Судова психолого-психіатрична експертиза. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза

Львівський Державний університет внутрішніх справ

Кафедра кримінального процесу та криміналістики

РЕФЕРАТ

із Судової медицини і судової психіатрії

на тему:

Судова психолого-психіатрична експертиза

Курсанта 2-го курсу

ФПФ ПКМ 5-ї групи

рядового міліції

Львів - 2015

Зміст

Введення

Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза

1. Зв'язок КСППЕ з іншими науками і областями знань.

2. Переваги комплексної судової психолого-психіатричної експертизи (КСППЕ).

3. Предмет, об'єкти та основні завдання КСППЕ.

4. Призначення КСППЕ.

5. Джерела та правила збору фактичної інформації. Права та обов'язки експертів.

6. Виробництво КСППЕ. Функції, ролі і принципи взаємодії експертів-психіатрів і експертів-психологів.

Висновок

Виноски

Список використаної літератури

Введення.

На початку 70-х років в галузі судової експертизи виник новий напрям, грунтується на досягненнях і дослідженнях психіатрії та психології - комплексна судова психолого-психіатрична експертиза.

Сьогодні така експертиза має величезне значення для юриспруденції. Вона поєднує в собі використання наукових і методичних можливостей судово-психіатричної та судово-психологічної експертизи, результати досліджень проблем людини і, таким чином, є однією з найбільш ефективних форм експертного дослідження.

1. Зв'язок КСППЕ з іншими науками і областями знань.

Виникнення комплексних експертиз - закономірний результат науково-технічного прогресу. У ході розвитку наукових знань диференціація і інтеграція наук діалектично взаємопов'язані. Перший процес безперервно приводить до все більш вузької спеціалізації наукових знань. Другий викликає постійну взаємодію їх різних областей, визначає взаємне проникнення і синтез наук.

Виникаючі на стиках наук нові галузі знання, розрізняючись своїми предметами і методами, засобами пізнання, як правило, залишаються пов'язаними з базовими науками спрямованістю на загальний об'єкт, який в результаті досліджується все глибше і різностороннє. Відомо, що таке вивчення одного і того ж об'єкта методами різних наук є комплексний метод дослідження, комплексний підхід до досліджуваного об'єкта.

Одну з найбільш складних і відповідальних проблем сучасної науки становить проблема людини. Особливе значення вона має для юриспруденції, використовує при розробці своїх наукових положень досягнення різних рівнів знання про природу людини: від молекулярно-біологічного до соціально-психологічного. До найбільш поширеної процесуальної формі використання цих знань відноситься судова експертиза.

Динаміка експертних наук відображає загальні тенденції розвитку відповідних областей «материнських знань». Їх диференціація, поява нових методів дослідження супроводжуються і розширенням числа судових експертиз. Протилежна тенденція, що виражається в інтеграції експертних наук, привела до нової методологічної різновиди і процесуальній формі застосування експертних знань - до комплексних судових експертиз. Їх основний зміст складає рішення прикордонних проблем методами суміжних експертних наук. 1 У ряду наук про людину чільне місце займають психологія і медицина. Особливо слід відзначити такі конкретні науки, як психіатрія та медична психологія. Загальним об'єктом їх наукового вивчення є психіка людини, причому одна з гілок медичної психології - патопсихологія, як і психіатрія, досліджує в основному психічну патологію. Саме на стику експертного програми психіатрії та психології на початку 70-х років у ВНДІ загальної та судової психіатрії ім. В. П. Сербського виникла комплексна судова психолого-психіатрична експертиза (КСППЕ).

2. Переваги комплексної судової психолого-психіатричної експертизи (КСППЕ).

КСППЕ - це найбільш ефективна процесуальна форма реалізації загальнонаукового комплексного підходу до експертного дослідження мають значення для справи сторін, властивостей і функціональних особливостей психічної діяльності певної особи (підекспертного).

КСППЕ володіє основними перевагами кожної з базових експертиз. Як і при судово-психіатричній експертизі, при КСППЕ експерти компетентні оцінювати нозологічну природу і ступінь вираженості психічних відхилень, розпізнавати їх патологічний або неболючі характер. Однак, на відміну від судово-психіатричної експертизи, яка встановлює лише наявність або відсутність принципової здатності особи до волевиявлення, рефлексії і правильному психічному відображенню, КСППЕ дозволяє більш диференційовано визначати конкретну міру прояву цієї здатності в осіб з хворобливими «прикордонними» психічними відхиленнями залежно від актуального дозрівання особистості, її структурно-динамічних та змістовних особливостей, наявності ситуаційних емоційних зрушень (реакцій).

Але КСППЕ не просто підсумовує можливості судово-психіатричної та судово-психологічної експертизи. На відміну від кожної з них окремо вона дозволяє встановити системні властивості досліджуваного об'єкта: виявити результати взаємодії комплексу психологічних і псіхопаталогіческіх чинників, розкрити їх системні зв'язки, взаємозалежність і взаємозумовленість.

3. Предмет, об'єкти та основні завдання КСППЕ.

Судово-психіатрична і судово-псіхологоіческая експертизи в загальній класифікації експертних наук відносяться до одного класу і розглядаються в якості прикордонних родових експертних дисциплін. Це визначено єдиною спрямованістю цих наук на дослідження особливостей психічного функціонування людини.

Специфіку предмета судово-психіатричної експертизи утворюють встановлювані в експертному дослідженні фактичні дані про патологічні відхилення в психічному функціонуванні особи і з'ясування їх впливу на його можливість відображати навколишній, рефлексувати і регулювати свої дії, перш за все - інкриміновані йому діяння.

Також, специфіку предмета КСППЕ утворює спрямованість експертного дослідження на встановлення ефекту взаємодії хворобливих і не хворобливих психічних чинників і визначення на основі врахування цього системної якості найбільш точної і повної міри їх впливу на характер психічного відображення, рефлексії і регуляції поведінки даної особи в зацікавив слідчого момент. 2 КСППЕ не тільки частково включає в себе зміст предметів родових базових експертиз, а й істотно відрізняється від них можливістю дослідження системних якості психіки, що підвищує повноту, надійність і точність експертних висновків.

КСППЕ необхідна для надійної оцінки результатів впливу вікового, емоційного і особистісного факторів на психічне відображення і регуляцію у осіб з «прикордонними» варіантами психічного здоров'я, так як питання про системний взаємодії предпатологіческого фону і перерахованих психологічних причин залишається актуальним і в цих випадках.

У теорії судової експертизи під об'єктами експертизи розуміють закріплені в матеріалах справи, передбачені кримінально-процесуальним і цивільно-процесуальним законодавством джерела інформації. Джерелами інформації в КСППЕ можуть бути як самі суб'єкти, так і дані про стан їх психічної сфери, поведінці, отримані з інших процесуальних джерел. В якості таких можуть бути названі свідчення інших свідків, потерпілих або співучасників обвинуваченого, довідки, історії хвороби, інша медична документація, службові характеристики, акти попередніх експертиз, протоколи слідчих експериментів, долучені до справи листи, щоденники, малюнки. До об'єктів КСППЕ повинні бути віднесені і ті матеріали справи, які розкривають обставини індивідуального психічного розвитку обвинувачених, потерпілих чи свідків, ситуацію їх кримінального або віктимної поведінки, умови і фактори, що впливають на їхні вчинки.

4. Призначення КСППЕ.

Призначення будь-якої судової експертизи є потреба у спеціальних знаннях при вирішенні питань, що мають значення для справи. Тому перша умова обгрунтованого вибору КСППЕ - правильне рішення питання про принципову необхідність застосування спеціальних знань психіатра і медичного психолога в кожному конкретному випадку.

Друга умова - встановлення необхідності застосування спеціальних знань психолога і психіатра саме у формі експертизи.

Третя умова обгрунтованого призначення КСППЕ - адекватне вирішення питання про необхідність одночасного спільного обговорення та інтегративної оцінки результатів застосування спеціальних психологічних і психіатричних знань. При відсутності такої необхідності у справі призначаються послідовно проводяться судово-психіатрична і судово-психологічна експертизи, тобто використовується комплекс експертиз, а не КСППЕ.

При вирішенні питання про призначення КСППЕ, крім перерахованих змістовних ознак, повинні бути прийняті до уваги також ступінь складності вирішуваних завдань, їх загальна правова значущість. Іншими словами, має бути врахована наявність додаткових обставин, що роблять необхідним проведення максимально повних, всебічних досліджень. Саме такими перевагами володіє комплексна експертиза.

Четверте умова - обов'язковість виключення питань, що вимагають суто правових оцінок, наприклад наявність в діях особи умислу, в заходи покарання з урахуванням особливостей його особистості, моральне вигляді, мотивах, цілях інкримінованих діянь.

І, нарешті, п'яте умова обгрунтованості призначення КСППЕ - постановка питань, відповідних рівню наукової компетенції експерта, колі правочинів, теоретичних знань і досвіду КСППЕ. 3 На сучасному етапі розвитку КСППЕ до цього кола питань відносяться наступні:

1. Встановлення індивідуально-психологічних особливостей особистості підекспертних, які перенесли нервово-психічні шкідливості та мають ознаки прикордонної психічної патології, з'ясування їх впливу на поведінку в зацікавив слідчого і суд момент.

2. Встановлення у осіб з ознаками психічної патології або перенесли нервово-психічні шкідливості виду з глибини емоційних реакцій в зацікавив слідчого і суд момент.

Необхідність в призначенні КСППЕ емоційних станів може виникнути тоді, коли у слідчого і суду виникає припущення, що ці стани могли вплинути на здатність суб'єкта злочину повною мірою усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними.

3. Встановлення здатності неповнолітніх обвинувачених, що мають ознаки відставання в психічному розвитку, повністю усвідомлювати значення своїх дій і визначення, якою мірою вони здатні керувати ними. Підставою для призначення експертизи в цих випадках є симптоми уповільненої психічного розвитку неповнолітнього.

4. Встановлення здатності обвинувачених, свідків і потерпілих, які перенесли ті чи інші нервово-психічні шкідливості і що виявляють ознаки психічної патології, правильно сприймати що мають значення для справи обставини і давати про них правильні свідчення. Тут підставою для експертизи може бути наявність зовнішніх умов, що ускладнюють сприйняття і осмислення певних подій.

5. Встановлення здатності малолітніх і неповнолітніх та інших потерпілих у справах про згвалтування, що виявляють ознаки психічних відхилень або перенесли нервово-психічні шкідливості, правильно розуміти характер і значення дій винного і чинити опір.

Підставою для призначення експертизи є пасивна поведінка потерпілої в період згвалтування, неадекватне її ставлення до того, що трапилося, заява про застосування обвіняеим засобів психологічного тиску, про що наступив зміну стану, позбавляє можливості чинити опір.

6. Встановлення наявності в особи, імовірно покінчив життя самогубством, в період, що передував його смерті, психічного стану, предрасполагающего до самогубства, і можливих причин виникнення цього стану. Призначенням експертизи є наявність фактичних даних про конфліктну обстановці або, навпаки, зовнішньої безмотивность суїцидального вчинку, ознак зміни поведінки суїцидента, про прояви у нього напередодні скоєного і минулого пригніченості, відчаю, замкнутості і внутрішньої розгубленості. 4 5. Джерела та правила збору фактичної інформації.

Права та обов'язки експертів.

Відомості про об'єкт КСППЕ - обвинувачених, свідків і потерпілих - можуть бути отримані двояким шляхом: безпосередньо при експертному дослідженні названих осіб в експертній установі, в кабінеті слідчого або суді; або за допомогою дослідження матеріалів кримінальної справи, що містять інформацію про психічний стан і поведінку підекспертного, про його особистості, характер, індивідуальна та індивідуальних властивостях в різні періоди життя.

Другий шлях має особливо важливе експертне значення. Він дозволяє всебічно та об'єктивно розглянути цілісну динаміку психічного стану і особи підекспертного, в тому числі в найістотніший для справи момент - при вчиненні злочинного діяння.

У деяких випадках без матеріалів кримінальної справи експертна оцінка психічного стану досліджуваного в момент криміналу в принципі неможлива. Так, при патологічному афекті і інших тимчасових хворобливих розладах психіки, важких черепно-мозкових травмах в момент вчинення злочину, в силу мав місце порушення свідомості та явища ретроградної амнезії особа не здатна відтворювати скоєне і свій стан в період його здійснення. По суті скласти думку не експерти можуть тільки на підставі показань свідків чи потерпілих.

Для КСППЕ особливу цінність мають свідчення свідків, потерпілих, самого обвинуваченого, його співучасників, медичні характеристики, акти раніше проведених експертиз протоколи слідчих експериментів, долучені до справи листи і т.п. Оцінка особистості є обов'язковим, основоположним моментом будь КСППЕ.

Направляючи матеріали кримінальної справи на КСППЕ, слідчий, перш за все, повинен подбати про досить повному освітленні в них можливо більшого числа суб'єктивних відносин особистості: до себе, до близьких, до оточуючих, до роботи, до дозвілля, до скоєного і т.д.

Розкривати особистість в матеріалах кримінальної справи необхідно за допомогою викладу основних діяльностей підекспертного, системи його домінуючих відносин, типових вчинків в тих чи інших ситуаціях, концентруючи певні мотиви.

Тільки при досить повному відображенні фактичних даних слідчим в матеріалах справи, правильному витяганні і вірної інтерпретації їх експертами можна встановити дійсну істину по справі. Тому при недостатньому розкритті особистості досліджуваного в матеріалах справи експерт може і повинен поставити питання про необхідні доповнення, вказавши, які саме сфери особистості потребують уточнення.

Особливий експертний інтерес і практичну важливість для КСППЕ представляють неофіційні особисті документи та продукти творчості досліджуваних: щоденники, замітки, записні книжки, листи, вірші, проза, мемуари, оповідання, малюнки, найбільш повно розкривають їх внутрішній світ. Вони нерідко служать кращими інформативними джерелами, що проливають світло на особливості психічного стану досліджуваного напередодні або в момент самогубства, дозволяють зрозуміти його причини.

Всю перераховану інформацію, що має важливе значення для КСППЕ, експерти можуть отримати тільки у вигляді відповідним чином оформлених матеріалів кримінальної справи і тільки через слідчого (суд) При неможливості дачі висновку експерти в письмовій формі повідомляють про це орган, що призначив КСППЕ. Це становить одну з форм виконання експертами-психіатрами або експертами-психологами їх основної процесуальної обов'язки - здійснювати повне, всебічне, засноване на досягненнях передової науки дослідження психіки підекспертного і дати об'єктивні, достовірні відповіді на поставлені слідчим, судом питання в строгій відповідності зі своєю компетенцією експертної , дійсним станом психіки досліджуваного в момент огляду і матеріалами кримінальної справи, що характеризують психічну сферу підекспертного.

6. Виробництво КСППЕ.

Функції, ролі і принципи взаємодії експертів-психіатрів і експертів-психологів.

Юридичною підставою виробництва КСППЕ є постанова слідчого або визначення суду про призначення експертизи.

У постанові (ухвалі) про призначення КСППЕ вказується установа, якій доручено її виробництво. У випадку, коли виробництво КСППЕ доручається кільком установам, вказується, яке з них є ведучим - здійснює організацію виробництва експертизи і координацію проведених фахівцями досліджень.

При виробництві КСППЕ в одній установі експертні дослідження доручаються відповідним психіатричним і психологічним підрозділам з вказівкою провідного підрозділу. Його керівник здійснює координацію проведених досліджень і призначає провідного експерта. При виробництві КСППЕ декількома установами комісія експертів формується керівником провідної установи. Він же призначає провідного експерта.

Виділяються наступні періоди КСППЕ:

1. У підготовчий період експерти знайомляться з матеріалами кримінальної справи, обговорюють поставлені перед ними питання, уточнюють їх суть, визначають кінцеві цілі і приватні завдання дослідження, намічають його загальний план, послідовність виконання окремих методик, встановлюють функції кожного експерта. Підготовчий період завершується прийняттям спільної, узгодженої програми досліджень.

2. Дослідницький період КСППЕ складається з двох етапів: попереднього і основного. Залежно від виконання того чи іншого етапу ролі і функції експертів-психологів та експертів-психіатрів розрізняються.

Головним змістом попереднього етапу дослідницького періоду складає кваліфікація психічного стану підекспертного, і встановлення його осудності. Дослідження починається з висунення діагностичних «експертних гіпотез». Ініціатива і прерогатива їх формулювання тут належить експерту-психіатра. 5 Основний принцип взаємодій експертів-психологів та експертів-психіатрів на попередньому етапі полягає в послідовній зміні функцій і передачі обов'язків по досягненню тих чи інших проміжних експертних завдань на шляху до кінцевої мети КСППЕ.

Більш активну і важливу роль відіграє експерт-психолог в рішенні іншої початкової завдання КСППЕ - вимірі глибини психічної патології, тих чи інших психічних особливостей, з'ясуванні їх впливу на відбивні, рефлексивні і регулятивні, вольові психічні процеси та функції. Обмінюючись інформацією з іншими членами експертної комісії, зіставляючи і вказуючи її до критеріїв поставлення, виявленими експертами - психіатрами, експерт - психолог суттєво сприяє правильному вирішенню питання.

Основний етап дослідницького періоду. Головна мета і зміст основного етапу дослідження - розробка і зміст проміжних висновків КСППЕ. Експерт-психіатр і експерт-психолог формулюють їх окремо. Після формулювання проміжних висновків КСППЕ вступає в третій, заключний період. Він у свою чергу умовно розпадається на два етапи: остаточне співвідношення, аналіз і синтез проміжної інформації і формулювання на цій основі остаточних синтетичних інтеграційних висновках, що є відповіддю на поставлені експертам питання.

Виноски.

1. Судова медицина, «Юридична література», Москва, 1974 р.

2. Кудрявцев, М. А. «Судова психолого-психіатрична експертиза». «Юридична література». Мфосква, 1988 р.

3. За матеріалами «Судової психолого-психіатричної експертизи».

4. За матеріалами про «Комплексної судової психолого-психіатричної експертизи».

5. «Судова медицина». «Юридична література». Москва, 1974 р.

Список використаної літератури.

1. М. А. Кудрявцев. «Судова психолого-психіатрична експертиза». «Юридична література». Москва. 1988.

2. «Експертизи в судовій практиці». Вид-во при Київському університеті. 1987

3. Є. В. Виноградов «Експертизи на попередньому слідстві». «Госиздат». Москва 1959

4. Р. С. Бєлкін «Криміналістика». МГУ. Москва, 1995 р.

5. Я. Л. Яковлев та ін Душанбе, 1989 г «Підготовка та направлення слідчим матеріалів на криміналістичну експертизу."

6. «Судова медицина». «Юридична література» Москва, 1974 р.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза (КСППЕ). Реферат із судової медицини і судової психіатрії. Переваги комплексної судової психолого-психіатричної експертизи (КСППЕ)

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok