Недобросовісна конкуренція

ТЕМА 10. НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ

1.Напрями впливу на конкурента і методи недобросовісної конкуренції.

2.Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

3.Захист прав підприємств (підприємців).

1. Напрями впливу на конкурента і методи недобросовісної конкуренції

Відповідно до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" недобросовісною конкуренцією вважають будь-які дії в конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Основними напрямами незаконного впливу на конкурента є:

неправомірне використання ділової репутації конкурента;

створення перешкод конкуренту та досягнення неправомірних переваг у конкуренції;

неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

Неправомірне використання ділової репутації конкурента

Вплив на конкурента у цьому разі може здійснюватися такими методами.

1. Неправомірним використанням чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки. Неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, назв місць походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Використання у фірмовому найменуванні власного імені фізичної особи не визнається неправомірним, якщо до цього імені додається який-небудь відмітний елемент, що виключає змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця).

Неправомірним використанням товару іншого виробника. Неправомірним використанням товару іншого виробника є введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника зміною чи зняттям позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи.

Копіювання зовнішнього вигляду виробу. Копіюванням зовнішнього вигляду виробу є відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця).

Не визнається неправомірним копіювання зовнішнього вигляду виробу або його частин, якщо воно зумовлено виключно їх функціональним застосуванням.

4. Порівняльна реклама. Порівняльною є реклама, що містить по-рівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого гос-подарюючого суб'єкта (підприємця). Не визнається неправомірнимпорівняння в рекламі, якщо наведені відомості про товари, роботи,послуги підтверджені фактичними даними, є достовірними, об'єктив-ними, корисними для інформування споживачів.

Створення перешкод конкуренту і досягнення неправомірних переваг у конкуренції

До цього напряму впливу на конкурента належать такі методи недобросовісної конкуренції.

Дискредитація господарюючого суб'єкта (підприємця) — поширення в будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи з діяльністю господарюючого суб'єкта (підприємця), що завдали або могли завдати шкоди діловій репутації господарюючого суб'єкта (підприємця).

Купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом — купівля-продаж одних товарів, виконання робіт, надання послуг за умови купівлі-продажу інших товарів, виконання робіт, надання послуг, не потрібних споживачу або контрагенту.

Схиляння до бойкоту господарюючого суб'єкта (підприємця) — спонукання конкурентом іншої особи безпосередньо або через посередника, відмова від встановлення договірних зв'язків із цим господарюючим суб'єктом (підприємцем).

Схиляння постачальника до дискримінації покупця (замовника) — спонукання постачальника конкурентом покупця (замовника) безпосередньо або через посередника, надати конкуренту покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником) без достатніх на те підстав.

Схиляння господарюючого суб'єкта (підприємця) до розірвання договору з конкурентом іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) — спонукання з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб господарюючого суб'єкта (підприємця) — учасника договору не виконувати або виконувати неналежним чином договірні зобов'язання перед цим конкурентом, надаючи або пропонуючи господарюючому суб'єкту (підприємцю) — учаснику договору безпосередньо або через посередника, матеріальну винагороду, компенсацію чи інші переваги.

Підкуп працівника постачальника — це надання або пропонування йому конкурентом покупця (замовника) безпосередньо або через посередника матеріальних цінностей, майнових чи немайно-вих благ за неналежне виконання або невиконання працівником постачальника службових обов'язків, що випливають з укладеного або пов'язані з укладенням між постачальником і покупцем договору постачання товарів, виконання робіт, надання послуг, що призвело або могло призвести до отримання конкурентом покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником).

До працівника постачальника прирівнюється й інша особа, яка згідно зі своїми повноваженнями приймає рішення від імені постачальника про постачання товару, виконання робіт, надання послуг, впливає на прийняття такого рішення або якимось чином пов'язана з ним.

7. Підкуп працівника покупця (замовника) — надання або пропо-нування йому конкурентом постачальника, безпосередньо або черезпосередника, матеріальних цінностей, майнових чи немайнових благза неналежне виконання або невиконання працівником покупця (за-мовника) службових обов'язків, що випливають з укладеного абопов'язані з укладенням між постачальником і покупцем договорупостачання товарів, виконання робіт, надання послуг, що призвелоабо могло призвести до отримання конкурентом постачальника певних переваг перед постачальником.

До працівника покупця прирівнюється й інша особа, яка, згідно зі своїми повноваженнями, приймає рішення від імені покупця про придбання товару, робіт, послуг, надання послуг впливає на прийняття такого рішення або якимось чином пов'язана з ним.

8. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції — отримання їх відносно іншого господарюючого суб'єкта (підприємця) через порушення чинного законодавства, що підтверджено рішенням державного органу, наділеного відповідною компетенцією.

Неправомірне збирання, розголошення ділової репутації конкурента

Розглянемо методи недобросовісної конкуренції, що використовуються в цьому напрямі.

Неправомірне збирання комерційної таємниці — добування протиправним способом відомостей, що, відповідно до законодавства України, становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю).

Розголошення комерційної таємниці — ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що, відповідно до чинного законодавства України, становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю).

Схиляння до розголошення комерційної таємниці — спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків відомості, що, відповідно до законодавства України, становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому суб'єкту (підприємцю).

Неправомірне використання комерційної таємниці — впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що, становлять відповідно до законодавства України, комерційну таємницю.Здійснення дій, визначених законодавством України як недобросовісна конкуренція, спричинює накладення Антимонопольним комітетом України штрафів, адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність

2.Відповідальність за недобросовісну конкуренцію

Здійснення дій, визначених законодавством України як недобросовісна конкуренція, спричинює накладення Антимонопольним комітетом України штрафів, адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність

1. Накладення штрафів на суб'єктів господарювання

Учинення суб'єктами господарювання (юридичними особами та їх об'єднаннями) дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення на них Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями штрафів у розмірі до 3 % виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

У разі якщо обчислення виручки суб'єкта господарювання неможливе або виручка відсутня, штрафи накладаються в розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Накладення штрафів на юридичних осіб, які не є суб'єктами господарювання

Учинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, юридичними особами, їх об'єднаннями та об'єднаннями громадян, які не є суб'єктами господарювання (наприклад, громадськими організаціями), тягне за собою накладення на них Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями штрафів у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Адміністративна відповідальність громадян

Учинення дій, що визначаються недобросовісною конкуренцією, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, тягне за собою накладення адміністративного стягнення.

4. Відшкодування збитків

Збитки, заподіяні внаслідок вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, підлягають відшкодуванню за позовами зацікавлених осіб у порядку, встановленому цивільним законодавством України. Як свідчить практика, здебільшого порушники добровільно відшкодовують завдані збитки, оскільки це враховується при визначенні розміру штрафу, що його накладають за порушення анти-монопольного законодавства, як пом'якшуюча обставина.

5. Вилучення товарів

У разі встановлення факту неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки або факту копіювання виробів, зацікавлені особи можуть звернутися до Антимонопольно-го комітету України, його територіальних відділень із заявою про вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням або копій виробів іншого суб'єкта господарювання (підприємця) як у виробника, так і у продавця.

Вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням і копій виробів іншого суб'єкта господарювання (підприємця) застосовується в разі, коли можливість сплутання з діяльністю іншого суб'єкта господарювання (підприємця) не може бути усунена в інший спосіб.

6. Спростування неправдивих,неточних або неповних відомостей

У разі встановлення факту дискредитації суб'єкта господарювання (підприємця) Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення мають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей.

3. Захист прав підприємств (підприємців)

Справи про недобросовісну конкуренцію розглядаються Анти-монопольним комітетом України та його територіальними відділеннями.

Термін звернення із заявою про захист прав. Особи, права яких порушено діями, визначеними як недобросовісна конкуренція, можуть протягом шести місяців із дня, коли вони довідалися або мали довідатися про порушення своїх прав, звернутися до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень із заявою про захист своїх прав. Закінчення терміну звернення із заявою є підставою для відмови у прийнятті заяви. Якщо Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення визнають поважними причини, з яких було пропущено термін звернення із заявою, порушене право підлягає захисту.

Способи забезпечення виконання рішень. У процесі розгляду справ Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення за поданою заявником заявою мають право вжити заходів щодо забезпечення виконання рішення, якщо невжиття таких заходів може ускладнити чи унеможливити його виконання.

З метою забезпечення виконання рішення Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення видають розпорядження:

про заборону особі (відповідачу), у діях якої вбачаються ознаки порушення, вчиняти певні дії;

про накладення арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачу.

Розпорядження може бути оскаржене в суді, Арбітражному суді України в 15-денний термін з дня отримання копії розпорядження.

Рішення Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень. Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення у справі про недобросовісну конкуренцію приймають такі обов'язкові для виконання рішення:

про визнання факту недобросовісної конкуренції;

про припинення недобросовісної конкуренції;

про офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей;

про накладення штрафів;

про вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням і копій виробів іншого суб'єкта господарювання (підприємця);

• про скасування або зміну органами державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю прийнятих ними неправомірних актів і розірвання укладених ними угод.

Рішення про вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням і копій виробів іншого суб'єкта господарювання (підприємця) підлягає виконанню в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Порядок виконання рішень про накладення штрафу. Порушник, на якого накладено штраф, сплачує його у 30-денний термін з дня отримання рішення про накладення штрафу, якщо інше не визначене цим рішенням.

За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня в розмірі 1 % від суми штрафу.

У разі відмови від сплати штрафу Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення стягують штраф у судовому порядку.

Порядок оскарження розпоряджень. У разі незгоди з розпорядженням Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень підприємці, органи державної влади й управління, інші зацікавлені особи мають право звернутися до суду, арбітражного суду із заявою про скасування чи зміну повністю або частково розпоряджень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень.

7

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Напрями впливу на конкурента і методи недобросовісної конкуренції. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію. Захист прав підприємств (підприємців).

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok