Типи ринкових структур. Біржа та її види

1

3.Типи ринкових структур.

Типологія ринкових структур базується на ряді параметрів, що визначають ознаки галузевого ринку.Це: 1) чисельність продавців та їх ринкові частки, +2) міра диференціації продукту, 3) умови вступу в галузь і виходу з неї, 4) ступінь контролю виробників над цінами, 5) характер поведінки фірм. У залежності від вмісту кожного ознаки та їх комбінації формуються різні типи галузевих ринків, що характеризуються різним ступенем конкурентності.

Ринок досконалої конкуренції являє собою ринкову структуру, що характеризується великим числом невеликих фірм, які не впливають на ринкову ціну. Визначальними його ознаками є:

Атомізація • ринку, що свідчить про присутність великої кількості покупців і продавців, ринкові частки яких настільки малі, що суб'єкти ринку повністю підпорядковані впливу ринкових сил і не можуть чинити впливу на ринкові ціни;

• стандартизація продукції, що означає таку однорідність продукції різних фірм, що у споживачів немає підстав віддавати перевагу продукцію однієї фірми іншої продукції;

• прозорість ринку, має на увазі, що галузь характеризується вільним і безкоштовним доступу до інформації про ціни і альтернативи, а учасники ринку мають повною ринковою інформацією;

• вільний вхід в галузь і вихід з неї, вказує на те, що в галузі відсутні будь-які перешкоди для того, щоб перешкодити новим фірмам розпочати виробництво, а чинним - припинити операції;

• автономність поведінки фірм, що свідчить про те, що, приймаючи рішення, фірми не враховують реакцію своїх конкурентів.

Ринок монополістичної конкуренції - тип ринкової структури, де ринковою владою володіють продавці диференційованого товару конкурують один з одним за обсяг продажів. Ознаками такого ринку є:

• диференціація продукту, що означає, що, хоч товари різних фірм задовольняють одну і ту ж потреба, товару кожної фірми притаманні свої унікальні особливості, що зумовлюють високу, але не абсолютну ступінь заміщення їх товарів, що призводить до виникнення обмеженою риночнор влади;

• велика кількість продавців, достатня для того, аби галузь билаконку-рентної, однак менше, ніж за досконалої конкуренції і при більшій ринковою часткою кожної фірми, що обумовлює здатність фірми впливати на ринковий попит;

• відсутність бар'єрів проникнення у галузь хоча й зберігається в вигляді відсутності легальних (технологічних та законодавчих) перешкод, але при більш високих, ніж в умовах досконалої конкуренції, витратах проникнення у галузь, обусловленнихдіфференціаціей продукції (лояльність споживача по відношенню до торгової марки);

відсутність стратегічного поведінки з-за великої кількості продавців.

Ринок абсолютної (чистої) монополії, - тип ринкової структури, що характеризується концентрацією всього галузевого пропозіції у одного продавця. Його відмітними особливостями є:

єдиний продавець, що забезпечує весь об'єм галузевого пропозиції, а одна фірма являє собою галузь; відсутність товарних замінників;

блокування входу в галузь через створення технологічних (ефект масштабу) або законодавчих бар'єрів (патенти, ліцензії тощо); відсутність стратегічного поведінки.

Ринок монопсонії - тип ринкової структури, що характеризується протистоянням має ринковою владою єдиного покупця безлічі продавців. Його характерні ознаки:

єдиний покупець, який представляє весь об'єм ринкового попиту; наявність великої кількості продавців, які мають невеликі ринкові частки; стандартизований товар;

повна поінформованість покупця про ринкові ціни і альтернативи; відсутність стратегічного поведінки продавців.

Олігополістичних ринок - тип ринкової структури, що характеризується утрудненим проникненням у галузь і наявністю стратегічної взаємодії небагатьох фірм, що конкурують за обсяг продажів. Ринок може олігополістичних бути представлений як стандартизованим (чиста олігополія), так і диференційованим продуктом (диференційована олігополія).Найважливішими його ознаками є

обмежена кількість фірм, поділили між собою галузевий ринок;

• значна концентрація окремих проізводствау фірм, що робить кожну фірму великий відносно сукупного ринкового попиту1;

обмежений доступ в галузь, що може бути обумовлено як формальними (патенти та ліцензії), так і економічними (ефект масштабу, високі витрати проникнення) бар'єрами; стратегічне поведінка фірм, що є принциповою характеристикою олігополістичного ринку, означає, що усвідомлюють свою взаємозалежність фірми будують свою конкурентну стратегію з урахуванням можливої реакції на їхні дії конкурентів. Змагання ринок має місце в тому випадку, коли поведінка продавця обумовлене не характером організації ринку, а наявністю потенційної загрози конкуренції, тобто коли об'єктом конкуренції є не ринкові переваги, а сам ринок. У цих умовах навіть монополізували ринок фірма змушена діяти в конкурентному режимі. Така ситуація властива ринкам, які характеризуються:

• малим обсягом ринкового попиту, тому що в цьому разі діяльність кількох фірм на ринку виявляється нерентабельною свідомо;

• низькими безповоротними витратами (непоправні втрати, спричинені зміною виду та місця діяльності), що обумовлює можливість проникненню на ринок потенційних конкурентів.

4.Біржа та її види.

Біржа- організований торгівельний майданчик, на якому відбувається гуртова торгівля товарами або цінними паперами у вигляді стандартизованих біржових угод. На біржі укладаються угоди по біржових товарах, в результаті чого утворюється динаміка ціни тільки під впливом ринкового попиту та пропозиції, що дає змогу орієнтуватися учасникам ринку та прогнозувати хід торгів в майбутньому.

В наш час біржа — юридична особа, що забезпечує регулярне функціонування організованого ринку товарів, валют, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Біржа гарантує виконання угод, кожен член біржі проходить процедуру лістингу, де перевіряється повністю всі дані про компанію — від фінансової звітності, до моральних якостей керівника. Все це мінімізує ризики щодо невиконання угод та робить торгівлю на біржі більш зручною та впевненою.

Залежно від активів якими торгує біржа, їх поділяють на:

Товарні- організація, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які проводять виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торгівельних операцій.Товарна біржа — гуртовий, регулярно чинний ринок, де відбувається торгівля товарами за зразками або стандартами, в яких вказано перелік необхідних ознак (якість, сортність тощо).Товарна біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власний розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням. Товарна біржа не вдається до комерційного посередництва і не має на меті одержання прибутку.

Фондові- організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.

Валютні- установа, в якій на підставі чинного законодавства здійснюється регулярна й упорядкована торгівля іноземною валютою відповідно до попиту і пропозиції. Як самостійний елемент інфраструктури валютна біржа збереглася лише в деяких країнах (у ФРН, Франції), в решті цю роль виконують найбільші банки. В Україні валютними біржами є Українська міжбанківська валютна біржа в м. Києві.

ф'ючерсні- вид товарної біржі, на якій здійснюється торгівля товарами, яких не існує на час укладання угоди. Торгівля на ф’ючерсній біржі порівняно з торгівлею реальним товаром має фіктивний характер, оскільки виконання операції переноситься на певний термін.

Універсальні- біржі, що торгують найрізноманітнішими товарами.

Біржа може мати біржовий склад, що сертифікується і контролюється біржею, і за договором з нею обслуговує процедуру виконання поставки товару за ф'ючерсними контрактами.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Педагогическая психология обучения

Учебная мотивация. Понятие о развивающем обучении. Школьная неуспеваемость. Психология деятельности и личности учителя. Особенности развития ребенка в дошкольном возрасте. Ведущая деятельность. Особенности развития подростка. Развитие взрослого человека.

Тест по педагогике. Вопросы

Гражданское право. ГОС готовые ответы

Гражданское право как отрасль частного права. Юридические лица, объекты правовой охраны РФ

Техніка фізичних вправ, як сукупність взаємопов’язаних рухів, що об’єднані загальної спрямованості

Реферат. Фізичні вправи її фактори. Вплив рухової активності на здоров’я. Загальне поняття про техніку рухової дії

Физика. Имтихан җаваплар

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok