Області зовнішнього та внутрішнього стоку, їх розподіл — Гідрологія | iFREEstore

Області зовнішнього та внутрішнього стоку, їх розподіл

Певна кількість вологи, навпаки, виходить на поверхню з глибоких земних надр і поповнює водні маси, які беруть участь у кругообігу. Крім того, не вся вода, що стікає по земній поверхні, досягає океанів і морів. Пов'язано це з тим, що суша поділяється на дві частини або області: стічну (область зовнішнього стоку) і безстічну (область внутрішнього стоку). Стічною (периферійною) називається частина суші, річковий стік з якої здійснюється безпосередньо в океани і моря. Безстічною називається частина суші, з якої немає стоку в океан; води 'її річок або надходять у безстічні озера, або витрачаються на випаровування. З усієї площі суші стічні області займають 119 млн км2 (або 80% всієї суші), решта (З0 млн км2) припадає на безстічні області.

Серед безстічних областей виділяють безстічні області з внутрішнім стоком, на території яких може випадати значна кількість опадів, є розгалужена сітка водотоків, але всі вони несуть свої води в замкнуті водойми - озера (наприклад, басейни Волги, Уралу, Сирдар'ї, Амудар'ї та ін.), і ареїчні області, які ніякого поверхневого стоку не мають, оскільки вся вода, що випадає на їхню поверхню, швидко випаровується і стік сформуватися не може. У таких областях річки протікають лише транзитом. Ареїчні області займають 17 % поверхні материків. Найбільшими з них є Сахара, пустелі Австралії, Центральної і Середньої Азії та ін. У межах області зовнішнього стоку щорічно випадає 110 тис. км3 опадів, а випаровується 63 тис. км3. Різниця (47 тис. км3)- становить материковий стік в океан. Він складається з поверхневого (44,7 тис.км3 на рік) та підземного, що не дренується річками (2,2 тис. км3 на рік). Поверхневий стік включає водний стік річок, що впадають в океан (41,7 тис. км3 на рік), та льодовиковий стік (3,0 тис. км3 на рік), що являє собою талу воду покривних льодовиків світу та їх уламки у вигляді айсбергів.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Gidrologiya.doc

Gidrologiya.doc
Размер: 219 Кб

.

Пожаловаться на материал

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Гідрологія

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

К данному материалу относятся разделы:

Ізотопний склад води

Особливості будови молекули води та її структури

Фазові переходи між агрегатними станами води

Аномальні властивості води

Що характеризує pH води?

Що зумовлює високу розчинну здатність води?

Основні чинники формування хімічного складу води

Основні групи розчинних речовин в природних водах

Мінералізація води. Основні показники вмісту органічних речовин у воді

Розподіл води на земній кулі по окремих частинах гідросфери

Кругообіг води на Землі, рушійні сили та види

Області зовнішнього та внутрішнього стоку, їх розподіл

Рівняння водного балансу, види рівнянь для окремих ланок глобального кругообігу води

Загальна схема внутрішньоматерикового вологообігу

Коефіцієнт вологообігу, його величина для окремих регіонів світу

Річка. Її складові частини та морфометричні показники

Яка різниця між гідрографічною та річковою сіткою, басейном та водозбором річки?

Основні джерела живлення річок, зміна співвідношень між ними в різних природних зонах

Водний режим річок

Рівень води в річці, вимірювання рівнів води

Види руху води річок, зміна швидкості протікання води по поперечному перерізу русла

Формування стоку річок. В яких одиницях він подається та як обчислюються витрати води?

Особливості формування максимального та мінімального стоку річок

Формування термічного режиму річок

Які фази виділяють у льодовому режимі замерзаючих річок та які льодові утворення їм властиві?

Як обчислюється енергія і робота річок?

Класифікації гідрологічних прогнозів

Основні водокористувачі в Україні

Гирлові процеси

Річкові наноси, їх формування, класифікація

Руслові процеси, основні фактории, що їх зумовлюють

Як утворюються селі? Назвіть їх типи, основні характеристики

Які бувають річкові води за ступенем їхньої мінералізації?

Які водні утворення належать до озер?

Якого походження бувають озерні улоговини і як вони класифікуються?

У чому полягає суть еволюції озера?

Якими основними морфометричними характеристиками описуються озера?

Особливості термічного режиму озер

Як типізуються озера за хімічним складом води?

На які типи поділяються озерні відклади?

Які оптичні явища спостерігаються в озерах?

Що таке водосховище, у чому полягає відмінність між водосховищем і ставком?

Яку роль відіграє каскад дніпровських водосховищ в економіці України?

На які типи поділяються водосховища?

Які морфометричні елементи характеризують водосховище?

Назвіть стадії розвитку водосховищ як водних об'єктів

У чому полягають особливості водного балансу, гідродинаміки водосховищ та гідрофізичних процесів у них порівняно з озерами?

Як відбувається формування берегів і ложа водосховищ?

Що є причинами підтоплення прибережних земель водосховищ?

Назвіть особливості гідрохімічного режиму водосховищ

Які основні етапи проходять у своєму розвитку угруповання гідробіонтів водосховищ?

Які є негативні наслідки впливу водосховищ на довкілля і можливі шляхи їх подолання?

Що розуміють під управлінням екологічним станом водосховищ і які є засоби такого управління?

Що називається болотом і якого походження бувають болота?

Де поширені болота та яка заболоченість окремих регіонів земної кулі?

Яких типів бувають болота та які особливості їхньої будови, морфології та гідрографії?

Що розуміють під водним балансом боліт?

Що таке діяльний та інертний шари боліт?

Чим характеризується термічний режим боліт?

Як болота впливають на стік річок?

Яке народногосподарське значення мають болота?

Як відбувається перетворення снігу в глетчерний лід та утворення льодовика?

Що таке лавини, які їхні різновидності і де вони виникають?

Що таке абляція та яких видів вона буває?

На які типи поділяються льодовики і де вони поширені?

Що таке підземні води?

Які основні теорії походження підземних вод вам відомі?

Назвіть основні види води, яка міститься в гірських породах

Наведіть класифікацію підземних вод за походженням

Які показники характеризують фізичні і воднофільтраційні властивості гірських порід?

Що таке ґрунтові водоносні горизонти?

Що таке артезіанські води?

Які заходи сприяють запобіганню забрудненню підземних вод?

Що розуміють під водними ресурсами і як їх обчислюють?

Що таке водний фонд?

Які водні ресурси має Україна та як ними забезпечені окремі регіони?

Які основоположні принципи використання й охорони водних ресурсів вам відомі?

В яких об'ємах використовуються водні ресурси України основними водокористувачами?

Що розуміють під забрудненням, засміченням і виснаженням вод?

Заходи для охорони водних ресурсів України

Похожие материалы:

Система поддержки принятия решений "Выбор"

Расчётно-графическая работа на тему: Система поддержки принятия решений СППР "Выбор". "Выбор" - аналитическая система, основанная на методе анализа иерархий (МАИ)

Расчет силового трансформатора

Цель учебного пособия - оказать помощь студентам в проектировании силовых трансформаторов типа ТМ специальности \"Электропривод и автоматизация горных работ\" , \"Электропривод и автоматизация промышленных установок\", \"Электроизоляционная и кабельная техника.

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности

Дайте определение термина «образование» с позиций различных подходов. Как вы поняли мысль: культура выступает предпосылкой и результатом образования человека? Раскройте сущность содержания образования. Что представляет собой система образования в РФ? Факторы, детерминирующие содержания образования.

Хирургия. Навыки

Практические навыки по хирургии. Оказание первой помощи. Вывихи, переломы, ушибы, ожоги, травмы. Методики выполнения хирургических навыков

Європейський суд з прав людини

Європейський суд з прав людини, далі – суд. Підстави звернення до Європейського суду з прав людини. Як подавати заяву до Суду. Зміст заяви. Адреса суду. Листування з Судом. Конфіденційність інформації, надісланої до Суду. Наявність представника чи адвоката. Плата за звернення до Суду