Робоча програма проходження переддипломної практики студентами за спеціальністю «Правознавство»

1

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ

«Миколаївський інститут права»

Національного університету «Одеська юридична академія»

Кафедра цивільно-правових дисциплін

РОБОЧА ПРОГРАМА

ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

студентами за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство»

спеціалізація «Цивільна та господарська юстиція»

Затверджено на засіданні

кафедри цивільно-правових дисциплін

протокол № 10 від 5.12.2013 р.

Миколаїв – 20131. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1.  Відповідно до навчального плану підготовки спеціалістів за спеціальністю «Правознавство» для студентів V курсу спеціалізації «Цивільна та господарська юстиція» проводиться переддипломна практика.

Переддипломна практика студентів проводиться в строки, що установлені графіком навчального процесу, і являє собою складову частину навчально-виховного процесу, є важливою формою підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

1.2. Обсяг, зміст і строки проведення переддипломної практики визначаються чинною наскрізною програмою практик, а також даною робочою програмою переддипломної практики (далі програмою переддипломної практики).

1.3. Переддипломна практика студентів проводиться в установах і організаціях, забезпечених висококваліфікованим юридичним кадровим складом, де здійснюється якісне керівництво студентами-практикантами відповідно до спеціалізації їх навчання, та які надалі можуть стати місцем постійної роботи випускників після отримання диплома спеціаліста.

1.4. Програма переддипломної практики поряд з наскрізною програмою практик є основними навчально-методичними документами, що визначають порядок організації та проведення практик студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство» 7.03040101.

2. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

2.1 Цілі переддипломної практики:

 - більш глибоке і детальне засвоєння особливостей професійно-фахової діяльності юристів у різних напрямках - в судах, органах прокуратури, органах юстиції, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, тощо;

 •  якісне закріплення стійких навичок практичної роботи юриста (роботи з нормативно-правовими актами, правозастосовними документами, пошуковими системами), необхідних для самостійного здійснення юридичної діяльності, прийняття професійно виважених, неупереджених, обґрунтованих, вмотивованих і справедливих  рішень з різних напрямків юридичної практики та їх оформлення у відповідності до діючого законодавства та практики його застосування, яка склалась в умовах функціонування окремих судових та правоохоронних органів.  

2.2 Завдання переддипломної практики:

 •  більш ефективно застосовувати на практиці знання, здобуті під час теоретичного навчання, зокрема в процесі вивчення фахових дисциплін та спеціальних курсів, таких як розгляд окремих категорій цивільних справ, реалізація прав на землю, корпоративне право та інших;
 •  розвивати творчі здібності, уміння самостійно приймати рішення;
 •  навчитися ефективно планувати та організовувати робочий час, вміти правильно хронометрувати свої дії відповідно до визначених законом строків або розумних строків, здатності працювати в колективі;
 •  закріпити вміння відповідно до виробничих функцій (організаційної, аналітичної, виконавчої) вирішувати конкретні завдання, які постають при здійсненні професійної діяльності.

2.3 Організаційні засади проведення переддипломної практики:

Базами практики вважаються установи, підприємства й організації, з якими ВСП МІП НУ ОЮА укладені відповідні договори та угоди.

База переддипломної практики обов’язково зазначається в розпорядженні та додатку до нього про проходження переддипломної практики студентами за спеціальністю «Правознавство». Добровільно студент не має права змінити базу практики, зазначену в розпорядженні.    

 Базами переддипломної практики можуть бути суд, органи прокуратури, органи досудового розслідування, органи адвокатури, підприємства, організації (у складі яких є розвинені юридичні підрозділи).

3. ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

3.1 Проходження практики  в судових органах

3.1.1 Здібності, які треба набути на базі практики:

 •  правильно аналізувати нормативно-правові акти,  що визначають правовий статус, структуру та повноваження судових органів, особливості здійснення правосуддя загальними та господарськими судами з урахуванням особливостей судового провадження в залежності від стадії;
 •  визначати підсудність та підвідомчість судових органів, які здійснюють розгляд  цивільних та господарських справ;
 •  робити обґрунтовані та неупереджені висновки правового характеру на підставі проведеного правового аналізу юридичних фактів, які мають правове значення, аналізувати конкретні ситуації та приймати відповідно до них обґрунтовані рішення.

3.1.2 Зміст умінь, які треба закріпити:

 •  набути вмінь по практичному застосуванню теоретичних та спеціальних знань щодо особливостей здійснення правосуддя, організації роботи судових органів, повноважень судді, помічника судді, секретаря судового засідання, судового розпорядника в умовах здійснення конкретних видів провадження в суді – в межах попереднього розгляду справи в суді, під час розгляду справи по суті та на інших стадіях судового провадження;
 •  набути навичок використання автоматизованої системи документообігу суду;
 •  використовуючи електронні та матеріальні носії, організовувати та здійснювати пошук матеріалів судової та інших видів юридичної практики;
 •  вести інформаційно-довідкову роботу, здійснювати підготовку для керівництва довідкової інформації щодо законодавства, забезпечувати облік і зберігання текстів нормативно-правових актів;
 •  визначати юрисдикцію та підвідомчість провадження (справи) суду;
 •  здійснювати підготовку матеріалів до судового провадження, вміти приймати рішення, набути навичок їх обґрунтування та мотивування;

використовувати в залежності від суду певної судової інстанції (з урахуванням змін та доповнень):

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р.;

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.;

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.;

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р.;

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7.07.2010 р.;

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003;

Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005;

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р.;

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затв. постановою Кабінетів Міністрів України від 25.05.2006 № 740;

Інструкцію з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, затв. наказом Державної судової адміністрації України від 5.12.2006 №155;

Інструкцію з діловодства в місцевому загальному суді, затв. наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006  № 68;

Інструкцію з  діловодства за зверненнями громадян в органах  державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. №348;

Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 №1893.

Інструкцію з діловодства в апеляційному загальному суді, затв. наказом Державної судової адміністрації України від 06.01.2006 № 1.

3.2 Проходження практики в органах прокуратури

3.2.1 Здібності, які треба набути на базі практики:

 •  застосовувати в практичній діяльності нормативно-правові акти (закони та підзаконні акти),  що визначають правовий статус, структуру та повноваження органів прокуратури, особливості здійснення прокурорського нагляду та процесуального керівництва, звертаючи особливу увагу на відомчі акти, які орієнтовані на підвищення ефективності діяльності прокурора;
 •  проводити правовий аналіз фактів, які мають юридичне значення, аналіз конкретних ситуацій та формулювання, обґрунтування та мотивування рішення, набути навичок їх процесуального оформлення з використанням всієї процедури;
 •  здійснювати підготовку  позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв про розгляд  цивільних, господарських справ за нововиявленими обставинами в інтересах держави, громадян.

3.2.2 Зміст умінь, які треба закріпити:

 •  більш глибоко закріпити теоретичні знання, здобуті студентами в процесі вивчення фахових дисциплін з навчального плану, придбати навики та уміння із застосування теоретичних знань у практичній діяльності в процесі представництва інтересів громадянина або держави в суді;
 •  набути навичок творчого застосування отриманих знань в процесі роботи в органах прокуратури України;
 •  закріпити знання студентів із структури, принципів організації та діяльності як органів прокуратури в цілому, так і тих підрозділів, які визначені базами практики;
 •  набути стійких навичок з організації діловодства, ознайомитись з відомчими наказами та інструкціями з питань організації діяльності органів прокуратури України, спостерігати та аналізувати діяльність органів прокуратури України;
 •  формувати загальноюридичні навички праці в умовах поточної та щоденної роботи органів прокуратури України;
 •  уміти, спираючись на теоретичні знання, одержані при вивченні не тільки галузевих, але й спеціальних навчальних дисциплін, здійснювати тлумачення закону і його застосування, розширювати уявлення з правової культури та професійної етики працівника органів прокуратури України, вміти на підставі високого рівня правосвідомості приймати рішення та правильно їх оформлювати;
 •  закріпити практичні навички правильного складання, ведення та зберігання процесуальної документації, усвідомлювати необхідність отримання практичного досвіду у сфері правоохоронної та правозахисної діяльності для більш ефективного подальшого навчання;
 •  аналізувати ситуації, які вимагають застосування правових норм, давати їм юридичну оцінку і приймати рішення згідно з положеннями законодавчих та інших нормативно-правових актів та оформлювати їх;

ознайомитися і використовувати під час проходження практики:

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р.;

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.;

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.;

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р.;

Закон України «Про прокуратуру» від 5.11.1991 р.;

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р.;

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р.;

Інструкцію з діловодства в органах прокуратури, затв. Наказом Генерального прокурора України від 1.04.2010 р. № 18;

Інструкцію з  діловодства за зверненнями громадян в органах  державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. №348;

Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 №1893;

Загальні вимоги до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 р. №50;

Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходять у власність держави, і розпорядження ним, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.08. 1998 р. №1340.

3.3 Проходження практики в органах юстиції

3.3.1 Здібності, які треба набути на базі практики:

 •  аналізувати та тлумачити нормативно-правові акти (закони та підзаконні акти),  що визначають правовий статус, структуру та повноваження органів юстиції;
 •  працювати із електронними базами даних, що використовуються у органах юстиції, зокрема із державними реєстрами;
 •  підтримувати тексти актів законодавства у контрольному стані, вести їх облік та здійснювати зберігання;
 •  навчитися організовувати та забезпечувати роботу громадських приймалень із надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення;
 •  навчитися організовувати роботу з вивчення фактів, збирання доказів та надсилання копій матеріалів у справах, що перебувають у провадженні Європейського суду з прав людини, а також іншої інформації, необхідної для забезпечення діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини

3.3.2 Зміст умінь, які треба закріпити:

 •  вміти ефективно використовувати теоретичні знання, здобуті в процесі вивчення спеціальних дисциплін,  придбати навики та уміння ефективного застосування теоретичних знань у практичній діяльності;
 •  вміти правильно оформляти службові та процесуальні документи;
 •  уміти творчо застосовувати одержані знання щодо діяльності органів юстиції, державної виконавчої служби, Укрдержреєстру, органів реєстрації актів цивільного стану;
 •  навчитися правильно подавати запити та одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
 •  набути навичок, спираючись на теоретичні знання, одержані при вивченні галузевих та спеціальних навчальних дисциплін, здійснювати тлумачення закону і його застосування, розширювати уявлення про правову свідомість слідчого;
 •  придбати практичні навички правильного складання, ведення та зберігання юридичної документації, систематизації нормативно-правових актів;
 •  аналізувати ситуації, які вимагають застосування правових норм, давати їм юридичну оцінку і приймати рішення згідно з положеннями законодавчих та інших нормативно-правових актів та вміти обґрунтовувати та мотивувати відповідні рішення а також правильно їх оформлювати;
 •  уміти забезпечувати ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до законодавства;

уміти організовувати роботу установ нотаріату, перевірку організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, контроль за дотримання нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства;

ознайомитися і використовувати у роботі під час проходження практики:

Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р.;

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р.;

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р.;

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р.;

Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затв. Наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 р. №1707/5

Положення про представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, затв Наказом Міністерства юстиції України 09.02.2007 р. № 44/5;

Положення про Державну реєстраційну службу України, затв. Указом Президента України від 6.04.2011 року № 401/2011;

Інструкцію з  діловодства за зверненнями громадян в органах  державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. №348;

Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 №1893;

Інструкцію з діловодства в Міністерстві юстиції України, затв. Наказом Міністерства юстиції України 02.07.2012  № 973/5;

Інструкцію з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затв. Наказом Міністерства юстиції України 24.08.2008  № 1269 /5;

Інструкцію про проведення виконавчих дій, затв. Наказом Міністерства юстиції України 15.12.1999  №74/5.

3.4 Проходження практики в юридичних службах (відділах, бюро, управліннях) підприємств, установ, організацій

3.4.1 Здібності, які треба набути на базі практики:

 •  узагальнювати та аналізувати цивільне, земельне, господарське й трудове законодавство; складати проекти договорів та інших документів; давати правову оцінку господарським, земельним, трудовим спорам; захищати інтереси підприємства в судах;
 •  надавати юридичні консультації працівникам підприємства, організації, приймати участь у заходах , присвячених правовій освіті;
 •  знати правове становище й завдання юридичної служби; діловодство, облік претензійних заяв та позовів в юридичних відділах; законодавчі акти, що регулюють господарську діяльність; земельні відносини, правові засади претензійно-позовної роботи

3.4.2 Зміст умінь, які треба закріпити:

 •  брати участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності підприємства;
 •  проводити юридичну експертизу проектів актів, договорів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами підприємства, подавати заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством;
 •  проводити разом із структурними підрозділами підприємства роботу з перегляду актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
 •  організовувати роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), брати участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, давати правову оцінку проектам таких договорів (контрактів);
 •  організовувати претензійну та позовну роботу, проводити аналіз її результатів; складати процесуальні документи: претензії, позови, заперечення, клопотання, апеляційні та касаційні скарги тощо;
 •  сприяти дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу підприємства під час вирішення виробничих та соціальних питань;
 •  надавати правову допомогу працівникам підприємства, які потребують соціального захисту;
 •  забезпечувати правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників підприємства, подає пропозиції керівникові підприємства щодо поновлення порушених прав;
 •  вести облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;
 •  організовувати і проводити роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників підприємства, роз'яснювати практику застосування законодавства, надавати консультації з правових питань;
 •  ознайомитися і використовувати у роботі під час проходження практики:

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р.;

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.;

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.;

Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р.;

Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р.

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р.;

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р.;

Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. № 1040

Інструкцію з  діловодства за зверненнями громадян в органах  державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. №348;

Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 №1893.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ВСІ ВИДИ ПРАКТИКИ:

Індивідуальні завдання визначаються керівником практики від кафедри цивільно-правових дисциплін перед початком проходження практики з урахуванням особливостей виду бази практики та  зацікавленості студента у накопиченні відповідної інформації, яка може бути використана в навчальному процесі, проведенні наукових досліджень та написанні дипломних робіт.

 1.  Ознайомитись із порядком внесення даних до державних реєстрів та отримання витягів з них:
  •  Єдиного державного судового реєстру України;
  •  Державного реєстру актів  цивільного стану громадян;  
  •  Реєстру   прав власності на нерухоме майно;  
  •  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;  
  •  Реєстру адвокатських об'єднань тощо
 2.  Узагальнити практику досудового врегулювання спорів у відповідному органі, підприємстві, установі, організації.
 3.  Проаналізувати роботу юрисконсульта при підготовці ним претензій та підготовці заперечень на них;
 4.  Проаналізувати практику підготовки позову та обґрунтування позовних вимог, а також особливості підготовки заперечень на позов;
 5.  Проаналізувати практику представництва прокуратурою інтересів громадян і держави в суді;
 6.  Узагальнити практику призначення судової експертизи (підстави призначення, види);
 7.  Проаналізувати практику організації юридичної роботи в державному органі, підприємстві, установі, організації;
 8.  Проаналізувати діяльність юриста з підвищення рівня правових знань працівників підприємства, установи організації;
 9.  Проаналізувати практику надання безоплатною правової допомоги відповідно до вимог чинного законодавства;
 10.  Узагальнити практику проведення юридичної експертизи проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами органу, підприємства, установи організації;
 11.  Зібрати (не менше 5) та проаналізувати претензії, направлені у порядку досудового врегулювання господарських спорів, позови та заперечення на них;
 12.  Зібрати (не менше 5) та проаналізувати акти суду  щодо конкретних цивільних справ позовного або окремого провадження;
 13.  Зібрати (не менше 5) та проаналізувати акти господарського суду з конкретних справ різних категорій (банкрутство, виконання договорів, корпоративні спори тощо);
 14.  Узагальнити форми міжнародного співробітництва суду, прокуратури, органів юстиції у цивільних і сімейних справах.

ДОКУМЕНТИ ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПІДСУМКАМИ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ПРАКТИКИ

Після закінчення переддипломної практики студент зобов’язаний надати до кафедри для захисту практики наступні документи:

 •  титульний аркуш;
 •  опис матеріалів із зазначенням сторінок;
 •  характеристику з місця проходження практики з гербовою печаткою;
 •  щоденник практики;
 •  письмовий звіт;
 •  проекти процесуальних, організаційних документів та актів: прокурорського реагування,  судових органів, юридичної служби підприємств, організацій, складені студентом особисто та затверджені підписом керівника практики.

Щоденник практики

Кожний студент, який направляється на відповідну базу практики повинен підготувати щоденник. За час проходження практики, студент зобов’язаний вести щоденник, та відображувати в ньому зміст та обсяг виконаної ним роботи щодня, а саме:

участь студента-практиканта у виконанні процесуальних, організаційних та інших дій;

участь у підготовці процесуальних документів, документів прокурорського реагування, позовах та заявах до суду;

участь у проведеннях судових засідань, інших видах виконуваної роботи.

Письмовий звіт

Особливе місце серед підсумкової документації переддипломної практики займає звіт про проходження відповідного виду практики, який має містити наступні відомості:

строки проходження практики;

назва органу (установи), в якому студент проходив практику;

які умови були створені керівництвом даного органу для проходження студентом практики;

зміст робіт, які були виконані студентом за період проходження практики, послідовність та процесуальні особливості їх виконання;

коротка характеристика вивчених студентом проваджень, в яких він приймав безпосередню участь;

види та характеристика завдань і доручень, які були виконані студентом, та їх результати;

колізійні питання, які виникли в процесі проходження практики, в яких формах вони розглядались та які рішення були прийняті;

науково-технічні засоби та криміналістична техніка, яка застосовувалась при виконанні процесуальних та інших дій;

труднощі (теоретичного та практичного характеру), які виникали у студента за час проходження практики.

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

За переддипломну практику студенту виставляється диференційована оцінка. Результати захисту практики заносяться в екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці. Диференційна оцінка з практики враховується нарівно з іншими оцінками, які характеризують успішність студента.

При оцінці результатів роботи студента-практиканта  враховуються:

 •  повнота і якість проходження практики, які оцінюються на підставі поданих матеріалів практики;
 •  зміст і форма усної доповіді та відповіді студента на запитання керівника від вузу;
 •  характеристика, що надається йому керівником бази практики;
 •  повнота виконання індивідуальних завдань кафедри по науково-дослідницькій роботі, наданих процесуальних та інших документів.

На підставі цих даних вирішується питання про зарахування матеріалів практики та оцінювання результатів практики.

Оцінка «відмінно» виставляється коли: матеріали про проходження практики оформлені відповідно до вимог. Доповідь студента продумана, структурована, містить основні результати проходження практики, відповіді на питання повні, розуміння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні, виклад логічний, доказовий (обґрунтований), висновки і узагальнення точні, мають місце практичні рекомендації; студент орієнтується в системі чинного законодавства; використання фахової термінології правильне, проекти документів, які приєднані до матеріалів практики оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Керівники від бази практики та інституту оцінили роботу на «відмінно».

«Добре» виставляється коли мають місце неістотні зауваження щодо змісту та оформлення матеріалів про проходження практики. Доповідь студента продумана, обґрунтована, містить основні результати проведеного дослідження, відповіді на питання членів комісії повні, розуміння матеріалу достатньо глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні, висновки і узагальнення точні, мають місце практичні рекомендації; студент орієнтується в системі чинного законодавства; використання фахової термінології правильне. Але виклад недостатньо систематизовано, у визначенні понять, термінології та узагальненнях мають місце окремі помилки, які виправляються за допомогою додаткових питань.

Керівники від бази практики та від інституту оцінили проходження практики на «добре» або один із керівників практики оцінив її проходження на «відмінно», а інший – на «добре».

«Задовільно» виставляється при недбалому оформленні звіту і щоденника про проходження практики. Доповідь студента свідчить про розуміння основних питань програми практики, проте мають місце окремі прогалини в знаннях: визначення понять нечіткі, неточні, висновки і узагальнення, практичні рекомендації аргументовані слабо, в них допускаються помилки, знання фрагментарні, неповні, спостерігається невміння працювати з документами, джерелами права, користуватися фаховою термінологією.

Керівники від бази практики та від інституту оцінили проходження практики на «задовільно» або один із керівників практики оцінив її проходження на «задовільно», а інший – на «добре».

«Незадовільно» – мають місце істотні зауваження щодо змісту й оформлення матеріалів про проходження практики. Доповідь студента належним чином не підготовлена, відповіді на питання необґрунтовані або відсутні, розуміння змісту та завдань практики поверхове; студент не орієнтується в системі чинного законодавства; не вміє використовувати фахову термінологію. Програма практики виконана не в повному обсязі.

Керівники практики від інституту та бази практики оцінили роботу на «незадовільно».

Студент, який не виконав програму практики у повному обсязі або який одержав незадовільну оцінку при захисті звіту про проходження практики, може направлятися за розпорядженням на повторне проходження практики.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

афедра цивільно-правових дисциплін Робоча програма проходження переддипломної практики студентами за спеціальністю 7.03040101 «Правознавство» спеціалізація «Цивільна та господарська юстиція»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Налоговые правоотношения

Налоговое правоотношение – это общественное отношение, возникающее на основе реализации норм НП. Законными представителями налогоплательщика. Объекты налоговых правоотношений

Александр Невский: место в русской истории, дипломатические способности

Реферат. Место Александра Невского в русской истории. Дипломатические способности Александра Невского. Образ Александра Невского глазами современника

Диагностика уровня развития игровой деятельности детей дошкольного возраста

Курсовая работа. Игра как вид деятельности. Развитие и становление игровой деятельности. Диагностика уровня развития игровой деятельности в дошкольном возрасте.

Ситуационная задача по хирургии. Вариант №18

ВАРИАНТ № 18 Вопросы к задаче по хирургии: Ваш диагноз и его обоснование? С какими заболеваниями необходимо повести дифференциальный диагноз? Какие дополнительные методы исследования необходимо провести для верификации диагноза? Какие функциональные пробы необходимо провести для определения состоятельности коммуникантных вен? Назовите методы лечения данной патологии? Ответы к задаче по хирургии

Физика. Имтихан җаваплар

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok