Виховання творчої особистості в педагогічній практиці

Вступ

Я стою на площині, що зветься Сучасністю. А по обидва боки, мов долоні рук, теж дві площини: ліворуч – Минуле, праворуч – Майбутнє. Три виміри, за допомогою яких потрібно відтворити внутрішній світ особистості: її почуття, думки, настрої, емоції, ідеали.

Моральність, чисті помисли, культура буття, формування в учнів потреби до самопізнання, саморозвитку і самовдосконалення – неповний перелік понять, які повинні стати основою системи виховної роботи з колективом учнів.

Працюючи з молодим поколінням, наставники ставлять перед собою розв'язання важливої проблеми: викликати в дитини інтерес до свого життя, до самої себе, що в результаті приводить до ствердження активної життєвої позиції.

Актуальність даної проблеми обумовлюється сучасними тенденціями у світі, адже серед дітей та молоді падає духовність, втрачається інтерес до навчання.

Звичайно, під час організації роботи потрібно врахувати те, що учні вже мають певні моральні уявлення, установки і норми, окрім того і те, що всі діти різні. Тому головне призначення вчителя – наставника в тому, щоб допомогти школярам розібратися у складних питаннях моралі, сформувати в дітей міцну моральну позицію, допомогти кожному учневі усвідомити свій особистий моральний досвід поведінки, прищепити вихованцям уміння виробляти моральні погляди, переконання на основі отриманих знань.

Новітні інформаційні технології діють в системі виховного процесу загальноосвітньої школи. В їх епіцентрі має бути особистість учня.

Тому метою роботи є виховання творчої особистості, формування ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, Добра, Краси.

Отже, організовуючи виховну роботу з молодим поколінням, ще раз і ще переконуюся, щоб добитися результату в роботі необхідно не раз осмислювати пройдене, а часом і повертатися назад. Це тернистий шлях роздумів і сумнівів, болісного ламання стереотипів, що склалися в свідомості і гарячих диспутах з учнями і самим собою.

Одне слово – це нелегкий шлях. Але він вартий того, щоб його пройти.

Виховання творчої особистості в педагогічній практиці

Головним чинником виховання творчої особистості є виховання мотивації в учнів. Раніше вважалося, що суть виховання складає організація діяльності учнів і тому педагогічний процес будувався як сукупність різного виду діяльності. Це зводилося до того, що чим ширше діапазон різних видів діяльності, тим процес виховання ефективніше. Але на практиці це виявилося не зовсім так. В окремих учнів даний метод був ефективний, а в інших це викликало лише негативне ставлення. При цьому завдання виховання не повинні зводитися до організації творчої діяльності, а ставити в основу виховання мотивації творчості. Досягнення мети дії передбачає її передбачення, а знаходження способу досягнення мети передбачає вміння мислити. Тому для виховання мотивів творчості треба використовувати засоби навчання, спрямовані на виховання уяви, мислення, емоцій. Для виховання творчої особистості необхідно надавати учням право вибору мети, засобів та способів діяльності, використання методів, що сприяють розвитку мислення, уяви, емоцій. Тоді й створюються передумови та умови для вирішення завдань виховання творчої особистості. Адже для того, щоб пізнати навколишню дійсність, себе, сформувати моральні ідеали, мати можливість змінювати свій внутрішній світ, людина повинна оволодіти здатністю мислити, уявляти, відчувати. Причому не тільки усвідомлювати свої думки, образи і емоції, але і керувати ними, вибирати і перетворювати їх.

Прислів'я каже: сад не дасть врожаю, як добре не подбає садівник. Без виховання і настанови людина - наче земля, яка, хоча й найкраща, але родитиме лише бур'ян, якщо на ній не працювати. І сіяти в душу дитини „добре і вічне” покликана школа. Я переконаний, що виховання - це творчість, це найвища коштовність, про яку наставник повинен постійно дбати. А його праця - це стежина, по якій людина піднімається до вершин морального благородства. Тому наставники дитячих душ, незважаючи на певні труднощі в своїй роботі, намагаються організувати так виховний процес у класному колективі, щоб він сприяв становленню особистості. А це, без сумніву, потребує пошуків певних моделей такого процесу і втілення в практику роботи як традиційних, так і нових технологій виховання. І, звичайно, кожне заняття, кожен захід, має певний вплив на формування творчої особистості.

ВПЛИВ ЗАХОДУ ( ЗАНЯТТЯ) НА ФОРМУВАННЯ

ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

ВПЛИВ ТРАДИЦІЙНИХ ТА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

Стандартна структура заняття

Увійшовши в клас, вчитель повинен так організувати виховний процес, щоб учні відчули щось нове, особливе, цікаве. Бо вони ж тепер не ті учні, що були, 20-30 років тому. Їх допитливість, розум, свобода висловлювання впливають на вчителя та примушують його рости разом зі своїми вихованцями

Потрібно вчити учнів уміло працювати з інформацією, розвивати проектні і конструктивні сили розуму, виховувати духовність, вивчати

досягнення людської культури, розвивати здібності. Але вчитель вимагає і

від учня усвідомити, що він має бути фізично і морально здоровою особою,

активно працювати над розвитком своїх пізнавальних інтересів і здібностей, ставитись до освіти, як до особливої цінності, самовизначитись і самореалі-

зуватись у характері діяльності.

Серцевиною виховного процесу є особистість - її нахили, здібності, потреби, інтереси, характер, самосвідомість. Звичайно, за впливом на особистість виділено п'ять рівнів:

  • навчальний ( виховний вплив на особистість під час уроків, перерв);
  • практичний ( виховний вплив під час різноманітних КТС, годин спілкування);
  • теоретичний ( предмети, їх вивчення, що мають безпосередній вплив);
  • пізнавально - розвиваючий ( ігрові класні години, предметні тижні, шкільні конкурси);
  • емоційно - релаксаційний ( вечори відпочинку, дискотеки, засідання клубів).

Я вважаю, що виховання має виходити з необхідності розвитку в дітей якостей, які допоможуть їм реалізувати себе і як частину суспільства,

і як неповторну індивідуальність зі своїми специфічними запитами і засобами самореалізації. Тому завдяки організації виховного процесу вихованці починають розуміти, що навчитися жити - значить виробити свою позицію в житті, свій світогляд, ставлення до себе, до навколишнього середовища, зрозуміти себе і інших

„ Який шлях веде до справжньої людини, яка таїться в нас?” - над цим запитанням розмірковував мандрівний український філософ Г. Сковорода. І наприкінці життя дійшов висновку: „ пізнай себе”, „ слухай себе”, „заглянь у самого себе”. Тому учні - старшокласники повинні використовувати наступну програму творення особистості.

„ ШЛЯХ ДО СЕБЕ ( програма творення особистості)

пізнання хто є?

оцінка який є?

ідентифікація де знаходжусь?

ствердження таким прагну?

визначення чого роблю?

діяльність що себе

врядування як організовую?

вдосконалення чим кращий

контроль чого досяг

виховання яким себе бачу

Дитина ... мов чиста книга, і педагоги, і батьки, і всі, хто причетний до справи виховання, повинні серйозно замислитися: що ми напишемо в цій книзі життя? Чи стане кожна її сторінка важливою й цікавою, чи залишиться чернеткою з покресленими й заплямованими сторінками?.. Чи завалимо ми її чисту, відкриту душу сміттям і брудом, брутальністю й злобою, чи наповнимо красою, теплом, любов'ю? Все те, що понесе вона в життя, залежить від дорослих.

І, враховуючи надзвичайно важливу роль виховання у становленні людини, не слід забувати, що вона - не глина і не дерево, з яких можна виліпити чи вистругати все що завгодно. Людина - це насамперед активна, думаюча, складно організована істота. Її взагалі не можна якось змінити всупереч її волі. Усі її властивості і якості можуть бути сформовані тільки завдяки її власній діяльності.

Висновок

Виховання творчої особистості - насущне завдання сьогоднішнього дня. Вирішуючи її, теоретична і практична педагогіка повинна відштовхуватися не від якихось зразків і стандартів, а від індивідуальності учня. Це означає, що замовником повинні виступати не держава, не система освіти, а сама особистість школяра. В основу виховання мають бути покладені не методичні напрацювання, не передовий педагогічний досвід окремих учителів (вони гарні тільки в авторському виконанні), які базуються на традиціях, емпіризмі, інтуїції. Технології ж засновані на наукових досягненнях сучасних психології та педагогіки, базуються на діагностиці особистості школяра та навчально-виховного процесу. Завдання виховання повинні формулюватися не в термінах кінцевого результату, а ставитися як завдання розвитку мотивів діяльності учнів з урахуванням вікової динаміки, засоби виховання повинні вибиратися з позиції їх впливу не на пам'ять учнів, а на їх мислення, уява, емоції. Вони повинні бути спрямовані на активізацію підсвідомих механізмів психіки людини в процесі його становлення і розвитку. Треба змінити підходи до змісту освіти. Здається, що творча особистість на виході зі школи повинна мати власне творчими якостями, в першу чергу - суттєвими загальнолюдськими, які не меншою мірою характеризують творчу особистість. А самеморальними: чесність, соціальна активність, колективізм і т.д., що забезпечують ставлення людини до навколишнього світу, суспільству, людям, собі. Інтелектуальними: раціональність, логічність, дотепність, ерудованість, провідними до осмислення і систематизації інформації, на основі якої формується світогляд, свідомість і самосвідомість, осмислення життєвих цілей. Вольовими: цілеспрямованість, самовладання, самостійність, незалежність, спрямованими на психічну саморегуляцію поведінки. Емоційними: людинолюбство, оптимізм, що сприяють збагаченню внутрішнього світу людини. Сукупність, зазначених якостей, їх єдність веде до утворення цілісності, ім'я якої Творча Особистість. Для цього необхідно дати учневі та вчителю можливість творити в повному розумінні слова, бо лише творець та процес творчості (у даному випадку педагогічної) можуть забезпечити виховання творчої особистості в умовах загальноосвітньої школи.

Список використаної літератури

1. Бех І. Д. Виховання особистості: У двох книгах. Кн.1. Особистісно

орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – К.: Либідь, 2003.

2. Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів // Управління школою. - Харків, 2005. - 110 с.

3. Єрмаков І. Г., Пузіков Д. О. Життєві компетенції особистості. Практично зорієнтований посібник. – Донецьк: Каштан, 2007.

4. Єрмаков І. Г. Компетентнісний потенціал освіти: проектні засади // Рідна школа. – 2006. - №12.

5. Єрмаков І. Г. Життєва компетентність особистості від теорії до практики. - Запоріжжя: Центріон, 2005.

6. Пехота О. М. Освітні технології. – К.: А.С.К., 2004.

7. Побірченко Н. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій // Початкова школа. – 2004. - № 10.

8. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в п'яти томах. - К. : Рад. шк., 1976.

9. http://ifreestore.net/ - Інтернет ресурс.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Реферат. Виховання творчої особистості. Розвиток творчої компетентності школярів. Потрібно вчити учнів уміло працювати з інформацією.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok