Аграрне право

Поняття і види джерел аграрного права. Конституція України — правова основа аграрного права. Закони — основні джерела аграрного права. Підзаконні нормативні акти

.

9 р. № 98/99-рп, “Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки” від 29 січня 2001 р. № 62/2001 та інші. (478)

Підзаконні акти як джерела аграрного права

Центральне місце серед локальних джерел аграрного права посідає статут сільськогосподарського кооперативу, який приймається кожним господарством із дотриманням вимог, закріплених у ст. 7 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію».

Правове становище сільськогосподарських кооперативів

Діяльність фермерського господарства припиняється у випадку:

- реорганізації фермерського господарства;

- ліквідації фермерського господарства;

- визнання фермерського господарства неплатоспроможним (банкрутом);

- якщо не залишається жодного члена фермерського господарства або спадкоємця, що бажає продовжити діяльність господарства.

Правове становище орендних підприємств в Україні

Орендним підприємством визнається підприємство, створене орендарем на основі оренди цілісного майнового комплексу існуючого державного або комунального підприємства або майнового комплексу виробничого структурного підрозділу (структурної одиниці) цього підприємства з метою здійснення підприємницької діяльності.

Під цілісним майновим комплексом мається на увазі господарський об'єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання.

Орендарем є юридична особа, утворена членами трудового колективу підприємства або його підрозділу, майновий комплекс якого є об'єктом оренди.

Орендодавцями щодо майнових комплексів, що належать до державної або комунальної власності, є Фонд державного майна України і його регіональні відділення.

Існують два спеціальних правила щодо цілісних майнових комплексів:

1) право власності на цілісні майнові комплекси, що передаються в оренду, не припиняється;

2) міститься заборона передачі в суборенду цілісних майнових комплексів.

Орендар несе відповідальність за забезпечення цілісності і збереження майна, отриманого в оренду, і на вимогу орендодавця повинен відшкодувати заподіяні йому збитки.

На даний час орендні підприємства існують згідно з Класифікатором організаційно-правових форм підприємств. Однак орендні підприємства більше не реєструються. Вони створювались та під час переходу України до ринкової економіки та втрати рентабельності окремими підприємствами чи їх окремими структурними підрозділами, що мають закінчений цикл виробництва. Метою виникнення орендних підприємств було надання можливості трудовому колективу цих підприємств знайти економічно вигідні шляхи використання основних фондів та працювати, отримуючи прибуток.

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення

Правовий режим майна (фермерського) господарства

Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції - § 2. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

Аграрное право - О.О.Погрібний Аграрне право України

Страница 2 из 3

 

§ 2.

Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

Державне регулювання якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини під час їх розроблення, виробництва, надходження    на    територію    України    в    режимі    імпорту,     зберігання,  транспортування, реалізації, використання, утилізації або знищення складається з державного нагляду і контролю, що здійснюються спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої   влади  та їхніми   органами   на   місцях.

Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників

§ 3.

Договори кредитування та фінансового лізингу за участю аграрних товаровиробників

 

За договором фінансового лізингу на лізингоодержувача покладається обов'язок сплачувати періодичні лізингові платежі. Лізингові платежі можуть включати: суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу; платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно; компенсацію відсотків за кредитом; інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу.

Предмет лізингу та пов'язані із виконанням лізингових договорів ризики підлягають страхуванню. Лізингові операції обов'язково відображаються в бухгалтерському обліку і звітності сільськогосподарського підприємства.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Аграрне право України. Діяльність фермерського господарства, правовий режим земель сільськогосподарського призначення

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Договор управления многоквартирным домом

Образец. Форма заполнения. Пример договора. В соответствии с решением общего собрания собственников помещений данного многоквартирного дома об утверждении условий настоящего договора управления многоквартирным домом заключили настоящий договор об управлении многоквартирным домом.

Теория и практика музыкального образования в Древней Греции

Древнегреческая теория воспитания - одна из первых развитых педагогических систем в истории человечества. Она основана на принципах гармоничного и всестороннего развития человека, формирования совершенной личности, как в нравственном, так и в физическом отношении.

Градостроительство: территориально-планировочная деятельность

Градостроительство - планировка и застройка городов, управленческой деятельности по преобразованию пространства обитания людей путем формирования и развития городских и других поселений

Тестові завдання до екзамену з навчальної дисципліни «Професійна психологія»

Недобросовісна конкуренція

Напрями впливу на конкурента і методи недобросовісної конкуренції. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію. Захист прав підприємств (підприємців).

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok