Річка. Її складові частини та морфометричні показники — Гідрологія | iFREEstore

Річка. Її складові частини та морфометричні показники

Арендный блок

Річкою називається водний потік (водотік), що протікає в природному руслі і живиться водами поверхневого та підземного стоку свого басейну. До річок відносять лише постійні і порівняно великі водотоки з площею басейну не менше 50 км2.Річка, що впадає в один із таких водних об'єктів, називається головною, а річки, які впадають в неї, - її притоками. Сукупність усіх річок, які скидають свої води через головну річку в океан, море чи озеро, називається річковою системою або річковою сіткою. Річки, озера, болота, яри певної території складають гідрографічну сітку цієї території. За різними ознаками річки розподіляються на типи. Так, за розміром басейну річки поділяють на великі, середні й малі. До великих відносять річки з площею басейну понад 50 тис. км2, до середніх - у межах 2000-50 тис. км2, до малих - менше 2000 км2. Малі річки з невеликою площею басейну (до 50 км2) називають струмками. Кожен річковий басейн описується певними морфометричними характеристиками: площею (Р, км2), довжиною (Д, км), середньою та максимальною шириною (Всер, -Вмако, км), середньою висотою (Н, м), похилом басейну (І, %о) тощо. Площа басейну - де площа, обмежена вододільною лінією. Довжина басейну, або його вісь, - це відстань по прямій від гирла річки до найвіддаленішої точки басейну. Якщо басейн вигнутий чи складної форми, то пряма лінія замінюється на ламану, яка повторює контури русла. Максимальна ширина басейну визначається як довжина прямої, перпендикулярної до довжини басейну в його найширшому місці. Середня ширина басейну -це відношення площі басейну до його довжини. Похил басейну обчислюється за формулою І=Н1-Н2/D, де Ні і Н2 - абсолютна відмітка поверхні басейну відповідно у верхній і нижній його частинах, D-довжина басейну.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Gidrologiya.doc

Gidrologiya.doc
Размер: 219 Кб

.

Пожаловаться на материал

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Гідрологія

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

К данному материалу относятся разделы:

Ізотопний склад води

Особливості будови молекули води та її структури

Фазові переходи між агрегатними станами води

Аномальні властивості води

Що характеризує pH води?

Що зумовлює високу розчинну здатність води?

Основні чинники формування хімічного складу води

Основні групи розчинних речовин в природних водах

Мінералізація води. Основні показники вмісту органічних речовин у воді

Розподіл води на земній кулі по окремих частинах гідросфери

Кругообіг води на Землі, рушійні сили та види

Області зовнішнього та внутрішнього стоку, їх розподіл

Рівняння водного балансу, види рівнянь для окремих ланок глобального кругообігу води

Загальна схема внутрішньоматерикового вологообігу

Коефіцієнт вологообігу, його величина для окремих регіонів світу

Річка. Її складові частини та морфометричні показники

Яка різниця між гідрографічною та річковою сіткою, басейном та водозбором річки?

Основні джерела живлення річок, зміна співвідношень між ними в різних природних зонах

Водний режим річок

Рівень води в річці, вимірювання рівнів води

Види руху води річок, зміна швидкості протікання води по поперечному перерізу русла

Формування стоку річок. В яких одиницях він подається та як обчислюються витрати води?

Особливості формування максимального та мінімального стоку річок

Формування термічного режиму річок

Які фази виділяють у льодовому режимі замерзаючих річок та які льодові утворення їм властиві?

Як обчислюється енергія і робота річок?

Класифікації гідрологічних прогнозів

Основні водокористувачі в Україні

Гирлові процеси

Річкові наноси, їх формування, класифікація

Руслові процеси, основні фактории, що їх зумовлюють

Як утворюються селі? Назвіть їх типи, основні характеристики

Які бувають річкові води за ступенем їхньої мінералізації?

Які водні утворення належать до озер?

Якого походження бувають озерні улоговини і як вони класифікуються?

У чому полягає суть еволюції озера?

Якими основними морфометричними характеристиками описуються озера?

Особливості термічного режиму озер

Як типізуються озера за хімічним складом води?

На які типи поділяються озерні відклади?

Які оптичні явища спостерігаються в озерах?

Що таке водосховище, у чому полягає відмінність між водосховищем і ставком?

Яку роль відіграє каскад дніпровських водосховищ в економіці України?

На які типи поділяються водосховища?

Які морфометричні елементи характеризують водосховище?

Назвіть стадії розвитку водосховищ як водних об'єктів

У чому полягають особливості водного балансу, гідродинаміки водосховищ та гідрофізичних процесів у них порівняно з озерами?

Як відбувається формування берегів і ложа водосховищ?

Що є причинами підтоплення прибережних земель водосховищ?

Назвіть особливості гідрохімічного режиму водосховищ

Які основні етапи проходять у своєму розвитку угруповання гідробіонтів водосховищ?

Які є негативні наслідки впливу водосховищ на довкілля і можливі шляхи їх подолання?

Що розуміють під управлінням екологічним станом водосховищ і які є засоби такого управління?

Що називається болотом і якого походження бувають болота?

Де поширені болота та яка заболоченість окремих регіонів земної кулі?

Яких типів бувають болота та які особливості їхньої будови, морфології та гідрографії?

Що розуміють під водним балансом боліт?

Що таке діяльний та інертний шари боліт?

Чим характеризується термічний режим боліт?

Як болота впливають на стік річок?

Яке народногосподарське значення мають болота?

Як відбувається перетворення снігу в глетчерний лід та утворення льодовика?

Що таке лавини, які їхні різновидності і де вони виникають?

Що таке абляція та яких видів вона буває?

На які типи поділяються льодовики і де вони поширені?

Що таке підземні води?

Які основні теорії походження підземних вод вам відомі?

Назвіть основні види води, яка міститься в гірських породах

Наведіть класифікацію підземних вод за походженням

Які показники характеризують фізичні і воднофільтраційні властивості гірських порід?

Що таке ґрунтові водоносні горизонти?

Що таке артезіанські води?

Які заходи сприяють запобіганню забрудненню підземних вод?

Що розуміють під водними ресурсами і як їх обчислюють?

Що таке водний фонд?

Які водні ресурси має Україна та як ними забезпечені окремі регіони?

Які основоположні принципи використання й охорони водних ресурсів вам відомі?

В яких об'ємах використовуються водні ресурси України основними водокористувачами?

Що розуміють під забрудненням, засміченням і виснаженням вод?

Заходи для охорони водних ресурсів України

Похожие материалы:

Производственная и экологическая безопасность

Объектом анализа является офисное помещение. На выбранном объекте на человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать следующие опасные и вредные факторы Основные причины воздействия тока на человека

Влияние компьютера на здоровье человека. Реферат

Влияние компьютера на здоровье человека: влияние электромагнитного излучения; компьютер и зрение; заболевания, связанные с мышцами и суставами; стресс, бессонница, нервные расстройства; заболевания органов дыхания. Меры предосторожности и профилактика заболеваний при работе с компьютером.

Английский язык. Экзаменационные билеты. Тексты и переводы

Examination Card. Read the text given below. For questions (1-4), choose the best answers

Прокурорский надзор

Прокурорский надзор в Российской Федерации. Правовые основы, Конституция РФ. Генеральный прокурор РФ. Сущность и задачи прокурорского надзора. Система государственных органов. Прокуратура РФ

Изучение законов магнитного поля

Кафедра физики Лабораторная работа Ознакомиться с одним из методов измерения индукции магнитного поля. Проверить справедливость теоремы Гаусса для поля вектора. Проверить справедливость теоремы о циркуляции вектора.