Особливості будови молекули води та її структури — Гідрологія | iFREEstore

Особливості будови молекули води та її структури

Молекула H2O несимметрична. Електрони атомів водню та зовнішні електрони атому кисню в молекулі води утворюють узагальнену електронну хмару, забезпечуючи міцний ковалентний (атомний або гомеополярний) зв'язок між ними. Молекула води має два полюси - позитивний і негативний, які називаються полярними (гомеополярними) або диполями. У пароподібному стані вода складається переважно з однорідних простих молекул, які інколи називаються гідролями (H2O). Агрегат із двох молекул (H2O)2 називається дигідролем, із трьох (H2O)3 - тригідролем і т. п. Рідка вода являє собою в основному суміш гідролів, дигідролів і тригідролів. При зміні температури води співвідношення між кількістю простих молекул H2O і різних асоціатів (H2O) змінюється, змінюються і віддалі між ними. Основне значення для агрегатування води має утворення так званих водневих зв'язків. Останні виникають за рахунок взаємодії (на електронному рівні) атому водню однієї молекули води з атомом кисню іншої. Можливість подібної взаємодії, своєрідного стягування молекул води в достатньо міцні агрегати випливає з наявності значних ефективних зарядів як у водню (бн = +0,33), так і у кисню (б0 = -0,66) молекули H2O. Міцність водневого зв'язку значно менша, ніж звичайного валентного чи ковалентного. Молекули води завдяки високому дипольному моменту можуть створювати структури, подібні до кристалічних граток у вигляді тетраедрів із перехресних і дотичних ланцюжків, стягнутих між собою водневими зв'язками. Структура кристалів льоду характеризується дуже високою впорядкованістю, є достатньо дірчастою, як кажуть, "ажурною". Вона являє собою гексагональну систему з міцними водневими зв'язками. У подібній структурі кожна молекула води пов'язана з чотирма сусідніми молекулами водневими зв'язками і знаходиться в місцях перетинання двох ланцюжків. Найбільшого ущільнення ця структура досягає при 4 °С.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Gidrologiya.doc

Gidrologiya.doc
Размер: 219 Кб

.

Пожаловаться на материал

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Гідрологія

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

К данному материалу относятся разделы:

Ізотопний склад води

Особливості будови молекули води та її структури

Фазові переходи між агрегатними станами води

Аномальні властивості води

Що характеризує pH води?

Що зумовлює високу розчинну здатність води?

Основні чинники формування хімічного складу води

Основні групи розчинних речовин в природних водах

Мінералізація води. Основні показники вмісту органічних речовин у воді

Розподіл води на земній кулі по окремих частинах гідросфери

Кругообіг води на Землі, рушійні сили та види

Області зовнішнього та внутрішнього стоку, їх розподіл

Рівняння водного балансу, види рівнянь для окремих ланок глобального кругообігу води

Загальна схема внутрішньоматерикового вологообігу

Коефіцієнт вологообігу, його величина для окремих регіонів світу

Річка. Її складові частини та морфометричні показники

Яка різниця між гідрографічною та річковою сіткою, басейном та водозбором річки?

Основні джерела живлення річок, зміна співвідношень між ними в різних природних зонах

Водний режим річок

Рівень води в річці, вимірювання рівнів води

Види руху води річок, зміна швидкості протікання води по поперечному перерізу русла

Формування стоку річок. В яких одиницях він подається та як обчислюються витрати води?

Особливості формування максимального та мінімального стоку річок

Формування термічного режиму річок

Які фази виділяють у льодовому режимі замерзаючих річок та які льодові утворення їм властиві?

Як обчислюється енергія і робота річок?

Класифікації гідрологічних прогнозів

Основні водокористувачі в Україні

Гирлові процеси

Річкові наноси, їх формування, класифікація

Руслові процеси, основні фактории, що їх зумовлюють

Як утворюються селі? Назвіть їх типи, основні характеристики

Які бувають річкові води за ступенем їхньої мінералізації?

Які водні утворення належать до озер?

Якого походження бувають озерні улоговини і як вони класифікуються?

У чому полягає суть еволюції озера?

Якими основними морфометричними характеристиками описуються озера?

Особливості термічного режиму озер

Як типізуються озера за хімічним складом води?

На які типи поділяються озерні відклади?

Які оптичні явища спостерігаються в озерах?

Що таке водосховище, у чому полягає відмінність між водосховищем і ставком?

Яку роль відіграє каскад дніпровських водосховищ в економіці України?

На які типи поділяються водосховища?

Які морфометричні елементи характеризують водосховище?

Назвіть стадії розвитку водосховищ як водних об'єктів

У чому полягають особливості водного балансу, гідродинаміки водосховищ та гідрофізичних процесів у них порівняно з озерами?

Як відбувається формування берегів і ложа водосховищ?

Що є причинами підтоплення прибережних земель водосховищ?

Назвіть особливості гідрохімічного режиму водосховищ

Які основні етапи проходять у своєму розвитку угруповання гідробіонтів водосховищ?

Які є негативні наслідки впливу водосховищ на довкілля і можливі шляхи їх подолання?

Що розуміють під управлінням екологічним станом водосховищ і які є засоби такого управління?

Що називається болотом і якого походження бувають болота?

Де поширені болота та яка заболоченість окремих регіонів земної кулі?

Яких типів бувають болота та які особливості їхньої будови, морфології та гідрографії?

Що розуміють під водним балансом боліт?

Що таке діяльний та інертний шари боліт?

Чим характеризується термічний режим боліт?

Як болота впливають на стік річок?

Яке народногосподарське значення мають болота?

Як відбувається перетворення снігу в глетчерний лід та утворення льодовика?

Що таке лавини, які їхні різновидності і де вони виникають?

Що таке абляція та яких видів вона буває?

На які типи поділяються льодовики і де вони поширені?

Що таке підземні води?

Які основні теорії походження підземних вод вам відомі?

Назвіть основні види води, яка міститься в гірських породах

Наведіть класифікацію підземних вод за походженням

Які показники характеризують фізичні і воднофільтраційні властивості гірських порід?

Що таке ґрунтові водоносні горизонти?

Що таке артезіанські води?

Які заходи сприяють запобіганню забрудненню підземних вод?

Що розуміють під водними ресурсами і як їх обчислюють?

Що таке водний фонд?

Які водні ресурси має Україна та як ними забезпечені окремі регіони?

Які основоположні принципи використання й охорони водних ресурсів вам відомі?

В яких об'ємах використовуються водні ресурси України основними водокористувачами?

Що розуміють під забрудненням, засміченням і виснаженням вод?

Заходи для охорони водних ресурсів України

Похожие материалы:

Функциональная схема радиовысотомера

Вся радиолокационная аппаратура радиовысотомера размещена в прицепах ВI и ВII.

Адреналіну гидрохлорид. Норадреналіну гидротартрат. Мезатон. Ксилометазолін. Ефедрину гидрохлорид. Празозин

Лікарська форма. Таблетки. Фармакотерапевтична група.

Государственный долг

Государственные заимствования ведут к образованию государственного долга. В состав долговых обязательств РФ Государственный долг можно подразделить: внутренний, внешний.

Автоматизация и интеллектуального управления системой отопления

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы автоматизации и интеллектуального управления системой отопления. Предложена система управления газовым котлом посредством мобильного телефона.

Життєвий цикл криптографічних ключів та забезпечення їх безпеки

Управління ключами у контексті міжнародного стандарту ISO/IEC 27001:2013. Життєвий цикл ключів. Використання ключів в операційній системі ОС Windows. Механізми реалізації етапів життєвого циклу ключів.