Екологычна безпека. Міністерське тестування. Відповіді

Тест: I:\тестування міністерське\Екол Безпека Мін.тести 2013.mtf

Новый текстовый документ.txt

Задание #1

Екологічна безпека є невід’ємною складовою частиною національної безпеки держави:

  1.  так;

Задание #2

Об'єкт ідентифікують як потенційно небезпечний за наявності у його складі  не менше 10 джерел небезпеки, які можуть спричинити надзвичайну ситуацію:

1) так;

Задание #3

Паспорт потенційно небезпечного об’єкта підлягає переоформленню щоквартально, незалежно від певних обставин:

2) ні.

Задание #4

Указ Президента України про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації затверджується Верховною Радою:

2) ні.

Задание #5

Складання, уточнення та затвердження переліків потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів і територій з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій не відносять до функцій Ради національної безпеки і оборони України:

2) ні.

Задание #6

:До надзвичайних ситуацій техногенного характеру не належать транспортні аварії та катастрофи:

2) ні.

Задание #7

За категоріями критичності розрізняють наступні екологічні ситуації: стаціонарні, надзвичайні, кризові, катастрофічні:

1) так;

Задание #8

За територіальним поширенням розрізняють надзвичайні ситуації загальнодержавного,  регіонального, місцевого, об’єктного рівнів:

1) так;

Задание #9

Помітні негативні, але ще зворотні зміни навколишнього середовища, які вимагають поверхового покращання структури виробництва і середовища проживання населення  не є підставами для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації:

1) так;

Задание #10

Надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня - це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох і більше  областей (АР Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремої області (АР Крим, міст Києва та Севастополя), але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету:

1) так;

Задание #11

Вопрос:

Екологічна безпека - новий напрям в екологічній науці та природоохоронній галузі, нова навчальна дисципліна, метою якої  є формування загальних підходів до оцінювання та прогнозування екологічного стану довкілля і виявлення  факторів, що призводять до порушення безпечного функціонування природного середовища:

1) так;

Задание #12

Вопрос:

Політика екобезпеки реалізується в інтересах людини та довкілля:

2) ні.

Задание #13

Під державною системою екологічної безпеки розуміють вид  науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на  міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінюванні передпроектних,  проектних  та  інших  матеріалів  чи    об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на  стан навколишнього  природного  середовища  та  здоров'я людей:

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так;

2) ні.

Задание #14

Вопрос:

Гранично-допустима концентрація (ГДК) це - концентрація будь-якої небезпечної речовини:

2) ні.

Задание #15

Екологічна ситуація  це - стан навколишнього природного середовища у межах визначеної території, який  спостерігається в певний період часу й позитивно або негативно впливає на людину:

Выберите один из 2 вариантов ответа:

1) так;

Задание #16

За останні десятиліття в Україні склалася кризова екологічна ситуація:

1) так;

Задание #17

Кризова екологічна ситуація - це ситуація, яка  характеризується глибокими незворотними змінами природи, втратою природних ресурсів і погіршенням умов проживання населення та відчутним погіршенням здоров’я людей.

2) ні.

Задание #18

Вопрос:

Цілковите порушення екорівноваги в природних системах, що виникає в результаті прямого або непрямого впливу людини - це екологічна катастрофа:

1) так;

Задание #19

Вопрос:

Руйнівне, небезпечне і стихійне природне явище або процес значного масштабу внаслідок якого може виникнути або виникла загроза життю і здоров’ю людей, можуть бути знищені об’єкти економіки та складові довкілля -  це  екологічний ризик:

1) так;

Задание #20

У зоні надзвичайної екологічної ситуації встановлюють особливий правовий режим:

1) так;

Задание #21

Вопрос:

У випадку запровадження в межах зони надзвичайної екологічної ситуації правового режиму надзвичайного стану відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" можуть запроваджуватися, зокрема, такі заходи, як встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду:

1) так;

Задание #22

Кількісною величиною небезпеки є ризик:

1) так;

Задание #23

Надзвичайні ситуації техногенного характеру - це ситуації, пов’язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об’єктів ядерних устав і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікації, напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо:

2) ні.

Задание #24

Надзвичайні ситуації природного характеру - це наслідки небезпечних геологічних, метеорологічних, гідрологічних, морських та прісноводних явищ, деградації ґрунтів чи надр, природних пожеж, змін стану повітряного басейну, інфекційних захворювань людей, сільськогосподарських тварин, масового ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміни стану водних ресурсів та біосфери тощо:

1) так;

Задание #25

Екологічна безпека громадянам нашої держави гарантована Конституцією України:

1) так;

Задание #26

Суб'єктами екологічної безпеки є індивідуум, суспільство, біосфера, держава:

1) так;

Задание #27

Під державною системою екологічної безпеки розуміють сукупність державних заходів (правових, економічних, технічних, гуманітарних і медичних), спрямованих на підтримку рівноваги між її екосистемами та антропогенними й природними навантаженнями:

2) ні.

Задание #28

Нормативи екологічної безпеки водних ресурсів селітебної території -  група нормативів, дотримання яких запобігає виникненню небезпеки для здоров'я людини та стану навколишнього природного середовища від впливу шкідливих чинників атмосферного повітря:

2) ні.

Задание #29

Вопрос:

Екологічні ситуації відрізняються одна від другої за сукупністю проблем, умовами формування, масштабами і формами прояву екологічних чинників:

1) так;

Задание #30

Норми екологічної безпеки нашої держави  повністю сформовані  і обґрунтовані у Конституції України:

2) ні.

Задание #31

Екологічна безпека є невід’ємною складовою частиною:

2) національної безпеки;

Задание #32

Об'єкт ідентифікують як потенційно небезпечний за наявності у його складі:

1) одного джерела небезпеки, яке може спричинити надзвичайну ситуацію;

Задание #33

Паспорт потенційно небезпечного об’єкта підлягає переоформленню:

2) кожні три роки;

Задание #34

Паспорт потенційно небезпечного об'єкта складається:

1) відповідальною особою, призначеною керівництвом потенційно небезпечного об’єкта;

Задание #35

Указ Президента України про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації затверджується Верховною Радою:

5) протягом трьох днів з дня підписання Указу Президентом.

Задание #36

До функцій Ради національної безпеки і оборони України не відносять:

5) складання, уточнення та затвердження переліків потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів і територій із ризиком виникнення надзвичайних ситуацій.

Задание #37

Вопрос:

До органів спеціальної компетенції в сфері забезпечення екологічної безпеки не належить:

4) Міністерство охорони здоров’я;

5) Державний комітет АР Крим з охорони навколишнього природного середовища і природних ресурсів.

Задание #38

Вопрос:

До надзвичайних ситуацій техногенного характеру не належать:

2) ситуації, пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження або засобів ураження;

Задание #39

Вопрос:

Неправильне визначення поняття “екологічний ризик” - це:

3) ризик, обумовлений впливами і навантаженнями на середовище існування, екологічними порушеннями, новими та існуючими джерелами впливів на об’єкти, що охороняються;

Задание #40

Вопрос:

Відповідно до класифікатора надзвичайних ситуацій в Україні повний код надзвичайної ситуації не містить:

5) код типу надзвичайної ситуації.

Задание #41

Вопрос:

Підставами для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації не є:

4) помітні негативні, але ще зворотні зміни навколишнього середовища, які вимагають поверхового покращання структури виробництва і середовища проживання населення;

Задание #42

Вопрос:

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту є:

3) Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

Задание #43

Вопрос:

Інтересами у сфері екологічної безпеки України не є:

2) корпоративні інтереси;

Задание #44

Вопрос:

До небезпечних радіоактивних речовин, об’єктів і територій не відносять:

3) радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання, які використовують у технологічному обладнанні медичних закладів;

Задание #45

Вопрос:

Параметри прогнозованої зони хімічного забруднення в межах зони можливого хімічного забруднення (у разі аварійної ситуації) визначають за формою:

3) еліптичною;

Задание #46

Вопрос:

До сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи не відносять:

5) Державну воєнізовану гірничорятувальну (аварійно-рятувальну) служби.

Задание #47

Вопрос:

Територію, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи не поділяють:

3) на зону тимчасового проживання населення;

Задание #48

Вопрос:

Оцінювання екологічної безпеки промислового об’єкта не здійснюють за напрямом:

3) оцінювання реципієнтів шкідливої дії в межах прилеглих територій;

Задание #49

Вопрос:

Координацію всіх робіт, що проводять у межах зон на радіоактивно забрудненій території, здійснює:

3) Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

Задание #50

Вопрос:

Екологічну безпеку регіонального промислового виробництва не описують:

1) показниками ресурсних балансів регіону;

Задание #51

Вопрос:

Екологічна безпека - новий напрям в екологічній науці та природоохоронній галузі, нова навчальна дисципліна, метою якої  є:

4) нормативно врегульовані відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів;

Задание #52

Вопрос:

Екологічна безпека для людини - це:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) кількісне оцінювання можливих змін у природних комплексах і екосистемах, за яких не порушуються їх основні структурні і функціональні характеристики, тобто стан, за якого взаємодія довкілля і людини визначається як стійка;

Задание #53

Вопрос:

Поняття екологічної безпеки сформоване у Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" в статті 50, згідно з якими:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) екологічна безпека є такий стан навколишнього  природного середовища,  за якого забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей;

Задание #54

Вопрос:

Політика екобезпеки реалізується в інтересах людини та довкілля і  не наділена наступними характеристиками:

5) розвиток економічно вигідних підприємств без врахування екологічних нормативів.

Задание #55

Вопрос:

Під державною системою екологічної безпеки розуміють:

2) вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних    органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінюванні передпроектних,  проектних  та  інших  матеріалів  чи    об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на  стан навколишнього  природного  середовища  та  здоров'я людей;

Задание #56

Вопрос:

Гранично-допустима концентрація (ГДК) - це:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) максимальна кількість токсичної речовини в одиниці об’єму або маси водяного, повітряного середовища або ґрунту, яка практично не впливає на здоров’я людини;

Задание #57

Вопрос:

Гранично-допустимий рівень (ГДР) - це:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) періодичний або постійний упродовж усього життя людини вплив факторів навколишнього середовища (шуму, вібрацій, забруднень, низької температури тощо), які не викликають соматичних або психічних захворювань та змін у стані здоров’я;

Задание #58

Вопрос:

Система екологічних нормативів включає:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) нормативи екологічної безпеки, гранично-допустимі викиди та скиди;

Задание #59

Вопрос:

Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря - це:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) група нормативів, дотримання яких запобігає виникненню небезпеки для здоров'я людини та стану навколишнього природного середовища від впливу шкідливих чинників атмосферного повітря;

Задание #60

Вопрос:

Норматив гранично-допустимого викиду забруднювальної речовини стаціонарного джерела  - це:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) гранично-допустимий викид забруднювальної речовини або суміші цих речовин в атмосферне повітря від стаціонарного джерела викиду;

Задание #61

Вопрос:

Гранично-допустимий викид забруднювальної речовини або суміші цих речовин, який визначається у місці його виходу з устаткування - це:

1) технологічний норматив допустимого викиду забруднювальної речовини;

Задание #62

Вопрос:

Стан навколишнього природного середовища у межах визначеної території, який спостерігають у певний період часу, позитивно або негативно впливає на людину або інші об’єкти - це:

3) екологічний стан;

Задание #63

Вопрос:

Кризова екологічна ситуація - це:

2) ситуація, де спостерігається порушення функціонування екосистеми, наявні перевищення ГДК окремих параметрів, як наслідок зниження біомаси, продуктивності екосистеми, в окремих випадках зниження біоти, та накопичення шкідливих речовин у продуктах харчування. Відновлення екорівноваги, можливе у разі невідкладних заходів  природоохоронного характеру та значних економічних затрат;

Задание #64

Вопрос:

Цілковите порушення екорівноваги в природних системах, що виникає в результаті прямого або непрямого впливу людини - це:

2) екологічна криза;

Задание #65

Вопрос:

Руйнівне, небезпечне і стихійне природне явище або процес значного масштабу внаслідок якого може виникнути або виникла загроза життю і здоров’ю людей, можуть бути знищені об’єкти економіки та складові довкілля - це:

1) екологічна катастрофа;

Задание #66

Вопрос:

Правовий режим  зони  надзвичайної  екологічної ситуації - це:

1) особливий правовий режим,  який може тимчасово запроваджуватися в окремих місцевостях у разі виникнення надзвичайних екологічних ситуацій і спрямовується для попередження людських і  матеріальних втрат,  відвернення загрози життю і здоров'ю громадян,  а також усунення негативних наслідків надзвичайної екологічної ситуації;

Задание #67

Вопрос:

Виходячи з характеристик критичності екологічних ситуацій виділяють три зони екологічної небезпеки:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) зона обмеженої екологічної безпеки, зона підвищеної екологічної небезпеки, зона екологічної катастрофи (лиха);

Задание #68

Вопрос:

Кількісною величиною небезпеки є:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) ризик;

Задание #69

Вопрос:

Умови на певній території визначають певні екологічні чинники:

5) всі відповіді правильні.

Задание #70

Вопрос:

Території, де виникли незворотні природні стихійні лиха або техногенні кризові процеси, у межах яких вводиться особливий правовий режим її функціонування, захисту, використання, відновлення - це:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) зона надзвичайних екологічних ситуацій (небезпек);

Задание #71

Вопрос:

Одним із перших актів держави України, в якому проголошено необхідність дбати про екологічну безпеку громадян, генофонд нації та її молоде покоління є:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Декларація "Про суверенітет України";

Задание #72

Вопрос:

Екополітика -  це:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) науковий напрям, що вивчає взаємозв`язки між процесами техногенної зміни природного середовища і політичними процесами в житті суспільства, як в регіональному, так і в глобальному вимірі;

Задание #73

Вопрос:

Законодавчий акт, який обумовлює виділення території як зони екологічного лиха та катастроф - це:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Закон України "Про зони надзвичайних ситуацій";

Задание #74

Вопрос:

Обстановка на певній території, яка склалася в результаті аварій, небезпечних природних явищ, катастроф, стихійного або іншого лиха, може призвести до людських жертв, збитку здоров’я людей або навколишньому природному середовищу, значних матеріальних втрат або порушень умов життєдіяльності людей - це:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) надзвичайна ситуація;

Задание #75

Вопрос:

Надзвичайні ситуації техногенного характеру -  це:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) наслідок транспортних аварій, катастроф, пожеж, неспровокованих вибухів чи їх загроза, аварій з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптового руйнування споруд та будівель, аварій на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічних аварій на греблях, дамбах тощо;

Задание #76

Вопрос:

Надзвичайні ситуації природного характеру - це:

2) наслідки небезпечних геологічних, метеорологічних, гідрологічних, морських та прісноводних явищ, деградації ґрунтів чи надр, природних пожеж, змін стану повітряного басейну, інфекційних захворювань людей, сільськогосподарських тварин, масового ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміни стану водних ресурсів та біосфери тощо;

Задание #77

Вопрос:

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру - це:

3) ситуації, пов’язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об’єктів ядерних устав і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікації, напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо;

Задание #78

Вопрос:

Залежно від територіального поширення, обсягів, заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють  рівні надзвичайних ситуацій:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) загальнодержавний, регіональний, місцевий та об’єктовий;

Задание #79

Вопрос:

Надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня - це:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох та більше областей (Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремої області (Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя), але не менше 1% обсягів видатків відповідного бюджету;

Задание #80

Вопрос:

Надзвичайна ситуація регіонального рівня - це:

2) надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох або більше адміністративних районів (міст обласного значення), Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або загрожує перенесенням на територію суміжної області, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менше 1 % обсягів видатків відповідного бюджету;

Задание #81

3) надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно небезпечного об’єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості об’єкта;

Задание #82

Залежно від кількості потерпілих (уражених) людей, можна виділити малі НС:

1) кількість потерпілих від 25 до 100 осіб, із яких 10-15 потребують госпіталізації;

Задание #83

Вопрос:

Залежно від кількості потерпілих (уражених) людей, можна виділити середні  НС:

2) потерпілих від 100 до 1000 осіб, потребують госпіталізації від 25 до 250 осіб;

Задание #84

Вопрос:

Залежно від кількості потерпілих (уражених) людей, можна виділити великі НС:

3) потерпілих понад 1000 осіб, госпіталізації потребують більше 250 осіб;

.

Задание #85

Вопрос:

Сейсмічноактивні зони оточують Україну:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) на південному заході і півдні: Закарпатська Вранча, Кримсько-чорноморська та Південно-Азовська;

Задание #86

Вопрос:

Природні причини паводка:

5) всі відповіді правильні.

Задание #87

Вопрос:

Сіль, гіпс, вапняки, доломіти, крейда, мергель легко піддаються:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) картуванню;

Задание #88

Вопрос:

Виділіть, умови, які не є характерними для розвитку карсту:

5) ослаблення міцності порід за вивітрювання або перезволоження осіданнями і підземними водами.

Задание #89

Вопрос:

Процеси грязьового вулканізму локалізовані:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) у південній частині території України;

Задание #90

Вопрос:

Найбільш  широкого поширення  селеві процеси набули:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) у гірських районах Карпат та Криму, на правому березі Дніпра;

Задание #91

Вопрос:

Нагромадження щебеню чи ґрунту біля підніжжя схилів - це:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) осип;

Задание #92

Вопрос:

Процес руйнування хвилями прибою берегів морів, озер та водосховищ - це:

2) абразія;

Задание #93

Вопрос:

На затоплених територіях під час гідродинамічної аварії можна виділити 4 зони катастроф затоплення. Встановіть зону, яка не відноситься до зони катастрофічного затоплення:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) зона, яка прилягає безпосередньо до гідроспоруди, простягається від 6 до 12 км, висота хвилі сягає декілька метрів, а швидкість течії до 30 км/год і вище;

Задание #94

Вопрос:

Аварії з викидом (виходом) радіоактивних речовин (радіонуклідів) або іонізуючих випромінювань за межі, не передбачені проектом для нормальної експлуатації радіаційно небезпечних об'єктів, в кількостях понад установлену межу їх безпечної експлуатації - це:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) радіаційні аварії;

Задание #95

Вопрос:

Об’єкт, на якому використовуються або виготовляються, зберігаються, переробляються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також ті об’єкти, що можуть створювати загрозу виникнення аварії - це:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) потенційно небезпечний об’єкт;

Задание #96

Вопрос:

До основних потенційно небезпечних об’єктів не  відносять:

5) підприємства харчової промисловості.

Задание #97

Вопрос:

Єдина  державна  система попередження і реагування на надзвичайні ситуації складається з постійно  діючих функціональних  і  територіальних  підсистем  і має чотири рівні:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий;

Задание #98

Вопрос:

Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні  ситуації техногенного і природного характеру працює в наступних режимах:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) режим повсякденної діяльності, режим підвищеної готовності, режим діяльності у надзвичайній ситуації;

Задание #99

Вопрос:

Токсичнi хiмiчнi сполуки, що утворюються у великих кiлькостях у процесi промислового виробництва, i спроможнi у випадку руйнувань (аварiй) на хiмiчно небезпечних об’єктах надходити до атмосфери, викликаючи масовi ураження населення - це:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) сильнодiйні отруйнi речовини (СДОР);

Задание #100

Вопрос:

Під токсичною дозою розуміють:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) кількість речовини, що викликає певний токсичний ефект;

Задание #101

Вопрос:

Нормами радіаційної безпеки встановлюються  три категорії осіб, які зазнають опромінювання:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) категорії  А, Б, В;

Задание #102

Вопрос:

Нормами радіаційної безпеки встановлюються  три категорії осіб, які зазнають опромінювання; до категорії А відносять:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) осіб, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань;

Задание #103

Вопрос:

Нормами радіаційної безпеки встановлюються  три категорії осіб, які зазнають опромінювання;  до категорії Б відносять:

2) осіб, які безпосередньо не зайняті роботою з джерелами іонізуючих випромінювань, але у зв'язку з розташуванням робочих місць у приміщеннях та на промислових майданчиках об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями можуть отримувати додаткове опромінення;

Задание #104

Вопрос:

За ____________ розрізняють наступні екологічні ситуації: стаціонарні, надзвичайні, кризові, катастрофічні:

2) категоріями критичності;

Задание #105

Вопрос:

Надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру  це - _____________ на окремій території чи об’єкті на ній або на водному об’єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, яке призвело (може призвести) до неможливості проживання населення на території чи об’єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та/або значних матеріальних втрат.

3) порушення нормальних умов життя і діяльності людей;

Задание #106

Вопрос:

За територіальним поширенням розрізняють надзвичайні ситуації загальнодержавного, ____________, місцевого, об’єктного рівнів.

;

2) регіонального;

Задание #107

Вопрос:

В оцінюванні екологічного ризику виділяють наступні основні підходи: інженерний, модельний, ___________ та соціологічний.

5) економічний.

Задание #108

Вопрос:

Надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня - це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території ________ областей (АР Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремої області (АР Крим, міст Києва та Севастополя), але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету.

2) двох і більше;

Задание #109

Вопрос:

Надзвичайна ситуація місцевого рівня - це надзвичайна ситуація, яка ___________, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного об’єкта, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету.

3) виходить за межі потенційно небезпечного об’єкта;

Задание #110

Вопрос:

До територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорно-бильської катастрофи, в межах України належать території, на яких виникло стійке забруднення довкілля радіоактивними речовинами понад доаварійний рівень, що з урахуванням природно-кліматичної та комплек-сної екологічної характеристики конкретних територій може призвести до опромінення населення понад ____ за рік.

3) 1 мЗв;

Задание #111

Вопрос:

Радіаційно небезпечні землі - це землі, на яких ___________, одержання сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, що відповідають національним та міжнародним допустимим рівням вмісту радіоактивних речовин або які недоцільно використовувати за екологічними умовами.

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) неможливе подальше проживання населення;

Задание #112

Вопрос:

Екологічна політика має певні рівні та сфери дій. Вона може бути, ___________, і спрямована на збереження тієї чи іншої екосистеми або біосфери загалом, стосуватися різних аспектів людської діяльності.

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) глобальною, регіональною, національною та локальною;

Задание #113

Вопрос:

___________екологічна ситуація - існують нескладні екологічні порушення, підтримання екорівноваги можливо під час проведення планових природоохоронних заходів і екологічного контролю.

5) локальна.

Задание #114

Вопрос:

________екологічна ситуація характеризується глибокими незворотними змінами природи, втратою природних ресурсів і погіршенням умов проживання населення і відчутним погіршенням здоров’я людей.

2) надзвичайна (напружена);

Задание #115

Вопрос:

Зона________- це територія, на якій у результаті техногенної або руйнівної дії природних стихійних явищ виникли короткочасні негативні зміни в навколишньому середовищі, які посилили ризик захворювання населення, безмірне зниження якості природних ресурсів, що потребує обмеження екологічно небезпечних видів діяльності.

5) екологічного неблагополуччя.

Задание #116

Вопрос:

Зона ___________- це території, де внаслідок техногенної або руйнівної дії стихійних природних явищ на довгий час виникають негативні зміни в навколишньому середовищі, які призводять до загрози здоров’ю людини, порушення природних об’єктів , обмеження діяльності людини.

2) підвищеної екологічної небезпеки;

Задание #117

Вопрос:

Зона ________________ - це території, де внаслідок техногенної або руйнівної дії стихійних природних явищ виникли стійкі незворотні негативні зміни в довкіллі, які призводять до евакуації населення і на яких заборонена господарська діяльність.

4) екологічної катастрофи (лиха);

Задание #118

Вопрос:

Соціальний ризик, який визначається як співвідношення між …………………з боку джерела загрози (загинули, захворіли, травмовані тощо), і ймовірністю такої події (аварія, землетрус, повінь тощо). Використання цього критерію дозволяє визначити кількість людей, які можуть бути уражені внаслідок реалізації небажаної події.

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) кількістю людей, що зазнали впливу;

Задание #119

Вопрос:

Екологічна ………………- це цілковите порушення екорівноваги в природних системах, що виникає в результаті прямого або непрямого впливу людини.

3) криза;

Задание #120

Вопрос:

До _____________належать: виверження вулканів, землетрусу, цунамі, обвали, селі, лавини, повені, урагани, тайфуни, смерчі, зміг, град, блискавки, лісові пожежі тощо.

2) стихійного лиха;

4) природної ситуації;

Задание #121

Вопрос:

Сейсмічноактивні зони оточують Україну на південному заході і півдні: Закарпатська Вранча, _____________та Південно-Азовська.

3) Кримсько-чорноморська;

Задание #122

Вопрос:

Карст - процес розчинення чи вилуговування ____________ поверхневими чи підземними водами і формування специфічного (поверхневого та підземного) рельєфу.

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) гірських порід;

Задание #123

Вопрос:

Основним чинником ____________ залишається стан гідротехнічних споруд гребель, дамб, шлюзів, тобто інженерних споруд, за допомогою яких створені та утримуються певні об'єми води.

2) гідродинамічної небезпеки;

Задание #124

Вопрос:

Усі шкідливі забруднювальні  речовини повітря  за ступенем небезпечної дії на людину поділяють на: надзвичайно небезпечні (1), мало небезпечні (2), високо небезпечні (3) , небезпечні (4), помірно небезпечні(5), безпечні (6).

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1,2,3,5;

Задание #125

Вопрос:

У випадку запровадження в межах зони надзвичайної екологічної ситуації правового режиму надзвичайного стану відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" можуть бути вжиті, зокрема, такі заходи:

5) всі відповіді правильні.

Задание #126

Вопрос:

За швидкістю і раптовістю протікання НС класифікують:___на раптові (1), які швидко поширюються (2), які поширюються з помірною швидкістю (3), швидкісні (4,) квазіповільні (5), повільно поширюється  (6).

3) 1,5,3,4;

Задание #127

Вопрос:

Загальними  ознаками надзвичайних ситуацій є:

5) всі відповіді правильні.

Задание #128

Вопрос:

Антропогенні причини паводків:

5) всі відповіді правильні.

Задание #129

Вопрос:

Процес виникнення і розвитку селів проходить в три етапи: накопичення в руслах селевих басейнів крихкого матеріалу за рахунок вивітрювання гірських порід та  гірської ерозії (1), вивітрювання порід (2); переміщення крихких гірських матеріалів гірськими руслами з підвищених ділянок у  нижчі (3); накопичення та розподіл селевих  наносів у гірських долинах(4); вимивання порід(5).

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1,3,4;

Задание #130

Вопрос:

За складом  селі розрізняють:

4) всі відповіді правильні;

Задание #131

Вопрос:

Найбільш вірогідними зонами можливих повеней на території___України є:

5) всі відповіді правильні.

Задание #132

Вопрос:

Об’єктами державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у сфері використання ядерної енергії є:

5) всі відповіді правильні.

Задание #133

Вопрос:

Масштаби хімічного забруднення залежать від величини аварійного викиду (1), метеорологічних умов (2), гідрологічних характеристик (3), типу ґрунту (4), характеру місцевості(5).

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1,2,5;

Задание #134

Вопрос:

Головними причинами кризового стану у сфері поводження з відходами залишаються:

5) всі відповіді правильні.

Задание #135

Вопрос:

Надзвичайні ситуації розрізняють за рівнями залежно від територіального поширення, обсягів, заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, та виділяють наступні:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) загальнодержавні, регіональні, місцеві та об’єктові;

Задание #136

Вопрос:

Визначте породи, які легко піддаються  картуванню: сіль (1), гіпс (2), вапняки(3), доломіти (4), крейда (5), мергель (6), пірити (7), гнейси (8), граніти (9), слюда(10), піроксид(11):

2) 1,2,3,4,5,6;

Задание #137

Вопрос:

На території України селеві процеси набули найбільш  широкого поширення:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) у гірських районах Карпат та Криму, на правому березі Дніпра;

Задание #138

Вопрос:

Нормами радіаційної безпеки встановлюють  три категорії осіб, які зазнають опромінювання: А (1),С(2), Б(3), Д(4), В(5), Е(6).

3) 1,3,5;

Задание #139

Вопрос:

Екологічна катастрофа - це:

4) відсутня правильна відповідь.

Задание #140

Вопрос:

Надзвичайна ситуація (НС) на акваторії - це:

2) небезпечне природне явище, техногенна подія на морському (річковому) об’єкті, водному просторі чи на узбережжі, широко розповсюджене інфекційне захворювання людей, водної флори та фауни, а також застосування сучасних засобів ураження, що може спричинити виникнення надзвичайної ситуації на акваторії;

Задание #141

Вопрос:

Радіаційно небезпечний об’єкт - це:

4) всі відповіді правильні.

Ответы:

1) (1 б.) Верные ответы: 1;

2) (1 б.) Верные ответы: 1;

3) (1 б.) Верные ответы: 2;

4) (1 б.) Верные ответы: 2;

5) (1 б.) Верные ответы: 2;

6) (1 б.) Верные ответы: 2;

7) (1 б.) Верные ответы: 1;

8) (1 б.) Верные ответы: 1;

9) (1 б.) Верные ответы: 1;

10) (1 б.) Верные ответы: 1;

11) (1 б.) Верные ответы: 1;

12) (1 б.) Верные ответы: 1;

13) (1 б.) Верные ответы: 1;

14) (1 б.) Верные ответы: 2;

15) (1 б.) Верные ответы: 1;

16) (1 б.) Верные ответы: 1;

17) (1 б.) Верные ответы: 2;

18) (1 б.) Верные ответы: 1;

19) (1 б.) Верные ответы: 1;

20) (1 б.) Верные ответы: 1;

21) (1 б.) Верные ответы: 1;

22) (1 б.) Верные ответы: 1;

23) (1 б.) Верные ответы: 2;

24) (1 б.) Верные ответы: 1;

25) (1 б.) Верные ответы: 1;

26) (1 б.) Верные ответы: 1;

27) (1 б.) Верные ответы: 2;

28) (1 б.) Верные ответы: 2;

29) (1 б.) Верные ответы: 1;

30) (1 б.) Верные ответы: 2;

31) (1 б.) Верные ответы: 2;

32) (1 б.) Верные ответы: 1;

33) (1 б.) Верные ответы: 2;

34) (1 б.) Верные ответы: 1;

35) (1 б.) Верные ответы: 5;

36) (1 б.) Верные ответы: 5;

37) (1 б.) Верные ответы: 4;

38) (1 б.) Верные ответы: 2;

39) (1 б.) Верные ответы: 3;

40) (1 б.) Верные ответы: 5;

41) (1 б.) Верные ответы: 4;

42) (1 б.) Верные ответы: 3;

43) (1 б.) Верные ответы: 2;

44) (1 б.) Верные ответы: 3;

45) (1 б.) Верные ответы: 3;

46) (1 б.) Верные ответы: 5;

47) (1 б.) Верные ответы: 3;

48) (1 б.) Верные ответы: 3;

49) (1 б.) Верные ответы: 3;

50) (1 б.) Верные ответы: 1;

51) (1 б.) Верные ответы: 4;

52) (1 б.) Верные ответы: 1;

53) (1 б.) Верные ответы: 1;

54) (1 б.) Верные ответы: 5;

55) (1 б.) Верные ответы: 2;

56) (1 б.) Верные ответы: 1;

57) (1 б.) Верные ответы: 1;

58) (1 б.) Верные ответы: 1;

59) (1 б.) Верные ответы: 1;

60) (1 б.) Верные ответы: 1;

61) (1 б.) Верные ответы: 1;

62) (1 б.) Верные ответы: 3;

63) (1 б.) Верные ответы: 2;

64) (1 б.) Верные ответы: 2;

65) (1 б.) Верные ответы: 1;

66) (1 б.) Верные ответы: 1;

67) (1 б.) Верные ответы: 1;

68) (1 б.) Верные ответы: 1;

69) (1 б.) Верные ответы: 5;

70) (1 б.) Верные ответы: 1;

71) (1 б.) Верные ответы: 1;

72) (1 б.) Верные ответы: 1;

73) (1 б.) Верные ответы: 1;

74) (1 б.) Верные ответы: 1;

75) (1 б.) Верные ответы: 1;

76) (1 б.) Верные ответы: 2;

77) (1 б.) Верные ответы: 3;

78) (1 б.) Верные ответы: 1;

79) (1 б.) Верные ответы: 1;

80) (1 б.) Верные ответы: 2;

81) (1 б.) Верные ответы: 3;

82) (1 б.) Верные ответы: 1;

83) (1 б.) Верные ответы: 2;

84) (1 б.) Верные ответы: 3;

85) (1 б.) Верные ответы: 1;

86) (1 б.) Верные ответы: 5;

87) (1 б.) Верные ответы: 1;

88) (1 б.) Верные ответы: 5;

89) (1 б.) Верные ответы: 1;

90) (1 б.) Верные ответы: 1;

91) (1 б.) Верные ответы: 1;

92) (1 б.) Верные ответы: 2;

93) (1 б.) Верные ответы: 1;

94) (1 б.) Верные ответы: 1;

95) (1 б.) Верные ответы: 1;

96) (1 б.) Верные ответы: 5;

97) (1 б.) Верные ответы: 1;

98) (1 б.) Верные ответы: 1;

99) (1 б.) Верные ответы: 1;

100) (1 б.) Верные ответы: 1;

101) (1 б.) Верные ответы: 1;

102) (1 б.) Верные ответы: 1;

103) (1 б.) Верные ответы: 2;

104) (1 б.) Верные ответы: 2;

105) (1 б.) Верные ответы: 3;

106) (1 б.) Верные ответы: 2;

107) (1 б.) Верные ответы: 5;

108) (1 б.) Верные ответы: 2;

109) (1 б.) Верные ответы: 3;

110) (1 б.) Верные ответы: 3;

111) (1 б.) Верные ответы: 1;

112) (1 б.) Верные ответы: 1;

113) (1 б.) Верные ответы: 5;

114) (1 б.) Верные ответы: 2;

115) (1 б.) Верные ответы: 5;

116) (1 б.) Верные ответы: 2;

117) (1 б.) Верные ответы: 4;

118) (1 б.) Верные ответы: 1;

119) (1 б.) Верные ответы: 3;

120) (1 б.) Верные ответы: 2; 4;

121) (1 б.) Верные ответы: 3;

122) (1 б.) Верные ответы: 1;

123) (1 б.) Верные ответы: 2;

124) (1 б.) Верные ответы: 1;

125) (1 б.) Верные ответы: 5;

126) (1 б.) Верные ответы: 3;

127) (1 б.) Верные ответы: 5;

128) (1 б.) Верные ответы: 5;

129) (1 б.) Верные ответы: 1;

130) (1 б.) Верные ответы: 4;

131) (1 б.) Верные ответы: 5;

132) (1 б.) Верные ответы: 5;

133) (1 б.) Верные ответы: 1;

134) (1 б.) Верные ответы: 5;

135) (1 б.) Верные ответы: 1;

136) (1 б.) Верные ответы: 2;

137) (1 б.) Верные ответы: 1;

138) (1 б.) Верные ответы: 3;

139) (1 б.) Верные ответы: 4;

140) (1 б.) Верные ответы: 2;

141) (1 б.) Верные ответы: 4;

Конец

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Екологічна безпека є невід’ємною складовою частиною національної безпеки держави

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Метод скінчених елементів

Дискретна модель методу скінчених елементів Математичний опис методу скінчених елементів, поняття методу, дискретна модель, система рівнянь методу, матриця жорсткості. 

Геморрой. Хронический пиелонефрит

Геморрой. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Осложнения.Лечение. Экспертиза Хронический пиелонефрит: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, современные принципы лечения, профилактика

Меры по обеспечению исполнения налогоплательщиками своих обязанностей

Залог имущества. Поручительство. Пеня. Приостановление операций по счетам в кредитных организациях. Арест имущества

Метод экспертных оценок

Метод экспертных оценок - метод анализам обобщения суждений и предположений с помощью экспертов. Синектика как метод исследования систем управления. Эксперимент как частный метод исследования. Наблюдение как частный метод исследования. Опрос как частный метод исследования. Анкетирование как письменная форма опроса. Интервью как устная форма опроса. Метод анализа документов.

Социальная депривация детей-сирот и детей, лишенных родительского попечительства, воспитывающихся в условиях интернатного учреждения

Выпускная квалификационная работа. ЦМК методического обеспечения коррекционной педагогики. Специальность – Коррекционная педагогика в начальном образовании.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok