Аномальні властивості води — Гідрологія | iFREEstore

Аномальні властивості води

Арендный блок

Температури кипіння і замерзання води є її яскраво вираженими аномальними властивостями. Так, якщо розглянути водневі сполуки елементів - аналогів кисню по головній підгрупі періодичної системи Д. Менделєєва (Н25, Н>5е і Н2Те), то виявляється, що Ткип і Тзам води (H2O) не укладаються в загальну закономірність, характерну для цих сполук. Враховуючи їх відносні молекулярні маси, слід було чекати, що Тзам води мала би знаходитися між -90 і -120 °С, однак дійсна Тзам H2O дорівнює 0 °С. Те ж саме можна сказати і про Ткип води, яка в цьому плані повинна була б лежати між +75 і +100 °С. Саме аномально високі температури замерзання і кипіння води визначають можливість її існування на нашій планеті в твердому, рідкому і пароподібному вигляді, що власне і визначає умови перебігу основних гідрологічних, гідрохімічних, гідробіологічних і інших природних процесів.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Gidrologiya.doc

Gidrologiya.doc
Размер: 219 Кб

.

Пожаловаться на материал

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Гідрологія

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

К данному материалу относятся разделы:

Ізотопний склад води

Особливості будови молекули води та її структури

Фазові переходи між агрегатними станами води

Аномальні властивості води

Що характеризує pH води?

Що зумовлює високу розчинну здатність води?

Основні чинники формування хімічного складу води

Основні групи розчинних речовин в природних водах

Мінералізація води. Основні показники вмісту органічних речовин у воді

Розподіл води на земній кулі по окремих частинах гідросфери

Кругообіг води на Землі, рушійні сили та види

Області зовнішнього та внутрішнього стоку, їх розподіл

Рівняння водного балансу, види рівнянь для окремих ланок глобального кругообігу води

Загальна схема внутрішньоматерикового вологообігу

Коефіцієнт вологообігу, його величина для окремих регіонів світу

Річка. Її складові частини та морфометричні показники

Яка різниця між гідрографічною та річковою сіткою, басейном та водозбором річки?

Основні джерела живлення річок, зміна співвідношень між ними в різних природних зонах

Водний режим річок

Рівень води в річці, вимірювання рівнів води

Види руху води річок, зміна швидкості протікання води по поперечному перерізу русла

Формування стоку річок. В яких одиницях він подається та як обчислюються витрати води?

Особливості формування максимального та мінімального стоку річок

Формування термічного режиму річок

Які фази виділяють у льодовому режимі замерзаючих річок та які льодові утворення їм властиві?

Як обчислюється енергія і робота річок?

Класифікації гідрологічних прогнозів

Основні водокористувачі в Україні

Гирлові процеси

Річкові наноси, їх формування, класифікація

Руслові процеси, основні фактории, що їх зумовлюють

Як утворюються селі? Назвіть їх типи, основні характеристики

Які бувають річкові води за ступенем їхньої мінералізації?

Які водні утворення належать до озер?

Якого походження бувають озерні улоговини і як вони класифікуються?

У чому полягає суть еволюції озера?

Якими основними морфометричними характеристиками описуються озера?

Особливості термічного режиму озер

Як типізуються озера за хімічним складом води?

На які типи поділяються озерні відклади?

Які оптичні явища спостерігаються в озерах?

Що таке водосховище, у чому полягає відмінність між водосховищем і ставком?

Яку роль відіграє каскад дніпровських водосховищ в економіці України?

На які типи поділяються водосховища?

Які морфометричні елементи характеризують водосховище?

Назвіть стадії розвитку водосховищ як водних об'єктів

У чому полягають особливості водного балансу, гідродинаміки водосховищ та гідрофізичних процесів у них порівняно з озерами?

Як відбувається формування берегів і ложа водосховищ?

Що є причинами підтоплення прибережних земель водосховищ?

Назвіть особливості гідрохімічного режиму водосховищ

Які основні етапи проходять у своєму розвитку угруповання гідробіонтів водосховищ?

Які є негативні наслідки впливу водосховищ на довкілля і можливі шляхи їх подолання?

Що розуміють під управлінням екологічним станом водосховищ і які є засоби такого управління?

Що називається болотом і якого походження бувають болота?

Де поширені болота та яка заболоченість окремих регіонів земної кулі?

Яких типів бувають болота та які особливості їхньої будови, морфології та гідрографії?

Що розуміють під водним балансом боліт?

Що таке діяльний та інертний шари боліт?

Чим характеризується термічний режим боліт?

Як болота впливають на стік річок?

Яке народногосподарське значення мають болота?

Як відбувається перетворення снігу в глетчерний лід та утворення льодовика?

Що таке лавини, які їхні різновидності і де вони виникають?

Що таке абляція та яких видів вона буває?

На які типи поділяються льодовики і де вони поширені?

Що таке підземні води?

Які основні теорії походження підземних вод вам відомі?

Назвіть основні види води, яка міститься в гірських породах

Наведіть класифікацію підземних вод за походженням

Які показники характеризують фізичні і воднофільтраційні властивості гірських порід?

Що таке ґрунтові водоносні горизонти?

Що таке артезіанські води?

Які заходи сприяють запобіганню забрудненню підземних вод?

Що розуміють під водними ресурсами і як їх обчислюють?

Що таке водний фонд?

Які водні ресурси має Україна та як ними забезпечені окремі регіони?

Які основоположні принципи використання й охорони водних ресурсів вам відомі?

В яких об'ємах використовуються водні ресурси України основними водокористувачами?

Що розуміють під забрудненням, засміченням і виснаженням вод?

Заходи для охорони водних ресурсів України

Похожие материалы:

Введение для дипломной (курсовой) работы по педогогике

Процесс формирования лексико-семантической генерализации у детей среднего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Интенсификация работы очистных сооружений

Политология

Политика: понятие и общественный смысл. Современные течения политической мысли. Власть как явление общественной жизни. Социальные основы политики. Сущность политики государства. Политические элиты. Политическое лидерство. Политическая система: основные институты и их взаимодействие. Государство как политический институт. Партии в политической системе общества. Общественные объединения как институт политической системы. Тоталитарные системы: понятие и характерные признаки. Демократия: теория и реальность. Правовое государство: его сущность и основные признаки. Политическая жизнь общества, культура. Политическое сознание. Гражданское общество и государство. Политический процесс, конфликты, модернизация. Международные отношения как объект политики. Человек и политика. Средства массовой информации (СМИ) и политика.

Современные методы диагностики онкологических заболеваний

Реферат. Методы диагностики онкологических заболеваний. Консультация врача. Рентгенологические методы. Компьютерная томография. Маммография. Ультразвуковая томография. Эндоскопический метод. Лабораторные исследования. Цито- гистологические методы. Новейшие методы диагностики с использованием современных достижений науки в области лучевой, магнитной и ядерной физики

Облік фінансових інвестицій

Класифікація фінансових інвестицій. Первісна оцінка фінансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу. Відображення довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Придбання активів у дочірнього, спільного, асоційованого підприємства