Посадова інструкція завідувача сектором кадрової роботи та державної служби

1

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА СЕКТОРОМ КАДРОВОЇ РОБОТИ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

I. Загальні положення

Завідувач Сектором кадрової роботи та державної служби належить до професійної групи «Керівники».

Призначення на посаду завідувача Сектором кадрової роботи та державної служби та звільнення з неї здійснюється наказом начальника Головного управління юстиції у Сумській області з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

Завідувач Сектором кадрової роботи та державної служби безпосередньо підпорядковується начальнику Головного управління юстиції у Сумській області.

II. Завдання та обов'язки

Завідувач Сектором кадрової роботи та державної служби:

Очолює роботу із забезпечення установи працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з рівнем та профілем отриманої ними підготовки та ділових якостей.

Керує розробленням перспективних і річних планів комплектування установи персоналом з урахуванням перспектив його розвитку, змін складу працюючих у зв'язку з упровадженням нової техніки та технології, механізації і автоматизації виробничих процесів, а також пуском виробничих об'єктів.

Бере участь у роботі з прогнозування і визначення потреби в кадрах на основі планів економічного і соціального розвитку установи.

Вирішує питання найму, звільнення, переведення працівників, контролює їх розстановку і правильність використання у підрозділах установи.

Забезпечує приймання, розміщення молодих працівників згідно з одержаною в навчальному закладі професією і спеціальністю, спільно з керівниками підрозділів і громадськими організаціями здійснює проведення їх стажування та виховної роботи.

Систематично вивчає ділові якості та інші індивідуальні особливості працівників установи з метою добору кадрів на заміщення посад, які входять у номенклатуру начальника управління і створення резерву на висування, здійснює контроль за його оновленням та поповненням, сприяє формуванню складу кадрів керівників із затвердженого резерву.

Бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників, зарахованих до резерву, підготовці до роботи на керівних посадах.

Бере участь в атестації, розробленні заходів щодо реалізації рекомендацій атестаційних комісій, визначає коло працівників, які підлягають черговій та повторній атестації, забезпечує підготовку необхідних документів.

Організує своєчасне оформлення приймання, переведення і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами начальника управління, облік особового складу, видавання довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів, а також підготовку матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород.

Забезпечує підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам установи і їх сім'ям, а також подання їх в органи соціального забезпечення.

Організує розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на удосконалення керування кадрами на основі впровадження відповідної системи добору, розстановки кадрів, яка забезпечує відбір найбільш підготовлених працівників для ефективного виконання ними своїх обов'язків, профвідбір та профадаптацію кадрів, їх професійно-кваліфікаційне просування.

Здійснює методичне керівництво роботою інспекторів з кадрів підрозділів установи, контролює виконання начальниками підрозділів постанов, наказів і розпоряджень з питань роботи з кадрами.

Вживає заходів щодо удосконалення форм і методів роботи з кадрами.

Визначає і узагальнює підсумки роботи з кадрами, аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів, вживає заходів щодо працевлаштування вивільнених працівників.

Здійснює зв'язок з іншими установами в питаннях добору кадрів.

Організовує табельний облік, складання і виконання графіків відпусток, контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах установи і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, розробляє заходи щодо поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу, контролює їх виконання.

Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з кадрами.

Керує працівниками відділу.

III. Права

Завідувач Сектором кадрової роботи та державної служби має право:

Ознайомлюватися з проектами рішень начальника управління, що стосуються діяльності відділу.

Вносити на розгляд начальника установи пропозиції щодо покращення діяльності установи (сектору).

Вимагати та отримувати від начальників структурних підрозділів установи та інших працівників необхідну інформацію.

Вимагати від начальника установи (інших начальників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

Здійснювати взаємодію з начальниками всіх структурних підрозділів установи.

IV. Відповідальність

Завідувач Сектором кадрової роботи та державної служби несе відповідальність:

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

V. Завідувач Сектором кадрової роботи та державної служби повинен знати:

Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо роботи з кадрами, обліку особового складу.

Порядок розроблення планів комплектування установи кадрами.

Положення про порядок призначення та виплати державної допомоги, порядок оформлення приймання, переведення і звільнення працівників, ведення і зберігання їх трудових книжок і особових справ, оформлення пенсії працівникам установи і їх сім'ям.

Організацію табельного обліку, методи обліку просування кадрів.

Порядок складання встановленої звітності.

Основи профорієнтаційної роботи.

Основи соціології, психології праці, економіки, організації виробництва і управління.

Трудове законодавство.

Правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

VI. Кваліфікаційні вимоги

Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі управління персоналом за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

За відсутності завідувача Сектором кадрової роботи та державної служби його обов'язки виконує головний спеціаліст (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

Для виконання обов'язків та реалізації прав завідувач Сектором кадрової роботи та державної служби взаємодіє:

2.1. З керівниками всіх структурних підрозділів з питань:

2.1.1. Отримання:

- заявок на працівників;

- характеристик на працівників;

- пропозицій щодо складення графіка відпусток.

2.1.2. Надання:

- рішень про заохочення працівників;

- копій наказів про прийом на роботу, переміщення та звільнення;

- затверджених графіків відпусток.

2.2. З головним бухгалтером з питань:

2.2.1. Отримання:

- довідок про заробітну плату для оформлення пенсії.

2.2.2. Надання:

- відомостей про прийом на роботу, переведення та звільнення працівників;

- графіка відпусток.

Заступник начальника

Головного управління

юстиції у Сумській області:________ І.П. Ковтун "27" 02 2015 р.

Начальник

юридичного відділу:________ Н.О. Семашко "27" 02 2015 р.

З інструкцією ознайомлена:________ О.А.Некрас "27" 02 2015 р.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Описание к данному материалу отсутствует

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Иерархические и сетевые модели данных. Основы языка SQL

Основными понятиями в теории баз данных являются категории «данные» и «модель данных». Организация данных в СУБД. Иерархическая модель.

Задачи с ответами по специальности «Лечебное дело»

Итоговый междисциплинарный экзамен. Профессиональная задача для собеседования. Ответы

Список терминов по обществознанию

Список терминов на обществознание. Сортирован по алфавиту. В словаре около тысячи терминов.

Ишемическая болезнь сердца

Дипломная работа. Целью работы является оценка методов лечения и профилактики инфаркта миокарда у лиц старческого возраста. Предмет исследования - лечение и профилактика инфаркта миокарда у лиц старческого возраста

Административное право

Государственное управление и государственная власть. Система административного права. Административное право РФ, источники, административно-правовые нормы, регулирование и отношения. Органы исполнительной власти. Структура федеральных органов исполнительной власти.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok