Менеджмент та маркетинг у фармації. Перелік завдань

1

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків

"Затверджую"

Перший проректор з навчальної роботи

___________ проф. Ерстенюк Г.М.

"____" ______________ 201 р.

МАТЕРІАЛИ

до складання підсумкового модульного контролю№1

«Менеджмент у фармації»

з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації»

для студентів IV курсу фармацевтичного факультету

Перелік завдань затверджено на засіданні кафедри ОЕФ і технології ліків

Протокол № 7 від 02.01.2014 р.

Зав. кафедри д. фарм. н., доц. Семенів

Схвалено цикловою методичною комісією ІФНМУ «09» 01 2014 р.

протокол №4

Голова циклової методичної комісіїпроф.. Мойсеєнко М.І.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1

Менеджмент у фармації

Значення та поняття менеджменту. Еволюція управлінської теорії.

Підходи до управління. Функції управління.

Рівні управління. Управління фармацевтичною службою в Україні. Зарубіжні механізми управління.

Поняття організації в теорії менеджменту. Характеристика організацій, їх внутрішнє середовище.

Зовнішнє середовище організації. Фактори прямої та непрямої дії. Вплив зовнішніх факторів на діяльність фармацевтичних підприємств.

Законодавчі акти, що регулюють діяльність аптечних підприємств в Україні.

Складові успішної діяльності організації.

Організація праці керівника. Здібності менеджера. Само менеджмент.

Обовязки завідувача аптеки та його заступника.

Система методів управління в фармації.

Організаційні методи управління (підбір, розстановка та робота з кадрами; організаційне нормування, організаційне планування, організаційне розпорядження, організаційний аналіз, організаційне проектування).

Соціально-психологічні стилі керівництва колективами аптек.

Стратегічне планування, складові процесу (місія і мета фармацевтичного підприємства, вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на процес планування, аналіз альтернатив і вибір стратегії). Управління реалізацією стратегічного плану, його оцінка.

Організація як функція управління. Види організаційних структур.

Теорії мотивації. Мотивація в системі аптечних підприємств.

Контроль як функція управління, його сутність, види, етапи. Складові ефективного контролю.

Поняття і класифікація управлінських рішень. Моделі, методи і підходи до прийняття рішень. Етапи прийняття раціонального рішення.

Делегування повноважень, відповідальність.

Комунікації, їх види. Елементи і етапи комунікаційного процесу. Перешкоди у організаційних комунікаціях, шляхи підвищення ефективності комунікацій.

Організаційні форми управлінських комунікацій (збори та наради, ділові бесіди, телефонні розмови, прийом відвідувачів тощо).

Значення діловодства для ефективного управління.

Документообіг в аптечних підприємствах, його види.

Складання і оформлення ділових паперів. Реєстрація документів, контроль за їх виконанням.

Збереження документів. Експертиза цінності документів.

Інформаційно-управлінські системи (ІУС) у плануванні та контролі.

Автоматизовані системи управління (АСУ), автоматизовані інформаційно-пошукові системи (АІПС) у фармації.

Поняття підприємництва. Принципи, види, організаційні форми, державна реєстрація підприємництва. Особливості підприємницької діяльності у фармації.

Державне регулювання і державна підтримка підприємництва.

Підприємницький договір (угода).

Планування підприємництва — бізнес-план, його призначення і структура

Поняття підприємницького ризику. Види витрат. Шляхи зниження ризику.

Соціальна відповідальність організацій. Аргументи “за” та “проти” соціальної відповідальності.

Система управління трудовими ресурсами. Зайнятість населення. Підготовка фармацевтичних кадрів в Україні.

Кадровий менеджмент.

Поняття конфлікту і причини його виникнення. Типи конфліктів. Методи управління конфліктами.

Природа стресу. Зниження рівня стресу.

Формальні і неформальні групи; особливості утворення та принципи управління. Фактори, що впливають на ефективність роботи групи.

Основні типи влади і впливу. Концепція балансу влади між керівниками та підлеглими на прикладі аптечних колективів.

Поняття лідерства. Підходи до лідерства.

Кодекс законів України про працю. Основні трудові права та обов’язки працівників.

Відбір та набір персоналу.

Колективний договір: особливості укладання, структура, контроль за виконанням.

Трудовий договір: види, форма і умови укладання, причини розривання трудового договору. Контракт.

Трудові книжки, порядок їх ведення та обміну.

Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. Гарантії і компенсації.

Трудова дисципліна. Охорона праці.

Праця жінок.

Праця молоді.

Трудові суперечки. Порядок їх розгляду.

Трудовий стаж.

Основні положення щодо працевлаштування в країнах з ринковою економікою. Етика роботодавця.

Визначення та основні складові маркетингу. Значення маркетингу в сучасних умовах.

Принципи та функції маркетингу. Субєкти, завдання та види фармацевтичного маркетингу.

Основні характеристики ринку (види, інфраструктура, функції, економічна конюнктура). Складові елементи ринку. Ринковий механізм, його функції.

Стан та тенденції розвитку світового фармацевтичного ринку і в Україні.

Управління фармацевтичним маркетингом. Організаційна структура маркетингових служб.

Вивчення ринку лікарських засобів. Визначення потреби в лікарських засобах.

Кількісні характеристики ринку (конюнктура, місткість ринку, частка ринку, динаміка та середньодушове споживання лікарських засобів).

Сегментування ринку та його головні критерії. Вимоги до сегментів ринку.

Цільовий ринок. “Ринкове вікно” та “ринкова ніша.

Перелік обов’язкових практичних навичок.

Подати у вигляді схеми взаємозв'язок внутрішніх змінних аптеки як організацій.

Скласти схему середовища прямого впливу.

Скласти схему середовища непрямого впливу.

Визначити річну потребу протитуберкульозних препаратів.

Визначити місячну потребу протидіабетичних препаратів.

Визначити річну потребу наркотичних препаратів.

Визначити квартальну потребу протипухлинних препаратів.

Визначити річну потребу спирту етилового.

Визначити квартальну потребу спирту етилового.

Розрахувати кількісний об'єм замовлення.

Визначити конкурентоспроможність вітчизняних препаратів-аналогів.

Визначити конкурентоспроможність імпортних препаратів-аналогів.

Визначити конкурентоспроможність препаратів-аналогів.

Визначити відповідність штрих-коду для вітчизняних препаратів.

Визначити відповідність штрих-коду для імпортних препаратів.

Визначити швидкість руху препаратів.

Накреслити схему етапів життєвого циклу товару.

Визначити місткість ринку методом ланцюгових підстановок.

Розрахувати частину ринку підприємства-виробника.

Визначити ціну за рівнем конкурентоспроможності.

Визначити ціну методом максимізації поточного прибутку.

Визначити оптимальний варіант частоти поставки товару.

Визначити оптимальний розмір виконання замовлення.

Розрахувати доцільність придбання фармацевтичною фірмою власного транспорту.

Проаналізувати фармацевтичний «портфель» підприємства методом «Бостон консалтінг груп».

Подати у вигляді схеми організаційну структуру управління фармацевтичною службою України.

Представити криву попиту і пропозиції.

Проаналізувати фармацевтичний «портфель» підприємства на міжнародному ринку («королі-барони»

Визначити ефективність роботи торгового представника фармацевтичної фірми.

Представити у вигляді схеми SWOT-аналіз.

Намалювати графік –диференціал претендентів при прийомі на роботу.

Визначити число комунікативних зв'язків між управлінським персоналом і робітниками фармацевтичного підприємства, використовуючи формулу Грейкунаса.

Оформити договір про повну матеріальну відповідальність.

З метою покупки устаткування, субстанції, допоміжних матеріалів можна отримати кредит в банку. Розрахувати термін окупності інвестицій.

З метою покупки устаткування, субстанції, допоміжних матеріалів можна отримати кредит в банку. Розрахувати коефіцієнт рентабельності.

З метою покупки устаткування, субстанції, допоміжних матеріалів можна отримати кредит в банку. Розрахувати показник віддачі інвестиційного капіталу.

Розрахувати планову кількість продукції яку підприємство повинне провести для отримання необхідного прибутку.

Визначити точку беззбитковості препарату.

Визначити рівень резерву прибутковості препарату.

Визначити чисельність персоналу, потрібну для виробництва певної партії товару.

Пропрацювати для бізнес-плану аптеки місячний план доходів і витрат діяльності з метою отримання інвестиції для придбання інформаційної системи.

Упорядкувати чинники мікросередовища фармацевтичної фірми-виробника.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Матеріали до складання підсумкового модульного контролю №1 «Менеджмент у фармації» з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації» для студентів IV курсу фармацевтичного факультету

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Информатизация архивной отрасли в делопроизводстве

Курсовая работа. Целью работы является изучение применения новых информационных технологий в архивном деле.

Словник з педагогіки

Педагогіка - це наука яка вивчає процеси виховання , навчання і розвиток особистості. Предметом педагогіки - є процес цілеспрямованого розвитку і формування людської особистості в умовах її навчання, виховання і освіти.

Вопросы к экзамену по курсу «Операционные системы»

Економіка

ринкове середовище господарювання підприємств та організацій, спрацювання, амортизація та відтворення основних фондів, сучасна кадрова політика підприємства , мета та функція

Дозиметрия ионизирующего излучения. Определить интегральную дозу накопления радионуклидов для каждого студента

Лабораторная работа. Изучить вопросы взаимодействия ионизирующего излучения с веществом, биофизические основы действия ионизирующего излучения на организм, основы дозиметрии. Определить интегральную дозу накопления радионуклидов для каждого студента и сравнить ее со значениями в «Таблице возрастных значений среднего равновесного содержания цезия-137 в организме»

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok