошової реформи в Україні


51.

Поняття валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть, види, значення, передумови

52.

Валютний ринок: суть та структура, чинники, що визначають кон'юнктуру валют. ринку

53.

Функції та операції валютного ринку

54.

Валютний курс: сутність, роль та фактори, що визначають його динаміку та рівень

55.

Економічні основи, режими та методи регулювання валютних курсів. Режим валютного курсу в Україні

56.

Поняття та призначення валютних систем. Елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи в Україні

57.

Валютна політика та валютне регулювання, їх особливості в Україні

58.

Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання

59.

Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль в механізмі валютного регулювання

60.

Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем

61.

Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність кредиту

62.

Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв'язок з іншими економічними категоріями

63.

Стадії та закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівнях. Принципи кредитування

64.

Форми, види та функції кредиту

65.

Характеристика банківського кредиту

66.

Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки, в Україні

67.

Характеристика споживчого кредиту. Особливості його розвитку в Україні

68.

Характеристика державного кредиту. Особливості його розвитку в Україні

69.

Характеристика міжнародного кредиту. Особливості його розвитку в Україні

70.

Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції

71.

Сутність позичкового проценту, його функції та чинники, що впливають на рівень проценту

72.

Роль кредиту в розвитку економіки

73.

Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період до ринкових відносин

74.

Сутність, призначення та види фінансового посередництва

75.

Поняття банку, місце банків на грошовому ринку

76.

Функції та роль банків

77.

Сутність, принципи побудови та функції банківської системи

78.

Особливості розвитку та побудови банківської системи в Україні

79.

Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види, та особливості функціонування в Україні

80.

Центральні банки: сутність, призначення, правовий статус, організаційна структура

81.

Характеристика функцій центрального банку

82.

Діяльність центрального банку як банку банків

83.

Походження та розвиток центральних банків. Створення Європейської системи центральних банків

84.

Становлення та основні напрями діяльності Національного банку України

85.

Поняття, призначення та класифікація комерційних банків

86.

Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні

87.

Основи організації та діяльності комерційних банків в Україні

88.

Пасивні операції комерційних банків

89.

Активні операції комерційних банків

90.

Банківські послуги

91.

Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення

92.

Міжнародний валютний фонд: цілі, порядок створення, формування ресурсів, відносини з Україною

93.

Світовий банк – поняття, структура і завдання

94.

Міжнародний банк реконструкції і розвитку: призначення, формування ресурсів, відносини з Україною

95.

Регіональні міжнародні кредитно-фінансові організації – призначення, порядок створення і види

96.

Європейський банк реконструкції та розвитку

97.

Банк міжнародних розрахунків

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

гроші.docx

гроші.docx
Размер: 255.9 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Походження грошей. Різновиди сучасних кредитних грошей. Функції, роль, еволюція грошей. Сутність та економічна основа. Грошовий обіг, ринок, система. Причини інфляції. Грошові реформи в Україні. Валютний ринок. Економічні основи. Золотовалютні резерви. Міжнародні валютні системи. Функції кредиту. Роль кредиту. Поняття банку. Центральний банк. Діяльність комерційних банків в Україні. Банківські послуги.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Походження грошей. Роль держави у творенні грошей

Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал

Еволюція форм грошей. Причини та значення демонетизації золота

Поняття неповноцінних грошей та характеристика їх різновидів – паперових і кредитних грошей. Переваги кредитних грошей над паперовими

Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банкноти, “класична” і сучасна банкнота. Депозитні та квазігроші

Вартість грошей. Чинники, що обумовлюють вартість неповноцінних грошей. Форми прояву вартості грошей

Функція грошей як міри вартості

Функція грошей як засобу обігу

Функція грошей як засобу платежу

Функція грошей як засобу нагромадження вартості

Функція світових грошей

Якісні властивості грошей

Роль грошей у розвитку економіки: кількісний і якісний аспекти

Еволюція ролі грошей в економіці України

Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів

Вклад М. І. Туган – Барановського (Т.-Б.) у розвиток монетаристської теорії

Вклад Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей

Сучасний монетаризм. Вклад Фрідмана у монетаристську теорію

Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей

Сутність та економічна основа грошового обороту. Слід розрізняти платіжний і грошовий оборот

Модель грошового обороту. Характеристика окремих потоків грошового обороту та їх взаємозв'язку

Порядок балансування грошових потоків в окремих суб'єктів та в грошовому обороті в цілому

Структура грош. обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом

Грошова маса: сутність, склад і фактори зміни обсягу і структури

Характеристика базових грошей та грошових агрегатів

Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення, фактори впливу та роль в макроекономічної стабілізації

Закон грошового обігу

Механізм зміни маси грошей в обороті. Роль центрального та комерційних банків у цьому механізмі

Грошово-кредитний мультиплікатор

Сутність, особливості функціонування та інструменти грошового ринку

Інституційна модель грошового ринку

Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика та взаємозв'язок окремих сегментів ринку

Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви попиту на гроші. Чинники, що впливають на попит на гроші

Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники зміни

Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку

Сутність, призначення та основні елементи грошової системи

Характеристика основних видів грошових систем та їх еволюція

Створення та розвиток грошової системи України

Державне регулювання грошового обороту як складова економічної політики, його методи та наслідки

Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання грошового обороту. Дискусії щодо переваг та недоліків

Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики

Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та ВВП в Україні

Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. Способи вимірювання інфляції

Причини інфляції. Монетариський та кейсіанський підхід щодо визначення причин інфляції

Економічні та соціальні наслідки інфляції

Особливості інфляції в Україні

Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти

Сутність, цілі та види грошових реформ

Особливості проведення грошової реформи в Україні

Поняття валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть, види, значення, передумови

Валютний ринок: суть та структура, чинники, що визначають кон'юнктуру валют. ринку

Функції та операції валютного ринку

Валютний курс: сутність, роль та фактори, що визначають його динаміку та рівень

Економічні основи, режими та методи регулювання валютних курсів. Режим валютного курсу в Україні

Поняття та призначення валютних систем. Елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи в Україні

Валютна політика та валютне регулювання, їх особливості в Україні

Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання

Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль в механізмі валютного регулювання

Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем

Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність кредиту

Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв'язок з іншими економічними категоріями

Стадії та закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівнях. Принципи кредитування

Форми, види та функції кредиту

Характеристика банківського кредиту

Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки, в Україні

Характеристика споживчого кредиту. Особливості його розвитку в Україні

Характеристика державного кредиту. Особливості його розвитку в Україні

Характеристика міжнародного кредиту. Особливості його розвитку в Україні

Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції

Сутність позичкового проценту, його функції та чинники, що впливають на рівень проценту

Роль кредиту в розвитку економіки

Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період до ринкових відносин

Сутність, призначення та види фінансового посередництва

Поняття банку, місце банків на грошовому ринку

Функції та роль банків

Сутність, принципи побудови та функції банківської системи

Особливості розвитку та побудови банківської системи в Україні

Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види, та особливості функціонування в Україні

Центральні банки: сутність, призначення, правовий статус, організаційна структура

Характеристика функцій центрального банку

Діяльність центрального банку як банку банків

Походження та розвиток центральних банків. Створення Європейської системи центральних банків

Становлення та основні напрями діяльності Національного банку України

Поняття, призначення та класифікація комерційних банків

Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні

Основи організації та діяльності комерційних банків в Україні

Пасивні операції комерційних банків

Активні операції комерційних банків

Банківські послуги

Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення

Міжнародний валютний фонд: цілі, порядок створення, формування ресурсів, відносини з Україною

Світовий банк – поняття, структура і завдання

Міжнародний банк реконструкції і розвитку: призначення, формування ресурсів, відносини з Україною

Регіональні міжнародні кредитно-фінансові організації – призначення, порядок створення і види

Європейський банк реконструкції та розвитку

Банк міжнародних розрахунків

Похожие материалы:

Тест по экономике, тема 8

Готовые ответы на тест. Экономическая теория. Отметить вопрос, выберите правильный ответ. Конечный продукт, потребительские расходы, ВВП страны, экстенсивный тип экономического роста. Возникновение макроэкономики, экономический рост.

Регрессия, задачи и решения

Персоналии культурологии

Барт Ролан французский философ. Бахтин Михаил Михайлович русский филолог и культуролог. Бердяев Николай Александрович русский религиозный философ и другие

Організаційно-педагогічні засади оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Автореферат кваліфікаційної роботи. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю подальшого розвитку теорії і практики управління загальноосвітніми навчальними закладами (ЗНЗ) у контексті завдань, які поставлені перед загальною середньою освітою (ЗСО) законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національною доктриною розвитку освіти, іншими нормативно-правовими документами.

Україна в роки 2-гої Світової війни

Радянсько-німецькі договори 1939р. Приєднання західноукраїнських земель до УРСР та їх радянізація. Радянізація західних областей України. Початок радянсько-німецької війни. Оборонні бої 1941-1942р. Рух опору в Україні в роки другої світової війни. Визволення України від німецької окупації. Вклад України у перемогу.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok