Фінансовий облік. Шпоргалки

Территория рекламы

1(1)

Облік надзвичайних доходів і витрат

2.(1).

Визначення, класифікація та оцінка зобов'язань

3. (2) 

Облік забезпечень

4(2)

Облік капіталізації  фінансових витрат

5.(3)

Методика визначення та відображення в обліку забезпечення на виплату відпусток працівникам.

6(3)

Методика визначення фінансових результатів

7(4)

Облік використання прибутку

9(5)

Облік витрат за економічними елемент

11.(6)

Облік цільового фінансування і цільових надходжень

13.(7)

Облік довгострокових кредитів банку.

\

8.(4)

Облік цільового фінансування і цільових надходжень

10(5)

Оцінка і облік поточних зобов'зань

19.(10)

Методика обліку податкових зобов”язань та кредиту з ПДВ.

17. (9)

Облік відстрочених податкових активів

18.(9)

Документальне оформлення та облік розрахунків з постачальниками та підрядниками


15. (8)

Порядок визначення й облік податку на прибуток

.

20. (10)

Облік доходів майбутніх періодів

21.

Облік довгострокової кредиторської заборгованості

25. (13)

Облік формування і зміни статутного капіталу акціонерного товариства

.

23.(12)

Відображення зобовязань у фінансовій звітності

22.(11)

Облік податку з доходів фізичних осіб

28.(14)

Облік резервного капіталу.

26.(13)

Законодавче регулювання оплати праці, її форми та системи

27. (14)

Облік персоналу та використання робочого часу


29.(15)

Облік неоплаченого капіталу

31.(16)

Оплата годин нічної роботи. Оплата годин понаднормової роботи роботи

.

33. (17-

Порядок оплати роботи у святкові та неробочі дні.

34. (17)

Облік вилученого капіталу.

35(18)

Оплата праці при виробництві продукції, що виявилась браком

.

36.(18)

Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

24.

Сутність та облік складових власного капіталу

41.(210

Порядок встановлення доплат за суміщення професій посад

)(

37

Порядок оплати простоїв

30.(15)

Склад фонду оплати праці

.32 (160

Облік додаткового капіталу.

45(23)

Облік утримань із заробітної плати

.

43.(22)

Методика розрахунку суми заробітної плати та її облік

53.(27)

Формування звітності за сегментами діяльності

54. (23 )

Облік доходів і витрат операційної діяльності

59. (30))

Облік і формування витрат іншої звичайної діяльності

49.(25)

Виправлення помилок що були допущені при складанні фінансових звітів у попередніх періодах

46 (23)

Методика складання звіту про рух грошових коштів

47. (24)

Методика складання приміток до річної фінансової звітності

.

55. ()28

Адміністративні віпрати, їх склад та облік

.

48 .(24)

Відображення в бухгалтерському обліку розрахунків із загальнообовязкового пенсійного та соціального страхування

44. (220.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Звіт про власний капітал"

39. (20)

Порядок роботи сумісників та оплата їх праці

60. (30)

Методика формування консолідованої фінансової звітності

57. (29)

Облік доходів і витрат фінансової звітності

40 (20)

Бухгалтерський баланс: структура, зміст і порядок складання

.

58.(290

Розкриття інформації про створення забезпечень у фінансовій звітності

.

42 (21)Звіт про фін рез-ти: стр-ра, зміст і порядок складання.

Згідно з стандартом №1, звіт про фін результати – це звіт про доходи, витрати і фін результати діяль-ті підпр-ва. Зміст і форма Звіту, а також заг вимоги до розкриття його статей визнач-ся Положенням (стандартом) №3 "Звіт про фін результати”, затвердж наказом МФУ від 31.03.99. №87.

Норми цього стандарту стосуються Звітів про фін результати підпр-ств усіх форм власності (крім банків і бюдж установ).

Мета складання Звіту - надання користувачам повної, правдив та неупередж інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяль-ті підпр-ва за звіт період.

Згідно з Стандартом 1, звіт період для складання фін звіт-ті = календ рік. Проміжна (міс, кварт) звітність склад-ся наростаюч підсумком з початку звіт року.

Форма Звіту є додатком до стандарту 3. Для МП може передбачатися скорочена форма Звіту.

Доходи і витрати наводять для визнач-ня ЧП або збитку звіт періоду.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход відображ-ся в момент надходження активу або погашення зобов'яз-ня, які призводять до збільшення власн капіталу підпр-ва (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображ-ся в момент вибуття активу або збільшення зобов'яз-ня, які призводять до зменшення власн капіталу підпр-ва (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). Якщо актив забезпечує екон вигоди протягом кількох звіт періодів, то витрати відображ-ся на основі систематич та раціонального їх розподілу (напр, у вигляді амортизації) протягом тих звіт періодів, коли надходять відп екон вигоди. Витрати слід негайно відображати, якщо екон вигоди не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами підпр-ва.

Звіт має 3 розділи:

  1.  Фін результати: доход від реалізації продукції (роб, посл), ПДВ, акц збір, чист доход від реал-ції (визнач-ся вирахуванням з доходу (виручки) від реалізації продукції відповідних податків, зборів, знижок тощо), с/в реалізован продукції (визнач-ся згідно з стандартом 9 "Запаси"), вал прибуток (збиток), ін операц витрати, адмін витрати, витрати на збут, ін операц витрати, фін результати від операц діяльності – прибуток (збиток) (алгебр сума вал прибутку (збитку), ін операц доходу, адмін витрат, витрат на збут та ін операц витрат), доход від участі в капіталі, ін фін доходи, ін доходи, фін витрати, витрати від участі в капіталі, ін витрати, фін результати від звич діяльності до оподатк-ня – прибуток (збиток) (алгебр сума прибутку (збитку) від осн діяльності, фін та ін доходів (прибутків), фін та ін витрат (збитків)), фін результати від звич діяль-ті – прибуток (збиток) (Прибуток від звич діяль-ті: різниця між прибутком від звич діяльності до оподатк-ня та сумою податків з прибутку. Збиток від звичї діяль-ті = збитку від звич діяль-ті до оподатк-ня та сумі податків на прибуток), надзвичайні доходи (витрати), податки з надзвич прибутку (сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвич подій), ЧП (збиток) (алгебр сума прибутку (збитку) від звич діяльності та надзвич прибутку, надзвич збитку та податків з надзвич прибутку).

Податки на прибуток: сума податків на прибуток від звич діяльності, визначена згідно з стандартом 17 "Податок на прибуток".

  1.  Елементи операц витрат: мат затрати, витрати на опл праці, відрахування на соц заходи, амортизація, ін операц витрати.
  2.  Розрахунок показників прибутк-ті акцій: середньоріч кількість прост акцій, скоригована середньоріч кількість прост акцій, ЧП на 1 просту акцію, скоригов ЧП на 1 просту акцію, дивіденди на 1 просту акцію.

Розділ 3 заповнюють АТ, прості акції або потенц прості акції яких відкрито продаються та купуються на фонд біржах, включаючи товар-ва, які перебувають у процесі випуску таких акцій. Розрахунок середньоріч кількості акцій, ЧП-ку, який належить власникам прост акцій, та їх коригування здійсн-ся згідно з стандартом 24 "Прибуток на акцію".

Звіт підпис-ся керівником і гол бухгалтером. Подається до стат управління 1 раз в квартал, до 25 квітня, липня, жовтня, січня.

38. (19) 

Бухгалтерська (фінансова) звітність: склад, методика і техніка складання і подання

.

56. (28)

Розкриття інформації про довгострокові та поточні зобовязання у фінансовій звітності

50. (250

Визнання класифікація і методика обліку доходів

(

12.

Оподаткування юридичних осіб та облік розрахунків за податками та зборами

14) питання

З фізичних осіб стягують такі загальнодержавні податки і збори: податок з доходів фізичних осіб; податок на нерухоме майно; плата за землю; податок з власників транспортних засобів; податок на промисел; мито; державне мито; внески до Пенсійного фонду; збір за забруднення навколишнього природного середовища; плата за торговий патент; внески на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, а також такі місцеві податки і збори: податок з реклами, готельний збір, збір за паркування автотранспорту, ринковий збір, збір за видачу ордера на квартиру, курортний збір, збір за участь в бігах на іподромі, збір за виграш в бігах, збір за участь у грі на тоталізаторі, збір за право використання місцевої символіки, збір за проведення місцевого аукціону, збір за проїзд територією прикордонних областей.

Прибутковий податок з громадян

Прибутковий податок з громадян один з найбільш розповсюджених прямих податків, який стягується з доходів фізичних осіб. У більшості зарубіжних країн цей податок поступає в доходи місцевих бюджетів.

Вітчизняний механізм передбачає стягнення прибуткового податку з громадян із сукупного оподатковуваного доходу за календарний рік, що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів, одержаних з різних джерел як на території України, так і за її межами. Це доходи, одержані за місцем основної роботи, за сумісництвом, за виконання робіт по договорах підряду, від здачі житла у найм, від підприємницької діяльності без створення юридичної особи.

Платниками даного податку є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства. Оподаткування доходів громадян здійснюється за прогресивною шкалою, т.б. з більших доходів податок сплачується за більш високими ставками (від 10% до 40%).Мито це непрямий податок, який сплачується з товарів, які перетинають митний кордон України. Об'єктом оподаткування є митна вартість, т.б. ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за товар на момент перетину митного кордону України.

Плата за землю.Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, яка визначається в залежності від грошової оцінки земель. Земельний податок сплачують власники землі та землекористувачі (крім орендарів). За земельні ділянки, здані в оренду, справляється орендна плата.

Важливим елементом у механізмі стягнення плати за землю є те, що розмір її не залежить від результатів господарської діяльності на земельній ділянці.

Об'єктом плати за землю є земельна ділянкаПодаток на промисел.Податок на промисел надходить до місцевих бюджетів, його сплачують громадяни, які не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності і здійснюють несистематичний (не більше чотирьох разів протягом календарного року) продаж виробленої, переробленої та купленої продукції, речей, товарів. Об'єктом оподаткування є сумарна вартість товару за ринковими цінами, що зазначається громадянином у поданій в податкові органи декларації

51. (260

Розкриття інформації в примітках до фінансової звітності про зміну в облікових оцінках фі обліковій політиці

52. (26)0

Критерії визнання і облік витрат звітного періоду

1(1) Облік надзвичайних доходів і витрат

2.(1). Визначення, класифікація та оцінка зобов'язань

3. (2) Облік забезпечень

4(2) Облік капіталізації  фінансових витрат

5.(3)Методика визначення та відображення в обліку забезпечення на виплату відпусток працівникам.

6(3)Методика визначення фінансових результатів

7(4) Облік використання прибутку

8.(4)Облік цільового фінансування і цільових надходжень

9(5)Облік витрат за економічними елемент

10(5)Оцінка і облік поточних зобов"зань

11.(6)Облік цільового фінансування і цільових надходжень

12.Оподаткування юридичних осіб та облік розрахунків за податками та зборами

13.(7) Облік довгострокових кредитів банку

14. (7)облік розрахунків за податками і платежами фізичних осіб

15. (8)ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ Й ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

16. (80Облік зобовязання за випущеними облігаціями                  

17. (9)облік відстрочених податкових активів

18.(9) Документальне оформлення та облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

19.(10)Методика обліку податкових зобов”язань та кредиту з ПДВ.

20. (10)Облік доходів майбутніх періодів

21.облік довгострокової кредиторської заборгованості

22.(11)облік податку з доходів фізичних осіб

23.(12)0відображення зобовязань у фінансовій звітності

24. сутність та облік складових власного капіталу

25. (13)ОБЛІК ФОРМУВАННЯ І ЗМІНИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

26.(13)законодавче регулювання оплати праці, її форми та системи

27. (14)облік персоналу та використання робочого часу

28.(14)Облік резервного капіталу.

29.(15)Облік неоплаченого капіталу

30.(15)Склад фонду оплати праці

31.(16)Оплата годин нічної роботи. Оплата годин понаднормової роботи роботи.

32 (160 Облік додаткового капіталу

33. (17-Порядок оплати роботи у святкові та неробочі дні.

34. (17)Облік вилученого капіталу.

35(18)Оплата праці при виробництві продукції, що виявилась браком.

36.(18)Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

37.Порядок оплати простоїв

38. (19)БУХ. (ФІН.) ЗВІТНІСТЬ: СКЛАД, МЕТОДИКА І ТЕХНІКА СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ.

39. (20)порядок роботи сумісників та оплата їх праці

40 (20) Бухг баланс: стр-ра, зміст і порядок складання.

41.(210Порядок встановлення доплат за суміщення професій посад)(

42 (21)Звіт про фін рез-ти: стр-ра, зміст і порядок складання.

43.(22)методика розрахунку суми заробітної плати та її облік

44. (220. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 5"ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

45(23)облік утримань із заробітної плати.

46 (23)Методика складання звіту про рух грошових коштів

47. (24)методика складання приміток до річної фінансової звітності

48 .(24)відображення в бухгалтерському обліку розрахунків із загальнообовязкового пенсійного та соціального страхування

49.(25)виправлення помилок що були допущені при складанні фінансових звітів у попередніх періодах

50. (25)визнання класифікація і методика обліку доходів

51. (260розкриття інформації в примітках до фінансової звітності про зміну в облікових оцінках фі обліковій політиці

52. (26)0критерії визнання і облік витрат звітного періоду

53.(27)формування звітності за сегментами діяльності

54. (23 )0облік доходів і витрат операційної діяльності

55. ()28 Адміністративні віпрати, їх склад та облік.

56. (28)Розкриття інформації про довгострокові та поточні зобовязання у фінансовій звітності

57. (29)0облік доходів і витрат фінансової звітності

58.(290розкриття інформації про створення забезпечень у фінансовій звітності

59. (30))облік і формування витрат іншої звичайної діяльності

60. (30)методика формування консолідованої фінансової звітності

1(1) Облік надзвичайних доходів і витрат

2.(1). Визначення, класифікація та оцінка зобов'язань

3. (2) Облік забезпечень

4(2) Облік капіталізації  фінансових витрат

5.(3)Методика визначення та відображення в обліку забезпечення на виплату відпусток працівникам.

6(3)Методика визначення фінансових результатів

7(4) Облік використання прибутку

8.(4)Облік цільового фінансування і цільових надходжень

9(5)Облік витрат за економічними елемент

10(5)Оцінка і облік поточних зобов"зань

11.(6)Облік цільового фінансування і цільових надходжень

12.Оподаткування юридичних осіб та облік розрахунків за податками та зборами

13.(7) Облік довгострокових кредитів банку

14. (7)облік розрахунків за податками і платежами фізичних осіб

15. (8)ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ Й ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

16. (80Облік зобовязання за випущеними облігаціями                  

17. (9)облік відстрочених податкових активів

18.(9) Документальне оформлення та облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

19.(10)Методика обліку податкових зобов”язань та кредиту з ПДВ.

20. (10)Облік доходів майбутніх періодів

21.облік довгострокової кредиторської заборгованості

22.(11)облік податку з доходів фізичних осіб

23.(12)0відображення зобовязань у фінансовій звітності

24. сутність та облік складових власного капіталу

25. (13)ОБЛІК ФОРМУВАННЯ І ЗМІНИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

26.(13)законодавче регулювання оплати праці, її форми та системи

27. (14)облік персоналу та використання робочого часу

28.(14)Облік резервного капіталу.

29.(15)Облік неоплаченого капіталу

30.(15)Склад фонду оплати праці

31.(16)Оплата годин нічної роботи. Оплата годин понаднормової роботи роботи.

32 (160 Облік додаткового капіталу

33. (17-Порядок оплати роботи у святкові та неробочі дні.

34. (17)Облік вилученого капіталу.

35(18)Оплата праці при виробництві продукції, що виявилась браком.

36.(18)Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

37.Порядок оплати простоїв

38. (19)БУХ. (ФІН.) ЗВІТНІСТЬ: СКЛАД, МЕТОДИКА І ТЕХНІКА СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ.

39. (20)порядок роботи сумісників та оплата їх праці

40 (20) Бухг баланс: стр-ра, зміст і порядок складання.

41.(210Порядок встановлення доплат за суміщення професій посад)(

42 (21)Звіт про фін рез-ти: стр-ра, зміст і порядок складання.

43.(22)методика розрахунку суми заробітної плати та її облік

44. (220. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 5"ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

45(23)облік утримань із заробітної плати.

46 (23)Методика складання звіту про рух грошових коштів

47. (24)методика складання приміток до річної фінансової звітності

48 .(24)відображення в бухгалтерському обліку розрахунків із загальнообовязкового пенсійного та соціального страхування

49.(25)виправлення помилок що були допущені при складанні фінансових звітів у попередніх періодах

50. (25)визнання класифікація і методика обліку доходів

51. (260розкриття інформації в примітках до фінансової звітності про зміну в облікових оцінках фі обліковій політиці

52. (26)0критерії визнання і облік витрат звітного періоду

53.(27)формування звітності за сегментами діяльності

54. (23 )0облік доходів і витрат операційної діяльності

55. ()28 Адміністративні віпрати, їх склад та облік.

56. (28)Розкриття інформації про довгострокові та поточні зобовязання у фінансовій звітності

57. (29)0облік доходів і витрат фінансової звітності

58.(290розкриття інформації про створення забезпечень у фінансовій звітності

59. (30))облік і формування витрат іншої звичайної діяльності

60. (30)методика формування консолідованої фінансової звітності

1(1) Облік надзвичайних доходів і витрат

2.(1). Визначення, класифікація та оцінка зобов'язань

3. (2) Облік забезпечень

4(2) Облік капіталізації  фінансових витрат

5.(3)Методика визначення та відображення в обліку забезпечення на виплату відпусток працівникам.

6(3)Методика визначення фінансових результатів

7(4) Облік використання прибутку

8.(4)Облік цільового фінансування і цільових надходжень

9(5)Облік витрат за економічними елемент

10(5)Оцінка і облік поточних зобов"зань

11.(6)Облік цільового фінансування і цільових надходжень

12.Оподаткування юридичних осіб та облік розрахунків за податками та зборами

13.(7) Облік довгострокових кредитів банку

14. (7)облік розрахунків за податками і платежами фізичних осіб

15. (8)ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ Й ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

16. (80Облік зобовязання за випущеними облігаціями                  

17. (9)облік відстрочених податкових активів

18.(9) Документальне оформлення та облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

19.(10)Методика обліку податкових зобов”язань та кредиту з ПДВ.

20. (10)Облік доходів майбутніх періодів

21.облік довгострокової кредиторської заборгованості

22.(11)облік податку з доходів фізичних осіб

23.(12)0відображення зобовязань у фінансовій звітності

24. сутність та облік складових власного капіталу

25. (13)ОБЛІК ФОРМУВАННЯ І ЗМІНИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

26.(13)законодавче регулювання оплати праці, її форми та системи

27. (14)облік персоналу та використання робочого часу

28.(14)Облік резервного капіталу.

29.(15)Облік неоплаченого капіталу

30.(15)Склад фонду оплати праці

31.(16)Оплата годин нічної роботи. Оплата годин понаднормової роботи роботи.

32 (160 Облік додаткового капіталу

33. (17-Порядок оплати роботи у святкові та неробочі дні.

34. (17)Облік вилученого капіталу.

35(18)Оплата праці при виробництві продукції, що виявилась браком.

36.(18)Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

37.Порядок оплати простоїв

38. (19)БУХ. (ФІН.) ЗВІТНІСТЬ: СКЛАД, МЕТОДИКА І ТЕХНІКА СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ.

39. (20)порядок роботи сумісників та оплата їх праці

40 (20) Бухг баланс: стр-ра, зміст і порядок складання.

41.(210Порядок встановлення доплат за суміщення професій посад)(

42 (21)Звіт про фін рез-ти: стр-ра, зміст і порядок складання.

43.(22)методика розрахунку суми заробітної плати та її облік

44. (220. ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 5"ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

45(23)облік утримань із заробітної плати.

46 (23)Методика складання звіту про рух грошових коштів

47. (24)методика складання приміток до річної фінансової звітності

48 .(24)відображення в бухгалтерському обліку розрахунків із загальнообовязкового пенсійного та соціального страхування

49.(25)виправлення помилок що були допущені при складанні фінансових звітів у попередніх періодах

50. (25)визнання класифікація і методика обліку доходів

51. (260розкриття інформації в примітках до фінансової звітності про зміну в облікових оцінках фі обліковій політиці

52. (26)0критерії визнання і облік витрат звітного періоду

53.(27)формування звітності за сегментами діяльності

54. (23 )0облік доходів і витрат операційної діяльності

55. ()28 Адміністративні віпрати, їх склад та облік.

56. (28)Розкриття інформації про довгострокові та поточні зобовязання у фінансовій звітності

57. (29)0облік доходів і витрат фінансової звітності

58.(290розкриття інформації про створення забезпечень у фінансовій звітності

59. (30))облік і формування витрат іншої звичайної діяльності

60. (30)методика формування консолідованої фінансової звітності

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

shpora_fin_oblik_2_2.doc

shpora_fin_oblik_2_2.doc
Размер: 533 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Шпори для екзамену, тесту, контрольної роботи

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

К данному материалу относятся разделы:

Облік надзвичайних доходів і витрат

Визначення, класифікація та оцінка зобов'язань

Облік забезпечень

Облік капіталізації  фінансових витрат

Методика визначення та відображення в обліку забезпечення на виплату відпусток працівникам.

Методика визначення фінансових результатів

Облік використання прибутку

Облік витрат за економічними елемент

Облік цільового фінансування і цільових надходжень

Облік довгострокових кредитів банку.

Облік цільового фінансування і цільових надходжень

Оцінка і облік поточних зобов'зань

Методика обліку податкових зобов”язань та кредиту з ПДВ.

Облік відстрочених податкових активів

Документальне оформлення та облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

Порядок визначення й облік податку на прибуток

Облік доходів майбутніх періодів

Облік довгострокової кредиторської заборгованості

Облік формування і зміни статутного капіталу акціонерного товариства

Відображення зобовязань у фінансовій звітності

Облік податку з доходів фізичних осіб

Облік резервного капіталу.

Законодавче регулювання оплати праці, її форми та системи

Облік персоналу та використання робочого часу

Облік неоплаченого капіталу

Оплата годин нічної роботи. Оплата годин понаднормової роботи роботи

Порядок оплати роботи у святкові та неробочі дні.

Облік вилученого капіталу.

Оплата праці при виробництві продукції, що виявилась браком

Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків)

Сутність та облік складових власного капіталу

Порядок встановлення доплат за суміщення професій посад

Порядок оплати простоїв

Склад фонду оплати праці

Облік додаткового капіталу.

Облік утримань із заробітної плати

Методика розрахунку суми заробітної плати та її облік

Формування звітності за сегментами діяльності

Облік доходів і витрат операційної діяльності

Облік і формування витрат іншої звичайної діяльності

Виправлення помилок що були допущені при складанні фінансових звітів у попередніх періодах

Методика складання звіту про рух грошових коштів

Методика складання приміток до річної фінансової звітності

Адміністративні віпрати, їх склад та облік

Відображення в бухгалтерському обліку розрахунків із загальнообовязкового пенсійного та соціального страхування

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Звіт про власний капітал"

Порядок роботи сумісників та оплата їх праці

Методика формування консолідованої фінансової звітності

Облік доходів і витрат фінансової звітності

Бухгалтерський баланс: структура, зміст і порядок складання

Розкриття інформації про створення забезпечень у фінансовій звітності

Бухгалтерська (фінансова) звітність: склад, методика і техніка складання і подання

Розкриття інформації про довгострокові та поточні зобовязання у фінансовій звітності

Визнання класифікація і методика обліку доходів

Оподаткування юридичних осіб та облік розрахунків за податками та зборами

Розкриття інформації в примітках до фінансової звітності про зміну в облікових оцінках фі обліковій політиці

Критерії визнання і облік витрат звітного періоду

Похожие материалы:

Психология личности

Курсовая работа по психологии. Личность, как социализированный индивид. Натуральные психические функции. Высшие психические функции. Их социальная детерминация. Понятия индивид и личность. Личность как активная жизненная позиция. Внешняя мотивация - закон Торндайка. Внутренняя мотивация-мотивация эффективностью. Внешний и внутренний локус казуальности, понятие ответственности. Личность во времени (рождение-смерть). Общие закономерности естественных возрастных изменений направленности личностных интересов, мотивов, установок.

Биохимия. Ответы на экзаменационные вопросы

Управление строительными организациями

Структура контрактов в РФ. Организационные структуры. Характеристики структур управления. Управление строительной организацией. Система менеджмента качества. Управление ресурсами

Процес формування та розвитку групи

Складові тренінгу Процес розвитку групи Об\'єктивні закономірності розвитку групи Структура групи, ролі, лідерство Ключові питання коментарю процесу навчання

Қaғaз ыдыстap өндipiсi үшiн сaпa мeнeджмeнтi жүйeсiн құpу

Диплoмдық жұмыс. Зepттeу жұмысының мaқсaты. Қaғaз ыдыстap өндipiсiндe ҚP СТ ИСO 9001 стaндapтын eнгiзудiң тиiмдiлiгiн бaғaлaу.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok