Аналіз уроку з української мови

На уроці створено належні матеріальні, морально-психологічні, гігієнічні, естетичні умови. Урок проходить у чистому, добре провітреному класі. На парті в кожного учня лежить зошит, підручник та інші необхідні засоби.

Зміст і структура уроку

Тема уроку : Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв`язку в словосполученнях .

Мета уроку: поглибити знання учнів про службові частини мови, зокрема прийменник; формувати вміння розрізняти службові та самостійні частини мови; вдосконалювати орфографічні навички; виховувати мовленнєву культуру і мовну компетентність, любов до рідного слова.

Зміст уроку повністю відповідав вимогам навчальної програми та змісту поставлених завдань.

Чіткість уроку визначається логічним взаємозв'язком окремих структурних частин, які оптимально витримані в часі, мають свою мету та зміст і відзначаються логічною завершеністю. Це підтверджує достатню культуру педагогічної праці. Належним чином було проведено перевірку домашнього завдання. Вдале поєднання форм, прийомів опитування дозволило вчителю опитати декілька разів увесь клас. Оптимально використано час на цю роботу. Перевірка знань учнів характеризується чіткістю мети, повнотою. Опитування носило науковий характер, що в першу чергу обумовлювалося вмінням виправляти помилки у ході відповіді та залученням до цієї роботи учнів. Зміст і обсяг домашнього завдання повністю відповідаюсь рівню учнів.

Урок за типом: урок-вивчення нового матеріалу.

Раціонально, вдумливо й дидактично грамотно визначена основна мета уроку, вона чітко випливає зі змісту навчального матеріалу, відповідає віковим і інтелектуальним особливостям учнів класу та несе в собі інформацію про кінцевий результат уроку. Відповідно до місця уроку у виучуваній темі, основної мети та завдань окремих його частин, які чітко формулюються перед учнями та узгоджуються з їхнім особистим досвідом — тип вибрано правильно. З урахуванням особистісно орієнтованого підходу до навчання вчитель надає перевагу гнучкій (стійкій) структурі уроку.

Методика проведення уроку

Вміло проводиться мотивація навчальної діяльності учнів на всіх етапах уроку, що сприяє збудженню інтересу їх до вивчення нової теми, творчої діяльності.Кваліфіковано реалізовано принципи навчання. Це достатньо чітко проявилося. Свідомому засвоєнню нового матеріалу слугувало методично правильно організоване повторення раніше вивченого матеріалу та актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів. Робота з вивчення нового матеріалу характеризується конкретністю і чіткістю реалізації основних завдань уроку. Виклад нового матеріалу відзначається логічністю, вмілим виділенням головного, істотного. Вчитель розкриває зміст теми цікаво, доступно, з наукових позицій.

Вихованню сприяли засоби навчання, а саме естетика форми і їх змісту. Вихованню творчого потенціалу школярів сприяли вдало застосовані методи і форми роботи.

Продумано і своєчасно дано домашнє завдання. Зміст його випливає з усього ходу уроку і має творчий характер, збуджує учнів самостійно робити висновки, поглиблювати і завершувати роботу, розпочату на уроці (вдосконалення вмінь учитися, підготовка до оволодіння знаннями в класі, спостереження над предметами та явищами природи і праці, задоволень і розвиток багатогранних інтелектуальних запитів). Учитель зробив потрібні роз'яснення щодо виконання завдання і перевірив рівень розуміння ходу його виконання учнями. Попередив учнів, про можливі труднощі під час виконання завдання та дав рекомендації щодо їх подолання. Задаючи читати матеріал за підручником, учитель дає учням питання, над якими, читаючи, треба думати. Задані практичні завдання зорієнтовані на застосування, поглиблення знань, даючи їх, учитель показує, як треба співставляти, осмислювати теоретичні закономірності з виконанням даного завдання (добре, що аналогічна робота виконувалась у класі). Суттєву роль відіграє індивідуалізація домашнього завдання — це доводить, що вчитель вивчає сили, можливості, здібності кожної дитини.У ході подачі нового матеріалу проводиться безпосередня перевірка якості розуміння його учнями. Засвоєння нового матеріалу школярами на уроці є оптимальним.

Постановка вчителем питань стимулює розвиток розумових сил, не налаштовує на заучування, збуджує думку, виховує інтерес до навчання. Питання, які задає вчитель, вимагають вдумливого читання, розуміння та осмислення матеріалу, але не його механічного заучування. Вчитель направляє хід думки учнів таким чином, щоб вони активно, зосереджено намагались побачити невидиме, зрозуміти скрите, розглянути незвичайне у звичайному, тому що зустрічається на кожному кроці (розумова активність).Використання різних видів роботи сприяло зниженню втомлюваності учнів у процесі роботи. Це позитивна сторона уроку, глибоко продумана вчителем. Оптимально організовано самостійну роботу учнів під керівництвом учителя з урахуванням рівня їх навчальних можливостей. Самостійна пошукова діяльність учнів на уроці забезпечувалася в процесі співпраці вчителя і школярів. Учитель упродовж уроку виступав у ролі консультанта, порадника. Колективна робота учнів вміло поєднувалася з виконанням індивідуальних диференційованих завдань.

Запитання вчителя до учнів збуджували їх до самостійних суджень і практичних дій, направляли на доказову відповідь. Це сприяло більш повній реалізації на уроці принципу виховуючого та розвиваючого навчання. Протягом уроку вчитель добивається від своїх учнів грамотної повної відповіді, точних формулювань. Пропонує не тільки відтворити пройдений матеріал, але і виділити з нього найбільш істотне, підтвердити практичні навики теоретичними положеннями. Доповнює і поглиблює відповіді учнів, стимулює їх на активне, свідоме засвоєння матеріалу постановкою цілої низки запитань. Оптимальним є в процесі перевірки співвідношення теоретичних та практичних завдань.

Оцінювання роботи учнів проводилося відповідно до критеріїв, об'єктивно і аргументовано. Отримані учнями бали виставлено у щоденники. Відчутними є взаємо- та самоконтроль у процесі контролю.Види роботи відповідали віковим особливостям учнів, дозволили вчителю активізувати їх навчальну діяльність, що в кінцевому підсумку стало результатом того, що учні були не пасивними слухачами, а активними учасниками.

4. Діяльність вчителя на уроці

У вчителя на час проведення уроку був готовий конспект даного уроку.

Заслуговує на увагу робота з вироблення культури навчальної праці. У кожного на парті є все необхідне. Вчителем підготовлено пам'ятки з виконання . У результаті при зміні одного виду роботи іншим не витрачається дорогоцінний час. Записи в зошитах, на дошці ведуться чітко і акуратно. Учитель постійно організовує роботу школярів з навчальною книгою.З точки зору виховного впливу уроку перш за все треба відмітити особистість учителя. Спокійний тон, уважне і добре ставлення до учнів в поєднанні з вимогливістю, манера звертатися до класу, витримка — все це передається дітям і слугує еталоном людських відносин. Урок відзначається свідомою робочою дисципліною.Урок проведено у досить високому темпі, раціонально використано кожну хвилину.

Звертає на себе увагу кропітка, продумана, здійснювана з уроку в урок підготовка вчителя і учнів до активної роботи, система роботи вчителя з підготовки учнів до тематичного оцінювання. Урок проведено відповідно до обґрунтованого, чіткого плану, складеного вчителем у процесі підготовки до нього. Він оптимально коригується вчителем відповідно до обстановки.Учитель уміло пов'язує виучуваний матеріал з життям, виробничим оточенням і робить це так, що цей зв'язок випливає зі змісту виучуваного матеріалу та є його логічним продовженням.Позитивним у роботі вчителя з учнями на етапі усвідомлення матеріалу є те, що він дає час на обдумування, використовує різні форми роботи та види наочності. 

Діяльність учнів на уроці

Увесь клас працював активно і з цікавістю. Слід відмітити вміння учнів триматися під час відповіді як з місця, так і біля дошки, звернутися до вчителя, доповнити чи поправити відповідь товариша.Показником пізнавальної активності й інтересу учнів до виучуваного було те, що вони поставили запитань до вчителя та до своїх товаришів, учнів хотіли взяти участь в обговоренні питань, поставлених перед ними, учнів, які бажали доповнити, відкоректувати відповідь однокласника.

Матеріл засвоєний учнем на високому рівні. На уроці учні розмовляли українською мовою. Дисципліна була залізна.

Загальні висновки про урок та його оцінка

Мету уроку досягнуто. Учні набули знань , практичних вмінь, вдосконалили загальнонавчальні уміння і навички.Урок має логічне завершення: проводиться перевірка завдань, які дані учням перед його початком. Висновки за уроком робить учитель. Прийоми мотивації та організації навчальної роботи учнів упродовж уроку сприяють створенню такої ситуації, при якій учні відчувають задоволення від своїх успіхів у навчанні. Зміст уроку сприяв розвитку в учнів інтересу до навчання. Активна робота учнів у ході уроку дозволяє зробити висновок про те, що матеріал з теми засвоєно і мети його досягнуто. Учитель об’єктивно й справедливо поставив всім оцінки.

Рекомендацій немає. Все ідеально.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Загальні відомості про урок. На уроці створено належні матеріальні, морально-психологічні, гігієнічні, естетичні умови.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok