Як утворюються селі? Назвіть їх типи, основні характеристики

Селевим потоком, або селем, називається короткочасний швидкоплинний значної руйнівної сили потік (паводок), з надзвичайно високим вмістом наносів (твердих матеріалів), який відзначається раптовістю виникнення в результаті зливи (іноді бурхливого танення снігу) на водозборах невеликих гірських річок зі значними похилами. Виникнення ж селевих потоків та їх руйнівна здатність зумовлюються сукупністю таких обставин:• наявністю на водозбірній площі та в руслах сипкого уламкового матеріалу;• інтенсивним схиловим та русловим стіканням води на водозборах із крутими схилами та похилами річок, викликаним значною кількістю опадів або інтенсивним сніготаненням, які сприяють утворенню на площі селенебезпечного водозбору запасів води (стоку) у кількостях, що забезпечують знесення та переміщення по руслах пухкого уламкового матеріалу; • прориванням завалів і загат, що утворилися в руслах річок унаслідок зсувів, обвалів чи пливунів, *розробка лісових масивів, особливо деякі види транспортування деревини, режим випасу худоби, землекористування (глибина оранки, її орієнтація щодо схилу, способи садіння та засіву різних сільськогосподарських рослин).За ступенем насичення наносами селеві потоки можна поділити на потоки малої (50-60 кг наносів на 1 м3 води), середньої (200-800кг) та великої (2100-2300 кг) насиченості. Потоки малої насиченості близькі до водних потоків. За складом наносів селеві потоки поділяються на три типи: грязьові, грязе-кам'яні та водно-кам'яні (наносоводні). За динамічними властивостями селеві потоки поділяють на два види: зв'язані (або структурні) та текучі (або турбулентні) селі.Для характеристики особливостей селевої маси користуються такими параметрами:Об'ємна вага, або вага одного кубічного метра маси селю (ус, т/м3). Об'ємна вага води (ув = 1,0 ) і наносів у складі селю (ут = 2,5-г2,8). Об'єм твердого матеріалу в масі селю (без порожнин) (Шг, м3). Об'єм води у складі селевої маси (Шв, м3). Об'єм селю - = Щ + , м3. Об'ємна концентрація наносів - 5 = Шг /И/"с .Середня вагова мутність за час селевого паводку (р, т/м3). Вагова концентрація твердої фази селю (Р). Наносо-водне або твердо-рідке співвідношення - Р0 = ШТ/№В.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Гідрологія

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

К данному материалу относятся разделы:

Ізотопний склад води

Особливості будови молекули води та її структури

Фазові переходи між агрегатними станами води

Аномальні властивості води

Що характеризує pH води?

Що зумовлює високу розчинну здатність води?

Основні чинники формування хімічного складу води

Основні групи розчинних речовин в природних водах

Мінералізація води. Основні показники вмісту органічних речовин у воді

Розподіл води на земній кулі по окремих частинах гідросфери

Кругообіг води на Землі, рушійні сили та види

Області зовнішнього та внутрішнього стоку, їх розподіл

Рівняння водного балансу, види рівнянь для окремих ланок глобального кругообігу води

Загальна схема внутрішньоматерикового вологообігу

Коефіцієнт вологообігу, його величина для окремих регіонів світу

Річка. Її складові частини та морфометричні показники

Яка різниця між гідрографічною та річковою сіткою, басейном та водозбором річки?

Основні джерела живлення річок, зміна співвідношень між ними в різних природних зонах

Водний режим річок

Рівень води в річці, вимірювання рівнів води

Види руху води річок, зміна швидкості протікання води по поперечному перерізу русла

Формування стоку річок. В яких одиницях він подається та як обчислюються витрати води?

Особливості формування максимального та мінімального стоку річок

Формування термічного режиму річок

Які фази виділяють у льодовому режимі замерзаючих річок та які льодові утворення їм властиві?

Як обчислюється енергія і робота річок?

Класифікації гідрологічних прогнозів

Основні водокористувачі в Україні

Гирлові процеси

Річкові наноси, їх формування, класифікація

Руслові процеси, основні фактории, що їх зумовлюють

Як утворюються селі? Назвіть їх типи, основні характеристики

Які бувають річкові води за ступенем їхньої мінералізації?

Які водні утворення належать до озер?

Якого походження бувають озерні улоговини і як вони класифікуються?

У чому полягає суть еволюції озера?

Якими основними морфометричними характеристиками описуються озера?

Особливості термічного режиму озер

Як типізуються озера за хімічним складом води?

На які типи поділяються озерні відклади?

Які оптичні явища спостерігаються в озерах?

Що таке водосховище, у чому полягає відмінність між водосховищем і ставком?

Яку роль відіграє каскад дніпровських водосховищ в економіці України?

На які типи поділяються водосховища?

Які морфометричні елементи характеризують водосховище?

Назвіть стадії розвитку водосховищ як водних об'єктів

У чому полягають особливості водного балансу, гідродинаміки водосховищ та гідрофізичних процесів у них порівняно з озерами?

Як відбувається формування берегів і ложа водосховищ?

Що є причинами підтоплення прибережних земель водосховищ?

Назвіть особливості гідрохімічного режиму водосховищ

Які основні етапи проходять у своєму розвитку угруповання гідробіонтів водосховищ?

Які є негативні наслідки впливу водосховищ на довкілля і можливі шляхи їх подолання?

Що розуміють під управлінням екологічним станом водосховищ і які є засоби такого управління?

Що називається болотом і якого походження бувають болота?

Де поширені болота та яка заболоченість окремих регіонів земної кулі?

Яких типів бувають болота та які особливості їхньої будови, морфології та гідрографії?

Що розуміють під водним балансом боліт?

Що таке діяльний та інертний шари боліт?

Чим характеризується термічний режим боліт?

Як болота впливають на стік річок?

Яке народногосподарське значення мають болота?

Як відбувається перетворення снігу в глетчерний лід та утворення льодовика?

Що таке лавини, які їхні різновидності і де вони виникають?

Що таке абляція та яких видів вона буває?

На які типи поділяються льодовики і де вони поширені?

Що таке підземні води?

Які основні теорії походження підземних вод вам відомі?

Назвіть основні види води, яка міститься в гірських породах

Наведіть класифікацію підземних вод за походженням

Які показники характеризують фізичні і воднофільтраційні властивості гірських порід?

Що таке ґрунтові водоносні горизонти?

Що таке артезіанські води?

Які заходи сприяють запобіганню забрудненню підземних вод?

Що розуміють під водними ресурсами і як їх обчислюють?

Що таке водний фонд?

Які водні ресурси має Україна та як ними забезпечені окремі регіони?

Які основоположні принципи використання й охорони водних ресурсів вам відомі?

В яких об'ємах використовуються водні ресурси України основними водокористувачами?

Що розуміють під забрудненням, засміченням і виснаженням вод?

Заходи для охорони водних ресурсів України

Похожие материалы:

Грецькі міста -– колонії на території України

Україна у період НЕПУ. Голод 1921-1922 рр.., його наслідки? Розпад СРСР та проголошення незалежності України? Політичний і суспільний устрій України за часів Київської Русі? Індустріалізація та колективізація України на початку 20 століття та її наслідки? Окупації Західної України в 1939 році Радянськими військами( Таємний договір між Німеччиною та СССР)?

Контрольная работа по дисциплине «Экономика предприятия»

Ресурсосберегающие технологии при эксплуатации оборудованиянасосных и компрессорных станций

Энергетическая стратегия России. Основные направления ресурсо-энергосбережения в газовой отрасли. Перспективы развития газотурбинного привода для компрессорных станций. Развитие энергетики ОАО "Газпром".

Музыкальная артикуляция. Хороведение

Термин звуковедение применяется для обозначения различных видов голосоведения мелодии Приемы зуковедения диктуются характером музыкального материала.

Химия, методическое пособие

Цель данного методического пособия – углубление знаний по курсу химии для более осмысленного их применения в условиях производства.