Характеристика базових грошей та грошових агрегатів — Гроші, банки, кредити | iFREEstore

Характеристика базових грошей та грошових агрегатів

Территория рекламы

Грошову масу ми можемо вимірювати через показники грошових агрегатів і показників грошової бази.

Грошові агрегати – це специфічні угрупування елементів грошової маси в залежності від ступеня їх ліквідності.

В Україні виділяють наступні грошові агрегати:

М0 – готівка поза банківської системи.

М1 = М0+Вклади до запитань, доступне для використання, інфляційний вплив.

Економічне призначення М1 полягає в тому, що він обслуговує реалізацію наявної споживної вартості, тобто реалізацію ВВП.

М1- показник вузьких грошей, відображаючих працюючі активи.

М2=М1+Строкові вклади + валютні депозити, приносить додатковий дохід.

М2 – є основним орієнтиром в грошово-кредитній політиці центрального банку, він відображає здатність банківської системи до акумулювання грошових коштів.

М3=М2+Кошти клієнтів з трастовими операціями (по управлінню активів та з цінними паперами, що переведені в гр.. кошти –трастові)

М3 – найменш ліквідний актив, відображає широкі гроші, тобто ті гроші які є наявними в грошовому обороті.

Грошові агрегати – це кошти, які є в розпорядженні або управлінні банківської системи. М0 – кошти центрального банку, інші активи обліковуються на рахунку у комерційних банках. Саме тому управління грошовою масою відбувається через систему комерційних банків

Другим вимірювачем грошової маси виступають показники грошової бази

Грошова база (базові гроші, сильні гр., тому що вона характеризує емісійний потенціал банківської системи) включає в себе гроші, які обліковуються на балансі тільки центрального банку, який контролює та регулює їх.

Грошова база включає наступні елементи:

1) Готівка в обігу поза банківською системою

2) Готівка в касах комерційних банків

3) Обов'язкові резерви комерційних банків у центральному банку

4) Надлишкові резерви комерційних банків, що обліковуються на кореспондентському рахунку комерційного банку у центральному банку.

Грошова база = М0 + Готівка в касі комерційного банку + Облікові гроші + Надлишкові резерви.

Величину грош. бази визначають за формулою:

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

гроші.docx

гроші.docx
Размер: 255.9 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Походження грошей. Різновиди сучасних кредитних грошей. Функції, роль, еволюція грошей. Сутність та економічна основа. Грошовий обіг, ринок, система. Причини інфляції. Грошові реформи в Україні. Валютний ринок. Економічні основи. Золотовалютні резерви. Міжнародні валютні системи. Функції кредиту. Роль кредиту. Поняття банку. Центральний банк. Діяльність комерційних банків в Україні. Банківські послуги.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Гроші, банки, кредити

Походження грошей. Різновиди сучасних кредитних грошей. Функції, роль, еволюція грошей. Сутність та економічна основа. Грошовий обіг, ринок, система. Причини інфляції. Грошові реформи в Україні. Валютний ринок. Економічні основи. Золотовалютні резерви. Міжнародні валютні системи. Функції кредиту. Роль кредиту. Поняття банку. Центральний банк. Діяльність комерційних банків в Україні. Банківські послуги.

К данному материалу относятся разделы:

Походження грошей. Роль держави у творенні грошей

Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал

Еволюція форм грошей. Причини та значення демонетизації золота

Поняття неповноцінних грошей та характеристика їх різновидів – паперових і кредитних грошей. Переваги кредитних грошей над паперовими

Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банкноти, “класична” і сучасна банкнота. Депозитні та квазігроші

Вартість грошей. Чинники, що обумовлюють вартість неповноцінних грошей. Форми прояву вартості грошей

Функція грошей як міри вартості

Функція грошей як засобу обігу

Функція грошей як засобу платежу

Функція грошей як засобу нагромадження вартості

Функція світових грошей

Якісні властивості грошей

Роль грошей у розвитку економіки: кількісний і якісний аспекти

Еволюція ролі грошей в економіці України

Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів

Вклад М. І. Туган – Барановського (Т.-Б.) у розвиток монетаристської теорії

Вклад Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей

Сучасний монетаризм. Вклад Фрідмана у монетаристську теорію

Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей

Сутність та економічна основа грошового обороту. Слід розрізняти платіжний і грошовий оборот

Модель грошового обороту. Характеристика окремих потоків грошового обороту та їх взаємозв'язку

Порядок балансування грошових потоків в окремих суб'єктів та в грошовому обороті в цілому

Структура грош. обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом

Грошова маса: сутність, склад і фактори зміни обсягу і структури

Характеристика базових грошей та грошових агрегатів

Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення, фактори впливу та роль в макроекономічної стабілізації

Закон грошового обігу

Механізм зміни маси грошей в обороті. Роль центрального та комерційних банків у цьому механізмі

Грошово-кредитний мультиплікатор

Сутність, особливості функціонування та інструменти грошового ринку

Інституційна модель грошового ринку

Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика та взаємозв'язок окремих сегментів ринку

Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви попиту на гроші. Чинники, що впливають на попит на гроші

Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники зміни

Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку

Сутність, призначення та основні елементи грошової системи

Характеристика основних видів грошових систем та їх еволюція

Створення та розвиток грошової системи України

Державне регулювання грошового обороту як складова економічної політики, його методи та наслідки

Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання грошового обороту. Дискусії щодо переваг та недоліків

Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики

Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та ВВП в Україні

Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. Способи вимірювання інфляції

Причини інфляції. Монетариський та кейсіанський підхід щодо визначення причин інфляції

Економічні та соціальні наслідки інфляції

Особливості інфляції в Україні

Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти

Сутність, цілі та види грошових реформ

Особливості проведення грошової реформи в Україні

Поняття валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть, види, значення, передумови

Валютний ринок: суть та структура, чинники, що визначають кон'юнктуру валют. ринку

Функції та операції валютного ринку

Валютний курс: сутність, роль та фактори, що визначають його динаміку та рівень

Економічні основи, режими та методи регулювання валютних курсів. Режим валютного курсу в Україні

Поняття та призначення валютних систем. Елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи в Україні

Валютна політика та валютне регулювання, їх особливості в Україні

Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання

Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль в механізмі валютного регулювання

Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем

Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність кредиту

Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв'язок з іншими економічними категоріями

Стадії та закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівнях. Принципи кредитування

Форми, види та функції кредиту

Характеристика банківського кредиту

Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки, в Україні

Характеристика споживчого кредиту. Особливості його розвитку в Україні

Характеристика державного кредиту. Особливості його розвитку в Україні

Характеристика міжнародного кредиту. Особливості його розвитку в Україні

Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції

Сутність позичкового проценту, його функції та чинники, що впливають на рівень проценту

Роль кредиту в розвитку економіки

Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період до ринкових відносин

Сутність, призначення та види фінансового посередництва

Поняття банку, місце банків на грошовому ринку

Функції та роль банків

Сутність, принципи побудови та функції банківської системи

Особливості розвитку та побудови банківської системи в Україні

Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види, та особливості функціонування в Україні

Центральні банки: сутність, призначення, правовий статус, організаційна структура

Характеристика функцій центрального банку

Діяльність центрального банку як банку банків

Походження та розвиток центральних банків. Створення Європейської системи центральних банків

Становлення та основні напрями діяльності Національного банку України

Поняття, призначення та класифікація комерційних банків

Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні

Основи організації та діяльності комерційних банків в Україні

Пасивні операції комерційних банків

Активні операції комерційних банків

Банківські послуги

Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення

Міжнародний валютний фонд: цілі, порядок створення, формування ресурсів, відносини з Україною

Світовий банк – поняття, структура і завдання

Міжнародний банк реконструкції і розвитку: призначення, формування ресурсів, відносини з Україною

Регіональні міжнародні кредитно-фінансові організації – призначення, порядок створення і види

Європейський банк реконструкції та розвитку

Банк міжнародних розрахунків

Похожие материалы:

Л.С.Выготский и его школа

Самостоятельная работа. Культурно-исторический подход к развитию (школа Л.С.Выготского) Выделить стадии культурного развития ребенка и дать характеристику каждой стадии. Раскрыть характер употребления культурных приемов на каждой стадии культурного развития. Дать общую характеристику экспериментально-генетического метода исследования.

Экономика. Эластичность, неоклассическая теория

Антропогенно-техногенное загрязнение окружающей среды

Экологическое действие загрязняющих агентов может затрагивать либо отдельные организмы (проявляться на организменном уровне), либо популяции, биоценозы, экосистемы и даже биосферу в целом.

Журналистика

Журналистика как социальный институт общества. Информационные агентства. Система средств массовой информации. Пресса как основной сегмент СМИ. Правовое поле журналистики. Категории журналистики. История СМИ. Виды дифференциации системы СМИ. Творческая и репродуктивная деятельность в журналистике. Функции журналистики.

Ситуационная задача по хирургии. Вариант №15

Ответ к задаче по хирургии. Уретрит. Этиология. Патогенез. Классификация. Симптомы атипичного уретрита. Периферическое зрение, его анатомо-физиологическое обоснование. Методы исследования поля зрения. Границы его у здорового человека.