Функції та операції валютного ринку — Гроші, банки, кредити | iFREEstore

Функції та операції валютного ринку

Территория рекламы

Валютний ринок – це сукупність спеціальних інститутів та механізмів, які у взаємодії забезпечують можливість вільно продати-купити національну та іноземну валюту на основі попиту та пропозиції. Основними функціями є:

– забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної політики держави;

– створення суб'єктам вал. відносин передумов для своєчасного здійснення міжнародних платежів за поточними і капітальними розрахунками і сприяння завдяки цьому розвитку зовнішньої торгівлі;

– забезпечення прибутку учасникам валютних відносин;

– формування та урівноваження попиту і пропозиції валюти і регулювання валютного курсу;

– страхування валютних ризиків;

– диверсифікація вал. резервів.

Названі функції реалізуються через виконання суб'єктами ринку вал. операцій. Під валютним операціями розуміють будь-які платежі, пов'язані з переміщенням валютних цінностей між суб'єктами валютного ринку.

Ці операції класифікуються за кількома критеріями.

1. За терміном здійснення платежу з купівлі-продажу валюти: касові, або операції з негайною поставкою; строкові.

2. За механізмом здійснення операцій: операції спот; форвардні, ф'ючерсні, опціонні операції.

3. За цільовим призначенням: операції з метою одержання валюти для здійснення платежів за міжнародними розрахунками; операції з метою страхування від валютних ризиків; операції з метою одержання прибутку або спекулятивні операції.

4. За формою здійснення: безготівкові; готівкові.

5. За масштабами операцій: оптові; роздрібні.

Касові операції полягають у купівлі-продажу валюти на умовах поставки її не пізніше 2 робочих дня з дня укладання угоди за курсом, узгодженим у момент її підписання. Строкові валютні операції полягають у купівлі-продажу валютних цінностей з відстрочкою поставки їх на термін, що > 2 роб. дні.

Форвардні операції – це різновид строкових операцій, що полягає в купівлі-продажу валюти між 2 суб'єктами з наступною передачею валюти в обумовлений строк і за курсом, визначеним у момент укладання контракту.

Ф'ючерсні операції – це теж різновид строкових операцій, в яких 2 контрагенти зобов'язуються купити або продати певну суму валюти в певний час за курсом, установленим у момент укладання угоди.

Опціонні операції – це різновид строкових операцій, за яких між учасниками укладається особлива угода, що надає одному з них право купити чи продати другому певну суму валюти в установлений строк і за узгодженим сторонами курсом.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

гроші.docx

гроші.docx
Размер: 255.9 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Походження грошей. Різновиди сучасних кредитних грошей. Функції, роль, еволюція грошей. Сутність та економічна основа. Грошовий обіг, ринок, система. Причини інфляції. Грошові реформи в Україні. Валютний ринок. Економічні основи. Золотовалютні резерви. Міжнародні валютні системи. Функції кредиту. Роль кредиту. Поняття банку. Центральний банк. Діяльність комерційних банків в Україні. Банківські послуги.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Гроші, банки, кредити

Походження грошей. Різновиди сучасних кредитних грошей. Функції, роль, еволюція грошей. Сутність та економічна основа. Грошовий обіг, ринок, система. Причини інфляції. Грошові реформи в Україні. Валютний ринок. Економічні основи. Золотовалютні резерви. Міжнародні валютні системи. Функції кредиту. Роль кредиту. Поняття банку. Центральний банк. Діяльність комерційних банків в Україні. Банківські послуги.

К данному материалу относятся разделы:

Походження грошей. Роль держави у творенні грошей

Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал

Еволюція форм грошей. Причини та значення демонетизації золота

Поняття неповноцінних грошей та характеристика їх різновидів – паперових і кредитних грошей. Переваги кредитних грошей над паперовими

Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банкноти, “класична” і сучасна банкнота. Депозитні та квазігроші

Вартість грошей. Чинники, що обумовлюють вартість неповноцінних грошей. Форми прояву вартості грошей

Функція грошей як міри вартості

Функція грошей як засобу обігу

Функція грошей як засобу платежу

Функція грошей як засобу нагромадження вартості

Функція світових грошей

Якісні властивості грошей

Роль грошей у розвитку економіки: кількісний і якісний аспекти

Еволюція ролі грошей в економіці України

Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів

Вклад М. І. Туган – Барановського (Т.-Б.) у розвиток монетаристської теорії

Вклад Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей

Сучасний монетаризм. Вклад Фрідмана у монетаристську теорію

Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей

Сутність та економічна основа грошового обороту. Слід розрізняти платіжний і грошовий оборот

Модель грошового обороту. Характеристика окремих потоків грошового обороту та їх взаємозв'язку

Порядок балансування грошових потоків в окремих суб'єктів та в грошовому обороті в цілому

Структура грош. обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом

Грошова маса: сутність, склад і фактори зміни обсягу і структури

Характеристика базових грошей та грошових агрегатів

Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення, фактори впливу та роль в макроекономічної стабілізації

Закон грошового обігу

Механізм зміни маси грошей в обороті. Роль центрального та комерційних банків у цьому механізмі

Грошово-кредитний мультиплікатор

Сутність, особливості функціонування та інструменти грошового ринку

Інституційна модель грошового ринку

Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика та взаємозв'язок окремих сегментів ринку

Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви попиту на гроші. Чинники, що впливають на попит на гроші

Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники зміни

Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку

Сутність, призначення та основні елементи грошової системи

Характеристика основних видів грошових систем та їх еволюція

Створення та розвиток грошової системи України

Державне регулювання грошового обороту як складова економічної політики, його методи та наслідки

Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання грошового обороту. Дискусії щодо переваг та недоліків

Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики

Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та ВВП в Україні

Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. Способи вимірювання інфляції

Причини інфляції. Монетариський та кейсіанський підхід щодо визначення причин інфляції

Економічні та соціальні наслідки інфляції

Особливості інфляції в Україні

Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти

Сутність, цілі та види грошових реформ

Особливості проведення грошової реформи в Україні

Поняття валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть, види, значення, передумови

Валютний ринок: суть та структура, чинники, що визначають кон'юнктуру валют. ринку

Функції та операції валютного ринку

Валютний курс: сутність, роль та фактори, що визначають його динаміку та рівень

Економічні основи, режими та методи регулювання валютних курсів. Режим валютного курсу в Україні

Поняття та призначення валютних систем. Елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи в Україні

Валютна політика та валютне регулювання, їх особливості в Україні

Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання

Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль в механізмі валютного регулювання

Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем

Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність кредиту

Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв'язок з іншими економічними категоріями

Стадії та закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівнях. Принципи кредитування

Форми, види та функції кредиту

Характеристика банківського кредиту

Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки, в Україні

Характеристика споживчого кредиту. Особливості його розвитку в Україні

Характеристика державного кредиту. Особливості його розвитку в Україні

Характеристика міжнародного кредиту. Особливості його розвитку в Україні

Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції

Сутність позичкового проценту, його функції та чинники, що впливають на рівень проценту

Роль кредиту в розвитку економіки

Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період до ринкових відносин

Сутність, призначення та види фінансового посередництва

Поняття банку, місце банків на грошовому ринку

Функції та роль банків

Сутність, принципи побудови та функції банківської системи

Особливості розвитку та побудови банківської системи в Україні

Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види, та особливості функціонування в Україні

Центральні банки: сутність, призначення, правовий статус, організаційна структура

Характеристика функцій центрального банку

Діяльність центрального банку як банку банків

Походження та розвиток центральних банків. Створення Європейської системи центральних банків

Становлення та основні напрями діяльності Національного банку України

Поняття, призначення та класифікація комерційних банків

Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні

Основи організації та діяльності комерційних банків в Україні

Пасивні операції комерційних банків

Активні операції комерційних банків

Банківські послуги

Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення

Міжнародний валютний фонд: цілі, порядок створення, формування ресурсів, відносини з Україною

Світовий банк – поняття, структура і завдання

Міжнародний банк реконструкції і розвитку: призначення, формування ресурсів, відносини з Україною

Регіональні міжнародні кредитно-фінансові організації – призначення, порядок створення і види

Європейський банк реконструкції та розвитку

Банк міжнародних розрахунків

Похожие материалы:

Алгоритм. Реферат

 Определение алгоритма.  Свойства алгоритмов.  Виды алгоритмов и их реализация.  Методы изображение алгоритмов.  Словесное описание алгоритма.  Блок-схема алгоритма.  Псевдокод.  Программное представление алгоритма.

Лабораторна робота. Дослідження параметричного стабілізатра постійної напруги

Мета роботи — дослідити основні якісні параметри схеми параметричного стабілізатора. Стабілізатори напруги характеризуються вхідною Uвх і вихідною Uвих напругами, їх приростами ∆Uвх і ∆Uвих, струмом навантаження Ін і його приростом ∆Ін, коефіцієнтом стабілізації Kст і вихідним опором Rвих.

Живопись Древнего Рима

Живописные портреты. Римский иллюзионизм. Живопись этрусков. О древнеримских скульптуре и архитектуре, наши знания о живописи Древнего Рима.

Поняття злочину

Курсова робота з навчальної дисципліни «Кримінальне право України (загальна частина)». Природа злочину як негативного соціального явища. Формальне матеріальне формально-матеріальне визначення злочину. Суспільна небезпечність, кримінальна протиправність, винність і каранність як ознаки злочину. Малозначна дія бездіяльність, що формально містить ознаки злочину, їх зміст та співвідношення зі злочином. Співвідношення злочину з іншими правопорушеннями та правомірною поведінкою.

Средства массовой информации

Виды и функции средств массовой информации. 2. СМИ как средство формирования общественного мнения. 3. СМИ в демократическом обществе. 4. Информационное пространство в Украине.