Водний режим річок

Закономірні зміни в часі стоку, швидкостей течії, рівнів води та похилів водної поверхні називаються водним режимом річки. Витрати, рівні, швидкості, похили - це елементи водного режиму. Водний режим залежить від сукупності фізико-географічних факторів, серед яких найважливішу роль відіграють метеорологічні та кліматичні. Виділяють вікові, багаторічні, внутрішньорічні (сезонні) та короткочасні коливання. У внутрішньорічному водному режимі річок відзначається закономірне чергування періодів підвищеної та низької водності, які відбивають зміни умов живлення річки. Ці періоди називаються фазами водного режиму. Основними фазами є водопілля, межень літня та зимова, фаза осінніх дощових паводків. Водопілля. - це щорічний, порівняно тривалий підйом рівнів та збільшення витрат води, зумовлений надходженням води від головного джерела живлення. За походженням водопілля може бути сніговим, снігово-дощовим або дощовим. Різновидністю водопіль є повені - дуже високі водопілля, які призводять до затоплення значних площ у долинах річок. Поводки - це відносно швидкі й короткочасні підйоми рівнів і збільшення витрат води в річці. На відміну від водопіль вони виникають нерегулярно, хоча в кожному конкретному районі настають в один і той же сезон. Паводки найчастіше формуються внаслідок випадання дощів і злив, а також сніготанення під час зимових відлиг. Межень - це фаза водного режиму річки, що характеризується тривалим (сезонним) стоянням низьких (меженних) рівнів і витрат води в річці внаслідок різкого зменшення або припинення поверхневого стоку. У цей час річка живиться переважно підземними (ґрунтовими) водами.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Гідрологія

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

К данному материалу относятся разделы:

Ізотопний склад води

Особливості будови молекули води та її структури

Фазові переходи між агрегатними станами води

Аномальні властивості води

Що характеризує pH води?

Що зумовлює високу розчинну здатність води?

Основні чинники формування хімічного складу води

Основні групи розчинних речовин в природних водах

Мінералізація води. Основні показники вмісту органічних речовин у воді

Розподіл води на земній кулі по окремих частинах гідросфери

Кругообіг води на Землі, рушійні сили та види

Області зовнішнього та внутрішнього стоку, їх розподіл

Рівняння водного балансу, види рівнянь для окремих ланок глобального кругообігу води

Загальна схема внутрішньоматерикового вологообігу

Коефіцієнт вологообігу, його величина для окремих регіонів світу

Річка. Її складові частини та морфометричні показники

Яка різниця між гідрографічною та річковою сіткою, басейном та водозбором річки?

Основні джерела живлення річок, зміна співвідношень між ними в різних природних зонах

Водний режим річок

Рівень води в річці, вимірювання рівнів води

Види руху води річок, зміна швидкості протікання води по поперечному перерізу русла

Формування стоку річок. В яких одиницях він подається та як обчислюються витрати води?

Особливості формування максимального та мінімального стоку річок

Формування термічного режиму річок

Які фази виділяють у льодовому режимі замерзаючих річок та які льодові утворення їм властиві?

Як обчислюється енергія і робота річок?

Класифікації гідрологічних прогнозів

Основні водокористувачі в Україні

Гирлові процеси

Річкові наноси, їх формування, класифікація

Руслові процеси, основні фактории, що їх зумовлюють

Як утворюються селі? Назвіть їх типи, основні характеристики

Які бувають річкові води за ступенем їхньої мінералізації?

Які водні утворення належать до озер?

Якого походження бувають озерні улоговини і як вони класифікуються?

У чому полягає суть еволюції озера?

Якими основними морфометричними характеристиками описуються озера?

Особливості термічного режиму озер

Як типізуються озера за хімічним складом води?

На які типи поділяються озерні відклади?

Які оптичні явища спостерігаються в озерах?

Що таке водосховище, у чому полягає відмінність між водосховищем і ставком?

Яку роль відіграє каскад дніпровських водосховищ в економіці України?

На які типи поділяються водосховища?

Які морфометричні елементи характеризують водосховище?

Назвіть стадії розвитку водосховищ як водних об'єктів

У чому полягають особливості водного балансу, гідродинаміки водосховищ та гідрофізичних процесів у них порівняно з озерами?

Як відбувається формування берегів і ложа водосховищ?

Що є причинами підтоплення прибережних земель водосховищ?

Назвіть особливості гідрохімічного режиму водосховищ

Які основні етапи проходять у своєму розвитку угруповання гідробіонтів водосховищ?

Які є негативні наслідки впливу водосховищ на довкілля і можливі шляхи їх подолання?

Що розуміють під управлінням екологічним станом водосховищ і які є засоби такого управління?

Що називається болотом і якого походження бувають болота?

Де поширені болота та яка заболоченість окремих регіонів земної кулі?

Яких типів бувають болота та які особливості їхньої будови, морфології та гідрографії?

Що розуміють під водним балансом боліт?

Що таке діяльний та інертний шари боліт?

Чим характеризується термічний режим боліт?

Як болота впливають на стік річок?

Яке народногосподарське значення мають болота?

Як відбувається перетворення снігу в глетчерний лід та утворення льодовика?

Що таке лавини, які їхні різновидності і де вони виникають?

Що таке абляція та яких видів вона буває?

На які типи поділяються льодовики і де вони поширені?

Що таке підземні води?

Які основні теорії походження підземних вод вам відомі?

Назвіть основні види води, яка міститься в гірських породах

Наведіть класифікацію підземних вод за походженням

Які показники характеризують фізичні і воднофільтраційні властивості гірських порід?

Що таке ґрунтові водоносні горизонти?

Що таке артезіанські води?

Які заходи сприяють запобіганню забрудненню підземних вод?

Що розуміють під водними ресурсами і як їх обчислюють?

Що таке водний фонд?

Які водні ресурси має Україна та як ними забезпечені окремі регіони?

Які основоположні принципи використання й охорони водних ресурсів вам відомі?

В яких об'ємах використовуються водні ресурси України основними водокористувачами?

Що розуміють під забрудненням, засміченням і виснаженням вод?

Заходи для охорони водних ресурсів України

Похожие материалы:

Методичні вказівки для виконання бакалаврської роботи Економіка та підприємництво

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання бакалаврської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво

Римське право

Формування та розвиток римського права як цілісної та єдиної правової системи відбувалися протягом тисячоліття

Література на межі ХХ-ХХІ ст.

Дисципліна: «Світова література» Література на межі 20-21 ст. Закономірності розвитку літератури на межі ХХ-ХХІ ст. Постмодернізм як один із провідних напрямків мистецтва кінця ХХ ст. Література постмодернізму, її основні представники.

Створення блоку агресивних держав ОСІ «Рим-Берлін-Токіо». Радянсько-німецьке зближення 1939 р.

Система права: понятие и структура

Под системой права понимается определенная внутренняя его структура (строение, организация), которая складывается объективно как отражение реально существующих и развивающихся общественных отношений. Она не результат произвольного усмотрения законодателя, а своего рода слепок с действительности.