Основні групи розчинних речовин в природних водах — Гідрологія | iFREEstore

Основні групи розчинних речовин в природних водах

У воді можуть розчинятися тверді, рідкі та газоподібні речовини.За розчинністю всі речовини поділяються на три групи: добре розчинні, погано розчинні, практично нерозчинні. Хімічний склад природних вод у цілому поділяється на шість груп:головні іони, розчинені гази, біогенні речовини, мікроелементи, органічні речовини і забруднювальні речовини. До головних іонів солей належать негативно заряджені іони (аніони): хлоридний, сульфатний, гідрокарбонатний, карбонатний; позитивно заряджені іони (катіони): магнію, кальцію, натрію і калію. Із розчинених газів найбільше значення для фізико-хімічних і біологічних процесів мають кисень і діоксид вуглецю (вуглекислий газ). До групи біогенних речовин належать сполуки азоту, фосфору, заліза і кремнію. До мікроелементів належать: бром (B), йод (I), фтор (P), літій (Li), барій (Ba), так звані важкі метали - (залізо (Fe), нікель (Ni), цинк (Zn), кобальт (Co), мідь (Cu), кадмій (Cd), свинець (Pb), ртуть (Hg) та ін. У природних водах завжди є органічна речовина, яка являє собою розчинні органічні сполуки алохтонного походження, а також продукти розпаду різних гідробіонтів (рослин і тварин). До типових і найпоширеніших специфічних забруднювальних речовин належать нафта і продукти її переробки (бензин, керосин, мастила та ін.), синтетичні поверхнево-активні речовини (отрутохімікати сг призначення ), феноли техногенного і природного походження, продукти і відходи хімічного виробництва .

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

Gidrologiya.doc

Gidrologiya.doc
Размер: 219 Кб

.

Пожаловаться на материал

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Гідрологія

Відповіді по гідрології. Водень і кисень, будова молекули води; стан і властивості води. Кислотність водного середовища, розчинна здатність. Хімічний склад природних вод. Розподіл води гідросфери, кругообіг (вологообіг) та рівняння водного балансу. Мінералізація, радіоактивні речовини. Річки: гідрографічна та річкова сітки, басейн та водозбір річок. Озера, водосховища, болота, підземні води, артезіанські води. Водні ресурси України, їх охорона.

К данному материалу относятся разделы:

Ізотопний склад води

Особливості будови молекули води та її структури

Фазові переходи між агрегатними станами води

Аномальні властивості води

Що характеризує pH води?

Що зумовлює високу розчинну здатність води?

Основні чинники формування хімічного складу води

Основні групи розчинних речовин в природних водах

Мінералізація води. Основні показники вмісту органічних речовин у воді

Розподіл води на земній кулі по окремих частинах гідросфери

Кругообіг води на Землі, рушійні сили та види

Області зовнішнього та внутрішнього стоку, їх розподіл

Рівняння водного балансу, види рівнянь для окремих ланок глобального кругообігу води

Загальна схема внутрішньоматерикового вологообігу

Коефіцієнт вологообігу, його величина для окремих регіонів світу

Річка. Її складові частини та морфометричні показники

Яка різниця між гідрографічною та річковою сіткою, басейном та водозбором річки?

Основні джерела живлення річок, зміна співвідношень між ними в різних природних зонах

Водний режим річок

Рівень води в річці, вимірювання рівнів води

Види руху води річок, зміна швидкості протікання води по поперечному перерізу русла

Формування стоку річок. В яких одиницях він подається та як обчислюються витрати води?

Особливості формування максимального та мінімального стоку річок

Формування термічного режиму річок

Які фази виділяють у льодовому режимі замерзаючих річок та які льодові утворення їм властиві?

Як обчислюється енергія і робота річок?

Класифікації гідрологічних прогнозів

Основні водокористувачі в Україні

Гирлові процеси

Річкові наноси, їх формування, класифікація

Руслові процеси, основні фактории, що їх зумовлюють

Як утворюються селі? Назвіть їх типи, основні характеристики

Які бувають річкові води за ступенем їхньої мінералізації?

Які водні утворення належать до озер?

Якого походження бувають озерні улоговини і як вони класифікуються?

У чому полягає суть еволюції озера?

Якими основними морфометричними характеристиками описуються озера?

Особливості термічного режиму озер

Як типізуються озера за хімічним складом води?

На які типи поділяються озерні відклади?

Які оптичні явища спостерігаються в озерах?

Що таке водосховище, у чому полягає відмінність між водосховищем і ставком?

Яку роль відіграє каскад дніпровських водосховищ в економіці України?

На які типи поділяються водосховища?

Які морфометричні елементи характеризують водосховище?

Назвіть стадії розвитку водосховищ як водних об'єктів

У чому полягають особливості водного балансу, гідродинаміки водосховищ та гідрофізичних процесів у них порівняно з озерами?

Як відбувається формування берегів і ложа водосховищ?

Що є причинами підтоплення прибережних земель водосховищ?

Назвіть особливості гідрохімічного режиму водосховищ

Які основні етапи проходять у своєму розвитку угруповання гідробіонтів водосховищ?

Які є негативні наслідки впливу водосховищ на довкілля і можливі шляхи їх подолання?

Що розуміють під управлінням екологічним станом водосховищ і які є засоби такого управління?

Що називається болотом і якого походження бувають болота?

Де поширені болота та яка заболоченість окремих регіонів земної кулі?

Яких типів бувають болота та які особливості їхньої будови, морфології та гідрографії?

Що розуміють під водним балансом боліт?

Що таке діяльний та інертний шари боліт?

Чим характеризується термічний режим боліт?

Як болота впливають на стік річок?

Яке народногосподарське значення мають болота?

Як відбувається перетворення снігу в глетчерний лід та утворення льодовика?

Що таке лавини, які їхні різновидності і де вони виникають?

Що таке абляція та яких видів вона буває?

На які типи поділяються льодовики і де вони поширені?

Що таке підземні води?

Які основні теорії походження підземних вод вам відомі?

Назвіть основні види води, яка міститься в гірських породах

Наведіть класифікацію підземних вод за походженням

Які показники характеризують фізичні і воднофільтраційні властивості гірських порід?

Що таке ґрунтові водоносні горизонти?

Що таке артезіанські води?

Які заходи сприяють запобіганню забрудненню підземних вод?

Що розуміють під водними ресурсами і як їх обчислюють?

Що таке водний фонд?

Які водні ресурси має Україна та як ними забезпечені окремі регіони?

Які основоположні принципи використання й охорони водних ресурсів вам відомі?

В яких об'ємах використовуються водні ресурси України основними водокористувачами?

Що розуміють під забрудненням, засміченням і виснаженням вод?

Заходи для охорони водних ресурсів України

Похожие материалы:

Финансы, денежное обращение и кредит. Список экзаменационных вопросов

Список экзаменационных вопросов по дисциплине "Финансы, денежное обращение и кредит" 2 курс, Институт отраслевого менеджмента РАНХ и ГС при Президенте РФ

Символьные типы данных

 В этой лекции мы вернемся к символьным типам данных, и изучим их подробней. Освоим новую WinAPI-функцию MessageBox(), научимся обрабатывать строки.

Управление финансами

Режим таргетирования. Эволюция монетарной сферы. Денежно-кредитное регулирование, политика. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. Денежная масса. Центральный банк. Стратегии денежных властей. Цели и факторы развития банковского сектора РФ. Финансовое посредничество. Финансово-кредитные институты. Банки как институты финансового рынка. Регулирование финансового рынка. Основные приоритеты налоговой политики России.

Понятия и упражнения

Научное понятие -– понятие о предмете изучения, закрепленное в термине. Этапы усвоения грамматического материала. Система упражнений.

Отчетная документация по практике «Наблюдения и пробные занятия»

по специальности «Дошкольное образование»