Тести і відповіді. Психологія, темперамент

В-1

1. Термін «темперамент» був запропонований давньогрецьким лікарем:

 1.  З. Фрейдом.
 2.  Гіппократом.
 3.  К. Хорні.
 4.  Адлером.
 5.  Фромом.

2. Сукупність найбільш стійких індивідуально-психічних особливостей людини. Які виявляються в динаміці її поведінки та діяльності:

 1.  Характер.
 2.  Здібності.
 3.  Темперамент.
 4.  Воля.
 5.  Потреба.

3. Риса, яка не притаманна флегматику:

 1.  Висока нервово-психічна активність.
 2.  Ускладнене переключення уваги.
 3.  Сповільненість дій.
 4.  Спокійна мова.
 5.  Настрій рівний.

4. Риса, яка не притаманна меланхоліку

 1.  Високий рівень нервово-психічної активності.
 2.  Стриманість, приглушеність рухів.
 3.  Емоційна реактивність.
 4.  Глибина почуттів.
 5.  Швидка втомленість, вразливість.

5. Спрямованість реакцій та діяльності особистості назовні, на інших, називається:

 1.  Сенситивність.
 2.  Реактивність.
 3.  Пластичність.
 4.  Екстравертність.
 5.  Інтравертність.

6. Властивість, яка виявляється в здатності опиратись негативним або несприятливим обставинам:

 1.  Пластичність.
 2.  Ригідність.
 3.  Резистентність.
 4.  Реактивність.
 5.  Сенситивність.

7. Спрямованість людини на певні об'єкти, прагнення їх пізнати, оволодіти ними:

 1.  Потреби.
 2.  Інтереси.
 3.  Мотиви.
 4.  Переконання.
 5.  Мотивація.

8. Всебічний розвиток основних структурних компонентів характеру (розумових, моральних, емоційно-вольових):

 1.  Цілісність характеру.
 2.  Повнота характеру.
 3.  Визначеність характеру.
 4.  Сила характеру.
 5.  Єдність характеру.

9.  Крайню інтенсивність певних рис людини називають:

 1.  Мотивацією.
 2.  Потребою.
 3.  Інтересом.
 4.  Акцентуацією.
 5.  Переконання.

10. Акцентуація, котра пов'язана з сумлінністю, акуратністю, серйозністю, надійністю у справах і почуттях, звичайною контактністю, проявляється виражена занудливість у вигляді «пережовування дрібниць»:

 1.  Тривожна особистість.
 2.  Педантична особистість.
 3.  Демонстративна особистість.
 4.  Екстравертована особистість.
 5.  Інтровертована особистість.

11. Відображення окремих властивостей предметів та явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття:

 1.  Сприймання.
 2.  Спостережливість.
 3.  Спостереження.
 4.  Відчуття.
 5.  Сенсибілізація.

12. Відчуття, які відображають властивості предметів та явищ зовнішнього світу називаються:

 1.  Температурні.
 2.  Інтероцептивні.
 3.  Екстероцептивні.
 4.  Вібраційне чуття.
 5.  Пропріоцептивні.

 1.  До екстерорецепторів відносять:

А. Рецептори дотику, холоду, болю, тепла, око, ніс*

В. Положення і рівноваги

С. Рецептори травної системи

D.  Рецептори систем кровообігу

Е. Рецептори болю всіх внутрішніх органів

14. Підвищення вольової активності, котре характеризується підвищеною діяльністю, ініціативністю, рухливістю:

 1.  Гіпербулія.
 2.  Гіперестезія.
 3.  Неврастенія.
 4.  Гіпермнезія.
 5.  Екмнезія.

15. Стан, котрий характеризується постійним піднесеним настроєм, стан вдоволення і безтурботності, що не відповідає об'єктивним обставинам.

 1.  Депресія.
 2.  Апатія.
 3.  Емоційна лабільність.
 4.  Ейфорія.
 5.  Дисфорія.

16. Стан, який характеризується емоційною пасивністю, байдужістю, спрощенням почуттів, відсутністю інтересу до навколишніх явищ, подій та послаблення спонук:

 1.  Ейфорія.
 2.  Депресія.
 3.  Апатія.
 4.  Дисфорія.
 5.  Амбівалентність.

17. Буркотливо - дратівливий, злісний та похмурий настрій із підвищеною чутливістю до будь-якого зовнішнього подразника, хворі схильні до агресії:

 1.  Амбівалентність.
 2.  Неадекватність емоцій.
 3.  Морія.
 4.  Дисфорія.
 5.  Афективна тупість.

18. Як називається форма мислення, що полягає у відображенні найбільш загальних і суттєвих властивостей та якостей предметів чи явищ і виражається мовним знаком?

 1.  Поняття.
 2.  Судження.
 3.  Умовивід.
 4.  Аналогія.
 5.  Інтуїція.

19. Як називається операція мислення, яка полягає в уявному поділі цілого на окремі складові для кращого їх осмислення?

 1.  Аналіз.
 2.  Синтез.
 3.  Порівняння.
 4.  Абстрагування.
 5.  Конкретизація.

 1.  Психічний процес , який характеризується здатністю до фіксування, зберігання, відтворення і забування, називається :

А. Уява

В. Фантазія

С. Пам’ять*

D. Увага

Е. Воля

 1.   Порушення пам’яті у вигляді втрати здатності зберігати і відтворювати раніше набуті знання :

А. Парамнезія

В. Амнезія *

С. Гіпермнезія

D. Псевдоремінісценція

Е. Гіпомнезія

 1.  Логічна операція, що веде від окремого поняття до загального називається :

А. Аналогія

В. Конкретизація

С. Аналіз

D. Індукція*

Е. Дедукція

23. До пропріорецепторів відносять:

А. Рецептори нюху і смаку

В. Рецептори дихальної системи

С. Рецептори положення, рівноваги, кінестетичних функцій *

D. Рецептори системи розмноження

Е. Рецептори системи кровообігу

24. Явище підвищення чутливості до подразника в певних умовах:

А. Сенсибілізація *

В. Синестезія

С. Габітуація

D. Адаптація

Е. Післядія

 1.  Як називається боязнь замкненого простору ?:

А. Агарафобія

В. Манія впливу

С. Манія величності

D. В’язке мислення

Е. Клаустрофобія *

 1.  Форма психічної діяльності, яка полягає в її спрямованості й зосередженості на певних об’єктах :

А. Сприймання

В. Відчуття

С. Пам’ять

D. Увага *

Е. Уява

 1.  До інтерорецепторів відносять:

А. Рецептори положення і рівноваги

В. Рецептори кінестетичних функцій

С. Контактні рецептори

D. Дистанційні рецептори

Е. Рецептори внутрішніх органів*

 1.  Як називається закономірність відчуття, коли дія подразника припинилась, а ми продовжуємо її “відчувати”?:

А. Компенсація

В. Контраст

С. Нижній поріг чутливості

D. Післядія *

Е. Адаптація

 1.  Як називається процес запам’ятовування і відтворення людиною своїх емоцій і почуттів ?:

А. Словесна пам’ять

В. Емоційна пам’ять *

С. Амнезія

D. Рухова пам’ять

Е. Образна пам’ять

 1.  Процес мислення , який полягає у переході від абстракції й узагальнення до конкретного , називається :

А. Аналіз

В. Синтез

С. Дедукція

D. Конкретизація *

Е. Індукція

 1.   Процес виникнення наглядних  образів , сприйнятих раніше предметів і явищ , називається :

А. Уявлення *

В. Мрія

С. Фантазія

D. Уява

Е. Галюцинація

   32. Як називається наука про факти, закономірності та механізми людської психіки ?:

 А.  Соціологія

 В.  Філософія

 С.  Психологія *

 D. Педагогіка

 Е.  Анатомія

    33. Предметом психології є:

 А.  Особливості росту люди  

В.  Рівень вихованості

С. Психіка людини *

 D.  Розвиток людини в онтогенезі

Е.  Зміни скелету людини

   34. Прихильники матеріалістичного світогляду вважали:

 А.  Світ – психіка *

 В.  Душа – психіка

 С.  Психіка – душа

 D.  Свідомість – світ

 Е.  Душа – світ

  35. Під темпераментом розуміють:

 А.  Набір здібностей людини

В.  Вихованість людини

С.  Динамічну характеристику  людини *

 D.  Вміння співпереживати

Е.  Наполегливість людини

  36. Якому темпераменту відповідає такий тип Н. С.: сильний, неврівноважений?:

А.  Флегматик

В.  Меланхолік

С.  Амброверт

D.  Холерик *

Е.  Сангвінік

  37. Якому темпераменту відповідає такий тип Н. С.: сильний, врівноважений, рухливий?:

А.  Флегматик

В.  Холерик

С.  Меланхолік

D.  Інтроверт

Е.  Сангвінік *

 38.Яка з рис характеру є зайвою в блоці “ставлення до інших людей”?:

А. Комунікативність

В. Лагідність

С. Почуття смаку *

D.Коректність

Е. Миролюбність

  39. Люди зосереджені на своєму внутрішньому світі вважаються :

А. Екстравертами

В. Конформними

С. Інтровертами *

D. Розгубленими      

Е. Акцентуйованими

40. У будь-якій групі розрізняють цикли “життєдіяльності ”у такій послідовності :

  А. Розвиток-функціонування-розпад

 В.Утворення - функціонування-розвиток і розпад *

 С. Утворення-розвиток-розпад

  D. Розвиток-занепад-розпад

 Е. Утворення-розпад-занепад

41. Методи , які використовуються для досліджень в багатьох галузях науки називають :

  А. Спеціальні

  В. Основні

  С.  Допоміжні

  D.  Універсальні *

  Е.  Медичні

42. Підвищення чутливості до подразників звичайної сили, що діють на органи чуття (цокіт каблуків, яскраве світло, робота телевізора) називають:

 1.  Гіперестезія.
 2.  Гіпостезія.
 3.  Анестезія.
 4.  Галюцинації.
 5.  Ілюзії.

43. Стан при якому знижується чутливість до подразників. Може виникати у стані оглушення, викликаному різними причинами (алкогольною, наркотичною інтоксикаціями):

 1.  Ілюзії.
 2.  Гіпестезія.
 3.  Галюцинації.
 4.  Анестезія.
 5.  Парейдолія.

44. Хибне сприймання реальних речей, об'єктів чи явищ із спотворенням їх справжнього змісту. Може виникати і у здорових людей:

 1.  Ілюзії.
 2.  Галюцинації.
 3.  Парейдолії.
 4.  Сенестопатії.
 5.  психосенсорні розлади.

45. Стан, при якому хворий має невизначені, тяжкі дуже неприємні відчуття (стягування, натягування, лоскотання, переливання) в різних частинах тіла (кінцівках, внутрішніх органах), відчуття здебільшого є химерні:

 1.  ілюзії.
 2.  Галюцинації.
 3.  Сенестопатії.
 4.  Парейдолії.
 5.  Мікропсії.

46. Один з видів галюцинації від елементарних у вигляді іскор, спалахів, кілець до яскравих тварин, людей, сцен. Виникають при гострих захворюваннях, які супроводжуються порушенням свідомості (біла гарячка, інтоксикації, інфекційні психози):

 1.  Слухові.
 2.  Зорові.
 3.  Тактильні.
 4.  Нюхові.
 5.  Смакові.

47. Галюцинації, які проявляються у вигляді відчуття повзання комах по тілу, волосся або нитки у ротовій порожнині, а також незвичайним відчуттям у різних ділянках тіла:

 1.  Зорові.
 2.  Слухові.
 3.  Смакові.
 4.  Тактильні.
 5.  Нюхові.

48. 3орові ілюзії фантастичного змісту, виникають, як правило коли людина розглядає пляму на стіні, візерунок на шторах, шпалерах:

 1.  Парейдолії.
 2.  Сенестопатії.
 3.  Дереалізація.
 4.  Деперсоналізація.
 5.  Мікропсії.

49. Низька контактність у спілкуванні, занудливі ,похмурі,схильні до конфліктів,під час збудження не контролюють свою поведінку. Який це тип акцентуацій?

А. тривожний

В. демонстративний

С. збудливий

D. застрягаючий

Е. педантичний.

50. Природжені анатомо-фізіологічні особливості людини це:

А. талант

В. характер

С. темперамент

D. задатки

Е. здібності.

51. Компонентами темпераменту є:

А. багаж знань, емоційність, динаміка психічних процесів

В. емоційність, динаміка психічних процесів, загальна активність

С. обізнаність людини, загальна активність, емоційність

D. комунікабельність, емоційність, динамічність

Е. динаміка психічних процесів, емоційність, знання.

В-2

1. Риса, котра не притаманна сангвініку:

 1.  Висока нервово-психічна активність.
 2.  Емоційність та вразливість.
 3.  Лабільність.
 4.  Стриманість-приглушеність моторики.
 5.  Вразливість.

2. Риса, яка не притаманна холерику:

 1.  Висока нервово-психічна активність.
 2.  Різкі, поривчасті рухи.
 3.  Сильна імпульсивність.
 4.  Ускладнене переключення уваги.
 5.  Яскравість емоційних переживань.

3. Властивість яка полягає у швидкості пристосування до обставин, що змінюються:

Пластичність.

Ригідність.

Резистентність.

Реактивність.

Сенситивність.

4. Властивість, яка полягає у складності або нездатності перебудуватися при виконанні завдань, якщо цього потребують обставини:

Пластичність.

Ригідність.

Реактивність.

Сенситивність.

Резистентність.

5 спрямованість реакцій на самого себе, на свої внутрішні стани, переживання, уявлення:

Інтравертованість.

Лабільність.

Пластичність.

Екстравертованість.

Ригідність.

6. Сукупність стійких індивідуально-психологічних властивостей людини, які виявляються в її діяльності та суспільній поведінці, у ставленні до колективу, праці і до себе називаються:

Талантом.

Характером.

Потребами.

Темпераментом.

Інтелектом.

7. Знання, ідеї, погляди, що є мотивами поведінки людини, стають рисами її характеру й визначають ставлення до дійсності, вчинків, поведінки:

Спрямованість.

Потреби.

Переконання.

Розумові риси.

Емоції.

8. Один з компонентів характеру, який виявляється в енергійних діях, завзятті та активності діяльності, боротьбі за доведення справи до кінця, не зважаючи на перешкоди:

Повнота характеру.

Сила характеру.

Визначеність характеру.

Спрямованість.

Переконання.

9. Один з компонентів характеру, який виявляється у внутрішній єдності рис характеру:

Сила характеру.

Повнота характеру.

Цілісність характеру.

Визначеність характеру.

Міцність характеру.

10.  Надмірне вираження певних рис характеру:

Потребою.

Інтересом.

Акцентуацією.

Переконання.

Мотивацією.

11. Акцентуація, яка пов'язана з вмінням встановлювати контакти, прагненням до лідерства, схильністю до інтриг при зовнішній м'якості, провокує конфлікти, активно при цьому захищаючись, є егоїстичні, але привітні, завзяті та цілеспрямовані:

Тривожна особистість.

Педантична особистість.

Демонстративна особистість.

Екстравертована особистість.

Інтровертованаособистість.

12. Відображення цілісних предметів і явищ при безпосередній дії подразників на органи чуття називається:

Рецептор.

Відчуття.

Сприймання.

Аналізатор.

Чутливість.

13. Відчуття, які несуть інформацію про стан внутрішніх органів називаються:

Температурні.

Інтероцептивні.

Екстероцептивні.

Вібраційне чуття.

Пропріоцептивні.

 1.  Як називається зміна чутливості аналізатора в результаті пристосування органів чуття?:

А. Компенсація

В. Контраст

С. Адаптація*

D. Післядія

Е. Габітуація

15. Захворювання при якому людина відмовляється від їжі, але вона при цьому не відчуває голоду:

Булімія.

Анемія.

Анорексія.

Парабулія.

Ейфорія.

16. Стан, при якому постерігається невідповідність емоцій подразнику (н-д: розповідаючи про смерть близької людини сміється):

Збіднення емоцій.

Неадекватність емоцій.

Емоційна лабільність.

Дисфорія.

Амбівалентність.

17. Як називається форма мислення, що відображає логічні зв'язки між предметами і явищами, грунтується на ствердженні чи запереченні чогось?

Поняття.

Судження.

Умовивід.

Аналогія.

Інтуїція.

18. Як називається операція мислення, яка полягає у виявленні схожості чи відмінності між поняттями?

Аналіз.

Синтез.

Порівняння.

Абстрагування.

Конкретизація.

 1.  “Найдавнішою” пам’яттю вважають :

А. Емоційну

В. Довільну

С. Словесну

D. Рухову*

Е. Логічну

 

 1.  Утворення в нашій свідомості нових образів, предметів і явищ на основі попереднього досвіду називається :

А. Мисленням

В. Пам’яттю

С. Увагою

D. Уявою*

Е. Сприйманням

 1.  Про який вид уваги йдеться: мимовільність, легкість виникнення і переключення ?:

А. Післядовільна

В. Внутрішня

С. Мимовільна*

D. Зовнішня

Е. Довільна

 1.  Пам’ять, яка виявляється в запам’ятовуванні образів, уявлень, предметів називається :

А. Короткотривала

В. Емоційна

С. Логічна

D. Наочно-образна *

Е. Словесна

 1.  Відтворення, при якому не ставиться спеціальної мети вважається :

А. Короткотривалим

В. Мимовільним *

С. Довготривалим

D. Довільним

Е. Емоційним

 1.  Ослаблення пам’яті або окремих її компонентів:

А. Гіпомнезія *

В. Парамнезія

С. Амнезія

D. Гіпермнезія

Е. Криптомнезія

 1.  Як називається розумовий процес поділу цілого на частини ?:

А. Аналіз *

В. Конкретизація

С. Синтез

D. Узагальнення

Е. Абстрагування

 1.  Про який вид уваги йдеться: вимагає вольових зусиль, втомлює?:

А. Внутрішня

В. Зовнішня

С. Довільна *

D. Післядовільна

Е. Мимовільна

 1.   Як називається форма переживання людиною свого ставлення до явищ дійсності ?:

А. Емоції

В. Воля

С. Почуття *

D. Уява

Е. Увага

 1.  Оперативна пам’ять є різновидом:

А. Емоційної пам’яті

В. Рухової пам’яті

С. Короткотривалої *

D. Механічної

Е. Логічної

 1.  Явище різкого  загострення пам’яті називається :

А. Гіпермнезія *

В. Гіпомнезія

С. Амнезія

D. Криптомнезія

Е. Парамнезія

 1.  Про який вид уваги йдеться: зберігається цілеспрямованість, знімається напруженість ? :

А. Мимовільна

В. Внутрішня

С. Післядовільна *

D. Довільна

Е. Зовнішня

 1.  Здатність людини до саморегуляції своєї діяльності , її психічних процесів для досягнення поставленої мети :

А. Уява

В. Воля *

С. Пам’ять

D. Мрія

Е. Емоції

   32. Прихильники ідеалістичного світогляду вважали:

 А.  Світ – психіка

 В.  Душа - психіка

 С.  Психіка – душа*

 D.  Свідомість – світ

 E.  Душа – світ

  33. На сучасному етапі психологія є як наука:

  А.  Про свідомість

  В.  Про душу

  С.  Про закономірності психіки *

  D.  Про поведінку

  Е.  Про людину

  34. Як називається особлива форма психічної діяльності орієнтована на відображення і перетворення дійсності ?:

  А.  Пам’ять

  В.  Увага

  С   Мислення

  D. Сприймання

  Е.  Свідомість *

  35. Якому темпераменту відповідає така характеристика: спокійний, наполегливий, врівноважений?:

А.  Сангвінік

В.  Флегматик *

С.  Холерик

D.  Амброверт

Е.  Меланхолік

   36. Якому темпераменту відповідає така характеристика: веселий, товариський, життєрадісний ?:

А.  Сангвінік *

В.  Флегматик

С.  Меланхолік

D.  Холерик

Е.  Інтроверт

  37. Фізіологічною основою темпераменту є:

А.  Група крові

В.  Вага головного мозку

С.  Типи нервової с-ми *

D.  Швидкість відтоку жовчі

Е.  Вага м”язевої маси

38. Першим етапом становлення психології як науки було вчення про :

 А.Тіло людини

 В.Поведінку людини

 С.Душу людини *

 D.Свідомість людини

 Е.Психіку людини

39. Як називають особистість “відкриту ” для спілкування з іншими ? :

 А.Екстраверти *

 В.Конформні

 С.Інтроверти

 D.Розгублені

 Е.Акцентуйовані

40.Особистість формується у віці :

  А. 0 – 1 р.

  В. 2 – 3 р. *

  С. 4 – 5 р.

  D.  5 – 6 р.

  Е.  6 – 7 р.

41. Психологічні особливості  особистості вивчає :

  А. Порівняльна психологія

  В. Вікова психологія

  С. Психологія особистості *

  D. Соціальна психологія

  Е. Психологія праці

42. Повна втрата чутливості до подразників при відсутності органічних змін у рецепторах, провідних шляхах і кірковому центрі аналізатора:

Анестезія.

Ілюзія.

Гіперестезія.

Псевдогалюцинації.

Гіпестезія.

43. Стан при якому відбувається сприймання образів, предметів і явищ, які у реальному світі не існують:

Ілюзія.

Парейдолія.

Анестезія.

Галюцинація.

Сенестопатія.

44. Стан, при якому пацієнт у різних фігурах та орнаментах (малюнок на шпалерах, хмари) бачить образи людей, тварин, чудовиськ. Цей стан може виникати і у здорових, творчих людей, він є усвідомлюваний:

Сенестопатія.

Парейдолія.

Галюцинація.

Деперсоналізація.

Дереалізація.

45. Стан, при якому навколишнє середовище й оточення сприймаються хворим нечітко, безбарвно, як щось декоративне й нереальне. Хворі втрачають чуттєве сприймання предметів, людей:

Ілюзія.

Галюцинація.

Парейдолії.

Дереалізація.

Деперсоналізація.

46.  Один з видів галюцинації при якому пацієнт чує голоси, шум, вони говорять до нього і наказують йому зробити різні вчинки, які можуть загрожувати його життю:

Зорові.

Нюхові.

Імперативні.

Тактильні.

Смакові.

47. Дереалізація може проявлятись у вигляді такого стану, коли предмети пацієнту здаються зменшеними:

Паредолії.

Мікропсії.

Макропсії.

Сенестопатії.

Галюцинації.

48. Який вчений виділив чотири основних типи нервової системи що лежать в основі типу темпераменту:

А. Сократ

В. А. Маслоу

С. І. Павлов

D. Платон

Е. С. Рубінштейн.

49. Легко встановлює контакти , прагне влади, похвали, самовпенені, провокують конфлікти, галантні,артистичні,неординарні. Який це тип акцентуацій?

А. тривожний

В. демонстративний

С. збудливий

D. застрягаючий

Е. педантичний.

50. Індивідуально-психологічні особливості людини, які формуються в сукупності з задатками під впливом зовнішніх умов це :

А. темперамент

В. здібності

С. характер

D. задатки

С. талант.

51. Людина схильна до повчань,спілкується помірно,у конфліктах – ініціатор; недовірлива, образлива, самовпевнена, ревнива. Про який тип акцентуацій йдеться?

 А) тривожний;

 В) демонстративний;

 С) збудливий;

 D) застрягаючий;

 Е) педантичний.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Файл

V1.doc

V1.doc
Размер: 110.5 Кб

.

Пожаловаться на материал

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Політичний портрет Степан Бандера

Реферат. Дитячі роки Степана Бандери. Юність та студентські роки – формування політичної свідомості. Діяльність Степана Бандери в лавах ОУН. Кафедра українознавства

Билеты по специальной подготовке с диспетчерами и их подменными ФГКУ

Оборудование находящееся под напряжением, разрешается тушить С чьего разрешения проводится внеочередная проверка радиосвязи? Кому разрешается вмешиваться в радиообмен между двумя радиостанциями? Когда разрешается радиостанции ПСЧ работать на других частотных каналах?

Предраковые заболевания желудка. Принципы диспансерного наблюдения

Хронический гастрит. Хронический диффузный гастрит. Гипертрофический гастрит. Язвенная болезнь желудка. Принципы антибиотикотерапии, современная классификация антибактериальных средств

Запоминание и условия его эффективности

Непроизвольное запоминание имеет большое значение в жизни человека. Механическое я осмысленное запоминание. Осмысленное (смысловое) запоминание. Забывание и борьба с ним. Изучение процесса забывания.

Закон донецкой народной республики «О дорожном движении»

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok