Розподіл води на земній кулі по окремих частинах гідросфери — Гідрологія | iFREEstore

Розподіл води на земній кулі по окремих частинах гідросфери

Арендный блок

На земній кулі вода розподілена дуже нерівномірно. Більша частина її поверхні зайнята океанами та морями, які утворюють єдиний Світовий океан. Із загальної площі земної кулі (510 млн км2) Світовий океан займає 361 млн км2, або 71 %, а суша - 149 млн км2, або 29 %.

Площа океанів майже в 2,5 раза більша за площу суші. Суша розташована переважно в північній півкулі, де займає 100 млн км2, або 39 %; у південній півкулі вона займає лише 49 млн км2, або 19 %.

Площа водної поверхні в північній півкулі дорівнює 155 млн км2, тобто 61 %, а в південній - 206 млн км2, або 81 % площі півкулі. На поверхні суші вода зосереджена в річках, озерах, болотах і льодовиках. Загальна площа цих водних об'єктів становить близько 20 млн км2, або 15% суші. Якщо не враховувати льодовики, то на решту водних об'єктів суші припадає всього 5,9 млн км2, або 4 % площі суші. Крім того, вода просочується в ґрунт і гірські породи, проникаючи на глибину до 16-20 км, і формує підземні води. Вода міститься також у повітрі і є складовою частиною живих організмів. Загальна кількість води на земній кулі становить 1388 млн км3, з якої 1338 млн км3, або 96,4 %, зосереджено в океанах і морях.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

Gidrologiya.doc

Gidrologiya.doc
Размер: 219 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Гідрологія

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

К данному материалу относятся разделы:

Ізотопний склад води

Особливості будови молекули води та її структури

Фазові переходи між агрегатними станами води

Аномальні властивості води

Що характеризує pH води?

Що зумовлює високу розчинну здатність води?

Основні чинники формування хімічного складу води

Основні групи розчинних речовин в природних водах

Мінералізація води. Основні показники вмісту органічних речовин у воді

Розподіл води на земній кулі по окремих частинах гідросфери

Кругообіг води на Землі, рушійні сили та види

Області зовнішнього та внутрішнього стоку, їх розподіл

Рівняння водного балансу, види рівнянь для окремих ланок глобального кругообігу води

Загальна схема внутрішньоматерикового вологообігу

Коефіцієнт вологообігу, його величина для окремих регіонів світу

Річка. Її складові частини та морфометричні показники

Яка різниця між гідрографічною та річковою сіткою, басейном та водозбором річки?

Основні джерела живлення річок, зміна співвідношень між ними в різних природних зонах

Водний режим річок

Рівень води в річці, вимірювання рівнів води

Види руху води річок, зміна швидкості протікання води по поперечному перерізу русла

Формування стоку річок. В яких одиницях він подається та як обчислюються витрати води?

Особливості формування максимального та мінімального стоку річок

Формування термічного режиму річок

Які фази виділяють у льодовому режимі замерзаючих річок та які льодові утворення їм властиві?

Як обчислюється енергія і робота річок?

Класифікації гідрологічних прогнозів

Основні водокористувачі в Україні

Гирлові процеси

Річкові наноси, їх формування, класифікація

Руслові процеси, основні фактории, що їх зумовлюють

Як утворюються селі? Назвіть їх типи, основні характеристики

Які бувають річкові води за ступенем їхньої мінералізації?

Які водні утворення належать до озер?

Якого походження бувають озерні улоговини і як вони класифікуються?

У чому полягає суть еволюції озера?

Якими основними морфометричними характеристиками описуються озера?

Особливості термічного режиму озер

Як типізуються озера за хімічним складом води?

На які типи поділяються озерні відклади?

Які оптичні явища спостерігаються в озерах?

Що таке водосховище, у чому полягає відмінність між водосховищем і ставком?

Яку роль відіграє каскад дніпровських водосховищ в економіці України?

На які типи поділяються водосховища?

Які морфометричні елементи характеризують водосховище?

Назвіть стадії розвитку водосховищ як водних об'єктів

У чому полягають особливості водного балансу, гідродинаміки водосховищ та гідрофізичних процесів у них порівняно з озерами?

Як відбувається формування берегів і ложа водосховищ?

Що є причинами підтоплення прибережних земель водосховищ?

Назвіть особливості гідрохімічного режиму водосховищ

Які основні етапи проходять у своєму розвитку угруповання гідробіонтів водосховищ?

Які є негативні наслідки впливу водосховищ на довкілля і можливі шляхи їх подолання?

Що розуміють під управлінням екологічним станом водосховищ і які є засоби такого управління?

Що називається болотом і якого походження бувають болота?

Де поширені болота та яка заболоченість окремих регіонів земної кулі?

Яких типів бувають болота та які особливості їхньої будови, морфології та гідрографії?

Що розуміють під водним балансом боліт?

Що таке діяльний та інертний шари боліт?

Чим характеризується термічний режим боліт?

Як болота впливають на стік річок?

Яке народногосподарське значення мають болота?

Як відбувається перетворення снігу в глетчерний лід та утворення льодовика?

Що таке лавини, які їхні різновидності і де вони виникають?

Що таке абляція та яких видів вона буває?

На які типи поділяються льодовики і де вони поширені?

Що таке підземні води?

Які основні теорії походження підземних вод вам відомі?

Назвіть основні види води, яка міститься в гірських породах

Наведіть класифікацію підземних вод за походженням

Які показники характеризують фізичні і воднофільтраційні властивості гірських порід?

Що таке ґрунтові водоносні горизонти?

Що таке артезіанські води?

Які заходи сприяють запобіганню забрудненню підземних вод?

Що розуміють під водними ресурсами і як їх обчислюють?

Що таке водний фонд?

Які водні ресурси має Україна та як ними забезпечені окремі регіони?

Які основоположні принципи використання й охорони водних ресурсів вам відомі?

В яких об'ємах використовуються водні ресурси України основними водокористувачами?

Що розуміють під забрудненням, засміченням і виснаженням вод?

Заходи для охорони водних ресурсів України

Похожие материалы:

Биология

Биология как совокупность наук о живой природе. Значение биологии для сельского хозяйства, медицины и других отраслей народного хозяйства. Онтогенез. Эмбриогинез.

Основы работы с Windows Script Host

Лабораторная работа по дисциплине Информационная безопасность. Сервер сценариев Windows Script Host (WSH). Сценарии WSH

Әдебиетті оқыту әдістемесі пәнінің мақсаты мен міндеттері.

Глобальный патриотизм в творчестве И.А. Ефремова, пророчества о глобальном фашизме и путях его искоренения в обществе. Очеловечивание Земли

Иван Антонович Ефремов, в своем  философско-политическом романе «Час быка», автор хотя и не упоминает Индию, но говорит о культуре планеты Торманс, в которой люди с их сильными чувствами, памятью и умением понимать будущее уже осознали, что, как и все земные твари, они приговорены от рождения к смерти.

Основные фундаментальные постоянные астрономии и геодезии и методы их определения

Одним из важнейших результатов, получаемых методами космической геодезии, является уточнение фундаментальных геодезических постоянных.